Struktura organizacyjna Świadków Jehowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Świadkowie Jehowy
 PortalKategoria

Struktura organizacyjna Świadków Jehowy – organizacja Świadków Jehowy zarządzana jest w sposób określany przez nich jako teokratyczny[1]. W społeczności Świadków Jehowy nie występuje podział na duchownych i laików – wszyscy są duchowymi braćmi i siostrami[2][3][4].

Ciało Kierownicze[edytuj | edytuj kod]

Ciało Kierownicze to niewielka grupa starszych czyli nadzorców Świadków Jehowy, sprawujących nadzór nad (zborami, obwodami, krajami); nauczających w kwestiach religijnych, w oparciu o Biblię[5].

Członkowie Ciała Kierowniczego należą do „klasy pomazańców” (uważanych przez współwyznawców za „namaszczonych duchem świętym” ), których obecnie żyje na świecie około 19 tysięcy[6]. Ciało Kierownicze utożsamiane jest z „niewolnikiem wiernym i roztropnym” (określenie z Mt 24:45, według PNŚ). Ów "niewolnik" to: „niewielka grupa braci namaszczonych Duchem Świętym, która usługuje w Biurze Głównym podczas obecności Chrystusa i ma bezpośredni udział w przygotowywaniu i rozdzielaniu pokarmu duchowego"[7][8][9][10].

Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe[edytuj | edytuj kod]

Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe to korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy. Korporacje: „Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica”, „Zarejestrowane Nowojorskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica”. W celu spełnienia wymogów prawnych Świadkowie Jehowy tworzyli w różnych krajach podobne korporacje, traktowane jako filie Towarzystwa Strażnica.

Biura Oddziałów Świadków Jehowy[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Betel (Świadkowie Jehowy).

Biura oddziału inaczej domy Betel to ośrodek koordynujący działalność Świadków Jehowy w jednym lub kilku krajach. Komitet Oddziału składa się z przynajmniej trzech nadzorców powołanych przez Ciało Kierownicze, a jeden z członków tego komitetu jest jego koordynatorem[a][11]. Dla nich przygotowano specjalne szkolenie: Kurs dla Członków Komitetów Oddziałów i ich Żon[12]. W Biurze Oddziału pracują dobrowolnie ochrzczeni członkowie organizacji Świadków Jehowy jako wolontariusze przez zadeklarowany czas. Wykonują oni prace administracyjne, biurowe i porządkowe potrzebne do działalności wyznania oraz funkcjonowania samego domu Betel. Ośrodki te (Biuro Oddziału Świadków Jehowy w Polsce mieści się on w Nadarzynie pod Warszawą, które nadzoruje działalność Świadków Jehowy w Polsce) są dostępne dla osób postronnych – można je zwiedzać nieodpłatnie. Na całym świecie w roku 2018 działało 87 Biur Oddziałów[6], w których pracowało przeszło 20 tysięcy wolontariuszy[6]. Osoby, które zgłaszają się do służby w Betel (mogą to być małżeństwa), zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego regulaminu, nie mogą posiadać dzieci w okresie tego wolontariatu i muszą mieć dobrą opinię, należą do Ogólnoświatowej Wspólnoty Specjalnych Sług Pełnoczasowych Świadków Jehowy. Wiele Biur Oddziałów posiada własne drukarnie publikacji Świadków Jehowy oraz działy ich tłumaczeń. W krajach, gdzie nie ma Biur Oddziałów (ze względu na małą ilość członków lub działalność zakazaną przez władzę państwowe) tworzy się "Komitet Kraju", czasami również "Biuro Krajowe: funkcjonujące pod nadzorem któregoś z Biur Oddziału w innym kraju.

Przedstawiciel Biura Głównego Świadków Jehowy (dawniejsza nazwa: nadzorca strefy) – wytypowany przez Ciało Kierownicze nadzorca co rok odwiedza Biuro Oddziału i biura tłumaczeń na nadzorowanym przez nie obszarze, spotyka się tam z misjonarzami terenowymi Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead lub Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa, udzielając im zachęt, przedstawia też okolicznościowe przemówienie, które jest transmitowane do Sal Królestwa i Sal Zgromadzeń[13][14].

Od roku 1947 do końca sierpnia 2014 funkcjonował podział Oddziałów na okręgi. Około 10 obwodów tworzyło jeden okręg[15]. Okręgi różniły się wielkością w zależności od warunków geograficznych i względów językowych. Ich liczba była zależna od liczby zborów na terenie nadzorowanym przez Biuro Oddziału.

Obwód[edytuj | edytuj kod]

Na obwód składa się około 20 zborów[b][16]. Obwody różnią się wielkością w zależności od warunków geograficznych i względów językowych, jak też od liczby zborów na terenie przydzielonych biuru oddziału[17]. Zbory w Polsce zostały podzielone na 72 obwody (w tym obwód angielskojęzyczny oraz obwód rosyjskojęzyczny) (2018). Zasięg i liczba obwodów nie jest stała i może ulegać zmianom zarówno terytorialnym jak i ilościowym. Nadzorca obwodu czyli starszy zamianowany przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, składa co półroczne wizyty w zborach, składających się na obwód. Podczas tej wizyty taki starszy (jeżeli ma żonę, to wraz z nią), poświęca czas na osobiste rozmowy z członkami zboru (na zebraniach, w czasie służby kaznodziejskiej, w trakcie posiłków). W czasie wizyty wygłasza okolicznościowe przemówienia na zebraniach, spotyka się również z miejscowymi pionierami, starszymi zboru i sługami pomocniczymi. Odpowiada również za zgromadzenia obwodowe. Nadzorcy obwodu odbywają specjalne szkolenie: Kurs dla Nadzorców Obwodu i Ich Żon. W trakcie wizyty w danym zborze nadzorca obwodu, po omówieniu zaleceń z miejscowym gronem starszych oraz poznaniu kandydatów do zamianowania mianuje on starszych i sług pomocniczych w danym zborze[18].

Zbór[edytuj | edytuj kod]

Mianem zboru określa się zgromadzenie wyznawców. W każdym zborze przewodniczą starsi zboru (grono starszych), mając do pomocy sług pomocniczych, a wyznawcy należą do zboru, którego granice administracyjne wyznaczają Świadkowie Jehowy. Istnieją również zbory obcojęzyczne na danym terenie (np. języka migowego), które swym zasięgiem pokrywają teren kilku ogólnych zborów, na których prowadzą działalność obcojęzyczną w swoim języku. W 2018 roku na świecie działały ogółem 119 954 zbory w 240 krajach – w Polsce – 1288. Zbór składa się z około 50–150 głosicieli i najczęściej we własnej "Sali Królestwa: przeprowadza zebrania religijne: wykład biblijny, studium Strażnicy, Chrześcijańskie życie i służba, a dla głosicieli również zbiórki do służby polowej. W zborze obchodzone jest jedyne święto, które obchodzą Świadkowie Jehowy – doroczna Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa, na które w 2018 roku przybyło 20 329 317 osób (w Polsce – 180 603).

Grupy służby[edytuj | edytuj kod]

Grupa służby to na ogół od 10 do 15 głosicieli w ramach zboru, którą opiekuje się starszy zboru tzw. nadzorca grupy służby lub sługa pomocniczy tzw. sługa grupy służby. W grupie organizuje się zbiórki do służby polowej. Nadzorca grupy dokonuje też wizyt pasterskich u członków grupy – wraz z innym starszym lub sługą pomocniczym. Gdy zachodzi taka potrzeba w ramach zboru może powstać grupa obcojęzyczna lub tzw. grupa na oddaleniu (na obszarach słabo zaludnionych, daleko od macierzystego zboru).

Starszy zboru[edytuj | edytuj kod]

W zborach starszym zboru, zwanym również nadzorcą zboru jest ochrzczony mężczyzna sprawujący nadzór nad zborem. Biblijne kryteria doboru: 1Tm 3:1–7 oraz Tyt 1:5-9. Dodatkowe: Jk 3:13, 17, 18. W organizacji Świadków Jehowy funkcja starszego zboru odpowiada biblijnej funkcji prezbitera (gr. πρεσβυτερος, presbyteros). Nie ma ograniczeń co do liczebności starszych (nadzorców) w jednym zborze[19][20]. Starszy jest zalecany przez miejscowe grono starszych zboru, spośród sług pomocniczych usługujących w zborze. Zamianowania dokonuje nadzorca obwodu[18]. Starszy nie wyróżnia się spośród innych członków zboru, ani ubiorem ani tytułami. Nie otrzymuje żadnych gratyfikacji za sprawowanie tej funkcji[21]. W zborze starszym (nadzorcom) przydzielane są funkcje: koordynator grona starszych, sekretarz zboru, nadzorca służby (starsi ci tworzą miejscowy zborowy komitet służby) oraz inne funkcje. Starsi prowadzą zebrania zboru (niektóre punkty programu przydzielane są również sługom pomocniczym). Starszy, który przestałby spełniać kryteria, traci funkcję.

Sługa pomocniczy[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Sługa pomocniczy.

Sługa pomocniczy w zborach to osoba wspierająca nadzorców (starszych zboru) w obowiązkach głównie niezwiązanych z nauczaniem. Kryteria doboru: Biblia, 1Tm 3:8–10, 12, 13. Nie ma ograniczeń co do liczebności sług pomocniczych w jednym zborze. Sługa pomocniczy jest zalecany przez miejscowe grono starszych zboru, spośród ochrzczonych mężczyzn w zborze. Zamianowania dokonuje nadzorca obwodu[18]. Słudzy pomocniczy zajmują się m.in.: prowadzeniem rozdziału czasopism i innych publikacji, rozdziałem i kartotekami terenów do służby kaznodziejskiej, zapiskami finansowymi zboru, koordynowaniem obsługi nagłośnienia na Sali Królestwa i pracami związanymi z porządkiem i czystością na niej. Niektórzy z nich wygłaszają wykłady publiczne na zebraniach, niektóre punkty programu na zebraniu Chrześcijańskie życie i służba. Mogą też przewodniczyć na zebraniu i prowadzić zbiórki do służby polowej. Sługa pomocniczy, który dobrze spełnia swe obowiązki i nabył kwalifikacji do usługiwania, może z czasem zostać starszym zboru[18]. Sługa pomocniczy za swe usługiwanie nie pobiera żadnej gratyfikacji, ani też nie odróżnia się ubiorem od innych członków zboru. Gdyby przestał spełniać kryteria doboru, traci funkcję sługi pomocniczego.

Misjonarz terenowy[edytuj | edytuj kod]

Misjonarz terenowy najczęściej absolwent Biblijne Szkoły Strażnicy – Gilead (lub kursu dla ewangelizatorów królestwa)[22] po 5-miesięcznym kursie w tej szkole zwykle otrzymują zagraniczny przydział do działalności misyjnej. Do września 2018 roku szkołę ukończyło około 9 tysięcy studentów[23] w 145 klasach[24]. Deklarują się poświęcać 130 godzin miesięcznie na działalność kaznodziejską, często też organizują nowe zbory.

Pionier[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Pionier (Świadkowie Jehowy).

Pionier to ochrzczony głosiciel Świadków Jehowy, który na działalność ewangelizacyjną przeznacza określoną ilość godzin w miesiącu lub roku[25][26]. Pionier pomocniczy poświęca miesięcznie 50 godzin na tę działalność, pionier stały dobrowolnie deklaruje się poświęcać rocznie 840 godzin (przeciętnie 70 godzin w miesiącu), a zamianowany pionier specjalny – 130 godzin miesięcznie[27].

Głosiciel[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Głosiciel.

Głosiciel to kaznodzieja Świadków Jehowy, ochrzczony lub nieochrzczony członek zboru, który nieodpłatnie głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym[28]. Głosiciel musi spełniać określone wymagania dotyczące zagadnień religijnych (organizacyjnych), biblijnych (doktrynalnych) i moralnych. Każdy głosiciel może mieć przydzielony teren do służby, na którym powinien dotrzeć do wszystkich jego mieszkańców[29]. Przydzielony teren może po jakimś czasie wymienić. Głosiciel wyruszając do służby (przeważnie razem z drugim głosicielem), rozpowszechnia nieodpłatnie publikacje oraz Biblię, zaprasza na zebrania do miejscowej Sali Królestwa, na wykłady podczas kongresu albo na uroczystość Wieczerzy Pańskiej (Pamiątkę) lub proponuje bezpłatny kurs biblijny. Dobrowolnie składa comiesięczne sprawozdanie ze służby kaznodziejskiej (czasu przeznaczonego na rozmowy z innymi osobami, niebędącymi Świadkami Jehowy [w przeliczeniu na godziny], ilości rozpowszechnionych publikacji, wyświetlonych filmów i prowadzonych z zainteresowanymi tzw. domowych studiów biblijnych)[30]. Nie ma limitu na czas przeznaczony na służbę w danym miesiącu. Ochrzczeni głosiciele mogą zadeklarować, iż w danym miesiącu lub w dłuższym okresie, przeznaczą więcej czasu na głoszenie. Wtedy mogą zostać pionierami.

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Do roku 1976 nadzór nad działalnością Biura Oddziału sprawował sługa oddziału.
 2. Wcześniej obwody nazywano strefami.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Watchtower: Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy. Towarzystwo Strażnica, 2015, s. 23–26.
 2. Czy chrześcijanie powinni używać tytułów religijnych?. „Przebudźcie się!”, s. 12, 13, 8 sierpnia 1992. ISSN 1234-1169. 
 3. Watchtower: W co wierzą Świadkowie Jehowy?. jw.org. [dostęp 2015-09-22].
 4. W co wierzą Świadkowie Jehowy?. „Przebudźcie się!”, s. 8, 9, sierpień 2010. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1169. 
 5. Watchtower: Jak Świadkowie Jehowy są zorganizowani?. jw.org. [dostęp 2017-02-13].
 6. a b c Watchtower: Sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2018. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2018.
 7. Sprawozdanie ze zgromadzenia statutowego 2012, jw.org
 8. „Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym?”. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 20–25, 15 lipca 2013. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica. 
 9. Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?, Kim jest „niewolnik wierny i roztropny”?, 2014
 10. Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?, Jak funkcjonuje Ciało Kierownicze?, 2014
 11. Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 24, 25.
 12. Teokratyczne szkolenia wyrazem miłości Jehowy. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 16, 17, 15 września 2012. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica. 
 13. Najwięcej osób zgromadziło się 28 kwietnia 2013 roku w Meksyku i Ameryce Centralnej, by wysłuchać specjalnego programu — skorzystały z niego 1 327 704 osoby (Źródło)
 14. Watchtower: Zorganizowani do spełniania woli Jehowy. Wachtturm-Gesellschaft, Selters/Taunus: Towarzystwo Strażnica, 2015, s. 48.
 15. Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy, wyd. Towarzystwo Strażnica, 2012, s. 20, ​ISBN 978-83-61557-27-2
 16. Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 20.
 17. Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy. Towarzystwo Strażnica, 2015, s. 27, 28.
 18. a b c d Jak w poszczególnych zborach są mianowani starsi i słudzy pomocniczy?. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 28, 15 listopada 2014. 
 19. Nadzorca. „Wnikliwe poznawanie Pism tom 2”. s. 124, 125. 
 20. Starszy. „Wnikliwe poznawanie Pism tom 2”. s. 787–790. 
 21. Watchtower: Czy Świadkowie Jehowy mają duchownych, którzy pobierają opłaty za swoje posługi?. jw.org. [dostęp 2014-08-31].
 22. Watchtower: Czy Świadkowie Jehowy prowadzą działalność misjonarską?. jw.org. [dostęp 2014-08-31].
 23. Watchtower: Czym jest Towarzystwo Biblijne i Traktatowe — Strażnica?. jw.org. [dostęp 2018-11-27].
 24. Watchtower: JW Broadcasting – grudzień 2018: Zakończenie nauki 145 klasy Szkoły Gilead. tv.jw.org, 2018-12-03. [dostęp 2018-12-12].
 25. Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy. Towarzystwo Strażnica, 2015, s. 102, 103.
 26. Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2014.
 27. Pamiętajmy o sługach pełnoczasowych. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 30, 15 września 2014. 
 28. Watchtower: Czy u Świadków Jehowy kobiety są kaznodziejami?. jw.org. [dostęp 2014-08-31].
 29. Bądź „gorliwy w szlachetnych uczynkach”!. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 11–15, 15 czerwca 2009. ISSN 1234-1150. , Biblioteka Internetowa Strażnicy
 30. Watchtower: Co to jest studium Biblii?. jw.org. [dostęp 2014-08-31].