To jest dobry artykuł

Euro w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wprowadzenie euro w Polsce wynika ze zobowiązań płynących z traktatu ateńskiego przyjętego w referendum w 2003 roku[1]. Polska posiada status państwa z derogacją. Zobowiązała się też do spełnienia kryteriów z Maastricht, co oznacza rezygnację z jednostronnej euroizacji. Polska nie jest członkiem Europejskiego Mechanizmu Kursów Walutowych, co stanowi jedną z zasadniczych przeszkód na drodze do przyjęcia euro w krótkim okresie. Ponadto istotny warunek z punktu widzenia prawnego stanowi konieczność nowelizacji Konstytucji.

Data zamiany złotego na euro nie jest określona[2]. Polska zobowiązała się do przyjęcia tej waluty, ale nie określiła terminu jej przyjęcia. Rozliczanie w euro dopuszczalne jest jednak w wielu punktach usługowych[3].

Aspekty proceduralne[edytuj]

     Kraje strefy euro

     Kraje należące do ERM II

     Kraje UE nieużywające euro

     Kraje spoza UE używające euro

Od 1 maja 2004 Polska uczestniczy w Unii Gospodarczej i Walutowej, jednak objęta jest derogacją[4]. Ma zatem podobny status jak większość państw, które przystąpiły do UE wraz z nią, odmienny natomiast od Wielkiej Brytanii i Danii, które uzyskały klauzulę opt-out[5]. Uchylenie derogacji uzależnione jest od wypełnienia kryteriów konwergencji[6]. Należą do nich[6]:

 • cztery kryteria konwergencji nominalnej;
  • kryterium stabilności cen;
  • kryterium fiskalne;
  • kryterium kursu walutowego;
  • kryterium stóp procentowych;
 • jedno kryterium konwergencji prawnej.

Decyzję o uchyleniu derogacji podejmie Rada Unii Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej oraz po konsultacji z Parlamentem Europejskim i po dyskusji na forum Rady Europejskiej[4]. W związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego konieczne będzie również uzyskanie zalecenia ze strony obecnych państw strefy euro[7]. Bieżące informacje na temat aktualnego stanu wypełnienia kryteriów zbieżności publikowane są w wydawanym od sierpnia 2009 roku przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro Monitorze konwergencji nominalnej[8]. Proces wejścia Polski do strefy euro trwać będzie minimum trzy lata od momentu podjęcia strategicznej decyzji[7]. Okres ten podzielony został na cztery etapy[7]:

 • przygotowanie i wejście do ERM II – najważniejszymi wydarzeniami tego etapu będzie podjęcie decyzji o włączeniu złotego do systemu oraz samo wejście do ERM II;
 • wypełnienie kryteriów konwergencji – zakończone decyzją o uchyleniu derogacji w odniesieniu do Polski;
 • przygotowania do wprowadzenia euro do obiegu – zakończone wejściem do strefy euro;
 • proces wprowadzenia euro – zakończony wycofaniem złotego z obiegu.

Od początku utworzenia struktur odpowiedzialnych za wprowadzenie euro jednym z ich podstawowych zadań było opracowanie Ram Strategicznych Narodowego Planu Wprowadzenia Euro – dokumentu, w który określiłby działania związane z zamianą złotego na euro.Ramy Strategiczne NPWE zostały przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 9 kwietnia 2010 roku[9].

Stan wypełnienia kryteriów konwergencji przez Polskę[edytuj]

W marcu 2016 został opublikowany Monitor Konwergencji z UGW[10], który zastąpił ukazujące się dotychczas: Monitor Konwergencji Nominalnej oraz Monitor Konwergencji Realnej. Monitor Konwergencji z UGW będzie publikowany corocznie.

Rok Miesiąc K. stabilności cen[11] K. fiskalne[12] K. kursu walutowego K. stóp procentowych[13]
2015 listopad[14] T T N T
2015 październik[15] T T N T
2015 wrzesień[16] T T N T
2015 sierpień[17] T T N T
2015 lipiec[18] T T N T
2015 czerwiec[19] T N N T
2015 maj[20] T N N T
2015 kwiecień[21] T N N T
2015 marzec[22] T N N T
2015 luty[23] T N N T
2015 styczeń[24] T N N T
2014 grudzień[25] T N N T
2014 listopad[26] T N N T
2014 październik[27] T N N T
2014 wrzesień[28] T N N T
2014 sierpień[29] T N N T
2014 lipiec[30] T N N T
2014 czerwiec[31] T N N T
2014 maj[32] T N N T
2014 kwiecień[33] T N N T
2014 marzec[34] T N N T
2014 luty[35] T N N T
2014 styczeń[36] T N N T
2013 grudzień[37] T N N T
2013 listopad[38] T N N T
2013 październik[39] T N N T
2013 wrzesień[40] T N N T
2013 sierpień[41] T N N T
2013 lipiec[42] T N N T
2013 czerwiec[43] T N N T
2013 maj[44] T N N T
2013 kwiecień[45] N N N T
2013 marzec[46] N N N T
2013 luty[47] N N N T
2013 styczeń[48] N N N N
2012 grudzień[49] N N N N
2012 listopad[50] N N N N
2012 październik[51] N N N N
2012 wrzesień[52] N N N N
2012 sierpień[53] N N N N
2012 lipiec[54] N N N N
2012 czerwiec[55] N N N T
2012 maj[56] N N N T
2012 kwiecień[57] N N N T
2012 marzec[58] N N N T
2012 luty[59] N N N T
2012 styczeń[60] N N N T
2011 grudzień[61] N N N T
2011 listopad[62] N N N T
2011 październik[63] N N N T
2011 wrzesień[64] N N N T
2011 sierpień[65] N N N T
2011 lipiec[66] N N N T
2011 czerwiec[67] N N N T
2011 maj[68] T N N N
2011 kwiecień[69] T N N T
2011 marzec[70] T N N N
2011 luty[71] N N N N
2011 styczeń[72] N N N T
2010 grudzień[73] N N N T
2010 listopad[74] N N N T
2010 październik[75] N N N T
2010 wrzesień[76] N N N T
2010 sierpień[77] N N N T
2010 lipiec[78] N N N T
2010 czerwiec[79] N N N T
2010 maj[80] N N N N
2010 kwiecień[81] N N N N
2010 marzec[82] N N N N
2010 luty[83] N N N T
2010 styczeń[84] N N N N
2009 grudzień[85] N N N T
2009 listopad[86] N N N T
2009 październik[87] N N N T
2009 wrzesień[88] N N N T
2009 sierpień[89] N N N T

Zgodność ustawodawstwa krajowego z Traktatami (konwergencja prawna)[edytuj]

Polska – jako państwo członkowskie objęte derogacją – jest zobowiązana w całości spełnić wymagania dostosowawcze określone w art. 131 Traktatu.

Według „Raportu o konwergencji” opublikowanego przez Europejski Bank Centralny w maju 2010, prawo polskie nie spełnia wszystkich wymagań dotyczących niezależności banku centralnego, zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz integracji prawnej z Eurosystemem[90]. Według raportu, w żadnym z dziewięciu badanych państw członkowskich nie stwierdzono pełnej zgodności ustawodawstwa ze wszystkimi wymogami dotyczącymi przyjęcia euro, określonymi w Traktatach oraz Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC[91]. Również Komisja Europejska w swoim „Convergence Report 2010” stwierdzała, że ustawodawstwo polskie – w szczególności Ustawa o NBP i tekst Konstytucji RP – nie są w pełni zgodne z art. 130 i 131 Traktatu oraz Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC[92].

Eksperci są zgodni, iż w celu wprowadzenia waluty emitowanej przez EBC (euro) jako polskiego pieniądza Konstytucja RP powinna zostać odpowiednio znowelizowana[93], co wymaga większości 2/3 głosów w Sejmie w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz dodatkowo bezwzględniej większości głosów w Senacie w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów[94].

Przewidywane skutki wprowadzenia euro[edytuj]

Zastąpienie złotego przez euro stanowi przedmiot analizy ekonomicznej głównych instytucji publicznych zajmujących się finansami w Polsce (jak np. ekspertyza z 2012 roku rekomendująca wprowadzenie euro przygotowana dla Fundacji Schumana i Fundacji Konrada Adenauera[95] czy raport Standard & Poor's z 2015 roku również to zalecający[96]). Do tego rodzaju opracowań obejmujących zagadnienia związane z tym tematem należą publikacje sporządzone przez Ministerstwo Finansów w 2005 roku[97][7] oraz Narodowy Bank Polski w 2004 i 2009 roku[98][99]. W raportach tych odniesiono się zarówno do przewidywanych szans i korzyści, jak i do potencjalnych zagrożeń, i spodziewanych kosztów[99]. Opracowanie NBP z 2009 roku podsumowało, że w związku z wejściem do strefy euro Polska w ciągu dziesięciu lat zyska dodatkowe 7,5% PKB[99]. W 2014 roku NBP stwierdziło, że przyjęcie euro będzie dla Polski korzystne, gdy przeprowadzi ona odpowiednie reformy[100]. Do pozytywnych następstw związanych z przyjęciem euro zaliczono[99]:

 • wpływ na rynki finansowe – poprawa poziomu integracji rynków oraz stworzenie szansy poprawy stabilności instytucji finansowych;
 • bezpieczeństwo finansowe – w przypadku popadnięcia polskich banków albo Polski w trudności finansowe, inne kraje strefy euro mają obowiązek udzielić im pomocy[101];
 • bezpośrednie korzyści
  • związane z redukcją kosztów transakcyjnych i ryzyka kursowego – według danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w grudniu 2009 roku aż 56% przedsiębiorców sektora MŚP wskazywało na wahania kursowe jako na główny czynnik utrudniający rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności na skalę międzynarodową[7];
   • obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
   • ułatwienie prowadzenia księgowości;
   • możliwość lepszego planowania sytuacji finansowej przez podmioty gospodarcze;
   • wzrost porównywalności i przejrzystości cen w wymiarze międzynarodowym;
   • poprawę pozycji Polski jako partnera w handlu międzynarodowym w związku ze stosowaniem waluty o silnej pozycji globalnej;
   • brak konieczności wymiany walut i ponoszenia związanych z tym kosztów;
   • zwiększenie przejrzystości rynku i obniżenie barier wejścia;
   • intensyfikacja wymiany handlowej – według szacunków z 2008 roku wyższa dynamika eksportu mogłaby mieć miejsce nawet przez 25 lat od przyjęcia euro[99];
   • wzrost inwestycji – zarówno w odniesieniu do inwestycji krajowych, jak i zagranicznych inwestycji bezpośrednich – wejście Polski do strefy euro w 2004 mogło zaowocować ok. 18,5% wzrostem inwestycji zagranicznych[102];
  • związane z oceną sytuacji makroekonomicznej
  • związane z obniżeniem stopy procentowej
   • spadek kosztów pozyskania kapitału dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych;
   • łatwiejsza dostępność kredytów i związany z tym wzrost konsumpcji;
   • poprawa zdolności obsługi zadłużenia.

Publikacje zwracają jednocześnie uwagę, że część spośród wymienionych następstw ma charakter potencjalny i może być uwarunkowana przeprowadzeniem określonych zmian, takich jak reforma finansów publicznych, czy też redukcja długu publicznego[99]. Zauważa się również, że wiele pozytywnych następstw przyjęcia euro materializuje się w dłuższym okresie[99]. Skala wielu spośród spodziewanych korzyści trudna jest do ścisłego określenia, jednak ekonomiści próbują oszacować część z nich[99]. Np. koszty transakcyjne w prowadzonym przez Polskę handlu zagranicznym wynosiły w 2008 roku ok. 1,0-1,5% PKB, przy czym 70% eksportu i 60% importu rozliczano w euro[7]. Poza wymienionymi korzyściami Polska uzyska też większy wpływ na podejmowanie decyzji w ramach całej Unii Europejskiej. Związane to będzie z uzyskaniem członkostwa w Eurogrupie oraz uzyskaniem lepszej pozycji w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych – NBP wejdzie bowiem w skład Eurosystemu, a jego prezes w skład Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego[7].

Graficzny symbol euro

Z kolei po stronie kosztów i zagrożeń Zespół Analityków NBP wymienia następujące negatywne konsekwencje wejścia do strefy euro[99]:

 • długookresowe;
  • przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy – zwraca się jednocześnie uwagę na konieczność uwzględnienia aspektów globalizacji[103], które zdecydowanie ograniczają realną możliwość prowadzenia autonomicznej polityki monetarnej (w tym utrata możliwości korzystania z kursu walutowego jako narzędzia polityki dostosowawczej). Koszty rezygnacji z autonomii w tym zakresie oceniono na 0,055% długookresowej konsumpcji[99];
  • możliwy obowiązek pomocy potencjalnym unijnym bankrutom sumę wartą 1/3 funduszy strukturalnych, jakie Polska otrzyma z Unii Europejskiej w latach 2014-2020[104];
  • solidarne ratowanie zagrożonych banków, tak jak w przypadku Hiszpanii[105];
  • niekorzystne dla przedsiębiorców, w przypadku niekorzystnego kursu – napływ tanich towarów z zagranicy, co oznacza straty w zyskach i miejscach pracy, oraz konkurencyjności eksportu[106].
 • średniookresowe;
  • zagrożenia dotyczące przyjęcia niekorzystnego kursu konwersji;
  • ryzyko pogorszenia się konkurencyjności gospodarki związane z możliwością wzrostu kosztów pracy;
  • zagrożenia dotyczące różnic inflacyjnych w obrębie unii walutowej;
  • przeznaczenie na walkę z kryzysem zadłużenia ok. 3,5 procent tzw. Mechanizmu Stabilności, (~2,8 miliarda euro)[107]
  • gwarantowanie do 24,3 miliarda euro pożyczek, jakie maksymalnie może udzielić fundusz tzw. Mechanizmu Stabilności[108].
 • krótkookresowe;
  • zagrożenia związane z uczestnictwem w ERM II – np. ryzyko wystąpienia tzw. zjawiska trójkąta niemożności[109];
  • efekty cenowe dotyczące wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego oraz związane z tym negatywne konsekwencje iluzji euro, a także zjawiska związane z dążeniem do stosowania ceny atrakcyjnej – całkowity możliwy wpływ tych zjawisk na wzrost wskaźnika CPI oceniono na 3,29% przy założeniu, że dostosowania będą mieć charakter asymetryczny[99];
  • inne koszty związane z wprowadzeniem euro do obiegu gotówkowego i bezgotówkowego – emisja monet, wymiana automatów, wymiana cenników, zmiany w systemach komputerowych etc.;
  • koszty przeprowadzenia kampanii informacyjnej.

Nie wszystkie poważne źródła podzielają relatywnie wysoki optymizm NBP. W szczególności dokumentowany jest wzrost pesymizmu gospodarstw domowych, wielu krajów, jako skutek wprowadzenia waluty euro. Kwestionowana jest też wiarygodność części danych statystycznych, z lat bezpośrednio po wprowadzeniu waluty Euro[110] [111].

Instytucjonalizacja procesu wprowadzenia euro[edytuj]

Tworzenie struktury organizacyjnej mającej bezpośrednio przygotować Polskę do wprowadzenia euro zostało zapoczątkowane przez rząd Donalda Tuska na przełomie 2008 i 2009 roku. Już 28 listopada 2008 roku ówczesny premier zaakceptował kandydaturę Ludwika Koteckiego na przyszłego pełnomocnika rządu do spraw wprowadzenia euro[112]. Stosowne rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską zostało przyjęte przez Radę Ministrów 13 stycznia 2009 roku[113]. Drugim aktem prawnym związanym z tworzeniem struktur odpowiedzialnych za proces wprowadzenia euro jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską[114]. Zgodnie z tym aktem prawnym powołane zostały następujące struktury[114]:

 • Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw euro – jego przewodniczącym jest Pełnomocnik Rządu do spraw Wprowadzenia Euro, zaś wiceprzewodniczącym – Pełnomocnik Zarządu Narodowego Banku Polskiego do spraw Wprowadzenia Euro. W skład Komitetu wchodzą również – Minister – Członek Rady Ministrów, kierujący pracami stałego komitetu Rady Ministrów, sekretarz stanu[115] w Ministerstwie Gospodarki, sekretarz stanu[115] w MSWiA, Sekretarz KIE, Prezes UOKIK, Prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz Przewodniczący KNF[116];
 • Rada Koordynacyjna – jej przewodniczącym jest Pełnomocnik Rządu, zaś wiceprzewodniczącym – Pełnomocnik Zarządu NBP. Oprócz nich, jako członkowie, w skład Rady wchodzą przewodniczący Zespołów Roboczych;
 • Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską – organy opiniodawczo-doradcze Rady. Powołano łącznie osiem Zespołów do spraw: Makroekonomicznych, Dostosowań Prawnych, Administracji Publicznej, Sektora Finansowego i Stabilności Finansowej, Wprowadzenia Banknotów i Monet Euro, Przedsiębiorstw Niefinansowych, Ochrony Konsumentów oraz Strategii Komunikacyjnej. W skład Zespołów Roboczych weszli przedstawiciele ok. trzydziestu różnych instytucji[114].

Pełnomocnicy Rządu[edytuj]

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską zostało zniesione[118].

Stanowiska polityczne[edytuj]

Przed 2004 rokiem[edytuj]

Dyskusje nad terminem wejścia do strefy euro rozpoczęły się jeszcze przed akcesją. W wypowiedziach premiera Leszka Millera mowa była o latach 2007–2009[119]. Polityk ten podkreślał jednocześnie konieczność wypełnienia restrykcyjnych kryteriów[119]. W okresie bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie Polski do Unii Europejskiej w debacie publicznej pojawiały się pomysły dotyczące wprowadzenia euro w możliwie najkrótszym terminie poprzez jednostronną euroizację. Przedstawicielami takiej koncepcji byli m.in. tacy ekonomiści jak Andrzej Bratkowski czy Jacek Rostowski, choć uważali oni, że krok ten powinien być poprzedzony rozmowami z Unią[120]. Pogląd ten popierały również inne osoby związane z CASE[121]. W 2005 roku na ten temat wypowiadał się także jeden z ówczesnych liderów PO Jan Rokita, który twierdził, że krok ten zapobiegłby nadmiernemu umocnieniu złotego[121]. Przed taką decyzją ostrzegał jednak m.in. premier Marek Belka, który zwrócił uwagę na fakt, że zostałoby to źle odebrane przez UE[121]. Utrzymywał, że należałoby raczej rozważyć powiązanie złotego z euro w ramach izby walutowej, jednak, jak zauważył, wymagałoby to zrównoważenia finansów publicznych[121]. Dyskusje nad jednostronną euroizacją ustały wraz wejściem Polski do UGiW w 2004 roku.

Lata 2005–2007[edytuj]

W okresie funkcjonowania koalicji PiS-u, Samoobrony i LPR wprowadzenie nowej waluty nie zaliczało się do priorytetów kolejnych rządów. W 2006 roku premier Kazimierz Marcinkiewicz wspominał o planach rozmów na temat wejścia do strefy euro, które miałyby rozpocząć się w 2009 roku[122]. Jeszcze bardziej sceptycznie do kwestii euro odnosił się premier Jarosław Kaczyński, który wyrażał obawy na temat negatywnych konsekwencji przebywania w ERM II oraz przedstawił swoją opinię na temat wpływu euro na wzrost cen[123]. Z dystansem do wprowadzenia nowej waluty odnosiły się też osoby z otoczenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, m.in. Aleksander Szczygło[123]. W 2007 roku wicepremier i minister finansów Zyta Gilowska mówiąc o rozpoczęciu rozmów na temat euro wskazywała przełom lat 2009 i 2010, zaś odnośnie samego przyjęcia euro wymieniała rok 2012[124].

W tym samym roku głos zabrał również nowy prezes NBP Sławomir Skrzypek, który stwierdził, że przyjęcie euro nastąpi najwcześniej w roku 2012[125]. Jego poprzednik, Leszek Balcerowicz, jeszcze jako prezes NBP wielokrotnie wypowiadał się na temat zarówno konieczności realizacji zobowiązań traktatowych, jak i korzyści płynących z przyjęcia euro. Wskazywał m.in. na pozytywne skutki dla polskich eksporterów oraz powoływał się na badania MFW pozytywnie oceniające następstwa związane z wypełnieniem kryteriów konwergencji[126]. Przypominał również o szansach na przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski oraz wskazywał na kiepską jakość informacji na temat rzeczywistych skutków wprowadzenia euro[127].

Po 2007 roku[edytuj]

Premier Donald Tusk wraz z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem i prezydentem Lechem Kaczyńskim

Rząd Donalda Tuska określił przyjęcie euro przez Polskę jako wyraz strategicznego interesu – stanowisko takie zawarto m.in. w harmonogramie pt. Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę z października 2008 roku[128]. Jeszcze we wrześniu 2008 roku jako o terminie zamiany waluty mówiono o roku 2011[129]. Ówczesny szef Kancelarii Prezydenta Piotr Kownacki wskazywał wtedy raczej na rok 2012[130]. Przeciwnikiem wyznaczania daty był jednak sam prezydent Lech Kaczyński, który ponadto wspominał o konieczności przeprowadzenia referendum w tej sprawie[131]. Podejście rządu zmierzające do możliwie szybkiego wprowadzenia euro od początku wspierała główna partia tworząca jego zaplecze polityczne – Platforma Obywatelska – wyrazem tego było m.in. rozpoczęcie prac nad stosowną nowelizacją Konstytucji Rzeczypospolitej[132]. Stanowisko to popierał także Ludwik Kotecki, pełnomocnik rządu ds. wprowadzenia euro[133]. Z kolei przedstawiciele głównej partii opozycyjnej – Prawa i Sprawiedliwości – wypowiadali się negatywnie zarówno w odniesieniu do samego pomysłu szybkiego przyjęcia euro, jak i do idei szybkiego wypełnienia kryteriów zbieżności[134]. Prezes PiS Jarosław Kaczyński określił deklaracje rządu m.in. jako początek kampanii prezydenckiej Donalda Tuska oraz stwierdził, że wprowadzenie euro będzie szkodliwe dla społeczeństwa, a szczególnie dla emerytów[135].

Już na początku 2009 roku w związku ze złą sytuacją fiskalną w Polsce Donald Tusk zapowiedział, że realizacja planu przyjęcia euro może zostać przesunięta w czasie[136]. W połowie roku premier powiedział, że plan ulega zawieszeniu[137]. Na przełomie stycznia i lutego 2010 roku premier Donald Tusk zaprezentował Plan rozwoju i konsolidacji finansów publicznych w latach 2010-2011[138], jednak określenie daty wprowadzenia nowej waluty uzależnił też od postępu w negocjacjach z koalicyjnym PSL[139]. Głos w debacie na temat przystąpienia Polski do euro zabrali także prezes NBP Marek Belka[140] oraz prezydent Bronisław Komorowski[141], którzy objęli swoje urzędy w roku 2010. Obaj wyrazili podobne stanowisko, twierdząc, że przyjęcie euro leży w polskim interesie, jednak warto poczekać aż strefa euro upora się z trudnościami gospodarczymi.

Oceny społeczne dotyczące euro[edytuj]

Z badań CBOS z marca 2011 wynikało, że za przyjęciem euro opowiada się 32% Polaków, w porównaniu 28% więcej osób było za w kwietniu 2010 roku. Przeciwnych było 60%, czyli o 11%. więcej niż w kwietniu 2010 roku[142].

Z badań TNS OBOP z lutego 2011 wynikało, że 51% Polaków uznawało przyjęcie euro za niekorzystne, natomiast 17% możliwość tę oceniało pozytywnie. 24% uważało taki krok za obojętny, natomiast 8% nie miało zdania[143].

Poniższa tabela prezentuje wyniki badań Eurobarometru dotyczące oceny Polaków wobec konsekwencji wprowadzenia euro[144].

Rok Miesiąc Pozytywny
wpływ dla kraju
Pozytywny wpływ
z własnej perspektywy
2013 kwiecień 36% 34%
2012 kwiecień 39% 37%
2011 listopad 36% 36%
2011 maj 43% 36%
2010 wrzesień 43% 36%
2010 maj 48% 41%
2009 wrzesień 52% 45%
2009 maj 58% 45%
2008 maj 47% 45%
2007 wrzesień 67%  ?
2007 marzec 52%  ?

Z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w 2012 roku wynika, że wprowadzenie euro w Polsce popiera 25%, 68% jest zdecydowanie przeciw. Sprzeciw wobec przystąpienia Polski do strefy euro, dominuje we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. Większość z osób przekonanych o zasadności przyjęcia wspólnej waluty twierdzi, że nie należy się z tym spieszyć. Według raportu GMF 71 proc. badanych Polaków jest przekonana, że wprowadzenie euro byłoby potencjalnie szkodliwe dla polskiej gospodarki[145].

Polskie rewersy monet euro[edytuj]

Obecnie[146] wizerunki polskich monet euro nie są ustalone. Liczne pomysły pojawiały się natomiast w wypowiedziach publicystycznych, szczególnie przy okazji konkursu zorganizowanego przez „Rzeczpospolitą[147]. Wśród proponowanych motywów powtarzał się m.in. orzeł w koronie, znak graficzny NSZZ „Solidarność”, wizerunek Mikołaja Kopernika i Fryderyka Chopina. Od strony produkcyjnej Polska jest przygotowana do decyzji o przyjęciu euro - od 2006 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych jest jednym z 15 podmiotów uprawnionych przez Europejski Bank Centralny do druku banknotów euro[148].

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej. eur-lex.europa.eu. [dostęp 27 listopada 2009].
 2. Program konwergencji. Aktualizacja 2009. mf.gov.pl, 2010-10. [dostęp 10 marca 2010].
 3. Andrzej Lichota: W Polsce możemy już płacić w euro. polskatimes.pl, 2009-10-22. [dostęp 13 lutego 2010].
 4. a b Marcin Żogała, Łukasz Szymczyk: Droga do euro (I). nbportal.pl, 2009-12-21. [dostęp 11 lutego 2010].
 5. Zuzanna Gromiec: Nie wszyscy mają euro. nbportal.pl, 2010-01-22. [dostęp 11 lutego 2010].
 6. a b Aleksandra Rogut: Przygotowania Polski do przyjęcia euro. nbportal.pl, 2010-01-25. [dostęp 11 lutego 2010].
 7. a b c d e f g Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Euro. Wspólna waluta europejska. mf.gov.pl, 2009-12. [dostęp 13 lutego 2010].
 8. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl. [dostęp 13 lutego 2010].
 9. Komitet ds. Europejskich przyjął Ramy Strategiczne NPWE. mf.gov.pl, 2010-04-12. [dostęp 12 kwietnia 2010].
 10. Monitor Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową. mf.gov.pl. [dostęp 2016-07-06].
 11. Eurostat.: Stabilności cen. 2013-06. [dostęp 16 czerwiec 2013].
 12. Eurostat.: Kryterium fiskalne. 2013-06. [dostęp 16 czerwiec 2013].
 13. Eurostat.: Stopy procentowe. 2013-06. [dostęp 16 czerwiec 2013].
 14. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002547/monitor_2015_11.pdf. . DOI: 1002547/monitor_2015_11.pdf. 
 15. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002547/monitor_2015_10.pdf. . DOI: 1002547/monitor_2015_10.pdf. 
 16. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002547/monitor_2015_09.pdf. . DOI: 1002547/monitor_2015_09.pdf. 
 17. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002547/monitor_2015_08.pdf. . DOI: 1002547/monitor_2015_08.pdf. 
 18. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002547/monitor_2015_07.pdf. www.mf.gov.pl. [dostęp 2015-07-02].
 19. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002547/monitor_2015_06.pdf. www.mf.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 20. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002547/monitor_2015_05.pdf. www.mf.gov.pl. [dostęp 2015-06-28].
 21. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2015-04. [dostęp 2015-04-05].
 22. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2015-03. [dostęp 2015-04-05].
 23. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2015-02. [dostęp 2015-04-05].
 24. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2015-01. [dostęp 2015-04-05].
 25. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2014-12. [dostęp 2014-12-29].
 26. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2014-11. [dostęp 2014-12-29].
 27. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2014-10. [dostęp 2014-12-29].
 28. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2014-09. [dostęp 2014-12-29].
 29. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2014-08. [dostęp 2014-12-29].
 30. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2014-07. [dostęp 2014-12-29].
 31. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2014-06. [dostęp 2014-12-29].
 32. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2014-05. [dostęp 2014-12-29].
 33. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2014-04. [dostęp 2014-12-29].
 34. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2014-03. [dostęp 2014-12-29].
 35. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2014-02. [dostęp 2014-12-29].
 36. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2014-01. [dostęp 2014-12-29].
 37. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2013-12. [dostęp 2014-12-29].
 38. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2013-11. [dostęp 2014-12-29].
 39. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2013-10. [dostęp 2014-12-29].
 40. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2013-09. [dostęp 2014-12-29].
 41. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2013-08. [dostęp 2014-12-29].
 42. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2013-07. [dostęp 2014-12-29].
 43. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2013-06. [dostęp 2014-12-29].
 44. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2013-05. [dostęp 2014-12-29].
 45. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2013-04. [dostęp 2014-12-29].
 46. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2013-03. [dostęp 2014-12-29].
 47. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2013-02. [dostęp 2014-12-29].
 48. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2013-01. [dostęp 2014-12-29].
 49. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2012-12. [dostęp 2014-12-29].
 50. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. mf.gov.pl, 2012-11. [dostęp 2014-12-29].
 51. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2012-10. [dostęp 2014-12-29].
 52. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2012-09. [dostęp 2014-12-29].
 53. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2012-08. [dostęp 2014-12-29].
 54. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2012-07. [dostęp 2014-12-29].
 55. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2012-06. [dostęp 2014-12-29].
 56. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2012-05. [dostęp 2014-12-29].
 57. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2012-04. [dostęp 2014-12-29].
 58. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2012-03. [dostęp 2014-12-29].
 59. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2012-02. [dostęp 2014-12-29].
 60. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2012-01. [dostęp 2014-12-29].
 61. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2011-12. [dostęp 2014-12-29].
 62. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2011-11. [dostęp 2014-12-29].
 63. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2011-10. [dostęp 2014-12-29].
 64. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2011-09. [dostęp 2014-12-29].
 65. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2011-08. [dostęp 2014-12-29].
 66. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2011-07. [dostęp 2014-12-29].
 67. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2011-06. [dostęp 2014-12-29].
 68. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2011-05. [dostęp 2014-12-29].
 69. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2011-04. [dostęp 2014-12-29].
 70. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2011-03. [dostęp 2014-12-29].
 71. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2011-02. [dostęp 2014-12-29].
 72. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2011-01. [dostęp 2014-12-29].
 73. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2010-12. [dostęp 2014-12-29].
 74. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2010-11. [dostęp 2014-12-29].
 75. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2010-10. [dostęp 2014-12-29].
 76. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2010-09. [dostęp 2014-12-29].
 77. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2010-08. [dostęp 2014-12-29].
 78. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2010-07. [dostęp 2014-12-29].
 79. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2010-06. [dostęp 2014-12-29].
 80. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2010-05. [dostęp 2014-12-29].
 81. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2010-04. [dostęp 2014-12-29].
 82. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2010-03. [dostęp 2014-12-29].
 83. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2010-02. [dostęp 2014-12-29].
 84. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2010-01. [dostęp 2014-12-29].
 85. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2009-12. [dostęp 2014-12-29].
 86. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2009-11. [dostęp 2014-12-29].
 87. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2009-10. [dostęp 2014-12-29].
 88. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2009-09. [dostęp 2014-12-29].
 89. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską: Monitor konwergencji nominalnej. archbip.mf.gov.pl, 2009-08. [dostęp 2014-12-29].
 90. Europejski Bank Centralny: Raport o konwergencji. Maj 2010, s. 51. ISSN 1725-9657. [dostęp 2012-02-14].
 91. Europejski Bank Centralny: 12 maja 2010 r. – EBC publikuje Raport o konwergencji 2010 (pol.). [dostęp 2012-02-14].
 92. European Commission: Convergence Report 2010. s. 22, seria: European Economy 3/2010. ISBN 0379-0991. [dostęp 2012-02-14].
 93. Odpowiedź na interpelację w sprawie wprowadzenia unijnej waluty bez zmiany konstytucji.
 94. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 95. Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011, dr Krzysztof Iszkowski z Centrum Studiów nad Demokracją Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, styczeń 2012 roku
 96. http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706205,1179251-Standard---Poor-s--Euroland-to-atrakcyjny-klub-dla-Polski.html
 97. Ministerstwo Finansów: Integracja Polski ze strefą euro: uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem. mf.gov.pl, 2005-08. [dostęp 13 lutego 2010].
 98. Zespół analityków NBP: Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro. nbp.pl, 2004-02. [dostęp 13 lutego 2010].
 99. a b c d e f g h i j k Zespół analityków NBP: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. nbp.pl, 2009-02. [dostęp 13 lutego 2010].
 100. http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706205,1179251-Standard---Poor-s--Euroland-to-atrakcyjny-klub-dla-Polski.html
 101. http://waluty.wp.pl/kat,67876,title,Ile-naprawde-kosztowaloby-nas-euro,wid,15222861,wiadomosc.html
 102. Jelle Brouwer, Richard Paap, Jean-Marie Viaene: The trade and FDI effects of EMU enlargement (ang.). ifo.de, 2007-10. [dostęp 10 marca 2010].
 103. Np. globalny komponent inflacji, niezależny od decyzji krajowego banku centralnego.
 104. http://waluty.wp.pl/kat,67876,title,Ile-naprawde-kosztowaloby-nas-euro,wid,15222861,wiadomosc.html
 105. http://waluty.wp.pl/kat,67876,title,Ile-naprawde-kosztowaloby-nas-euro,wid,15222861,wiadomosc.html
 106. http://finanse.wp.pl/kat,1033725,title,Polskie-firmy-mniej-kochaja-euro,wid,16201875,wiadomosc.html
 107. http://waluty.wp.pl/kat,67876,title,Ile-naprawde-kosztowaloby-nas-euro,wid,15222861,wiadomosc.html
 108. http://waluty.wp.pl/kat,67876,title,Ile-naprawde-kosztowaloby-nas-euro,wid,15222861,wiadomosc.html
 109. Koszty mogą się pojawić jeszcze przed przyjęciem wspólnej waluty. rp.pl, 2009-04-27. [dostęp 7 marca 2010].
 110. Raport grupy badawczej Eurobank EFG, jednego z głównych greckich banków i jednego z czterech systemowych Odczucia dot. inflacji i wpływ waluty Euro, treść pierwszej z tez-podtytułów: Greckie gospodarstwa domowe okazują szczególny (specjalny) pesymizm w sprawie przebiegu inflacji, głównie w okresie po wprowadzeniu Euro, w postaci fizycznej – oryg. Τα ελληνικά νοικοκυριά εμφανίζονται ιδιαίτερα απαισιόδοξα για την πορεία του πληθωρισμού, κυρίως την περίοδο μετά την εισαγωγή του ευρώ σε φυσική μορφή το 2002.. Raport informuje dalej: W okresie poprzedzającym wprowadzenie euro, wahania odczuć społecznych, w odniesieniu do inflacji, pokrywały się z oficjalnymi danymi. Po wprowadzeniu waluty euro, korelacja pomiędzy odczuciem społecznym a danymi oficjalnymi, zostaje unicestwiona i oba te wskaźniki podążają niezależnymi wzajemnie kursami. Następnie, w ostatniej z tez wstępu, raport zauważa ogólniej: ...Porównanie wrażeń gospodarstw domowych, ze strefy Euro i z 15-stki spoza niej, prowadzi do wniosku o istnieniu istotnego związku między przyjęciem euro w fizycznej postaci a zwiększonym pesymizmem... – raport przedstawiono w roku 2007, czyli jeszcze w okresie emanującego z danych oficjalnych obrazu przyspieszonego wzrostu PKB i także indywidualnej konsumpcji. Adres akt raportu: Eurobank Research, Οι Αντιλήψεις για τον Πληθωρισμό και η Επίδραση του ΕυρώΤόμος ΙΙ, Τεύχος 5, 27 Ιουνίου 2007.
 111. Raport Komisji Europejskiej, z dnia 8 stycznia 2010, zamieszczony na portalu greckiego odpowiednika GUS, język gr., rozdział 3 – Wątpliwości wyrażane przez Eurostat pomiędzy 2005-2009, w sprawie jakości statystyk w Grecji – zgłasza możliwą niewiarygodność głównych danych, dotyczących już lat 2002-2003.
 112. Elżbieta Glapiak: Kotecki wprowadzi Polskę do euro. rp.pl, 2008-11-29. [dostęp 11 lutego 2010].
 113. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. mf.gov.pl, 2009-01-13. [dostęp 11 lutego 2010].
 114. a b c Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do Spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyinstytucjonalnych Zespołów Roboczych do Spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. mf.gov.pl, 2009-11-03. [dostęp 11 lutego 2010].
 115. a b Lub podsekretarz stanu.
 116. Lub Zastępca Przewodniczącego.
 117. a b c d Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. mf.gov.pl. [dostęp 26 czerwca 2016].
 118. Dz.U. 2015 poz. 2352
 119. a b Premier Miller: euro między 2007 a 2009 r. wyborcza.pl, 2003-06-05. [dostęp 1 marca 2010].
 120. Andrzej Bratkowski, Jacek Rostowski: Dlaczego jednostronna euroizacja ma sens w przypadku Polski i (niektórych) innych krajów kandydujących. nbp.pl, 2001-10. [dostęp 17 lutego 2010].
 121. a b c d Belka: Euroizacja wbrew prawu europejskiemu. gazeta.pl, 2005-03-03. [dostęp 17 lutego 2010].
 122. Euro się przybliża. money.pl, 2006-05-16. [dostęp 1 marca 2010].
 123. a b Premier z niechęcią myśli o strefie euro. gazeta.pl, 2006-06-30. [dostęp 1 marca 2010].
 124. Euro: Kiedy Polska ustali kurs wymiany złotego. biznes.interia.pl, 2007-04-24. [dostęp 1 marca 2010].
 125. Prezes NBP: euro w 2012. wprost.pl, 2007-09-06. [dostęp 1 marca 2010].
 126. Balcerowicz: Euro pomoże eksporterom, a nie zaszkodzi. bankier.pl, 2006-12-05. [dostęp 1 marca 2010].
 127. Balcerowicz: Brak rzetelnej informacji o euro. gazeta.pl, 2006-12-14. [dostęp 1 marca 2010].
 128. Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę. archiwum-ukie.polskawue.gov.pl, 2008-10. [dostęp 11 lutego 2010].
 129. Tusk: Euro zastąpi złotego do końca 2011 roku. money.pl, 2008-09-17. [dostęp 11 lutego 2010].
 130. Kownacki: Euro realne w 2012 roku. money.pl, 2008-09-17. [dostęp 11 lutego 2010].
 131. Euro w Polsce: Musi być referendum. money.pl, 2008-09-30. [dostęp 11 lutego 2010].
 132. Euro do konstytucji, inne pomysły już nie takie ważne. money.pl, 2009-12-17. [dostęp 11 lutego 2010].
 133. Kotecki: euro w Polsce tak szybko, jak to możliwe. money.pl, 2009-03-06. [dostęp 21 lutego 2012].
 134. PiS nie zgadza się na szybkie przyjęcie euro. money.pl, 2008-10-25. [dostęp 11 lutego 2010].
 135. Kaczyński: Euro w Polsce zrujnuje emerytów. money.pl, 2008-09-19. [dostęp 11 lutego 2010].
 136. Tusk o przyjęciu euro: Ja nie jestem samobójcą. gazeta.pl, 2009-01-15. [dostęp 12 lutego 2010].
 137. Tomasz Kuzia: Premier: Plan przyjęcia euro zawieszony. dziennik.pl, 2009-09-28. [dostęp 12 lutego 2010].
 138. Tusk przedstawił plan rozwoju gospodarki. radiozet.pl, 2010-01-29. [dostęp 12 lutego 2010].
 139. Data euro zależna od negocjacji Tuska z Pawlakiem. money.pl, 2010-02-03. [dostęp 12 lutego 2010].
 140. Belka: Polska chce przystąpić do strefy euro. polskieradio.pl, 2011-12-06. [dostęp 21 lutego 2010].
 141. Za „ileś lat” może być trudniej. Prezydent chce euro szybko. money.pl, 2011-10-27. [dostęp 21 lutego 2010].
 142. CBOS: za przyjęciem euro 32 proc. Polaków, przeciw 60 proc. bankier.pl, 2011-03-28. [dostęp 2 kwietnia 2011].
 143. 51 proc. Polaków przeciwnych przyjęciu euro. forbes.pl, 2011-03-17. [dostęp 31 marca 2011].
 144. Eurobarometer: Public Opinion and the euro (ang.). ec.europa.eu. [dostęp 13 lutego 2010].
 145. Według raportu GMF Polacy coraz bardziej nie lubią USA, NATO, Obamy i Rosji – Wiadomości – WP.PL.
 146. Stan z listopada 2010 roku.
 147. Polskie euro. rp.pl. [dostęp 12 lutego 2010].
 148. Jerzy Dziemidowicz. Obecna rola producenta banknotów. „Człowiek i Dokumenty”. 28. 

Linki zewnętrzne[edytuj]