Język praindoirański

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Praindoirański
Ilustracja
Kultura andronowska (na czerwono) często jest uważana za kolebkę indoirańczyków[1]
Rekonstrukcja dla

języki indoirańskie

Obszar

południowy Ural, Kazachstan

Okres

III–II tysiąclecie p.n.e.

Przodek

język praindoeuropejski

Przodek dla

język praindoaryjski
język prairański
język pranuristański

Język praindoirański[2][3] (skrót pii) – rekonstruowany prajęzyk będący wspólnym przodkiem języków indoirańskich, należących do indoeuropejskiej rodziny językowej. Był językiem satemowym.

Czasami uważa się, że praindoirański tworzy podgrupę wraz z greckim, ormiańskim i frygijskim, na podstawie wielu uderzających podobieństw w strukturze morfologicznej. Kwestia ta pozostaje jednak nierozstrzygnięta[4].

Jest on wspólnym przodkiem języków indoaryjskich, irańskich i nuristańskich.

Obszar i okres[edytuj | edytuj kod]

Współcześnie najbardziej rozpowszechnioną teorią dotyczącą pochodzenia Indoirańczyków jest teoria, wedle której wywodzą się oni bezpośrednio od ludności wschodniego stepu. Od końca III tysiąclecia p.n.e. na południowym Uralu i w Kazachstanie pojawiają się kultury, które wydają się posiadać wszystkie przesłanki tego, czego można by oczekiwać od najwcześniejszych Indoirańczyków. Te warunki wstępne obejmują konia domowego i rydwan, który po raz pierwszy pojawia się w takich miejscach jak Sintaszta na południowym Uralu tuż przed rokiem 2000 p.n.e. Bardziej mobilny sposób życia, widoczny w najwcześniejszych hymnach wedyjskich, jest również widoczny w tym regionie wraz z pierwotną gospodarką hodowlaną[5].

Kulturą najczęściej kojarzoną z najwcześniejszymi Indoirańczykami jest kultura andronowska, będąca w rzeczywistości ogólnym określeniem różnych kultur usytuowanych na terenach leśno-stepowych, stepowych, a później na północnych rubieżach Azji Środkowej[5].

Fonetyka[edytuj | edytuj kod]

Spółgłoski[6]
Wargowe Przedniojęzykowe Podniebienne Miękko-podniebienne Gardłowe
dziąsłowe/przednio-językowo-dziąsłowe zadziąsłowe pierwsze drugie
Zwarte bezdźwięczne *p *t *k
dźwięczne *b *d *ȷ́ *g
przydechowe *bʰ *dʰ *ȷ́ʰ *ǰʰ *gʰ
Szczelinowe bezdźwięczne *s *H
dźwięczne (‎*z) (‎)
Nosowe *m *n
Płynne (‎*l) *r, ‎*r̥
Półotwarte *y *w
Samogłoski[6]
Przymknięte *i, ‎ *u, ‎
Otwarte *a, ‎
Dyftongi *ay, ‎*aw, ‎*āy, ‎*āw

Dwie serie podniebienne[edytuj | edytuj kod]

Hipotetyzuje się, że język praindoirański zawierał dwie serie spółgłosek zwartych podniebiennych[7]:

 • pierwsza: ‎, ‎*ȷ́, ‎*ȷ́ʰ
 • druga: ‎, ‎, ‎*ǰʰ

Pierwsza kontynuuje kolejno praindoeuropejskie ‎*ḱ, ‎, ‎*ǵʰ, natomiast druga jest efektem palatalizacji spółgłosek miękkopodniebiennych. Nie jest jasne, dlaczego istnieją te dwie serie spółgłosek zwartych; według Aleksandra Markowicza Łubockiego pierwsza seria musiała być wymawiana z językiem blisko zębów (podniebienno-przedniojęzykowo-dziąsłowa), jako [tś], [dź], [dźh], a gdy zaszła palatalizacja i pojawiła się druga seria, pierwsza seria przesunęła się do przodu, by zachować odrębność[7].

Tabela przedstawiająca rozwój obu serii z praindoirańskiego do zachowanych języków indoirańskich[8][9]
Praindoirański Praindoaryjski Sanskryt Prairański Awestyjski Staroperski Nuristańskie
([ɕ]) ś ([ɕ]) *ts s θ ċ ([ts]) / š
*ȷ́ *j ([ɟ]) j ([ɟ]) *dz z d j ([dz]) / z
*ȷ́ʰ *źh ([ʑʱ]) h ([ɦ])
*c ([c]) c ([c]) č č č
*j ([ɟ]) j ([ɟ]) ǰ ǰ ǰ / ž
*ǰʰ *źh ([ʑʱ]) h ([ɦ])

Laryngały[edytuj | edytuj kod]

Zazwyczaj zakłada się, że w języku praindoeuropejskim występowały trzy do czterech spółgłosek krtaniowych, z których każda mogła wystąpić w pozycji sylabicznej lub niesylabicznej. W języku praindoirańskim, spółgłoski krtaniowe połączyły się jako jeden fonem /*H/. Robert Beekes sugeruje, że niektóre przypadki tego fonemu przetrwały w sanskrycie wedyjskim i w języku awestyjskim (Gathy), o czym świadczą rozziewy zachowane w archaicznych tekstach, które można wyjaśnić znajdowaniem się między samogłoskami niezapisanych zwarć krtaniowych[10].

Rozwój fonetyczny[edytuj | edytuj kod]

Najbardziej charakterystyczną zmianą fonologiczną oddzielającą język praindoirański od praindoeuropejskiego jest zlanie się samogłosek przegłosowych*e, ‎*o w jedną praindoirańską ‎*a (ale patrz prawo Brugmanna). Prawo Grassmanna, prawo Bartholomaego i zasada ruki były również kompletne w języku praindoirańskim.

Pie. spółgłoski podniebienne ‎*ḱ, ‎, ‎*ǵʰ przechodzą w ‎, ‎*ȷ́, ‎*ȷ́ʰ, natomiast uwargowione spółgłoski miękkopodniebienne*kʷ, ‎*gʷ i ‎*gʷʰ zostają odwargowione i przechodzą w ‎*k, ‎*g i ‎*gʰ[11]:

Pie. Pii. Sanskryt Awestyjski Łacina Polski Znaczenie
*ḱm̥tóm *ćatám śatám satəm centum sto(?) sto
*ǵónu *ȷ́ā́nu jā́nu zānu genū zwono kolano
*ǵʰimós *ȷ́ʰimás himá ziiā̊ hiems zima zima
*kʷós *kás kás ka quis kto, ki, co, cz kto
*gʷṓws *gā́wš gaus gao bōs gumno bydło
*gʷʰormós *gʰarmás gharmá garəma formus garnek, garniec ciepło, upał

Pie. spółgłoski płynne*l, ‎*r, ‎*l̥, ‎*r̥ przechodzą w praindoirańskie ‎*r*r̥[12]:

Pie. Pii. Sanskryt Awestyjski Łacina Polski Znaczenie
*ḱléwos *ćráwas śrávas srauua clueō słowo sława
*wĺ̥kʷos *wŕ̥kas vŕ̥kas vəhrka lupus wilk wilk

Pie. sylabiczne spółgłoski nosowe*m̥*n̥ przeszły w ‎*a[12]:

Pie. Pre-pii. Pii. Sanskryt Awestyjski Łacina Polski Znaczenie
*déḱm̥ *dáĉm̥ *dáća dáśa dasā decem dziesięć dziesięć
*gʷm̥tós *gm̥tás *gatás gatá gata ventus przeszły, miniony, nieobecny
*n̥bʰrós *n̥bʰrás *abʰrás abhrá aβra imber deszcz, chmura

Prawo Bartholomaego: spółgłoska przydechowa, po której bezpośrednio następuje spółgłoska bezdźwięczna, staje się dźwięczną spółgłoską zwartą + dźwięczną spółgłoską przydechową. Ponadto, ‎*dʰ + ‎*t > ‎*dᶻdʰ[13]:

Pie. Pii. Sanskryt Awestyjski Polski Znaczenie
*ubʰtós *ubdʰás sámubdha ubdaēna tkany
*wr̥dʰtós *wr̥dᶻdʰás vr̥ddʰá vərəzda ~wrzód wyrosły, dojrzały
*dʰéwgʰti *dáwgdʰi dógdhi *daogdi dąg doić

Zasada ruki: ‎*s przechodzi w ‎ gdy poprzedzone spółgłoskami płynnmi (‎*l, ‎*r, ‎*l̥, ‎*r̥), samogłoskami przymkniętymi (‎*i, ‎*o), spółgłoskami miękkopodniebiennymi (‎*ḱ, ‎, ‎*ǵʰ, ‎*k, ‎*g, ‎*gʰ, ‎*kʷ, ‎*gʷ, ‎*gʷʰ) lub sylabicznym gardłowym*H̥[14]. Alofon*z przechodzi w ‎[12]:

Pie. Pii. Sanskryt Awestyjski Łacina Polski Znaczenie
*wisós *wišás víṣas viša vīrus trucizna, jad
*ḱeHs- *ćH̥šam aśiṣam sīšā ucz!
*ǵéwseti *ȷ́áwšati jóṣati zaošō gustus lubić, kosztować (coś)
*kʷsép- *kšáp- kṣáp- xšap- ciemność, noc
*plúsis *plúšiš plúṣi *fruši pūlex pchła pchła
*nisdós *niždás nīḷá/nīḍá *nižda nīdus gniazdo gniazdo

Przed zwarto-wybuchowymi spółgłoskami zębowymi, ‎ przechodzi w ‎ a ‎ przechodzi w ‎. ‎*ĵʰ przechodzi w ‎ gdy występuje przed przydechową spółgłoską zwarto-wybuchową[15]:

Pie. Pre-pii. Pii. Sanskryt Awestyjski Łacina Polski Znaczenie
*h₁oḱtṓ *Haĉtā́ *Haštā́ aṣṭá ašta octō osiem osiem
*dr̥ḱtós *dr̥ĉtás *dr̥štás dr̥ṣṭá dərəšta widoczny
*mr̥ǵt- *mr̥ĵd- *mr̥žd- mr̥ḷ-/mr̥ḍ- mərəžd- przepraszać
*uǵʰtós *uĵdʰás *uždʰás ūḍhá *užda vector wóz, wozić, wiosło przeniesiony

Druga palatalizacja: ‎*k, ‎*g, ‎*gʰ przechodzi w ‎, ‎, ‎*ǰʰ jeżeli poprzedzone samogłoskami rozwartymi ‎*i, ‎*e[13] przez pośrednie ‎*kʲ, ‎*gʲ, ‎*gʲʰ:

Pie. Pre-pii. Pii. Sanskryt Awestyjski Łacina Polski Znaczenie
*-kʷe *-kʲa *-ča -ca -ča -que jesz-cze i
*gʷih₃wós *gʲiHwás *ǰiHwás jīvás juuō vīvus żywy żywy
*gʷʰénti *gʲʰánti *ǰʰánti hánti jaiṇti -fendit gnać zabić

Prawo Brugmanna: ‎*o w otwartej sylabie wzdłuża się do ‎, a następnie przechodzi w ‎[16]:

Pie. Pre-pii. Pii. Sanskryt Awestyjski Łacina Polski Znaczenie
*deh₃tórm̥ *daHtā́rm̥ *daHtā́ram dātā́ram dātārəm dator dawcę (biernik lp od dawca)

Samogłoski ‎*e, ‎*o przechodzą w ‎*a. Podobnie, ‎, ‎ przechodzą w ‎[17]:

Pie. Pii. Sanskryt Awestyjski Łacina Polski Znaczenie
*dédeh₃ti *dádaHti dádāti dadāiti dat dać dać
*h₃dónts *Hdánts dant dantan dēns dziąsno (> dziąsło) ząb
*bʰréh₂tēr *bʰráHtā bhrā́tr̥ brātar frāter brat brat
*wṓkʷs *wā́kš vā́k vāxš vōx głos

W konkretnych pozycjach laryngały przechodziły w ‎*i. Zmiana ta poprzedzała drugą palatalizację[18][19].

 • Po spółgłosce i przed zbitką spółgłoskową:
Pie. Pii. Sanskryt Awestyjski Łacina Polski Znaczenie
*ph₂tréy *pitráy pitré piθrē patrī ojcu (celownik od ojciec)
 • Po spółgłosce i na końcu wyrazu:
Pie. Pii. Sanskryt Awestyjski Znaczenie
*‑medʰh₂ *‑madʰHi ‑mahi ‑maidī/‑maiδi (1 os lm końcówka środkowa)

Wszystkie pie. spółgłoski krtaniowe połączyły się w jeden fonem ‎*H, który mógł być zwarciem krtaniowym[10]:

Pie. Pii. Sanskryt Awestyjski Łacina Polski Znaczenie
*ph₂tḗr *pHtā́ pitā́ ptā pater ojciec

Według prawa Łubockiego, ‎*H zanikało, gdy po nim następowała dźwięczna spółgłoska zwarta i inna spółgłoska[20]:

Pie. Pii. Sanskryt Awestyjski Znaczenie
*bʰeh₂g- *bʰáǰati bhájati bažat̰ dzielić, rozdzielać

Pełna ewolucja fonetyczna[edytuj | edytuj kod]

Rozwój fonetyczna z pie. do najstarszego poświadczonego języka indoaryjskiego i irańskiego[21]
Pie. Sans. wed. Awest. Pie. Sans. wed. Awest.
*p > p p *ph̥₂tḗr „ojciec” pitā́ „ojciec” pitar- „ojciec”
*b > b b *bél- „silny” bálam „siła”
*bʰ > bh b *réh₂tēr „brat” bhrā́tār- „brat” brātar- „brat”
*t > t t *tuHóm „ty” tuvám „ty” tvəm „ty”
*d > d d *dóru „drewno” dā́ru „drewno” dāru- „drewno”
*dʰ > dh d *oHnéh₂- „ziarno” dhānā́- „ziarno” dāna- „ziarno”
*ḱ > ś s *dé „dziesięć” śa „dziesięć” dasa „dziesięć”
> j z *ǵónu „kolano” jā́nu „kolano” zānu- „kolano”
*ǵʰ > h z *ǵʰimós „zimno” himá- „zimno, mróz” zəmaka- „śnieżyca”
*k > k ~ c x ~ č *kruh₂rós „krwawy” krūrá- „krwawy” xrūra- „krwawy”
*téket „uciekaj” tačat̰ „uciekaj”
*g > g ~ j g ~ ǰ *h₂éuges- „siła” ójas- „siła” aoǰah „siła”
*h₂ugrós „silny” ugrá- „silny” ugra- „silny”
*gʰ > gh ~ h g ~ ǰ *dl̥Hós „długi” dīrghá- „długi” darəga- „długi”
*dleHistos „najdłuższy” draǰišta- „najdłuższy”
*kʷ > k ~ c k ~ č *ós „kto” káḥ „kto” kō „kto”
*e „i” ca „i” ́ča „i”
*gʷ > g ~ j g ~ ǰ *ou- „krowa” gav- „krowa” gau- „krowa”
*ih₃wós „żywy” jīvá- „żywy” staropers. ǰīva- „żyjący”
*gʷʰ > gh ~ h g ~ ǰ *gʷʰnénti „bicie” (pl.) ghnánti „bicie” (pl.)
*gʷʰénti „uderza” hánti „uderza” ǰainti „uderza”
*s > s s ~ h *septm̥ „siedem” saptá „siedem” hapta „siedem”
*h₁ésti „jest” ásti „jest” asti „jest”
*y > y y *yugóm „uzda” yugam „uzda” yuga- „uzda”
*w > v v *wéǵʰeti „wozi, jedzie” váhati „wozi” vazaiti „podróżuje”
*m > m m *méh₂tēr „matka” mātár- „matka” mātar- „matka”
*n > n n *nós „nas” nas „nas” nō „nas”
*l > l ~ r r *kʷeleti „rusza” carati „rusza” caraiti „rusza”
*r > r r *bʰréh₂tēr „brat” bhrā́tār- „brat” brātar- „brat
*n̥ > a a *- „nie-” a- „nie-” a- „nie-”
*m̥ > a a *ḱtóm „sto” śatám „sto” satəm „sto”
*l̥ > ərər *wĺ̥kʷos „wilk” vŕ̥ka- „wilk” vəhrka- „wilk”
*r̥ > ərər *ḱŕ̥d- „serce” hŕ̥d- „serce” zərəd- „serce”
*i > i i *linékʷti „opuszcza” riṇákti „opuszcza” irinaxti „uwalnia”
*e > a a *déḱm̥ „dziesięć” dáśa „dziesięć” dasa „dziesięć”
> ā ā *h₂nr „mężczyzna” nā „mężczyzna” nā „mężczyzna”
*a > a a *h₂éǵeti „powozi” ájati „powozi” azaiti „powozi”
> ā ā *méh₂tēr „matka” mātā́ „matka” mātar- „matka”
*o > a ~ ā a ~ ā ómbʰos „ząb, kołek” jā́mbha- „ząb, kieł”
ónu „kolano” jānu „kolano” zānu- „kolano”
> ā ā *dʰoHnéh₂- „ziarno” dhānā́- „ziarno” dāna- „ziarno”
*u > u u *yugóm „jarzmo” yugám „jarzmo” yuga- „jarzmo”
> ū ū *mū́s „mysz” mū́ṣ- „mysz” pers. mūs „mysz”
*h₁ > *h₁ésti „jest” ásti „jest” asti „jest”
*h₂ > *h₂ŕ̥tḱos „niedźwiedź” ŕ̥kṣa- „niedźwiedź” arəša- „niedźwiedź”
*h₃ > *h₃ókʷs(i) „oko” ákṣi „oko” aši „oko”
*h₄ > *h₄órǵʰis „jądro” ərəzi- „jądro”

Morfologia[edytuj | edytuj kod]

Rzeczowniki odmieniało się przez trzy liczby: pojedynczą, podwójną, mnogą, przez osiem przypadków: wołacz, mianownik, biernik, narzędnik, celownik, pochodnik, dopełniacz i miejscownik. Rzeczowniki mogły mieć rodzaj męski, żeński lub nijaki. Wołacz, mianownik i biernik były zawsze jednolicie reprezentowane w liczbie podwójnej i wszystkich liczbach rodzaju nijakiego. Rodzaj męski i żeński był związany z płcią opisanego np. zwierzęcia[22].

Przymiotniki odmieniane były jak rzeczowniki (poza tematami -nt i -s), przez trzy rodzaje, oraz były stopniowane przez stopień równy, wyższy i najwyższy[23].

Czasowniki posiadały trzy osoby, trzy liczby, czas przeszły i teraźniejszy, tryb oznajmujący, nakazujący, rozkazujący, życzący, łączący[24].

Zapożyczenia[edytuj | edytuj kod]

W słownictwie praindoirańskim znajdują się słowa, dla których nie da się opracować wiarygodnej etymologii praindoeuropejskiej i nie posiadają odpowiedników w innych językach indoeuropejskich. W związku z czym uznaje się, że już do języka praindoirańskiego przechodziły słowa z języków nieindoeuropejskich w III i wczesnym II tysiącleciu p.n.e.[25]

Jednym ze źródeł zapożyczeń jest język rozwiniętej, zurbanizowanej kultury archeologicznej Baktryjsko-Margiańskiej; niektóre z nich to[25]:

 • Zwierzęta: ‎*úštra- ‘wielbłąd’, ‎*mr̥gá- ‘dzikie zwierzę’, ‎*kapáwta- ‘gołąb’
 • Rolnictwo i hodowla: ‎*kširá- ‘mleko’, ‎*paršá- ‘snop, wiązka’, ‎*bī́ǰa- ‘nasiono, nasienie’
 • Gospodarka wodna: ‎*yavyā́- ‘kanał’, ‎*kʰā́ ‘studnia’
 • Budownictwo: ‎*išta- ‘cegła’, ‎*mayū́kʰa- ‘drewniany kołek’, ‎*síkatā- ‘żwir’
 • Ubranie: ‎*átka- ‘płaszcz’, ‎*sūčī́- ‘igła’
 • Części ciała: ‎*gáyća- ‘włos (z głowy)’, ‎*púsća- ‘ogon’, ‎*wr̥tká ‘nerka’
 • Religia: ‎*anćú- ‘roślina soma’, ‎*átʰarwan- ‘rodzaj kapłana’, ‎*ŕ̥ši- ‘ryszi
 • Mitologia: ‎*g(ʰ)andʰarbʰá- ‘gandharwa

Do języka praindoirańskiego zostały zapożyczone też słowa z języków ugrofińskich, np. indoirańskie słowa na ‘marihuanę, konopie’: pii. ‎*bʰangá- z praural.*paŋká-, pii. ‎*k̑aná- z praugrof.*kənä, pii. ‎*ganǰā- z prafińskoperm. *kančá[26].

Istniały też zapożyczenia w drugą stronę, np. wczesne pii. ‎*kētstro- ‘wrzeciono’ > praugrof. ‎*kešträ, por. sa. ćattra : fiń. kehrä[5].

Owca i konie w języku praindoirańskim[edytuj | edytuj kod]

Áwis áćwās-ka

Áwis yasiās wŕ̥ˀnā na āst áćwans dádarća; tam gurúm waj́ʰam waj́ʰantam tam maj́⁽ʰ⁾ā́ntam bʰaram, tam wīrám āćú bʰárantam. Áwis áćwabʰyas áwaučat: „j́ʰr̥d mā rišyati, náram čaćšwi áćwans áj́antam.” Áćwās áwaučánt: „ćrudʰí áwi! J́ʰr̥d nās rišyati čaćšwi, nār, pátis, áwīnām wŕ̥ˀnām gʰarmám wástram tanáwai kr̥náuti awīnām-ka wŕ̥ˀnā na asti.” Tad ćaćruwás áwis aj́rám ábʰuj́at[27].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Mallory 1997b ↓, s. 20–21.
 2. Walczak 1999 ↓, s. 17.
 3. Bednarczuk 2007 ↓, s. 25.
 4. Fortson 2004 ↓, s. 203.
 5. a b c Adams i Mallory 1997a ↓, s. 309.
 6. a b Łubockij 2018 ↓, s. 1875–1878.
 7. a b Łubockij 2018 ↓, s. 1880.
 8. Sims-Williams 1998 ↓, s. 133–135.
 9. Jain i Cardona 2003 ↓, s. 27.
 10. a b Beekes 1988 ↓, s. 50.
 11. Burrow 1973 ↓, s. 74–75.
 12. a b c Fortson 2004 ↓, s. 182.
 13. a b Fortson 2004 ↓, s. 181.
 14. Kuiper 1976 ↓, s. 242.
 15. Burrow 1973 ↓, s. 91.
 16. Fortson 2004 ↓, s. 183.
 17. Łubockij 2018a ↓, s. 1876.
 18. Beekes 1988 ↓, s. 85–86.
 19. Łubockij 1988 ↓, s. 53.
 20. Beekes 1988 ↓, s. 88–89.
 21. Adams i Mallory 1997a ↓, s. 305.
 22. Łubockij 2018b ↓, s. 1891.
 23. Łubockij 2018b ↓, s. 1897–1898.
 24. Łubockij 2018b ↓, s. 1905.
 25. a b Łubockij 2018c ↓, s. 1948–1949.
 26. Łubockij 2018c ↓, s. 1949.
 27. Quiles i López-Menchero 2019 ↓, s. 132.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]