Rodzina (socjologia)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy rodziny w naukach humanistycznych. Zobacz też: rodzina w świetle prawa.
Rzeźba Edwiny Sandys „Rodzina“

Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna. Rodzina, zdaniem socjologów i najprostszych jej definicji, to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo[1].

Definicje rodziny[edytuj | edytuj kod]

Rodzina jako instytucja społeczna jest w kręgu ciągłego zainteresowania wielu naukowców i specjalistów: socjologów, psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów i z wielu innych dziedzin nauki i praktyki. Wszystkie nauki w nieustannych badaniach nad rodziną wypracowały liczne, mniej lub bardziej szczegółowe, definicje określające rodzinę i jej charakter.

Augustin Comte, którego definicja rodziny, jako bardzo prosta, bywa jedną z częściej przytaczanych w różnorodnych opracowaniach naukowych. Określa ona rodzinę jako podstawową grupę społeczną, na której opiera się społeczeństwo[1].

Podejście systemowe zakłada, że rodzina jest systemem, który należy rozpatrywać całościowo[2]. Założenie to oznacza wiele następstw, jak chociażby takie, że zmiana w jednej części systemu rodzinnego powoduje zmianę w pozostałych jego częściach.

Współczesne przeobrażenia rodziny każą odchodzić od ujmowania jej w kategoriach strukturalnych na rzecz nastawienia komunikatywnego[3]. Zgodnie z takim podejściem można rozumieć rodzinę jako „duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, oparte na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną i społeczną[4].

Kościół katolicki przyjmuje definicję rodziny zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego, według którego "Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę"[5].

Rodzina jako grupa społeczna[edytuj | edytuj kod]

Rodzina jako związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji, pełni funkcje osobowe:

Rodzina jako instytucja społeczna[edytuj | edytuj kod]

Grupa określona przez stosunki seksualne, odpowiednio unormowane i trwałe, tak by mogła zapewnić odnawianie się społeczeństwa przez reprodukcję, pełni funkcje instytucjonalne:

 • materialno-ekonomiczna (polega na zaspokajaniu przez rodzinę materialnych potrzeb jej członków);
 • opiekuńczo-zabezpieczająca (stanowi materialne i fizyczne zabezpieczenie członków rodziny, którzy w pewnych okresach życia mają ograniczone możliwości samorealizacji, pozbawieni są środków do życia lub wymagają pomocy);
 • prokreacyjna (polega na zaspokajaniu rodzicielskich potrzeb emocjonalnych – ojcostwa i macierzyństwa, pozwala na utrzymywanie biologicznej ciągłości rodziny i społeczeństwa);
 • seksualna (zaspokajanie popędu seksualnego);
 • legalizacyjno-kontrolna (sankcjonowanie postępowania członka rodziny przez rodzinę, nadzorowanie jego postępowania);
 • socjalizacyjno-wychowawcza (wprowadzanie dziecka w świat kultury danego społeczeństwa);
 • klasowa (określenie pozycji członków rodziny w strukturze społeczeństwa);
 • kulturalna (zapoznawanie młodego pokolenia z dziejami kultury i jej trwałymi pomnikami, zachęcanie do aktywnego korzystania z wartości kulturalnych);
 • rekreacyjno-towarzyska (umożliwia odzyskanie w domu rodzinnym wewnętrznej równowagi emocjonalnej);
 • emocjonalno-ekspresyjna (zaspokaja emocjonalne potrzeby członków rodziny, sprzyja wyrażaniu osobowości, daje możliwość uzyskania kontaktu psychicznego).

Kryterium klasyfikacji[edytuj | edytuj kod]

Rodzina, w której oboje partnerzy wychowują dzieci, określana jest mianem rodziny nuklearnej (w genealogii jest to „rodzina mała”), zaś rodzinę, w której jedno z partnerów mieszka z rodzicami, określa się mianem rodziny wielopokoleniowej. Jednakże granic rodziny nie da się jednoznacznie określić, choć da się określić stopień pokrewieństwa lub powinowactwo. Ogół osób, o których wiadomo, że są spokrewnione lub spowinowacone chociażby w linii bocznej, w genealogii również nazywa się rodziną (dla odróżnienia od „rodziny małej” nazywa ją się „rodziną wielką”). Rodzinę również stanowi samotny rodzic z wychowywanym własnym lub adoptowanym potomstwem stanowiący rodzinę niepełną jak i dwie osoby tworzące związek małżeński lub inny w tym także nieformalny konkubinat. Sam fakt zamieszkania razem może klasyfikować pewną grupę ludzi jako rodzinę[potrzebny przypis].

Rodzaje[edytuj | edytuj kod]

Istnieją różne formy rodziny, rozróżniane według odmiennych kryteriów:

Współczesne społeczeństwa wykształciły nowe formy rodziny, jak:

Dobór partnerów rodziny opartej na małżeństwie[edytuj | edytuj kod]

Zazwyczaj trzon rodziny stanowi małżeństwo[potrzebny przypis]. Dobór partnerów w małżeństwie może być określany przez instytucje prawne lub obyczajowość. I tak, zazwyczaj w ramach rodziny, tj. pomiędzy jej członkami, nie można zawierać związków małżeńskich, a prawo określa stopnie pokrewieństwa, w ramach których można zawrzeć małżeństwo.

Podobnie sytuacja ma się w przypadku płci partnerów. W większości krajów małżeństwo jest ograniczone do związku kobiety i mężczyzny, natomiast prawodawstwo niektórych krajów dopuszcza możliwość zawierania małżeństw bądź podobnych związków przez partnerów tej samej płci.

W niektórych społecznościach możliwie jest zawieranie małżeństw jedynie z przedstawicielami własnej zbiorowości etnicznej (tzw. endogamia, jej przeciwieństwem jest egzogamia).

Ewolucja[edytuj | edytuj kod]

Lewis Morgan proponuje[potrzebny przypis] ewolucyjny schemat powstawania rodziny:

Teoria ta spotkała się z poważną krytyką, np. przez Bronisława Malinowskiego, i współcześnie ma znaczenie historyczne.

Jako ostatnie ogniwo ewolucji Alvin Toffler wprowadza termin kultura singli.

Rodzina w Polsce[edytuj | edytuj kod]

W Polsce istnieje 6,1 mln rodzin, w których wychowuje się 10,8 mln dzieci do lat 24. Co trzecie polskie dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej. 17% rodzin to rodziny wielodzietne, wychowujące troje i więcej dzieci.

83% dzieci w Polsce wychowuje się w rodzinach pełnych. 92% rodzin wielodzietnych to rodziny pełne. Natomiast 1/6 z ogółu rodzin to samotni rodzice z dzieckiem (najczęściej matki)[6].

Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie z jednym dzieckiem wynosił w 2004 r. 847,79 zł; z trojgiem dzieci: 455,61 zł, z czworgiem i więcej: 325,24 zł[7].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz też kategorię: Socjologia i antropologia rodziny.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] Pedagogika Społeczna, pod red. T. Pilch, I. Leparczyk, wyd. Żak, Warszawa 1995, s. 137.
 2. S. Jakubiec, Mediacje, jako metoda pracy z rodziną, WSFP Ignatianum, Kraków 2011, s. 6: I. Kołbik, Procesy emocjonalne w rodzinie, [w:] Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, pod red. de Barbaro B. Warszawa 1993.
 3. M. Plopa, Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia: perspektywa badań, [w:] Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia, t. III, pod red. M. Plopa, wyd. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląd 2009, s. 229.
 4. S. Jakubiec, Mediacje, jako metoda pracy z rodziną, WSFP Ignatianum, Kraków 2011, s. 7 [za:] F. Adamski, Rodzina, wymiar społeczno-kulturowy, wyd. UJ, Kraków 2002, s. 31.
 5. KKK 2202.
 6. Warunki życia rodzin w Polsce, stat.gov.pl [dostęp 2015-12-21] (pol.).
 7. http://web.archive.org/web/20140221055245/http://www.3plus.pl/upload/FolderWystawa.pdf

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]