Wikiprojekt:Tłumaczenie artykułów/Kryptografia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Niemiecka Maszyna szyfrująca Lorenza, wykorzystywana podczas II Wojny Światowej do szyfrowania wiadomości sztabowych wysokiego szczebla.


Kryptologia (z gr. κρυπτός – kryptos – "ukryty" i λόγος – logos – "słowo") – nauka o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Kryptologię dzieli się na: kryptografię (z gr. κρυπτός oraz γράφω gráfo "pisać"), czyli naukę o układaniu systemów kryptograficznych i kryptoanalizę (gr. kryptós oraz analýein – rozluźnić), czyli naukę o ich łamaniu.

Współcześnie kryptologia jest uznawana za gałąź zarówno matematyki, jak i informatyki; ponadto jest blisko związana z teorią informacji, inżynierią oraz bezpieczeństwem komputerowym. Kryptologia ma szerokie zastosowanie w społeczeństwach rozwiniętych technicznie; wykorzystuje się ją np. w rozwiązaniach zapewniających bezpieczeństwo kart bankomatowych, haseł komputerowych i handlu elektronicznego.

Terminologia[edytuj | edytuj kod]

Istotnym elementem technik kryptograficznych jest proces zamiany tekstu jawnego w szyfrogram (inaczej kryptogram); proces ten nazywany jest szyfrowaniem, a proces odwrotny, czyli zamiany tekstu zaszyfrowanego na powrót w możliwy do odczytania, deszyfrowaniem. Przez szyfr rozumiana jest para algorytmów służących do przeprowadzenia obu procesów. Wraz z algorytmami dodatkowo używa się kluczy, czyli pewnych niezbędnych parametrów, od których zależy wynik obu procesów. Innymi słowy, znajomość algorytmu i szyfrogramu bez dostępu do klucza nie pozwoli na odtworzenie tekstu jawnego.

Kryptografia nie zajmuje się jednak wyłącznie szyfrowaniem i deszyfrowaniem tekstów. Po pierwsze, dane przekazywane są najczęściej w postaci binarnej, co umożliwia również obróbkę takich danych jak dźwięk czy obraz; po drugie, równie ważne jak zapewnianie poufności danych jest ich integralność (niezmienność danych w czasie procesu) i uwierzytelnianie (pewność co do ich pochodzenia). Ponadto kryptografia zajmuje się takimi zagadnieniami jak podpis cyfrowy, elektroniczne wybory, dowód z wiedzą zerową, współdzielenie tajemnic, obliczenia wielopodmiotowe i inne.

Ważnym terminem używanym w kryptografii jest kryptosystem, a więc system obejmujący zastosowane w danym wypadku szyfry, metody generowania kluczy, urządzenia wraz z oprogramowaniem oraz procedury ich użycia. Istotnym aspektem kryptosystemu jest jego bezpieczeństwo – odporność na ataki kryptologiczne.

W języku potocznym termin kodowanie używany jest dla nazywania wszelkich metod szyfrowania lub ukrywania znaczenia. W kryptografii jednak kodowanie ma nieco inne znaczenie. Podstawowa różnica polega na zastosowaniu odmiennych narzędzi podczas zamiany tekstu otwartego na utajniony przy pomocy obu tych sposobów działania; o ile w procesie szyfrowania istotnym jego elementem jest klucz, to kodowanie obywa się bez tego składnika systemu – odbywa się ono przy pomocy książki kodowej – rodzaju słownika wiążącego słowa i wyrażenia języka tekstu jawnego z odpowiadającymi im "słowami" kodu. Następuje zamiana jednostek tekstu jawnego (tzn. znaczących słów lub zdań) na słowa kodowe (np. Atak o świcie zostaje zastąpiony słowem Szarlotka). Z kodów tego typu w obecnej kryptografii się nie korzysta, z wyjątkiem ich zastosowania jako kryptonimów operacji wojskowych (np. Operacja Overlord czy Akcja Burza), ze względu na fakt, że dobrze dobrany szyfr jest zarówno praktyczniejszy, jak i bardziej bezpieczny niż jakikolwiek kod. Ponadto szyfry są lepiej dopasowane do wykorzystania za pomocą sprzętu komputerowego.

Kryptologia i kryptografia[edytuj | edytuj kod]

W sensie ścisłym określenia kryptografia i kryptologia, jako opisujące pewne dziedziny nauki, mają znaczenie podane we wstępie; kryptografia jest pojęciem węższym[1]. Jednak w praktycznym stosowaniu technik kryptologicznych zwykle używane jest słowo kryptografia. Dla przykładu, mówi się o protokołach, systemach, technikach czy zabezpieczeniach kryptograficznych (nie kryptologicznych). Można więc mówić o drugim znaczeniu słowa kryptografia, którym jest praktyczne wykorzystanie technik z dziedziny nauki – kryptologii.

Historia kryptografii i kryptoanalizy[edytuj | edytuj kod]

Starożytne greckie skytale, bardzo podobnie do tej rekonstrukcji mogły wyglądać najwcześniejsze urządzenia szyfrujące.

Przed czasami nowożytnymi kryptografia była związana wyłącznie z tajnością przekazywanych informacji (tzn. z ich szyfrowaniem) – przekształcaniem wiadomości z formy zrozumiałej w niezrozumiałą oraz z powrotem – w celu wykluczenia jej odczytania przez osoby nie mające klucza do odszyfrowania, a które mogłyby ją przechwycić lub podsłuchać.

Najwcześniejsze formy tajnego pisania wymagały niewiele więcej niż ówczesnego odpowiednika pióra i papieru, z uwagi na fakt, że większość ludzi i tak nie umiała czytać. Zwiększenie się umiejętności czytania i pisania, szczególnie u przeciwnika, wymogło powstanie rzeczywistej kryptografii. Szyfry antyczne dzieli się na dwie główne grupy: szyfry przestawieniowe, za pomocą których zmieniano kolejnośc liter w wiadomości (przykład najprostszego przestawienia – "pomóż mi" staje się "opómż im") oraz szyfry podstawieniowe, które polegały na zastępowaniu pojedynczych liter lub ich grup, odpowiednio: innymi literami lub ich grupami (np. "natychmiastowy wylot" staje się "obuzdinjvbtupxz xzmpu" w najprostszym podstawieniu za daną literę – następnej litery alfabetu łacińskiego). W prostych wersjach obydwa szyfry oferują niewielki stopień utajnienia przed przeciwnikiem. Jednym z najwcześniejszych szyfrów podstawieniowych był szyfr Cezara, w którym każda litera tekstu jawnego zastępowana była literą oddaloną o pewną ustaloną liczbę pozycji w alfabecie. Szyfr ten został nazwany na cześć Juliusza Cezara, który używał go (z przesunięciem o 3) do komunikacji ze swoimi generałami podczas kampanii wojskowych; jest on podobny do kodu Excess-3 w Algebrze Boole'a.

Szyfrowanie miało za zadanie zapewnić tajność w komunikacji na przykład pomiędzy szpiegami, dowódcami wojskowymi, dyplomatami; miało też zastosowanie wśród wyznawców religii – wcześni chrześcijanie wykorzystywali kryptografię do ukrycia niektórych aspektów ich pism religijnych, w celu uniknięcia oskarżeń, które – gdyby nie zachowali ostrożności – z pewnością by się pojawiły. Sławna liczba 666 (lub w niektórych wczesnych pismach – 616), czyli liczba Bestii z Apokalipsy św. Jana, księgi chrześcijańskiego Nowego Testamentu, uważana jest czasem za zaszyfrowane odniesienie do rzymskiego cesarza Nerona, którego polityka obejmowała prześladowania chrześcijan[2]. Istnieją również zapisy kilku innych, wcześniejszych szyfrów hebrajskich. Stosowanie kryptografii zalecała też Kamasutra kochankom chcącym się komunikować bez ryzyka wykrycia[3]. Steganografia, wynaleziona również w starożytności, była rodzajem szyfrowania polegającym na ukryciu – w celu zachowania tajności – samego faktu istnienia przekazu. Wczesnego przykładu dostarcza Herodot, który opisał z własnego doświadczenia ukrycie wiadomości tatuażu na ogolonej głowie niewolnika – pod nowo wyrosłymi włosami[4]. Wśród bliższych współczesności przykładów steganografii są takie techniki jak atramenty sympatyczne, mikrokropki oraz cyfrowe znaki wodne.

Szyfrogram wygenerowany przy użyciu klasycznego szyfru (i niektórych rodzajów szyfrów nowoczesnych) zawsze niesie ze sobą pewne statystyczne informacje związane z wyjściowym tekstem jawnym, które służą do złamania szyfru. Po odkryciu metod kryptoanalizy statystycznej przez arabskiego uczonego Al-Kindiego w IX wieku n.e., stało się możliwe, z mniejszymi lub większymi trudnościami, złamanie prawie każdego z takich szyfrów przez kogoś, kto ma odpowiednią wiedzę właśnie z dziedziny kryptoanalizy. Na marginesie należy zaznaczyć, że klasyczne szyfry wciąż są popularne, chyba najbardziej w dziedzinie rozrywek umysłowych (zob. puzzle i szyfrogram). Wszystkie szyfry pozostały bezbronne dla kryptoanalizy – jeśli były łamane przy użyciu tej techniki – aż do momentu opracowania przez Leona Battistę Albertiego szyfrów polialfabetycznych około roku 1467 (choć istnieją też przypuszczenia, że wcześniej odkryli je Arabowie). Jego pomysł polegał na użyciu różnych szyfrów (np. szyfrów podstawieniowych) dla różnych części wiadomości – często innego szyfru dla każdej z osobna litery tekstu jawnego. Od niego wyszła też konstrukcja urządzenia będącego prawdopodobnie pierwszą maszyną do szyfrowania; było to koło, które po części realizowało jego pomysł szyfrowania. W XIX-wiecznym polialfabetycznym szyfrze Vigenère'a, do zaszyfrowania wiadomości używa się klucza, który określa w jaki sposób ma być szyfrowany kolejny znak. W połowie XIX wieku Charles Babbage pokazał, że szyfry polialfabetyczne tego typu są partiami podatne na kryptoanalizę statystyczną.[4]

Enigma – używana w kilku wersjach w niemieckiej armii od końca lat 20. XX w. do zakończenia II wojny światowej – miała wbudowany, dla ochrony poufnej korespondencji, skomplikowany elektromechaniczny system szyfrowania polialfabetycznego. Złamanie szyfru Enigmy w polskim Biurze Szyfrów i idące za tym deszyfrowanie na wielką skalę w Bletchley Park korespondencji prowadzonej za pomocą tych maszyn było ważnym czynnikiem w ostatecznym zwycięstwie aliantów w II wojnie światowej[4].

Chociaż kryptoanaliza statystyczna jest techniką potężną i uniwersalną, wielu rzekomych kryptoanalityków nie było świadomych jej istnienia – kodowanie było w praktyce często nadal skuteczne. Złamanie jakiejś wiadomości bez analizy statystycznej wymagało przede wszystkim znajomości samego sposobu użytego do zaszyfrowania, stąd – dla jego zdobycia – popierano, w stosunku do strony przeciwnej, takie metody jak szpiegowanie, przekupywanie, dokonywanie włamań, zdrada itp. Ostatecznie w XIX wieku uznano, że ochrona tajemnicy algorytmu szyfrowania nie jest rozsądna ani praktyczna; odpowiedni schemat krypograficzny (w tym szyfr) powinien pozostać bezpieczny nawet wtedy, gdy przeciwnik zna algorytm szyfrowania. Tajemnica klucza sama w sobie powinna wystarczyć do dobrego zaszyfrowania i przekazania – w razie ataku – poufnej informacji. Inaczej mówiąc: kryptosystem powinien być bezpieczny nawet w przypadku, gdy jego całość – z wyjątkiem klucza – jest publicznie znana. Ta fundamentalna zasada została po raz pierwszy wyrażona wprost w 1883 roku przez Augusta Kerckhoffsa i jest na ogół nazywana zasadą jego imienia. W inny sposób – bardziej otwarcie – sformułował ją (prawdopodobnie niezależnie od Kerckhoffsa) Claude Shannon: "nasz wróg zna nasz system" (maksyma Shannona).

Dla ułatwienia szyfrowania wykorzystywano w ciągu wieków różnego rodzaju urządzenia i pomoce. Prawdopodobnie do najwcześniej używanych – w starożytnej Grecji – należały skytale (patrz zdjęcie), stosowane ponoć przez Spartan jako pomoc przy szyfrowaniu przestawieniowym. W średniowieczu wynaleziono inne pomoce, np. matrycę szyfrującą (ang. cipher grille) – używaną do kodowania będącego rodzajem steganografii. Wraz z wynalezieniem szyfrowania polialfabetycznego pojawiły się bardziej zaawansowane pomoce, takie jak: tarcza szyfrująca samego Albertiego, schemat tabula recta Johannesa Trithemiusa czy walec szyfrujący Thomasa Jeffersona (wynaleziony ponownie przez Bazeriesa około roku 1900). W początkach XX wieku wynaleziono kilkanaście mechanicznych urządzeń szyfrująco-deszyfrujących (i wiele opatentowano). Były wśród nich wirnikowe maszyny szyfrujące, z najsłynniejszą Enigmą, używaną przez Niemcy podczas II wojny światowej. Szyfrowanie zastosowane dzięki tym lepszej jakości modelom spowodowało znaczny wzrost trudności analiz kryptoanalitycznych po I wojnie światowej[5].

Wynalezienie, po drugiej wojnie światowej, cyfrowych maszyn liczących i elektroniki umożliwiło wykorzystanie bardziej skomplikowanych szyfrów. Ponadto, w przeciwieństwie do klasycznych szyfrów (za pomocą których szyfrowano jedynie tekst pisany w języku naturalnym, co w wielu wypadkach pozwalało stosować cechy szyfrowanego języka do kryptoanalizy), użycie komputerów umożliwiło szyfrowanie jakichkolwiek danych wyrażonych w postaci binarnej. Wiele szyfrów komputerowych można opisać poprzez operacje na sekwencjach bitów (czasem ich grupach lub blokach), w przeciwieństwie do metod klasycznych i mechanicznych, które na ogół operują bezpośrednio na tradycyjnych znakach (np. literach i cyfrach). Komputery okazały się także pomocne w kryptoanalizie, co do pewnego stopnia zrekompensowało zwiększenie skomplikowania szyfrów – tylko do pewnego stopnia, jako że dobre nowoczesne algorytmy szyfrujące zdecydowanie wyprzedzają kryptoanalizę; normalna jest sytuacja, w której użycie skutecznego szyfru jest wydajne (np. szybkie i wymagające niewielkich zasobów), podczas gdy próba złamania tego szyfru wymaga nakładów o wiele rzędów większych – czyni to kryptoanalizę tak nieefektywną i niepraktyczną, że faktycznie niemożliwą.


Otwarte, rozległe badania akademickie mają miejsce w dziedzinie kryptografii od stosunkowo niedawna; rozpoczęły się w połowie lat 70. XX wieku wraz z publikacją przez ówczesny NBS (odpowiednik dzisiejszego NIST) specyfikacji algorytmu DES (Data Encryption Standard), a także ukazaniem się pracy Diffiego-Hellmana[6] oraz publicznym przedstawieniem algorytmu RSA. Od tego czasu kryptografia stała się narzędziem powszechnie używanym w komunikacji, sieciach komputerowych i ogólnie – bezpieczeństwie komputerowym. Poziom bezpieczeństwa wielu współczesnych technik kryptograficznych bazuje na złożoności obliczeniowej określonych działań matematycznych, jak rozkład na czynniki czy logarytm dyskretny. W wielu przypadkach istnieją dowody, że dane techniki kryptograficzne są bezpieczne jeśli pewien problem obliczeniowy nie ma efektywnego rozwiązania[7]. Z wyjątkiem one-time pad dowody te są warunkowe, a przez to nieostateczne, ale w obecnym stanie wiedzy są dowodami najlepszymi dostępnymi dla algorytmów i protokołów kryptograficznych.

Twórcy algorytmów i systemów kryptograficznych, nie dość że powinni znać dotychczasowe osiągnięcia i historię krytptografii, to w swoich projektach muszą również brać pod uwagę możliwy przyszły rozwój wypadków. Przykładowo – ciągły wzrost mocy obliczeniowej komputerów zwiększa długość klucza, przy której atak typu brute-force może się powieść. Przedmiotem troski niektórych kryptografów są ewentualne efekty potencjalnego rozwoju obliczeń przy pomocy komputerów kwantowych, a zapowiedzi dotyczące nieuchronnego wdrożenia w niewielkim stopniu urządzeń tego typu czynią te głosy wyraźnie słyszalnymi[8].

W zasadzie, do wczesnych lat XX wieku kryptografia skupiała się na wzorcach językowych. Od tego czasu główny nacisk w kryptografii przeniósł się w kierunku nauk ścisłych – kryptografowie korzystają obecnie w dużym stopniu z matematyki, w tym różnych aspektów teorii informacji, teorii złożoności obliczeniowej, statystyki, kombinatoryki, algebry abstrakcyjnej i teorii liczb.

Kryptografia jest także dziedziną inżynierii, ale dość nietypową, gdyż musi zmagać się z czynnym inteligentnym wrogim oporem (zob. bezpieczeństwo teleinformatyczne); większość innych rodzajów inżynierii ma do czynienia jedynie z neutralnymi siłami natury. Prowadzi się również badania w celu rozwiązania problemów kryptograficznych za pomocą fizyki kwantowej (zob. komputer kwantowy i kryptografia kwantowa).

Współczesna kryptologia[edytuj | edytuj kod]

Współcześnie wyróżnia się dwa główne nurty kryptografii: kryptografię symetryczną i asymetryczną (zobacz też bardziej szczegółową listę tematów).

Kryptografia symetryczna[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Kryptografia symetryczna.

Termin kryptografia symetryczna odnosi się do metod, w których zarówno nadawca, jak i odbiorca wiadomości używają tego samego klucza (lub rzadziej: różnych kluczy, ale takich, które można w łatwy sposób obliczyć jeden na podstawie drugiego). Do roku 1976 tylko takie metody były znane powszechnie[6].

Jedna runda (spośród ośmiu i pół) opatentowanego (w USA) szyfru blokowego IDEA, używanego w niektórych wersjach PGP do szybkiego szyfrowania danych, na przykład wiadomości poczty elektronicznej.

W czasach współczesnych nauka o szyfrach symetrycznych koncentruje się na szyfrach blokowych, strumieniowych i ich zastosowaniach. Szyfr blokowy można traktować jako nowoczesną wersję szyfru polialfabetycznego Albertiego. Za pomocą szyfrów blokowych przekształca się, przy pomocy klucza, blok tekstu jawnego w szyfrogram o tej samej długości. Ponieważ tekst jawny jest zwykle dłuższy niż jeden blok, potrzebne są metody dzielenia tekstu na pojedyncze bloki i dalszego z nimi postępowania. Różne są metody robienia tego; zapewniają one odpowiednio różne poziomy zabezpieczenia kryptosystemu w rozmaitych aspektach; sposoby te nazywa się trybami kodowania szyfrów blokowych (zob. CBC, CFB, CTR, ECB, OFB).

Szyfry DES (ang. Data Encryption Standard) oraz AES (ang. Advanced Encryption Standard) są szyframi blokowymi, uznanymi za standardy kryptograficzne przez rząd USA (ostatecznie desygnacja szyfru DES została cofnięta)[9]. Pomimo że DES nie jest już oficjalnie zalecany, to pozostaje nadal w powszechnym użyciu (zwłaszcza jego bezpieczniejsza wersja 3DES) w różnego rodzaju aplikacjach od oprogramowania bankomatów[10] do zapewniania poufności poczty elektronicznej[11] czy zdalnego dostępu do zasobów[12]. Powstało wiele innych szyfrów blokowych o różnym stopniu złożoności i poziomie bezpieczeństwa, wiele z nich zostało jednak złamanych (zob. Kategoria:szyfry blokowe)[8][13].

W szyfrach strumieniowych, w przeciwieństwie do blokowych, tworzony jest dowolnie długi klucz, który, bit po bicie lub znak po znaku, jest łączony (zwykle operacją XOR) z tekstem jawnym. Tak więc, kolejny element szyfrogramu zależy nie tylko od kodowanego w danej chwili elementu tekstu jawnego i odpowiadającego mu klucza, ale również od wyniku wcześniejszych operacji. W języku teorii automatów można powiedzieć, że kolejny element szyfrogramu zależy od stanu maszyny szyfrującej. Stan zmienia się w zależności od klucza, a w niektórych szyfrach również w zależności od szyfrowanego tekstu. Jako przykład szyfru strumieniowego może posłużyć RC4 ( zobacz też hasła w kategorii szyfry strumieniowe)[8].

Bezpieczne funkcje skrótu (lub kryptograficzne funkcje haszujące) to funkcje, których argumentem jest ciąg danych wejściowych (zwykle cała wiadomość), a wynikiem ciąg danych o ustalonej długości. Funkcje te w ogóle nie wymagają kluczy i właściwie nie są to szyfry, ale wzmianka o nich jest konieczna, ze względu na ich pewne podobieństwa do szyfrów i, w związku z tym, analogiczne zastosowania (zob. dla przykładu MD5, SHA-1).

Kody uwierzytelniające wiadomości (ang. message authentication code; w skrócie MAC) są nieco podobne, jednak do ich obliczenia używa się tajnego klucza[8].

Kryptografia asymetryczna[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Kryptografia asymetryczna.

W kryptosystemach symetrycznych zazwyczaj używa się tego samego klucza do szyfrowania i deszyfrowania, chociaż dla pojedynczych wiadomości bądź ich grup mogą być używane różne klucze. Istotną wadą szyfrów symetrycznych są trudności z przekazywaniem kluczy i ich przechowywaniem; w szerszym ujęciu mówi się o trudnościach w zarządzaniu kluczami. W przypadku idealnym, każda para komunikujących się stron do przekazania każdej wiadomości powinna użyć innego klucza. W takim wypadku liczba potrzebnych kluczy rośnie z kwadratem liczby uczestników wymiany informacji, a to kolei powoduje, że aby umożliwić wydajną i bezpieczną z pracę, szybko pojawia się potrzeba zastosowania złożonych schematów zarządzania kluczami. Konieczność sekretnego przekazania klucza pomiędzy stronami, bez istniejącego wcześniej bezpiecznego kanału komunikacji pomiędzy nimi, również stanowi poważną przeszkodę dla użytkowników systemów kryptograficznych w rzeczywistych zastosowaniach praktycznych.

Whitfield Diffie i Martin Hellman, odkrywcy kryptografii asymetrycznej

W przełomowym artykule z 1976 roku, Whitfield Diffie i Martin Hellman zaproponowali ideę kryptografii z kluczem publicznym (nazywaną również szerzej kryptografią z kluczem asymetrycznym), w której używa się dwóch matematycznie związanych ze sobą kluczy. Jeden z nich nazywany jest kluczem publicznym, drugi – prywatnym[14]. System ten został skonstruowany w taki sposób, że obliczenie klucza prywatnego na podstawie klucza publicznego, mimo że możliwe, jest praktycznie niewykonalne. Zamiast tego, oba klucze generowane są poufnie jako para[15]. Historyk David Kahn opisał kryptografię z kluczem publicznym jako "najbardziej rewolucyjny pomysł w kryptografii od powstania szyfru polialfabetycznego w okresie Renesansu" (ang. "the most revolutionary new concept in the field since polyalphabetic substitution emerged in the Renaissance")[16].

W kryptografii asymetrycznej klucz publiczny może byś swobodnie rozpowszechniany, natomiast odpowiadający mu klucz prywatny musi zostać zachowany w sekrecie. W typowych zastosowaniach klucz publiczny jest używany do szyfrowania informacji, a prywatny do deszyfrowania. Diffie i Hellman pokazali, że użycie systemów z kluczem publicznym jest możliwe przez zastosowanie protokołu uzgadniania kluczy (nazwanego protokołem Diffiego-Hellmana)[6].

W 1978 roku Ronald Rivest, Adi Szamir i Len Adleman wymyślili inny asymetryczny kryptosystem, który od pierwszych liter nazwisk jego twórców został nazwany RSA[17].

W roku 1997 ujawniono, że kryptografia asymetryczna była znana wcześniej, bo już we wczesnych latach siedemdziesiątych, za sprawą Jamesa H. Ellisa z brytyjskiej agencji wywiadowczej GCHQ, a oba algorytmy: Diffie-Hellmana i RSA, zostały już wcześniej odkryte – przez Malcolma Williamsona (Diffie-Hellman) i Clifforda Cocksa (RSA)[18].

Algorytmy Diffiego-Hellmana i RSA, poza tym, że były pierwszymi opublikowanymi asymetrycznymi szyframi wysokiej jakości, to znalazły się również w szerokim użyciu. Spośród pozostałych szyfrów asymetrycznych można wymienić: szyfr Cramera-Shoupa (ang. Cramer-Shoup cryptosystem), ElGamal czy też szyfry oparte ma krzywych eliptycznych.

Ikonka z kłódką z przeglądarki internetowej Firefox jest umieszczana aby zasygnalizować, że strona została przesłana w postaci zaszyfrowanej SSL lub TLS. Nie jest to jednakże gwarancja bezpieczeństwa; zhackowana przeglądarka może zmylić użytkownika pokazując ikonkę, podczas gdy faktycznie transmisja odbywa się bez zabezpieczeń.

Poza zastosowaniami w dziedzinie szyfrowania wiadomości kryptografia z kluczem publicznym jest używana do wdrożenia podpisu cyfrowego. Podpis cyfrowy pełni podobne funkcje do zwykłgo podpisu. Obie formy powinny być łatwe w użyciu dla właściciela, ale trudne do podrobienia; powinny być na trwałe powiązane z podpisywanym dokumentem w taki sposób, aby każda próba modyfikacji treści dokumentu bądź próba przeniesienia podpisu na inny dokument mogła być łatwo wykryta. Prawidłowo stosowane podpisy: tradycyjny i cyfrowy spełniają te warunki. Zastosowanie podpisu cyfrowego wymaga dwóch algorytmów: jeden służy do podpisywania – sekretny kod właściciela jest użyty do przetwarzania wiadomości (lub jej funkcji skrótu lub obu tych elementów), drugi służy do weryfikacji – za pomocą klucza publicznego sprawdza się, czy podpis pasuje do wiadomości. Za przykład sposobów podpisywania wiadomości mogą służyć algorytmy RSA i DSA. Podpis cyfrowy jest istotnym elementem tak zwanych infrastruktur klucza publicznego oraz bezpieczeństwa sieciowego (wirtualnych sieci prywatnych, protokołów SSL/TLS i innych)[13].

Algorytmy z kluczem publicznym najczęściej bazują na złożoności obliczeniowej "trudnych" problemów (zobacz też: problem NP-trudny) teorii liczb. Na przykład RSA opiera się na trudności rozkładu liczb na czynniki, podczas gdy Diffie-Hellman i DSA mają u podstawy trudności w obliczaniu logarytmu dyskretnego. Nowsze algorytmy kryptografii krzywych eliptycznych bazują na problemach teorii liczb związanych z krzywymi eliptycznymi. W związku z powyższym większość algorytmów kryptografii asymetrycznej wymaga wielu złożonych operacji arytmetyki modularnej, takich jak mnożenie i potęgowanie, które angażują większą ilość obliczeń niż algorytmy używane w szyfrach blokowych. W rezultacie, dla zoptymalizowania stosuje się często systemy mieszane, w których do kodowania wiadomości używa się szybkiego szyfru symetrycznego, a jedynie klucz jest przesyłany jako wiadomość zaszyfrowana algorytmem asymetrycznym. Podobnie w rozwiązaniach podpisów cyfrowych – algorytmami asymetrycznymi szyfruje się jedynie skrót dokumentu[8].

Kryptoanaliza[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Kryptoanaliza.

Celem kryptoanalizy jest odnalezienie słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienie jego złamania lub obejścia. Działania kryptoanalityka mogą być albo wrogie, albo przeciwnie – mogą być podejmowane w celu znalezienia słabych punktów systemu i podniesienia jego odporności na ataki. We współczesnej praktyce algorytmy i protokoły kryptograficzne muszą być dokładnie zbadane i przetestowane, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu (przynajmniej zgodnie z wyraźnymi i – należy mieć nadzieję – rozsądnymi założeniami).

Powszechny sąd, iż każdy system szyfrowania może być złamany, jest mylący. Claude Shannon udowodnił, że w przypadku systemu szyfrowania one-time pad nie jest to możliwe, o ile klucz jest rzeczywiście losowy, zawsze używany tylko jeden raz, utrzymany w sekrecie, a jego długość jest nie mniejsza niż długość wiadomości[19]. Większość pozostałych szyfrów może zostać złamana atakiem brute force, ale nakład potrzebnej do tego pracy – w stosunku do wysiłku włożonego w cały proces szyfrowania – może rosnąć wykładniczo wraz ze wzrostem długości klucza. W przypadku takich szyfrów wystarczające bezpieczeństwo mogłoby zostać osiągnięte, jeśliby udowodniono, że nakład pracy potrzebny do złamania szyfru jest poza zasiągiem potencjalnego przeciwnika lub znacznie przekracza wartość chronionych szyfrem tajemnic. Należałoby więc pokazać, że nie istnieje efektywny, tj. będący przeciwieństwem zasobo- i czasochłonnej metody brute force, sposób złamania szyfru. Jak do tej pory jednak takich dowodów nie ma, co oznacza, że teoretycznie jedynym stuprocentowo bezpiecznym szyfrem jest one-time pad.

Istnieje wiele różnych ataków kryptologicznych i mogą one być sklasyfikowane na kilka sposobów. Według powszechnie przyjętego sposobu podziału, dzieli się je na podstawie wiedzy przeciwnika i jego możliwości działania. W ataku typu ciphertext-only (atak ze znanym szyfrogramem) kryptoanalityk ma do dyspozycji jedynie szyfrogram (dobre współczesne szyfry są odporne na tego rodzaju ataki). W ataku zwanym known-plaintext (atak ze znanym tekstem jawnym) kryptoanalityk ma do dyspozycji tekst jawny i odpowiadający mu tekst zaszyfrowany (może to być jedna lub wiele takich par). W ataku typu chosen-plaintext (atak z wybranym tekstem jawnym), kryptoanalityk może wybrać dowolny tekst jawny i poznać (także wielokrotnie) odpowiadający mu szyfrogram; w taki sposób postępowano na przykład w Bletchley Park w czasie drugiej wojny światowej prowokując przeciwnika do przesyłania kryptogramów o znanej treści (zob. gardening). Jeszcze jednym atakiem jest chosen-ciphertext (atak z wybranym szyfrogramem), w przypadku którego kryptoanalityk może wybrać szyfrogram i zdobyć odpowiadający mu tekst jawny[8]. Równie istotnym aspektem są błędy w użyciu lub projekcie jednego z protokołów systemu kryptograficznego; przykładem może tu być złamanie Enigmy (zobacz też Biuro Szyfrów).

Kryptoanaliza szyfrów symetrycznych zazwyczaj wymaga bardziej wyrafinowanego podejścia niż prymitywny atak siłowy. Przykładowo dla szyfru DES metoda brute force wymaga znanego tekstu jawnego i 255 prób odkodowania, czyli około połowy wszystkich możliwych kluczy, aby szansa znalezienia poszukiwanego klucza była większa od jednej drugiej. Ten sam efekt może zostać osiągnięty przy użyciu kryptoanalizy liniowej oraz 243 znanych tekstów jawnych i około 243 operacji[20], co jest znaczącym ulepszeniem względem metody brute force.

Algorytmy z kluczem publicznym bazują na trudności obliczeniowej związanej z różnymi problemami. Szeroko wykorzystywanym jest problem faktoryzacji (algorytm RSA bazuje między innymi na trudności rozwiązywania tego problemu) oraz problem logarytmu dyskretnego (na nim bazuje szyfr ElGamal). Duża część kryptoanalizy szyfrów z kluczem publicznym koncentruje się na próbie znalezienia efektywnych algorytmów do rozwiązania wyżej wymienionych problemów obliczeniowych. Przykładowo, najlepsze znane algorytmy służące do rozwiązania problemu logarytmu dyskretnego w wersji opartej na krzywych eliptycznych są bardziej czasochłonne niż najlepsze znane algorytmy faktoryzacji – przynajmniej dla problemów o takiej samej, w przybliżeniu, skali. Aby zatem system oparty na faktoryzacji był odporny na ataki w stopniu porównywalnym do systemu bazującego na krzywych eliptycznych, należy w tym pierwszym użyć dłuższego klucza; te drugie, w związku z powyższym, zyskują na popularności od czasu ich odkrycia w połowie lat 90. XX wieku.

O ile czysta kryptoanaliza korzysta ze słabości algorytmów szyfrujących, to inne ataki na kryptosystem wykorzystują również słabe strony związane z użyciem rzeczywistych urządzeń (ataki typu side-channel). Przykładowo, jeśli kryptoanalityk ma dostęp do pomiaru czasu potrzebnego na zakodowanie wiadomości, to możliwe jest uzyskanie pewnych informacji, które w inny sposób byłyby trudne do wydobycia (zob. timing attack). Adwersarz może również badać strukturę i długość wiadomości i w ten sposób uzyskać cenne wskazówki (zob. traffic analysis)[21]. Do dyspozycji przeciwnika są oczywiście również i inne środki, takie jak inżynieria społeczna czy inne sposoby pozyskania personelu obsługującego kryptosystem, w tym przekupstwo, wymuszenie, szantaż i szpiegostwo.

Algorytmiczne podstawy kryptografii[edytuj | edytuj kod]

Duża część teoretycznych prac w dziedzinie kryptografii dotyczy algorytmicznych podstaw kryptografii – algorytmów mających podstawowe, użyteczne w kryptografii właściwości – i ich związków z innymi problemami kryptograficznymi. Przykładowo, funkcja jednokierunkowa to funkcja, której wartości łatwo obliczyć, trudno natomiast znaleźć wartości funkcji do niej odwrotnej. Nie wiadomo jednak, czy takie funkcje w ogóle istnieją (gdyby istniały, byłoby wiadomo, że klasy problemów obliczeniowych P i NP są różne, a jest to jeden z nierozwiązanych problemów milenijnych)[7]. Za pomocą podstawowych elementów takich jak funkcje jednokierunkowe można tworzyć bardziej złożone narzędzia; gdyby istniały funkcje jednokierunkowe, istniałyby również bezpieczne generatory liczb pseudolosowych i bezpieczne funkcje pseudolosowe[22].

Celowo złożoną funkcjonalność konkretnych rozwiązań użytkowych osiąga się, łącząc powyższe algorytmy z odpowiednimi, różnego rodzaju protokołami. Takie kombinacje dają w efekcie coś, z czym spotykają się poszczególni użytkownicy kryptografii, a mianowicie: kryptosystemy. Ich przykładami są: PGP w różnych wariantach, SSH, SSL/TLS, różnego rodzaju PKI, podpisy cyfrowe.

Do algorytmicznych podstaw kryptografii zalicza się wszystkie algorytmy służące do szyfrowania, permutacje jednokierunkowe (funcje jednokierunkowe będące jednocześnie permutacjami), funkcje – w tym permutacje – typu trapdoor (funkcje, których wartość jest łatwa do obliczenia, natomiast obliczenie wartości funkcji do nich odwrotnych wymaga (przynajmniej w założeniach) dodatkowej, specjalnej informacji, nazywanej trapdoor (w tłumaczeniu na polski słowo to oznacza wejście w formie klapy, zapadni)).

Protokoły kryptograficzne[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Protokół kryptograficzny.

W wielu przypadkach mamy do czynienia z koniecznością tajnej wymiany informacji pomiędzy dwiema lub więcej stronami znajdującymi się w różnych miejscach (na przykład w różnych odziałach firmy, w domu, w banku) lub/i w różnym czasie (na przykład wytworzenie kopii zapasowych zawierających poufne dane). Termin protokół kryptograficzny odnosi się do podobnych sytuacji.

Istnieją już protokoły kryptograficzne dla szerokiego spektrum problemów – w tym stosunkowo prostych, takich jak: dowód interaktywny[23], współdzielenie tajemnic[24][25] czy dowód z wiedzą zerową[26] – aż do dużo bardziej skomplikowanych, np.: pieniądz cyfrowy[27] i bezpieczne obliczenia wielopodmiotowe[28].

Jeśli zabezpieczenia dobrego systemu kryptograficznego zawodzą, rzadko okazuje się, że przyczyną była jakość zastosowanego algorytmu. Najczęściej wykorzystywanymi słabościami okazują się: błędy w projektowaniu protokołu (często spowodowane niewystarczającym wyszkoleniem twórców lub stosowaniem nieodpowiednich procedur), błędy w implementacji, błędy związane z przyjęciem mylnych założeń (na przykład o dobrym wyszkoleniu obsługi) lub inne, popełnione przez człowieka. Wiele protokołów kryptograficznych było projektowanych i analizowanych metodami ad hoc; rzadko mają one dowody bezpieczeństwa. Metody formalnego analizowania bezpieczeństwa protokołów bazujące na logice matematycznej (zob. logika BAN), a ostatnio również innym podejściu nazywanym concrete security, są przedmiotem badań naukowych od kilku ostatnich dziesięcioleci[29][30][31]. Niestety, otrzymane w ich wyniku narzędzia są niepraktyczne i nie znalazły szerokiego zastosowania w skomplikowanych przypadkach.

Nauka o sposobach zastosowania kryptografii w praktyce jest odrębną dyscypliną wiedzy; zob. cryptographic engineering i inżynieria zabezpieczeń.

Uregulowania prawne dotyczące kryptografii[edytuj | edytuj kod]

Zakazy[edytuj | edytuj kod]

Kryptografia od dawna pozostawała w kręgu zainteresowań służb wywiadowczych i policyjnych. Ze względu na fakt, że jest ona pomocna w utrzymywaniu prywatności, a ewentualne prawne jej ograniczenia wiążą się z umniejszeniem możliwości zachowania prywatności, kryptografia przyciąga też uwagę obrońców praw człowieka. W związku z powyższym, można znaleźć we współczesnej historii kontrowersyjne zapisy prawne dotyczące kryptografii, szczególnie od momentu pojawienia się niedrogich komputerów, dzięki którym dostęp do kryptografii na zaawansowanym poziomie stał się powszechny.

W niektórych państwach nawet wewnątrzkrajowe użycie technik kryptograficznych podlega ograniczeniom. We Francji było ono w znacznym stopniu ograniczone do 1999 roku; w Chinach w dalszym ciągu wymagana jest licencja. Wśród krajów z najbardziej restrykcyjnymi uregulowaniami są: Białoruś , Kazachstan, Mongolia, Pakistan, Rosja, Singapur, Tunezja, Wenezuela i Wietnam[32].

W Stanach Zjednoczonych kryptografia w zastosowaniach wewnętrznych jest legalna, ale wokół uregulowań prawnych wiążących się z kryptografią było wiele konfliktów. Jedną ze szczególnie istotnych kwestii był eksport kryptografii, oprogramowania i urządzeń kryptograficznych. Ze względu na znaczenie kryptoanalizy podczas II wojny światowej i prognoz, że kryptografia pozostanie istotna dla bezpieczeństwa narodowego, wiele państw zachodnich w pewnym momencie ustanowiło rygorystyczne rozwiązania prawne związane ze eksportem technologii kryptograficznych. W Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej za nielegalne uznawane były sprzedaż lub rozpowszechnianie technologii szyfrujących poza granice państwa; szyfrowanie było traktowane jako uzbrojenie, tak jak czołgi czy broń jądrowa[33].

Przed nastaniem ery komputerów osobistych i Internetu było to rozwiązanie zupełnie nieproblematyczne; dla większości użytkowników różnica między dobrą i złą kryptografią jest niedostrzegalna, a w owym czasie dodatkowo zdecydowana większość ogólnie dostępnych technik kryptograficznych była powolna i podatna na błędy. Jednakże wraz z rozbudową sieci Internet i upowszechnieniem komputerów, techniki szyfrujące wysokiej jakości stały się dobrze znane na całym świecie. W rezultacie postępu technologicznego, kontrola eksportu zaczęła być postrzegana jako bariera dla handlu i nauki.

Ograniczenia eksportu[edytuj | edytuj kod]

W latach 90. XX wieku w USA doszło do kilku prób sił odnośnie regulacji prawnych dotyczących kryptografii. Jedna z nich miała miejsce w związku z programem kodującym PGP (Pretty Good Privacy) Philipa Zimmermanna. Program ten, razem z kodem źródłowym, został wydany w USA i w czerwcu 1991 roku trafił do Internetu. Wskutek skargi złożonej przez RSA Security (występujące wówczas pod nazwą RSA Data Security Inc lub RSADSI), w sprawie Zimmermanna toczyło się kilkuletnie dochodzenie służb celnych i FBI; nie wniesiono jednak żadnego oskarżenia.[34][35]. Podobnie Daniel J. Bernstein, wówczas student uniwersytetu w Berkeley, na podstawie prawa do wolności wypowiedzi, wytoczył sprawę amerykańskiemu rządowi, podważając kilka zapisów w ograniczeniach w stosowaniu kryptografii; sprawa sądowa z 1995 roku – Bernstein przeciwko USA – zakończyła się w roku 1999 orzeczeniem sądu stwierdzającym, że wydrukowanie kodu źródłowego algorytmów i systemów kryptograficznych jest chronione prawem do wolności słowa zawartym w konstytucji USA[36].

W 1996 roku trzydzieści dziewięć krajów, w tym Polska, podpisało porozumienie z Wassenaar (ang. The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies) – traktat o eksporcie uzbrojenia i technologii podwójnego zastosowania (czyli technologii mogących mieć zastosowanie cywilne i wojskowe), w tym kryptografii. Uzgodniono, że technologie szyfrowania oparte na krótkich kluczach (56 bitowych dla szyfrów symetrycznych i 512 bitowych dla RSA) nie podlegają ograniczeniom eksportowym[37].

Eksport kryptografii ze Stanów Zjednoczonych, w konsekwencji znacznego złagodzenia prawa w roku 2000, jest obecnie znacznie mniej restrykcyjnie regulowany niż w przeszłości[32]; nie ma już wielu obostrzeń w zakresie długości kluczy stosowanych w popularnym oprogramowaniu importowanym z USA. Dzięki temu, a także w konsekwencji faktu, iż prawie wszystkie komputery osobiste podłączone do Internetu, na całym świecie, zawierają oparte na amerykańskich kodach źródłowych przeglądarki jak Mozilla Firefox czy Microsoft Internet Explorer, prawie każdy użytkownik Internetu ma dostęp do wysokiej jakości kryptografii w swojej przeglądarce, np. w postaci dostatecznie długich kluczy, obrony się przed złośliwym oprogramowaniem, zastosowania bezpiecznych protokołów; przykładami mogą być protokoły Transport Layer Security i SSL. Podobnie klienty e-mail, jak Mozilla Thunderbird czy Microsoft Outlook, mogą łączyć się z serwerami poczty IMAP i POP poprzez TLS, a także wysyłać i przyjmować e-maile zaszyfrowane z użyciem S/MIME. Wielu użytkowników Internetu nie wie nawet, że ich podstawowe programy zawierają tak zaawansowane kryptosystemy. Wymienione przeglądarki i programy pocztowe są tak wszechobecne, że nawet władza, która zmierzałaby do regulacji osobistego używania kryptografii, raczej nie uzna tego za praktyczne, a nawet gdyby takie prawo miało obowiązywać, jego skuteczna egzekucja byłaby często niemożliwa.

Rola NSA[edytuj | edytuj kod]

Innym kontrowersyjnym zagadnieniem związanym z kryptografią w Stanach Zjednoczonych jest wpływ NSA (National Security Agency) – amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego na zasady szyfrowania i jego rozwój. NSA była zaangażowana w rozwój szyfru DES podczas jego konstruowania w IBM i rozważania przez NBS jako możliwy rządowy standard w kryptografii[38]. DES został tak zaprojektowany, aby oprzeć się kryptoanalizie różnicowej[39], skutecznej ogólnej technice kryptoanalitycznej znanej agencji NSA i firmie IBM, a która została przedstawiona do wiadomości publicznej dopiero wtedy, gdy została odkryta na nowo w latach 80. XX wieku[40]. Według Stevena Levy'ego, IBM niezależnie od NSA wynalazł kryptoanalizę różnicową[41], ale zachował ją w tajemnicy na wniosek NSA. Technika ta stała się publicznie znana dopiero wtedy, kiedy E. Biham i A. Shamir odkryli ją kilka lat później. Cała sprawa ilustruje trudność oceny, jakie zasoby i wiedzę może posiadać oponent chcący przeprowadzić atak.

Kolejnym przykładem uwikłania NSA była w 1993 roku sprawa układu Clipper – układu scalonego mającego być częścią przedsięwzięcia zmierzającego do kontrolowania kryptografii – rządowego projektu o nazwie Capstone. Clipper był szeroko krytykowany przez kryptologów z dwóch przyczyn: użyty szyfr był tajny (algorytm o nazwie Skipjack został odtajniony dopiero w roku 1998, długo po wygaśnięciu projektu), co prowokowało obawy, że NSA celowo uczynił go słabym, aby wspomóc działania wywiadowcze. Cały projekt był także krytykowany ponieważ łamał kryptograficzną zasadę Kerckhoffsa, która mówi, że kryptosystem powinien być bezpieczny, nawet jeśli szczegóły systemu, oprócz klucza, są publicznie znane – klucz używany przez wspomniany układ Clipper miał być deponowany przez administrację państwową i używany przez organy porządkowe np. do podsłuchu telefonicznego[35].

Digital Rights Management[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Digital Rights Management.

Kryptografia stanowi podstawę cyfrowych systemów zarządzania uprawnieniami (DRM) – zespołu technik służących technologicznej kontroli użycia materiałów licencjonowanych – technik stosowanych na żądanie posiadaczy praw autorskich, a wdrażanych na szeroką skalę. W 1998 prezydent Bill Clinton podpisał Digital Millennium Copyright Act (DMCA), ustawę penalizującą wytwarzanie, rozpowszechnianie i używanie niektórych technik i technologii kryptograficznych (znanych w chwili podpisywania ustawy, ewentualnie wynalezionych w przyszłości), szczególnie takich, które mogą być użyte w celu ominięcia schematów DRM (nawet gdy nie zachodzi pogwałcenie praw autorskich)[42].

Prawo to od chwili jego uchwalenia miało w sobie potencjał bardzo poważnego wpływu na społeczność szukających nowych rozwiązań kryptologów, jako że w przypadku dowolnego odkrycia kryptoanlitycznego można podnieść argument, że narusza ono, lub może naruszać, DMCA. FBI i Departament Sprawiedliwości USA postanowiły nie egzekwować prawa aż tak rygorystycznie, jak obawiali się niektórzy, jednakże prawo samo w sobie pozostaje kontrowersyjne. Jeden z powszechnie szanowanych badaczy, Niels Ferguson, publicznie ujawnił, że nie zastosuje niektórych wyników badań w konstrukcji procesorów Intel z obawy przed oskarżeniem na mocy aktu DMCA. Alan Cox (przez długi czas człowiek numer dwa jeśli chodzi o rozwój jądra systemu Linux) i profesor Edward Felten (wraz z częścią swoich studentów z Princeton) spotkali się z problemami związanymi z restrykcjami DMCA.

Dymitr Sklarow został podczas wizyty w USA aresztowany i osadzony na kilka miesięcy w więzieniu za naruszenie DMCA, "naruszenie", które miało miejsce w Rosji, gdzie wykonywana przez niego praca była, także w czasie gdy go aresztowano, legalna. Podobne zapisy przyjęto po pewnym czasie w niektórych innych państwach – na przykład w 2001 roku w krajach Unii Europejskiej, pod postacią EU Copyright Directive[43]. W 2007 roku odkryto i ujawniono w Internecie klucze kryptograficzne, za pomocą których kodowane były materiały na DVD i HD DVD. W przypadkach obu systemów zapisu, organizacja MPAA, walcząca w interesie amerykańskich producentów filmowych, wielokrotnie informowała o naruszaniu DMCA, co spotkało się masowym sprzeciwem internautów, którzy powoływali się na prawo do wolności wypowiedzi i zasadę fair use.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Dalsza lektura[edytuj | edytuj kod]

 • Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych, J.Stokłosa, T.Bilski i T.Pankowski.
 • Kryptografia: teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych Mirosław Kutyłowski i Willy-B. Strothmann.
 • Kryptologia. Budowa i łamanie zabezpieczeń, Reinhardt Wobst.
 • Algebraiczne aspekty kryptografii, N. Koblitz.
 • Kryptografia I ochrona danych, D. Robling-Denning.
 • Handbook of Applied Cryptography by A. J. Menezes, P. C. van Oorschot i S. A. Vanstone CRC Press, (książka, w formacie PDF, dostępna bezpłatnie do użytku domowego).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Internetowa encyklopedia PWN kryptologia
 2. Eerdmans Commentary on the Bible, James D G Dunn, John W Rogerson, eds., Wm. B. Eerdmans Publishing, 2003, ​ISBN 0-8028-3711-5
 3. Kama Sutra, Sir Richard F. Burton, tłumaczenie, Część I, Rozdział III, Sztuka 44 i 45.
 4. a b c David Kahn, Łamacze kodów. Historia kryptologii, 2004, WNT, ​ISBN 83-204-2746-0​.
 5. James Gannon, Stealing Secrets, Telling Lies: How Spies and Codebreakers Helped Shape the Twentieth Century, Washington, D.C., Brassey's, 2001, ​ISBN 1-57488-367-4​.
 6. a b c Whitfield Diffie i Martin Hellman, "New Directions in Cryptography", IEEE Transactions on Information Theory, vol. IT-22, 1976, pp: 644–654. (pdf)
 7. a b Oded Goldreich, Foundations of Cryptography, Volume 1: Basic Tools, Cambridge University Press, 2001, ​ISBN 0-521-79172-3
 8. a b c d e f AJ Menezes, PC van Oorschot, and SA Vanstone, Handbook of Applied CryptographyISBN 0-8493-8523-7​.
 9. FIPS PUB 197: The official Advanced Encryption Standard.
 10. NCUA letter to credit unions, July 2004
 11. RFC 2440 - Open PGP Message Format
 12. SSH at windowsecurity.com by Pawel Golen, July 2004
 13. a b Bruce Schneier, Applied Cryptography, 2nd edition, Wiley, 1996, ​ISBN 0-471-11709-9​.
 14. Whitfield Diffie i Martin Hellman, "Multi-user cryptographic techniques" [Diffie i Hellman, AFIPS Proceedings 45, pp109–112, 8 czerwca 1976].
 15. Ralph Merkle pracował nad podobną koncepcją w tym samym czasie i Hellman sugerował, że używanym terminem powinien być kryptografia asymetryczna Diffiego-Hellmanana-Merkle'a.
 16. David Kahn, "Cryptology Goes Public", 58 Foreign Affairs 141, 151 (fall 1979), p. 153.
 17. R. Rivest, A. Shamir, L. Adleman. A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems. Communications of the ACM, Vol. 21 (2), pp.120-126. 1978. Previously released as an MIT "Technical Memo" in April 1977, and published in Martin Gardner's Scientific American Mathematical Recreations column
 18. Clifford Cocks. A Note on 'Non-Secret Encryption', CESG Research Report, 20 November 1973.
 19. "Shannon": Claude Shannon i Warren Weaver, "The Mathematical Theory of Communication", University of Illinois Press, 1963, ​ISBN 0-252-72548-4
 20. Pascal Junod, "On the Complexity of Matsui's Attack", SAC 2001.
 21. Dawn Song, David Wagner, and Xuqing Tian, "Timing Analysis of Keystrokes and Timing Attacks on SSH", In Tenth USENIX Security Symposium, 2001.
 22. J. Håstad, R. Impagliazzo, L.A. Levin i M. Luby, "A Pseudorandom Generator From Any One-Way Function", SIAM J. Computing, vol. 28 num. 4, pp 1364–1396, 1999.
 23. László Babai. "Trading group theory for randomness". Proceedings of the Seventeenth Annual Symposium on the Theory of Computing, ACM, 1985.
 24. G. Blakley. "Safeguarding cryptographic keys." In Proceedings of AFIPS 1979, volume 48, pp. 313–317, June 1979.
 25. A. Shamir. "How to share a secret." In Communications of the ACM, volume 22, pp. 612–613, ACM, 1979.
 26. S. Goldwasser, S. Micali, i C. Rackoff, "The Knowledge Complexity of Interactive Proof Systems", SIAM J. Computing, vol. 18, num. 1, pp. 186–208, 1989.
 27. S. Brands, "Untraceable Off-line Cash in Wallets with Observers", In Advances in Cryptology — Proceedings of CRYPTO, Springer-Verlag, 1994.
 28. R. Canetti, "Universally composable security: a new paradigm for cryptographic protocols", In Proceedings of the 42nd annual Symposium on the Foundations of Computer Science (FOCS), pp. 136–154, IEEE, 2001.
 29. D. Dolev i A. Yao, "On the security of public key protocols", IEEE transactions on information theory, vol. 29 num. 2, pp. 198–208, IEEE, 1983.
 30. M. Abadi i P. Rogaway, "Reconciling two views of cryptography (the computational soundness of formal encryption)." In IFIP International Conference on Theoretical Computer Science (IFIP TCS 2000), Springer-Verlag, 2000.
 31. D. Song, "Athena, an automatic checker for security protocol analysis", In Proceedings of the 12th IEEE Computer Security Foundations Workshop (CSFW), IEEE, 1999.
 32. a b RSA Laboratories' Frequently Asked Questions About Today's Cryptography
 33. Cryptography & Speech from Cyberlaw
 34. "Case Closed on Zimmermann PGP Investigation", press note from the IEEE
 35. a b "Crypto: How the Code Rebels Beat the Government — Saving Privacy in the Digital Age. Penguin Books. ISBN 0-14-024432-8.
 36. Bernstein v USDOJ, 9th Circuit court of appeals decision.
 37. The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies
 38. "The Data Encryption Standard (DES)" from Bruce Schneier's CryptoGram newsletter, 15 czerwca 2000
 39. D. Coppersmith. The Data Encryption Standard (DES) and its strength against attacks. „IBM Journal of Research and Development”. 38. 3, s. 243, maj 1994. 
 40. E. Biham i A. Shamir, "Differential cryptanalysis of DES-like cryptosystems", Journal of Cryptology, vol. 4 num. 1, pp. 3–72, Springer-Verlag, 1991.
 41. Levy, pg. 56
 42. Digital Millennium Copyright Act
 43. EU Copyright Directive

Kategoria:Kryptografia Kategoria:Bezpieczeństwo publiczne