Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Data założenia

7 lipca 1990

Zasięg

ogólnopolski

Prezes

Krystian Markiewicz

Nr KRS

0000090038

Data rejestracji

2002

brak współrzędnych
Strona internetowa
Afisz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” przed budynkiem Sądu Najwyższego w Warszawie wzywający do przywrócenia do orzekania sędziów Igora Tuleyi i Pawła Juszczyszyna

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”[1] – największe polskie stowarzyszenie zawodowe sędziów. Skupia ponad 3500 sędziów (około 30% wszystkich sędziów w Polsce). Stowarzyszenie deklaruje się jako niezależne, apolityczne i samorządne. Zgodnie ze statutem, celami stowarzyszenia jest dbanie o niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, reprezentowanie interesów środowiska sędziowskiego, realizacja zasad demokratycznego państwa prawnego, praw człowieka i wolności obywatelskich oraz kształtowanie opinii publicznej i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych[2].

Sędziowie Iustitii poświęcają wiele uwagi edukacji dzieci i młodzieży[3], angażują się w działalność sportową[4], włączają się również w wydarzenia i święta patriotyczne poprzez swoje oddziały w całej Polsce[5]. Wraz z polskim oddziałem wydawnictwa C.H. Beck Stowarzyszenie wydaje kwartalnik „Iustitia”.

Stowarzyszenie należy do najbardziej aktywnych medialnie organizacji prawniczych w Polsce. Posiada konta w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram. Profil facebookowy obserwuje ponad 40 tys. osób.

„Iustitia” jest członkiem międzynarodowych organizacji sędziowskich:

W 2016 stanowisko prezesa objął dr hab. Krystian Markiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach i profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego[6]. Rzecznikiem Stowarzyszenia jest sędzia Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto Bartłomiej Przymusiński.

Członkami Stowarzyszenia są znani z obrony praworządności w Polsce oraz występów medialnych sędziowie. Oprócz władz organizacji, są to m.in. sędziowie: Igor Tuleya, Paweł Juszczyczyn, Piotr Gąciarek, Marta Kożuchowska-Warywoda, Katarzyna Kałwak, Olimpia Barańska-Małuszek, Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka, Monika Frąckowiak, Urszula Żółtak, Jakub Kościerzyński i Arkadiusz Krupa.

W stosunku do prawie wszystkich z nich Rzecznicy Dyscyplinarni Ministra Sprawiedliwości wszczęli postępowania dyscyplinarne, czy też prowadzą różne przesłuchania.

Do Iustitii należy również prof. Małgorzata Gersdorf oraz wielu naukowców, wykładowców akademickich oraz przedstawicieli polskiego sądownictwa.

Historia powstania oraz działalność przed rokiem 2015[edytuj | edytuj kod]

„Iustitia” założona została wiosną 1990 pod nazwą: Stowarzyszenie Sędziów Orzekających „Iustitia” przez grupę sędziów z Warszawy i Trójmiasta. Pierwszym prezesem – wówczas przewodniczącą – została sędzia Sądu Najwyższego Maria Teresa Romer, autorka nazwy „Iustitia”. Początkowo stowarzyszenie było organizacją jednolitą, później zaczęło tworzyć oddziały, zwłaszcza pod koniec lat 90. XX wieku, gdy nastąpił jego rozwój i obszar działania rozszerzył się na całą Polskę.

Przez pierwszych kilka lat funkcjonowania finansowanie Stowarzyszenia zapewniały amerykańskie dotacje. Amerykańskie stowarzyszenie prawników American Bar Association, utworzyło agendę pod nazwą Central and East European Law Initiative (CEELI), mającą na celu wspomaganie krajów wyzwolonych spod komunistycznego panowania w ich dążeniu do praworządności i demokracji.

Największym programem szkoleniowym „Iustitii” był przeprowadzony w latach 1998–1999 cykl szkoleń sędziów związany z wejściem w życie od 1 września 1998 r. nowych kodeksów karnych, prowadzony przy wsparciu Departamentu Stanu USA. „Iustitia” zorganizowała wtedy szkolenia dla niemal wszystkich polskich sędziów orzekających w sprawach karnych.

W drugiej połowie lat 90., kiedy zaczynała się komputeryzacja sądów, „Iustitia” wspólnie z Amerykanami przystąpiła do organizowania komputerowych centrów szkolenia. Powstało 13 stałych Centrów Komputerowych wyposażonych w najnowocześniejszy na tamten czas sprzęt i jedno Centrum Przenośne. Przeszkolono wówczas nieodpłatnie tysiące sędziów, prokuratorów i pracowników.

W 1998, w wyniku uchwalenia nowego statutu, organizacja zmieniła nazwę na Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” i przyjęła strukturę federacyjną (poszczególne oddziały samodzielnie realizują cele stowarzyszenia, niesprzecznie z decyzjami jego władz i mogą posiadać osobowość prawną). Najwyższą władzą jest zebranie delegatów wybieranych w oddziałach (wcześniej było nią walne zebranie członków[7]), a tytuł przewodniczącego zmieniono na tytuł prezesa.

W 2012 roku Stowarzyszenie sprzeciwiało się reformie ministra Jarosława Gowina polegającej na zniesieniu 79 sądów. „Iustitia” wzięła udział w manifestacji w marcu 2012 r., a po jej wprowadzeniu angażowała się w działania zmierzające do reaktywacji sądów zniesionych. Po trwającym trzy lata zamieszaniu na mapę Polski wróciło 76 sądów, zniesione pozostały tylko trzy najmniejsze.

Ważnym wydarzeniem w dziejach „Iustitii” było dwukrotne zorganizowanie – w roku 2009 w Krakowie i w maju 2015 roku w Gdańsku zjazdów Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów, w którym uczestniczyli delegaci z większości państw europejskich. Na ostatnim spotkaniu podjęto m.in. uchwałę w sprawie projektu dostępu polskiego Ministra Sprawiedliwości do akt i systemów informatycznych sądów.

Byli prezesi Stowarzyszenia:

Członkostwo oraz struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Członkami Stowarzyszenia mogą być tylko sędziowie polskich sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych i Sądu Najwyższego, w tym sędziowie w stanie spoczynku. Sędzia składając podpisaną deklarację członkowską automatycznie zostaje członkiem stowarzyszenia bez jakiejkolwiek procedury przyjmowania. Odejście ze służby bez względu na jego przyczynę oznacza utratę członkostwa.

Władze:

 • zebranie delegatów odbywające się nie rzadziej niż raz w roku;
 • zarząd wybierany przez zebranie delegatów na 3-letnią kadencję (7-10 członków),
 • komisja rewizyjna (3-osobowa)

Stowarzyszenie ma też członków honorowych – jest to tytuł nadawany za zasługi dla stowarzyszenia i sądownictwa.

Członkowie honorowi Iustitii:

Obecnie istnieją 32 oddziały Stowarzyszenia[8]: w Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łomży, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Opolu, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Suwałkach, Szczecinie, Świdnicy, Tarnobrzegu, Tarnowie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Większość z nich ma osobowość prawną, a ich obszary najczęściej pokrywają się z obszarami jednego lub więcej okręgów sądowych.

Poza oddziałami w „Iustitii” funkcjonuje osiem zespołów programowych (tematycznych)[9]: informacyjny, prawa cywilnego, prawa karnego, międzynarodowy, monitorowania postępowań immunitetowych i dyscyplinarnych, szkoleniowy, statutowy oraz organizacji sądownictwa.

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Przez wiele lat działalność „Iustitii” koncentrowała się na organizacji szkoleń i kwestiach związanych z wymiarem sprawiedliwości. Stowarzyszenie pozostawało w dużej mierze specjalistyczną organizacją branżową. Sytuacja uległa zmianie w 2015 r., gdy władza polityczna rozpoczęła kontrowersyjne zmiany, zwiększające znacząco proces kontroli politycznej nad instytucjami sądowymi w Polsce. Stowarzyszenie „Iustitia” wraz z innymi organizacjami prawniczymi stanęło wówczas w obronie wartości konstytucyjnych, w tym trójpodziału władzy.

Działania „Iustitii” w obronie niezależności sądownictwa od wpływów politycznych

W grudniu 2015 w związku ze zmianami w Trybunale Konstytucyjnym, które zapoczątkowały wielomiesięczny Kryzys wokół Trybunału, Stowarzyszenie wydało uchwałę wyrażającą stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy z 16.12.2015 o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, prowadzącej do, zdaniem „Iustitii” paraliżu tego organu, i co za tym idzie naruszenia art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władz. Jednocześnie Stowarzyszenie zaapelowało do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o powstrzymanie się od przyjęcia ślubowania od osób wybranych przez Sejm 2 grudnia 2015 na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał skarg dotyczących zgodności z Konstytucją RP wspomnianej wyżej ustawy.

Widząc rosnące zagrożenie dla wartości demokratycznych w Polsce „Iustitia” zorganizowała 3 września 2016 w Warszawie Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich[10], w którym wzięło udział ponad 1000 sędziów z całej Polski. Wśród postulatów Kongresu znalazło się przekazanie nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi w miejsce organu politycznego – Ministra Sprawiedliwości Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, apel o poszanowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego i ich publikowanie oraz postulat powołania ogólnopolskiego organu samorządu sędziowskiego, a także ograniczenia roli czynnika politycznego przy powoływaniu sędziów, w tym sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sędziowie podjęli również uchwałę, w której zwrócili uwagę na dramatyczną sytuację sędziów w Turcji po stłumieniu puczu przez władzę państwową i wyrazili swoją solidarność i poparcie dla nich („Iustitia” w latach późniejszych często podnosiło w swoich uchwałach i wystąpieniach kwestię dotyczącą sytuacji sędziów tureckich prześladowanych brutalnie przez władzę polityczną, w 2019 zorganizowano wystawę oraz spotkanie z jednym z prześladowanych sędziów tureckich na Festiwalu Pol’and’Rock).

W marcu 2017 SSP „Iustitia” przedstawiło projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa[11]. Projekt zakładał zwiększenie wpływu obywateli (a nie polityków) na skład Krajowej Rady Sądownictwa, reprezentację w Radzie sędziów wszystkich szczebli oraz proces wyboru do Rady połączony z publicznym wysłuchaniem kandydatów.

W obliczu pogłębiającego się kryzysu konstytucyjnego związanego ze sparaliżowaniem działalności Trybunału Konstytucyjnego i kolejnymi sygnałami o projektowanych zmianach w sądownictwie zmierzających do podporządkowania sądów władzy politycznej, SSP „Iustitia” wraz Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Izbą Radców Prawnych zorganizowało w dniu 20 maja 2017 r. Kongres Prawników Polskich w Katowicach[12]. W trakcie tego Kongresu powstała Społeczna Komisja Kodyfikacyjna, która podjęła prace nad usprawnieniem procedur sądowych. Wyniki prac tej Komisji zostały przedstawione na Drugim Kongresie Prawników Polskich, który odbył się 1 czerwca 2019 w Poznaniu.

W lipcu 2017 do Sejmu wpłynął projekt zakładający przeniesienie w stan spoczynku wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz podporządkowanie sądów powszechnych Ministrowi Sprawiedliwości poprzez umożliwienie mu dowolnej wymiany osób sprawujących funkcje kierownicze w sądach. Doprowadziło to do kolejnego sporu – kryzysu wokół Sądu Najwyższego. W związku ze zgłoszonymi, a następnie uchwalonymi przez większość sejmową ustawami Stowarzyszenie zaapelowało 16 lipca 2017 o wzięcie udziału w milczącym „Łańcuchu światła”, tzn. otoczenie budynku Sądu Najwyższego światłem świec w celu wyrażenia sprzeciwu wobec przegłosowanych zmian. Wielotysięczne demonstracje przed sądami w całej Polsce trwały do momentu zawetowania przez Prezydenta RP ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

W tym okresie powstał słynny plakat autorstwa Luki Rayskiego KonsTytucJa, który stał się symbolem obrony wartości konstytucyjnych.

Po zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych rozpoczęła się masowa wymiana prezesów sądów przez Ministra Sprawiedliwości[13]. Wymieniono ich w ekspresowym tempie aż 158, w większości przypadków faksem, bez podania powodów. W kolejnym kroku, po uchwaleniu nowych ustaw, Sejm, mimo ogromnego sprzeciwu środowiska prawniczego oraz znacznej części społeczeństwa, powołał sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa, a także przeniósł w stan spoczynku wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat (ostatecznie wskutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wycofano się z tej zmiany). Jednocześnie powołano dwie nowe izby Sądu Najwyższego: Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbę Dyscyplinarną. Stworzono dodatkowo nowy, rozbudowany system dyscyplinarny dla sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

SSP „Iustitia” postanowiła dokumentować działania Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba oraz jego zastępców Michała Lasoty i Przemysława W. Radzika. Zostały przedstawione w raporcie „Iustitii” „Sędziowie pod presją” wydanym w lipcu 2019[14][15]

Zarząd Stowarzyszenia wypowiedział się negatywnie o postanowieniach tzw. ustawy dyscyplinującej, czyli ustawie z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw[16].

Podsumowanie kalendarium głównych wydarzeń, w które była zaangażowana „Iustitia” w związku z obroną niezależności i sądownictwa przed wpływami politycznymi:

 • grudzień 2015: Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego
 • 3 września 2016: Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich, Warszawa
 • marzec 2017: projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
 • 20 maja 2017: I Kongres Prawników Polskich w Katowicach
 • lipiec 2017: Kryzys wokół Sądu Najwyższego – Protesty, „Łańcuch Światła”
 • 8–9 grudnia 2017: Zjazd Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL w Krakowie
 • marzec 2018: odpowiedź na tzw. „Białą Księgę w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości”[17] przedstawioną przez polski rząd Komisji Europejskiej
 • 10 października 2018: Raport „Stan niezależnego sądownictwa w Polsce”[18]
 • 1 czerwca 2019: II Kongres Prawników Polskich, Poznań
 • 8 lipca 2019: Raport „Sędziowie pod presją”
 • 11 stycznia 2020: „Marsz 1000 tóg”, w którym uczestniczyło ok. 30 000 ludzi, w tym sędziowie z praktycznie wszystkich krajów UE[19]
 • 29 lutego 2020: opublikowanie dokumentu pt. „Wymiar sprawiedliwości pod presją – represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i Prokuraturą w Polsce. Lata 2015–2019” (autorzy: Michał Bober, Piotr Gąciarek, Joanna Jurkiewicz, Jakub Kościerzyński, Dorota Zabłudowska, Mariusz Krasoń)[20]

Działalność edukacyjna dla młodzieży i dorosłych

Stowarzyszenie realizowało i realizuje m.in. projekty edukacyjne.

 • Edukacja prawna młodzieży i dorosłych
  • lekcje na tematy związane z prawem
  • symulacje rozpraw cywilnych i karnych
  • symulacje procesów postaci z bajek dla najmłodszych (np. proces Wilka z Czerwonego Kapturka w Sądzie Najwyższym, proces Jasia i Małgosi)
 • Criminal Justice” – program edukacyjny we współpracy z Komisją Europejską
 • Kafejki prawne – spotkania na tematy prawne m.in. w Warszawie, Poznaniu, Opolu, Bydgoszczy, Włocławku, Gdańsku, Lublinie, Zielonej Górze;
 • Apteczka prawna „Lex bez łez” – kompendium wiedzy z podstawowych dziedzin prawa przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Dzień Edukacji Prawnej (ustanowiony 15 marca 2017)
 • Stoiska i wydarzenia edukacyjne – na festiwalach muzycznych Pol’and’Rock Festiwal, Opener Festival, Cieszanów Rock Festiwal targach książki w Warszawie i Krakowie, a także na Festiwalu Nauki w Warszawie. Na festiwalu w Kostrzynie nad Odrą sędziowie prowadzili szerokie działania edukacyjne pod hasłem „wolne sądy, wolni ludzie”[21]oraz „stop mowie nienawiści”[22]
 • Tydzień Konstytucyjny – Sędziowie z „Iustitii” uczestniczą również w kolejnych edycjach Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy

Nagrody i wyróżnienia[edytuj | edytuj kod]

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz jej członkowie otrzymali za swoją działalność liczne nominacje, nagrody i wyróżnienia za działalność społeczno-edukacyjną oraz obronę praworządności, m.in.:

 • 2015 – Nagroda „Obywatelski Sędzia Roku” – nagroda Fundacji Court Watch Polska dla Sędziego Jarosława Gwizdaka, za gotowość do spojrzenia na pracę sądu z perspektywy obywatela[23]
 • 2015 – Wyróżnienie Fundacji Court Watch Polska dla Sędziego Krystiana Markiewicza i Marty Szczocarz-Krysiak za wydanie apteczki prawnej „Lex bez łez!” – nowoczesnego podręcznika do edukacji prawnej dla młodzieży[23]
 • 2016 – Wyróżnienie dla Sędziego Arkadiusza Krupy, za swoje rysunki, które przedstawiają pracę sądu z przymrużeniem oka, które można oglądać m.in. w Rzeczpospolitej oraz na blogu i profilu facebookowym sędziego „Ślepym Okiem Temidy”[23].
 • 2017 – „Symboliczny polski sędzia” – nagroda Gazety Wyborczej w kategorii społeczeństwo obywatelskie[24].
 • 2017 – Medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae” dla Sędziego Krystiana Markiewicza, przyznany przez Krajową Radę Sądownictwa z okazji 100-lecie odrodzonego sądownictwa w Polsce[25]
 • 2017 – Najlepszy bloger roku w rankingu Rp.pl – sędzia Grzegorz Chmiel[26]
 • 2018 – Nagroda „Osobowość Roku 2018” Gazety Lubuskiej, w kategorii samorządność i społeczność lokalna dla sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek
 • 2018 – II Gdańska Nagroda Równości – dla Sędzi Doroty Zabłudowskiej[27]
 • 2018 – Nagroda Obywatelski Sędzia Roku – nagroda Fundacji Court Watch Polska dla sędzi Doroty Hildebrand-Mrowiec[28].
 • 2019 – Nagroda „Człowiek Roku Gazety Wyborczej” za rok 2018 w kategorii „O prawo i sprawiedliwość” w konkursie Ludzie Roku 2018 (nagroda wspólna – również dla Stowarzyszenia Sędziów „Themis”)[29]
 • 2019 – Nagroda „Obywatelski Sędzia Roku 2019” – sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda, nagrodzona przez Fundację Court Watch Polska za organizację w całej Polsce inicjatywy „Dzień Edukacji Prawnej”, której celem jest promocja wiedzy o prawie w społeczeństwie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży[30].
 • 2019 – „Nagroda Newsweeka im. Teresy Torańskiej” dla sędziego Pawła Juszczyszyna za działalność publiczną[31]
 • 2019 – Nagroda im. Edwarda J. Wende dla sędziego Igora Tulei, za odwagę i niezłomność, z jaką broni niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz za działanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu[32].
 • 2019 – Nagroda Obywateli RP „Stojącym w imię zasad” dla I Prezes Sądu Najwyższego – prof. Małgorzaty Gersdorf
 • 2019 – Nagroda „Złote Karety” dla sędziów toruńsko-włocławskiego oddziału stowarzyszenia Iustitia za aktywność obywatelską[33]
 • 2019 – Nagroda „Złoty Paragraf” w kategorii najlepszy Sędzia dla sędziego Rafała Cebuli, przyznana przez Dziennik Gazeta Prawna[34]
 • 2020 – Nagroda „Cegła”, im. Janoscha, najważniejsze wyróżnienie na Śląsku dla Prezesa „Iustitii” – prof. Krystiana Markiewicza[35]

Postępowania dyscyplinarne wobec sędziów Iustitii[edytuj | edytuj kod]

Piotr Gąciarek przemawiający na demonstracji pod hasłem „Żądamy przywrócenia niezależnych sędziow” w lutym 2022.

Sędziowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” są najczęściej spośród sędziów w Polsce grupą wzywaną do złożenia wyjaśnień Rzecznikom Dyscyplinarnym oraz w stosunku do której wszczynane są postępowania dyscyplinarne.

Prezesowi Iustitii – prof. Krystianowi Markiewiczowi Rzecznik Dyscyplinarny Przemysław Radzik postawił 55 zarzutów dyscyplinarnych – za jedno pismo, które rozesłał do 55 osób[36]. Prezes, ale również inni członkowie stowarzyszenia, zdecydowali nie stawiać się na wezwania Rzecznika, uznając je za pozbawione podstaw prawnych[37].

Sędziowie ścigani są przez Rzeczników z powodów, które obejmują 4 kategorie. W lipcu 2019 Iustitia opublikowała szczegółowy raport na ten temat[38].

Sędziowie, którzy są lub byli ścigani za udział w debacie publicznej dot. praworządności, niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz za krytyczne wypowiedzi dotyczące reform wprowadzanych w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości:

 • Olimpia Barańska – Małuszek
 • Monika Frąckowiak
 • Piotr Gąciarek
 • Marek Celej
 • Małgorzata Kluziak
 • Rafał Maciejewski
 • Krystian Markiewicz
 • Dariusz Mazur
 • Bartłomiej Przymusiński
 • Igor Tuleya

Sędziowie, którzy byli lub są ścigani za wydanie orzeczenia, które nie podobały się władzy politycznej PiS:

 • Łukasz Biliński
 • Igor Tuleya
 • Ewa Maciejewska
 • Kamil Jarocki
 • Anna Bator-Ciesielska
 • Dorota Lutostańskiej
 • Paweł Juszczyszyn

Sędziowie, którzy byli lub są ścigani w związku z działalnością edukacyjną na rzecz społeczeństwa:

 • Olimpia Barańska – Małuszek
 • Monika Frąckowiak
 • Arkadiusz Krupa

Sędziowie, którzy byli lub są ścigani za stosowanie prawa europejskiego i wykonanie wyroku TSUE z 19.11.2019 r.

 • Paweł Juszczyszyn
 • Wojciech Maczuga

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, iustitia.pl [dostęp 2020-01-20].
 2. Iustitia: Statut Stowarzyszenia.
 3. Wyborcza.pl, katowice.wyborcza.pl [dostęp 2020-01-19].
 4. IUSTITIA Polish Judges Association, Dziś m.in. w Poznaniu biegliśmy dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości #IustitiaNiepodległapic.twitter.com/ge9IVl499k, @JudgesSsp, 2018 [dostęp 2020-01-19].
 5. Wyborcza.pl, poznan.wyborcza.pl [dostęp 2020-01-19].
 6. Zarząd Stowarzyszenia. iustitia.pl. [dostęp 2016-08-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-08-21)].
 7. Dawne władze, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia [dostęp 2020-01-18] (pol.).
 8. Oddziały, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia [dostęp 2020-01-18] (pol.).
 9. Zespoły problemowe SSP IUSTITIA, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia [dostęp 2020-01-18] (pol.).
 10. Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia [dostęp 2020-01-18] (pol.).
 11. Iustitia przedstawia własny projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia [dostęp 2020-01-18] (pol.).
 12. Kongres Prawników Polskich w Katowicach, www.rp.pl [dostęp 2020-01-18] (pol.).
 13. Ziobro szybko wymienia prezesów i wiceprezesów sądów, www.rp.pl [dostęp 2020-01-18] (pol.).
 14. Opublikowali raport „o metodach szykanowania niezależnych sędziów”, TVN24 [dostęp 2020-01-18].
 15. Sędziowie pod presją – raport o metodach szykanowania przez władzę niezależnych sędziów (2019), Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia [dostęp 2020-01-18] (pol.).
 16. Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w związku z eskalacją represji wobec sędziów w Polsce oraz podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy represyjnej. iustitia.pl, 4 lutego 2020. [dostęp 2020-02-16].
 17. Odpowiedź na kompedium Białej Księgi w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości, przedstawione przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Europejskiej, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia [dostęp 2020-01-18] (pol.).
 18. Stan niezależnego sądownictwa w Polsce z perspektywy sędziów – raport Iustitii, www.rp.pl [dostęp 2020-01-18] (pol.).
 19. Ewa Siedlecka, Sędziowie przeszli w milczeniu. To był marsz tysięcy tóg, www.polityka.pl, 2020 [dostęp 2020-01-18] (pol.).
 20. Iustitia opublikowała raport „Wymiar sprawiedliwości pod presją”. „Pokazuje ofiary i prześladowców”. gazetaprawna.pl, 29 lutego 2020. [dostęp 2020-03-01].
 21. Co sędziowie i adwokaci robili na Pol’and’Rock Festival Jurka Owsiaka. Ujawniamy!, oko.press [dostęp 2020-01-18].
 22. Sandra Soczewa, Pol’and’Rock 2019. Na ASP przychodzą tłumy. Sędzia Igor Tuleja: – Nie jestem za karą śmierci. Dożywocie to naprawdę wysoka kara – powiedział, Gazeta Lubuska, 2 sierpnia 2019 [dostęp 2020-01-18] (pol.).
 23. a b c Plebiscyt Obywatelski Sędzia Roku, courtwatch.pl [dostęp 2020-01-19] (pol.).
 24. Czytelnicy Gazety Wyborczej wybrali Ludzi Roku: Owsiak, Obywatele RP, symboliczny polski sędzia, Media2.pl [dostęp 2020-01-19] (pol.).
 25. Aktualności – 100-lecie odrodzonego sądownictwa w Polsce – Krajowa Rada Sądownictwa, www.krs.pl [dostęp 2020-01-19] [zarchiwizowane z adresu 2018-03-23].
 26. Prawnik Roku/Najlepszy Bloger – Grzegorz Chmiel: Mamy bezpardonowy atak na sądy, www.rp.pl [dostęp 2020-01-19] (pol.).
 27. Redakcja, Sędzia musi tłumaczyć się z przyjęcia Gdańskiej Nagrody Równości, Dziennik Bałtycki, 5 marca 2019 [dostęp 2020-01-19] (pol.).
 28. Dorota Hildebrand-Mrowiec. Sędzia, której zależy, ngo.pl [dostęp 2020-01-19] (pol.).
 29. Wyborcza.pl, wyborcza.pl [dostęp 2020-01-19].
 30. l, Sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda Obywatelskim Sędzią Roku 2019, Prawo.pl, 30 września 2019 [dostęp 2020-01-19] (pol.).
 31. Sędzia Juszczyszyn z nagrodą specjalną od „Newsweeka”, Do Rzeczy, 16 grudnia 2019 [dostęp 2020-01-19] (pol.).
 32. Nagroda im. E. Wendego dla sędziego Igora Tulei, Naczelna Rada Adwokacka – Warszawa [dostęp 2020-01-19] (pol.).
 33. d, Gala wręczenia Złotych Karet „Nowości” za nami, Nowości Dziennik Toruński, 11 kwietnia 2019 [dostęp 2020-01-19] (pol.).
 34. Bona Lex i Złote Paragrafy: DGP nagradza najlepszych prawników, prawo.gazetaprawna.pl [dostęp 2020-01-19].
 35. Jan Dziadul, Cegłą w Markiewicza. Śląsk nagrodził niepokornego sędziego, www.polityka.pl, 2020 [dostęp 2020-02-11] (pol.).
 36. 55 zarzutów przewinień dyscyplinarnych dla prezesa „Iustitii” sędziego Krystiana Markiewicza, tokfm [dostęp 2020-01-19] (pol.).
 37. Prezes Iustitii nie stawi się przed rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów. Sędzia Schab: To delikt dyscyplinarny, wiadomosci.dziennik.pl, 12 września 2019 [dostęp 2020-01-19] (pol.).
 38. Sędziowie pod presją – raport o metodach szykanowania przez władzę niezależnych sędziów (2019), Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia [dostęp 2020-02-11] (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]