Business Centre Club

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Siedziba BBC w Kamienicy pod Gryfami w Warszawie.

Business Centre Club (w skrócie BCC) – stowarzyszenie i organizacja pozarządowa, prowadzona przez BUSINESS CENTRE sp. z o.o., założona w 1991 w Warszawie, zrzeszająca polskich przedsiębiorców oraz pracodawców, zaangażowana we wspieranie rozwoju polskiej gospodarki, a także wspieranie przedsiębiorczości[1]. Siedziba mieści się w Kamienicy pod Gryfami przy placu Trzech Krzyży 18 w Warszawie. Założycielem i prezesem BCC do śmierci w 2022 był Marek Goliszewski. Obecnie prezesem Klubu jest Jacek Goliszewski.

W skład Grupy BCC wchodzą: Klub BCC, Związek Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, a ich siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci.

Opis[edytuj | edytuj kod]

BCC prowadzi aktywne działania na rzecz obrony interesów polskich przedsiębiorców, rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa. Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci  i szefowie rządu RP. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów. Prace rządu na bieżąco ocenia grupa wybitnych fachowców tworzących Gospodarczy Gabinet Cieni BCC. W klubie działają również Branżowe Komisje BCC, wypracowujące wspólne stanowisko członków klubu z danej gałęzi gospodarki.

Business Centre Club reprezentuje interesy pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego i uczestniczy w najważniejszych sprawach społecznych i gospodarczych kraju: bierze udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej, negocjuje z przedstawicielami związków zawodowych ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, opiniuje akty prawne i ich projekty, występuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją ustaw i innych przepisów, podejmuje działania wobec administracji publicznej, samorządów, Sejmu i Senatu na rzecz ochrony interesów gospodarczych swoich członków, występuje z powództwami, wnioskami o ściganie, oskarżeniami prywatnymi, przystępuje do toczących się postępowań w interesie członków BCC.

BCC jest organizacją międzynarodową, członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, instytucji opiniującej Komisji Europejskiej w Brukseli. Klub został wyróżniony w siedzibie Parlamentu Europejskiego specjalną nagrodą EKES za znaczący wkład w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej. Instytucjami Partnerskimi współpracującymi z BCC są: Cercle de Lorraine - Club van Lotharingen (Bruksela), Polish-American Business Club (Nowy Jork), Polish American Chamber of Commerce of Florida and the Americas (Miami), Business Centre Club (Chicago), Camera di Commercio e Industria Italo-Polacca (Mediolan), Korea International Trade Association (Seul), City University Club (Londyn). Honorowymi członkami BCC zostali m.in.: Angela Merkel, George Bush, Jerzy Buzek, Jacques Chirac, Bill Clinton, Margaret Thatcher, Władysław Bartoszewski, Tony Blair, Wołodymyr Zełenski i papież Franciszek.

Od początku swojego istnienia BCC propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm – prowadzi kampanie społeczne, pomaga potrzebującym, nagradza Medalem Solidarności Społecznej osoby zaangażowanych społecznie i budujące solidarność społeczną. W Klubie działa, jako inicjatywa ogólnopolska, Studenckie Forum BCC.

Z badań przeprowadzonych od 1997 roku przez CBM Indicator, Instytut Spraw Publicznych, Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor oraz GfK Polonia, wynika, że Business Centre Club jest oceniany przez przedsiębiorców jako najbardziej prestiżowa i skuteczna organizacja tego rodzaju w Polsce

Laureaci nagród specjalnych BCC – honorowi członkowie klubu[edytuj | edytuj kod]

Nagrody Specjalne BCC przyznawane są osobistościom spoza środowiska przedsiębiorców, za przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce. Wszyscy laureaci Nagród Specjalnych są Honorowymi Członkami BCC. Wśród dotychczas nagrodzonych znaleźli się:

Margaret Thatcher za zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki, za determinację, siłę i wytrwałość w dążeniu do celu
George Bush za zasługi dla demokratycznych przemian w Polsce i odbudowy polskiej demokracji
Leszek Balcerowicz za wkład w edukację ekonomiczną i zmianę świadomości gospodarczej społeczeństwa, a tym samym transformację polskiej gospodarki
Dariusz Fikus za kreatywne kierowanie dziennikiem „Rzeczpospolita” dostarczającym przedsiębiorcom szybkiej i rzetelnej informacji gospodarczej
Helmut Kohl za zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich, w szczególności współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami oraz wsparcie dążeń Polski do członkostwa w Unii Europejskiej
Jacek Kuroń za pozyskanie społecznego przyzwolenia dla trudnego procesu transformacji gospodarczej w Polsce
Jacques Chirac za wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych między Francją a Polską
Wiesław Kaczmarek za odważne i konsekwentne realizowanie prywatyzacji polskiej gospodarki
Janusz Lewandowski za odważne i konsekwentne realizowanie prywatyzacji polskiej gospodarki
Jacques Santer za wsparcie dążeń Polski do członkostwa w Unii Europejskiej
Elżbieta Penderecka za umiejętność łączenia kultury i sztuki ze sztuką prowadzenia działalności gospodarczej i charytatywnej
Krzysztof Penderecki za tworzenie w świecie klimatu przychylnego polskiej twórczości, a w konsekwencji również twórczości gospodarczej polskich przedsiębiorców
Hanna Gronkiewicz-Waltz za wypracowanie klarownej wizji i strategii działania Narodowego Banku Polskiego oraz za wkład w zagwarantowanie jego niezależności i prowadzenie konsekwentnej polityki stabilizacji polskiego złotego
Bill Clinton za efektywne popieranie na forum międzynarodowym starań Polski o przyjęcie do NATO i decydującą rolę w głosowaniu tego wniosku przez państwa członkowskie
Tadeusz Mazowiecki za pokojowe przeprowadzenie kraju od socjalistycznego planowania do prawdziwego rynku i demokracji
Madeleine Albright za wsparcie udzielane Polsce na arenie międzynarodowej
Bronisław Geremek za podniesienie rangi spraw gospodarczych w polityce zagranicznej Polski
Andrzej Wajda za propagowanie polskiej kultury na świecie i tą drogą koncentrowanie zainteresowania Polską społeczności międzynarodowej, za szczególne zaangażowanie w rozwój demokracji w Polsce, która stała się fundamentem nowego ustroju gospodarczego
Jan Nowak-Jeziorański za wkład w tworzenie i rozwój polskiej demokracji oraz w budowę politycznej i gospodarczej pozycji Polski na arenie międzynarodowej, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych
José María Aznar za konsekwentne wspieranie Polski w negocjacjach z Unią Europejską, za bliską współpracę polityczną i gospodarczą między Polską a Hiszpanią, za wzrost wymiany handlowej między naszymi krajami, za zwiększenie inwestycji hiszpańskich w Polsce, za przyjaźń okazywaną Polsce i Polakom
Bertie Ahern za otwarcie irlandzkiego rynku pracy dla Polaków, rozwój dwustronnych stosunków gospodarczych oraz za życzliwość wobec naszego kraju
Mikuláš Dzurinda za przyjazne i partnerskie stosunki gospodarcze z Polską, dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przyczynienie się do intensywnego wzrostu wymiany gospodarczej z Polską, sprzyjanie zagranicznym inwestycjom
José Manuel Barroso za umacnianie procesu integracji Polski z Unią Europejską, wypracowanie kompromisu budżetowego będącego szansą rozwojową dla Polski i państw członkowskich oraz za wizję i pracę na rzecz przyszłości Europy
Władysław Bartoszewski za kierowanie polityką zagraniczną sprzyjającą rozwojowi i międzynarodowej pozycji gospodarki narodowej, krzewienie etycznych zasad, wzmacniających wśród przedsiębiorców przekonanie do wartości uczciwego postępowania w biznesie, za wskazywanie postawy prawego człowieka i obywatela, za wiarę i nadzieję, które swoim życiem przekazuje Polakom
Lech Wałęsa za wieloletnie, konstruktywne i pokojowe przewodzenie zmianom ustrojowym, które doprowadziły do systemu rynkowego w Polsce oraz rozwoju przedsiębiorczości Polaków i wzrostu gospodarczego
Jaap de Hoop Scheffer za działania na rzecz rozwoju więzi transatlantyckich i wzmocnienia roli NATO w pogłębianiu bezpieczeństwa światowego oraz za przyjaźń dla Polski
Jerzy Buzek za krajową i międzynarodową działalność społeczną, naukową i polityczną
Leszek Miller za osobiste podjęcie w 2003 roku decyzji o obniżeniu podatku dla przedsiębiorców z 27% do 19% zwiększającym wpływy do budżetu państwa, za doprowadzenie do uchwalenia pierwszej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz za wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej na warunkach korzystnych dla polskiej gospodarki i pracodawców
Hanna Suchocka za przywrócenie polskiej gospodarce w okresie transformacji solidnej stabilności finansowej, wprowadzenie Polski na ścieżkę szybkiego wzrostu, przeprowadzenie długofalowych reform strukturalnych oraz za utrzymywanie znakomitych stosunków naszego kraju ze Stolicą Apostolską
Recep Tayyip Erdoğan za systematyczne likwidowanie barier stojących na drodze rozwoju gospodarczego, konsekwentne dążenie do budowy demokracji i wolnego rynku oraz wzorcowe przeprowadzenie reform nazwanych Cichą Rewolucją, za rozwój dwustronnych stosunków gospodarczych między naszymi krajami i za przyjaźń okazywaną Polsce i Polakom
Janusz Onyszkiewicz za działania mające na celu wprowadzenie Polski do NATO a tym samym zwiększenia zaufania zagranicznych inwestorów do Polski
Janusz Steinhoff za skuteczne reformowanie polskiej gospodarki a zwłaszcza za przekształcenia przemysłu ciężkiego
Tony Blair za wzrost wymiany handlowej do poziomu 6 mld 200 mln £ podczas piastowania przez niego funkcji premiera, przyjęcie polskich pracowników do pracy w Wielkiej Brytanii i poparcie starań Polski o członkostwo w Unii Europejskiej
Herman Van Rompuy za wkład wniesiony w rozwiązywanie problemów Unii Europejskiej, współtworzenie koncepcji Unii Walutowej, za nadawanie nowych politycznych impulsów Unii Europejskiej oraz stymulowanie i podnoszenie rangi przedsiębiorczości, za przyjaźń dla Polski
Michał Kleiber za zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki i przerzucanie pomostów między środowiskami naukowym i biznesowym
Bronisław Komorowski za aktywne działania na rzecz rozwoju i stabilności naszego kraju, politykę porozumienia i zrozumienia, sprzyjającą rozwojowi polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw
Adam Boniecki za wskazywanie Polakom zasad i wartości tolerancji, odwagi, przyzwoitości, prawości, umiaru i dialogu społeczno-obywatelskiego
papież Franciszek za  wskazywanie roli, jaką odgrywają dziś, w niespokojnych czasach, przedsiębiorcy, którzy nie poddali się władzy pieniądza, ale traktują go jako narzędzie służące ludziom
Angela Merkel za intensywny rozwój polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, handlowych i sąsiedzkich oraz stworzenie klimatu przychylności ze strony najwyższych władz Niemiec
Werner Hoyer za wsparcie w latach 2012–2016 polskiej gospodarki oraz przedsiębiorców kwotą ponad 25 mld EUR kredytów
Norman Davies za wskazywanie Polakom drogowskazów na przyszłość badaniem ich historycznych sukcesów i porażek
gen. Frederick B. Hodges za wkład w spójność Sojuszu Północnoatlantyckiego, wzmacnianie jego wschodniej flanki, stymulowanie debaty na temat solidarności członków NATO, a także za przyjaźń wobec Polski
Wołodymyr Zełenski za wolę zwycięstwa oraz wkład w relacje gospodarcze między Polską a Ukrainą

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Klub biznesu dla przedsiębiorców, bcc.org.pl [dostęp 2020-05-25] (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]