Punkt

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Anatomia[edytuj | edytuj kod]

 • punkt Basy’ego – orientacyjny punkt na skórze jamy brzusznej zlokalizowany 2–3 palce na zewnątrz od pępka w poziomej linii przechodzącej przez środek pępka
 • punkt Erba – anatomiczny punkt orientacyjny położony na powierzchni klatki piersiowej, zlokalizowany przy lewej krawędzi mostka w trzeciej przestrzeni międzyżebrowej lub miejsce wyjścia gałęzi skórnych splotu szyjnego spod tylnego brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
 • punkt G (punkt Gräfenberga) – obszar uważany za jedną z najwrażliwszych stref erogennych ciała kobiety
 • punkt kostnienia – obserwowalny makroskopowo nieprzezroczysty i zmętniały punkt w obrębie tkanki łącznej, w którym osteoblasty rozpoczynają wytwarzanie kości
 • punkt Lanza – orientacyjny punkt na skórze brzucha odpowiadający położeniu wyrostka robaczkowego w jamie brzusznej
 • punkt McBurneya – orientacyjny punkt na skórze jamy brzusznej, zlokalizowany w 1/3 odległości między przednim górnym prawym kolcem kości biodrowej a pępkiem

Astronomia[edytuj | edytuj kod]

 • punkt Barana, punkt Wagi – punkty przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim
 • punkt podsłoneczny – punkt na powierzchni kuli ziemskiej, nad którym w danej chwili Słońce znajduje się w zenicie
 • punkt równonocy – punkt zrównania dnia z nocą, jeden z dwóch punktów przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim

Biologia[edytuj | edytuj kod]

Chemia[edytuj | edytuj kod]

 • punkt anilinowy – temperatura, w której następuje rozdzielenie faz mieszaniny aniliny i benzyny
 • punkt dymienia – najniższa temperatura, przy której ogrzewany olej lub tłuszcz zaczyna rozpadać się na glicerol i wolne kwasy tłuszczowe oraz traci wszelkie własności odżywcze
 • punkt izoelektryczny – wartość pH, przy której populacja cząsteczek amfolitycznych, zawiera średnio tyle samo ładunków dodatnich co ujemnych
 • punkt równoważnikowy (punkt równoważności, punkt nasycenia równoważnikowego, PR) – moment miareczkowania, w którym oznaczany składnik (analit) przereagował ilościowo z dodanym z biurety odczynnikiem (titrantem)

Elektroenergetyka[edytuj | edytuj kod]

 • punkt neutralny – wspólny punkt połączonych w gwiazdę uzwojeń urządzenia n-fazowego, np. transformatora energetycznego lub transformatora uziemiającego

Elektronika[edytuj | edytuj kod]

 • punkt dystrybucyjny – centralne miejsce, od którego wychodzi poziome i pionowe okablowanie miedziane z danego obszaru i wyposażone jest w odpowiednie urządzenia

Finanse[edytuj | edytuj kod]

 • punkt równowagi cenowej – cena, przy której występuje zrównoważenie popytu i podaży
 • punkt złota – granice określające minimalne wahania kursowe w systemie waluty złotej
 • punkt zwrotny – wartość (cena, kurs) używana w analizie technicznej do wyznaczania punktów wsparcia i oporu na rynkach akcji, instrumentów pochodnych i na rynku walut

Fizyka[edytuj | edytuj kod]

 • punkt bez paralaksy – punkt, wokół którego obracając obiektyw, unikamy zniekształceń paralaksy, czyli wzajemnego przesunięcia na kolejnych zdjęciach przedmiotów pierwszego i drugiego planu
 • punkt ciężkości (środek ciężkości) – punkt, w którym umownie przyłożona jest wypadkowa siła grawitacji danego ciała sztywnego
 • punkt eutektyczny – punkt na wykresie równowagowym faz, w którym krzywa likwidusu ma część wspólną (styka się) z krzywą solidusu
 • punkt główny układu optycznego – punkt, względem którego wyznaczana jest odległość ogniskowa układu optycznego
 • punkt izozbestyczny (izozbastyczny) – punkt odpowiadający określonej długości fali powstały z przecięcia się krzywych wykreślonych w układzie absorbancja–długość fali promieniowania elektromagnetycznego
 • punkty kardynalne – trzy pary punktów leżących na osi układu optycznego, potrzebnych do wyznaczenia parametrów (wielkość i położenie) obrazu utworzonego przez ten układ
 • punkt krytyczny (warunki krytyczne) – punkt przejścia układu fizycznego w stan o odmiennych właściwościach (ciecz nasycona–para nasycona), w którym nie można rozróżnić obu stanów
  • punkt krytyczny wody (temperatura krytyczna wody) – temperatura, powyżej której nie występuje faza ciekła wody, a substancja ta występuje tylko w stanie gazowym
 • punkt libracyjny (punkt libracji, punkt Lagrange’a) – miejsce w przestrzeni, w układzie dwóch ciał powiązanych grawitacją, w którym ciało o pomijalnej masie może pozostawać w spoczynku względem ciał układu
 • punkt materialny (masa punktowa) – ciało fizyczne obdarzone masą, ale mające nieskończenie małe rozmiary (będące punktem)
 • punkt potrójny – stan, w jakim dana substancja może istnieć w trzech fazach termodynamicznych równocześnie w równowadze termodynamicznej
 • punkt pracy – punkt na charakterystyce danego urządzenia lub elementu, w którym zachodzi jego działanie, i w którym mogą zostać określone chwilowe parametry pracy takiego urządzenia lub elementu
 • punkt równowagi (stan równowagi) – stan układu nieliniowego, przy którym pozostaje on w bezruchu (tj. prędkość zmian stanu wynosi 0)
 • punkt topnienia – temperatura, w której kryształ zamienia się w ciecz; patrz temperatura topnienia
 • punkty węzłowe (punkty nodalne) – punkty przecięcia się z osią optyczną soczewki lub układu optycznego, promieni, które przy przejściu przez układ nie zmieniają kierunku, a doznają jedynie przesunięć równoległych

Geodezja[edytuj | edytuj kod]

 • punkt geodezyjny – punkt wchodzący w skład osnowy geodezyjnej, którego położenie na ziemi zostało określone współrzędnymi geodezyjnymi względem przyjętego układu odniesienia
 • punkt graniczny – punkt określający przebieg granicy nieruchomości, a właściwie punkt załamania granicy między działkami ewidencyjnymi
 • punkt Laplace’a – w geodezji krańcowy punkt bazy triangulacyjnej
 • punkt triangulacyjny – szczególny punkt geodezyjny na powierzchni Ziemi o znanych współrzędnych geodezyjnych względem przyjętego układu odniesienia, wyznaczający wierzchołek trójkąta sieci triangulacyjnej

Informatyka[edytuj | edytuj kod]

 • iteracyjny najbliższy punkt – algorytm stosowany w celu zminimalizowania różnicy między dwoma chmurami punktów
 • punkt dostępu (punkt dostępowy) – urządzenie zapewniające hostom dostęp do sieci komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego jakim są fale radiowe
 • punkt funkcyjny – metryka złożoności oprogramowania podawana jako liczba bezwymiarowa określająca efektywną względną miarę wartości funkcji oferowanej przez program użytkownikowi
 • punkt konsolidacyjny – dodatkowe pole połączeniowe włączane w odcinek okablowania strukturalnego poziomego pomiędzy panelem krosowym a punktem abonenckim
 • punkt wejścia (ingresja) – punkt (miejsce) w podprogramie, od którego rozpoczyna się wykonywanie zawartych w bloku podprogramu instrukcji w wyniku wywołania tego podprogramu
 • punkt wstrzymania – miejsce celowego wstrzymania wykonania programu w celu przeanalizowania jego działania
 • piksel – najmniejszy jednolity (przedstawiający konkretny kolor) element obrazu wyświetlanego na ekranie, drukowanego techniką druku punktowego lub uzyskiwanego za pomocą urządzeń przetwarzania obrazu

Literaturoznawstwo[edytuj | edytuj kod]

 • punkt kulminacyjny – w utworze literackim moment, w którym napięcie jest największe; zazwyczaj poprzedza bezpośrednio nagły zwrot i rozwiązanie akcji

Logistyka[edytuj | edytuj kod]

 • punkt rozdziału – miejsce składowania głównych zapasów w przepływie strumieni towarów

Matematyka[edytuj | edytuj kod]

 • punkt – bezwymiarowy obiekt geometryczny, jedno z pojęć pierwotnych w przestrzeni euklidesowej; w matematyce obiekty badań matematycznych, składające się na zbiory (przestrzenie)

Algebra[edytuj | edytuj kod]

 • punkt artykulacji (wierzchołek rozcinający, wierzchołek rozdzielający, wierzchołek rozspajający) – wierzchołek grafu spójnego, którego usunięcie z grafu rozspójnia go (graf niespójny)
 • punkt Heegnera – punkt na krzywej modularnej, który jest obrazem punktu kwadratowego na górnej półpłaszczyźnie zespolonej

Analiza matematyczna[edytuj | edytuj kod]

 • punkt asymptotyczny – punkt, który krzywa okrąża nieskończenie wiele razy, zbliżając się do niego na dowolnie małą odległość, nigdy go nie osiągając
 • punkt odosobniony – punkt nieciągłości funkcji ciągłej w każdym innym punkcie jego pewnego otoczenia
 • punkt okresowy – punkt stały pewnego złożenia odwzorowania ze sobą
 • punkt nieciągłości – dla danej funkcji, punkt jej dziedziny, w którym nie jest ciągła
 • punkt osobliwy
 • punkt przegięcia – punkt na wykresie funkcji, w którym zachodzi zmiana jej wypukłości
 • punkt regularny – punkt leżący na krzywej o tej własności, że przez punkt ten przechodzi dokładnie jedna styczna
 • punkt rozgałęzienia – punkt funkcji analitycznej wieloznacznej
 • punkt siodłowy – punkt na krzywej, powierzchni lub ogólnie hiperpowierzchni, o tej właściwości, że w dowolnym jego otoczeniu znajdują się punkty leżące po obydwu stronach stycznej (prostej stycznej, płaszczyzny lub hiperpłaszczyzny) w tym punkcie
 • punkt stacjonarny (krytyczny) – punkt w którym pierwsza pochodna przyjmuje wartość zero

Geometria[edytuj | edytuj kod]

 • punkty Brocarda – szczególne punkty w trójkącie
 • punkt eksponowany – punkt x0 domkniętego podzbioru wypukłego K przestrzeni liniowo-topologicznej X
 • punkt ekstremalny zbioru wypukłego – punkt zbioru wypukłego, który nie leży wewnątrz żadnego niezdegenerowanego odcinka zawartego w tym zbiorze
 • punkt Fermata (punkt Torricellego) – punkt w trójkącie, którego suma odległości od wierzchołków trójkąta jest najmniejsza z możliwych
 • punkt kratowy – punkt, którego współrzędne w układzie kartezjańskim są liczbami całkowitymi
 • punkt Nagela – punkt w trójkącie związany z okręgami dopisanymi, nazwany od nazwiska Christiana von Nagela
 • punkt zwyczajny – punkt incydencji dokładnie dwóch prostych

Matematyka dyskretna[edytuj | edytuj kod]

 • punkt arbitralny – wybrany dowolnie przez prowadzącego obliczenia punkt dla odczytania współrzędnych punktów arbitralnych w obu układach współrzędnych – krzywej nomograficznej oraz krzywej doświadczalnej

Matematyka finansowa[edytuj | edytuj kod]

 • punkt bazowy – jedna setna punktu procentowego
 • punkt procentowy – jednostka różnicy między wartościami jednej wielkości a drugiej wielkości, podanymi w procentach

Topologia[edytuj | edytuj kod]

 • punkt skupienia zbioru – dla danego zbioru przestrzeni topologicznej T1 taki punkt dla którego dowolny zbiór otwarty zawierający zawiera przynajmniej jeden punkt zbioru różny od
 • punkt stały odwzorowania pewnego zbioru w siebie – punkt, w którym wartość odwzorowania na argumencie jest równa temu argumentowi

Medycyna[edytuj | edytuj kod]

 • punkty antropometryczne
 • punkt apteczny – placówka spełniająca podobną funkcję jak apteka, która może zostać usytuowana jedynie na terenie wiejskim, o ile na terenie danej wsi nie jest już prowadzona apteka ogólnodostępna
 • punkt dali – najdalszy punkt, który oko widzi z dobrą ostrością

Metrologia[edytuj | edytuj kod]

 • punkt pomiarowy – ściśle określona nastawa wartości pomiarowych przy której dokonuje się danego pomiaru

Poligrafia i typografia[edytuj | edytuj kod]

 • dpi – jednostka określająca rozdzielczości urządzeń poligraficznych
 • punkt typograficzny – podstawowa jednostka długości stosowana w systemach miary wielkości czcionek i innych elementach typograficznych

Prawo[edytuj | edytuj kod]

Rozrywka[edytuj | edytuj kod]

 • punkt – np. w grach karcianych: jednostka wyniku gry

Gry fabularne[edytuj | edytuj kod]

 • punkt akcji – punkty używane w grach w celu określenia, ile czynności może wykonać gracz, jednostka lub postać w czasie jednej tury
 • punkt doświadczenia – wyznacznik aktywności gracza w tradycyjnych grach fabularnych oraz ich komputerowych odpowiednikach (cRPG)
 • punkt magii – jednostka magicznej energii, która jest niezbędna postaciom do rzucania zaklęć, używaną w wielu grach fabularnych (oraz ich komputerowych odpowiednikach)
 • punkt postaci – abstrakcyjna jednostka używana w niektórych grach fabularnych (oraz ich komputerowych odpowiednikach) w procesie tworzenia postaci.
 • punkt życia – jednostka życiowej energii, używana w wielu grach fabularnych i bitewnych (oraz ich komputerowych odpowiednikach), symbolizująca stan zdrowia postaci

Sport[edytuj | edytuj kod]

 • punkt bonusowy – punkt zaliczany zawodnikowi do jego zdobyczy punktowej w meczu ligowym lub zawodach w parach
 • punkt jury – odległość na skoczni wynosząca 95% jej rozmiaru, po osiągnięciu której sędziowie muszą naradzić się w sprawie kontynuowania zawodów i zastanowić nad bezpieczeństwem zawodników
 • punkt konstrukcyjny – punkt na profilu skoczni narciarskiej, według którego ustala się noty za odległość skoku

Transport[edytuj | edytuj kod]

 • czarny punkt – miejsce na drodze (albo odcinek drogi), gdzie dochodzi do szczególnie wielu wypadków drogowych
 • punkt eksploatacyjny – wyznaczone miejsce na sieci kolejowej służące eksploatacji kolei
 • punkt poboru opłat – drugi obok stacji poboru opłat rodzaj tzw. miejsca poboru opłat
 • punkt referencyjny – wybrany na sieci drogowej punkt charakterystyczny przyjęty jako punkt odniesienia dla lokalizowania informacji o drodze

Turystyka[edytuj | edytuj kod]

 • punkt orientacyjny – łatwo rozpoznawalne obiekty środowiska architektonicznego oraz łatwo rozpoznawalne twory natury o spektakularnym wyglądzie
 • punkt widokowy – miejsce lub punkt topograficznie wyniesiony w terenie, z którego układ wizualny obszaru widzenia dla obserwatora jest szeroki i daleki

Wojsko[edytuj | edytuj kod]

 • batalionowy punkt zaopatrzenia – urządzenie (element) tyłowe rozwijane przez pluton zaopatrzenia
 • punkt amunicyjny – miejsce gromadzenia i wydawania amunicji stanowiącej zapasy pododdziału (oddziału) konieczne do działań bojowych
 • punkt kierowania ogniem – miejsce w terenie, odpowiednio przygotowane i wyposażone w przybory i urządzenia, w którym znajduje się kierujący ogniem artyleryjskim z odpowiednimi środkami rozpoznania i łączności

Inne[edytuj | edytuj kod]

 • krytyczny punkt kontroli (KPK, CCP) – miejsce w procesie technologicznym lub cyklu produkcyjnym
 • punkt asekuracyjny – element układu asekuracyjnego instalowany na stałe lub tymczasowo w ścianie, umożliwiający wspinaczowi zabezpieczanie się przed skutkami odpadnięcia podczas pokonywania drogi wspinaczkowej
 • punkt biblioteczny – placówka biblioteczna, która nie posiada własnego księgozbioru, lecz udostępnia książki, które formalnie pozostają na stanie biblioteki macierzystej
 • punkt piaskowy – parametr, który charakteryzuje uziarnienie kruszyw do betonów
 • punkt świetlny – oprawa oświetleniowa wraz ze źródłami światła

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]