Gmina (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Gminy w Polsce

Gmina (od niem. Gemeindekomuna, społeczność) – jednostka podziału administracyjnego w Polsce.

Określenie „gmina” może odnosić się także do innych wspólnot, np. „gmina wyznaniowa” (por.: kahał), „gmina szkolna” itp.

Regulacje prawne[edytuj | edytuj kod]

W latach 1954–1972 w miejsce gmin powołano gromady. Od 1990 r. w Polsce gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Status samorządu gminnego reguluje w Polsce ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) obowiązująca od 27 maja 1990 r.[1]

Gmina może być gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską lub gminą miejską. W Polsce niektóre gminy wykonują także zadania powiatów (zob. miasto na prawach powiatu).

Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne. O ustroju gminy stanowi jej statut.

Organy gminy[edytuj | edytuj kod]

 • władza uchwałodawcza i kontrolna:
  • rada gminy
  • komisje stałe i doraźne (powoływane przez radę gminy spośród radnych)
 • władza wykonawcza:

W miastach na prawach powiatu funkcjonuje ponadto komisja bezpieczeństwa i porządku. Jest ona oddzielnym organem administracji (niebędącym komisją rady miasta na prawach powiatu), złożonym między innymi z przedstawicieli władz samorządowych.

Zadania gminy[edytuj | edytuj kod]

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania te dzieli się na własne – nadane ustawowo i zlecone – przydzielane przez władze państwowe.

Gmina realizuje wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych jednostek samorządu terytorialnego (powiat, województwo samorządowe).

Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy na terenie swojej gminy poprzez głosowanie: w wyborach samorządowych oraz referendum lokalnym lub za pośrednictwem organów gminy.

Gmina realizuje dwa rodzaje zadań: własne i zlecone.

Zadania własne[edytuj | edytuj kod]

Są to zadania publiczne wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, które służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Mogą one być:

 • obowiązkowe – gmina nie może zrezygnować z ich realizacji, musi zapewnić w budżecie środki na ich realizowanie; przyczyna: dążenie do zapewnienia mieszkańcom świadczeń publicznych o charakterze elementarnym;
 • fakultatywne – gmina realizuje je w takim zakresie, w jakim jest to możliwe ze względu na środki posiadane w budżecie oraz lokalne potrzeby (samodzielnie na własną odpowiedzialność z własnego budżetu).

Zadania własne obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • planowania i finansowania oświetlenia dróg i miejsc publicznych znajdujących się na terenie gminy,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadania zlecone[edytuj | edytuj kod]

Są to inne zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa ustawowo zlecone do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego. Są:

 • przekazywane na mocy regulacji ustawowej;
 • przekazywane w drodze porozumień między jednostką samorządu terytorialnego a administracją rządową.

Lista gmin[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Lista gmin w Polsce.

Statystyki[edytuj | edytuj kod]

Na terenie Polski 1 stycznia 2021 r. było 2477 gmin trzech rodzajów:

 • 1523 gminy wiejskie,
 • 652 gminy miejsko-wiejskie,
 • 302 gminy miejskie.

Ogółem liczba wsi wynosi ponad 43000[2], natomiast miast (w gminach miejskich i miejsko-wiejskich łącznie) wynosi (stan z 1 stycznia 2020 r.) 954.

Powierzchnia[edytuj | edytuj kod]

(stan 1 stycznia 2007, GUS)

Ogólnie:

Gminy miejskie:

Gminy miejsko-wiejskie:

Gminy wiejskie:

Miasta:

Liczba mieszkańców[edytuj | edytuj kod]

(stan 1 stycznia 2007, GUS)

Ogólnie oraz gminy miejskie:

Gminy miejsko-wiejskie:

Gminy wiejskie:

Miasta:

Próby secesji[edytuj | edytuj kod]

Na obszarze Polski jest szereg gmin, których części z różnych powodów chcą się usamodzielnić, tworząc oddzielne gminy, np.

 • utworzenie gminy o nazwie Miasto Śląskie z obszarów południowych osiedli Mysłowic: Brzezinka, Dziećkowice, Kosztowy, Krasowy, Larysz-Hajdowizna, Morgi i Wesoła (de facto byłaby to reaktywacja odpowiednika dawnej gminy Wesoła z Wesołą)[13][14].
 • utworzenie gminy Majdan Stary z siedzibą w miejscowości Majdan Stary (Majdan Stary, Majdan Nowy, Stary Lipowiec, Nowy Lipowiec, Rogale, Kulasze, część sołectw Zanie i Markowicze) w gminie Księżpol[16][17]

Ostatnia zakończona pomyślnie próba secesji dotyczyła gminy Jaśliska w 2010 roku (z gminy Dukla).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95).
 2. Ile jest miast, wsi, gmin, powiatów i województw w Polsce? [online], rozmiar.com [dostęp 2019-09-02].
 3. Od 2019 najmniejsze pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce.
 4. Szczawa chce samorządowego „rozwodu”. Będzie referendum.
 5. Szczawa gminą.
 6. Miasto i Gmina Komorów.
 7. Interpelacja nr 10830 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie utworzenia nowej gminy Komorów.
 8. Wniosek o powołanie nowej gminy złożony.
 9. M. Jaksoń: Walczą o gminę (2007).
 10. Sołtys Kamyka zapowiada, że będzie się starał o utworzenie nowej gminy z siedzibą w Kamyku.
 11. Dorota Steinhagen: Kamyk chce się uniezależnić od Kłobucka. Czy doprowadzi do referendum?. [w:] Gazeta.pl Częstochowa [on-line]. Agora SA, 2013-01-16. [dostęp 2013-03-24]. (pol.).
 12. BIP miasta i gminy Kłobuck. [dostęp 2013-03-24].
 13. Referendum w Mysłowicach: secesjoniści złożyli wniosek u wojewody. Chcą stworzyć nową gminę.
 14. Referendum w Mysłowicach:secesjoniści złożyli wniosek, tym razem w Urzędzie Miasta. Chcą nowej gminy.
 15. Stowarzyszenie na rzecz utworzenia Gminy w Hucie Dąbrowa. starostwolukow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-11-14)].
 16. Czy powstanie 15 Gmina w naszym Powiecie?
 17. Mieszkańcy chcą utworzyć nową gminę, radni nie zgodzili się na referendum.
 18. Świerklany i Jankowice jednak osobno?
 19. Separacja Jankowic i Świerklan?. [dostęp 2012-08-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-04-09)].
 20. Utworzenie suwerennej Gminy GRABÓWKA.
 21. Radni nie zgodzili się na referendum w sprawie podziału gminy.
 22. Supraśl chce zablokować secesję Grabówki.
 23. Do sądu o referendum.
 24. Ponad 1,6 tys. podpisów za referendum w sprawie utworzenia nowej gminy trafiło na biurko burmistrza Supraśla.
 25. Mieszkańcy okolic Łagiewnik zbierają podpisy.
 26. Mieszkańcy okolic Łagiewnik zebrali 300 podpisów pod wnioskiem o utworzenie nowej gminy.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]