Transport drogowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Transport drogowy

Transport drogowy – jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych.

Do zalet transportu drogowego zalicza się m.in. możliwość dowiezienia ładunku lub pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia (wysoka dostępność tzw. zasada „od drzwi do drzwi”). Natomiast wady to m.in. energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Gałąź ta posiada najbardziej rozbudowaną sieć dróg.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Transport samochodowy jest jedną z najważniejszych gałęzi transportu. Przykładowo w krajach UE-27 odpowiada on za 45,6% wykonanej pracy przewozowej[1]. Poniższa tabela prezentuje jego wybrane charakterystyki dla wybranych krajów.

Wybrane charakterystyki transportu drogowego dla wybranych państw świata[2]
Charakterystyka EU-27
(2005)
USA
(2005)
Japonia
(2005)
Chiny
(2005)
Rosja
(2006)
Polska
(2007)[3]
Drogi twarde
(długość)
1000km
5000[4] 6430 942 1931 722 258,9
Drogi twarde
(gęstość)
km/100 km²
115,6[4] 66,8 249,3 20,1 4,23 82,8
Autostrady
(długość)
1000km
61,6 194,5 17 41 29 0,66
Autostrady
(gęstość)
km/100 km²
1,42 2,01 4,5 0,43 0,17 0,2
Praca przewozowa
(ładunki)
mld tkm
1887,6[4] 1888,2 335,0 869,3 200,9 159,5
Praca przewozowa
(ładunki)
udział procentowy
45,6%[4] 32,9%[5] b.d. 10,8% 4,2% 59,7%
Praca przewozowa
(pasażerowie)
samochody osobowe
mld pkm
4601,7 7253,5[6] 738,0[7] 929,2[8] b.d. patrz niżej
Praca przewozowa
(pasażerowie)
autobusy/autokary/trolejbusy
mld pkm
522,6 226,8 88,0 patrz wyżej 138,8 27,4[9]

Typy transportu drogowego[edytuj | edytuj kod]

Ustawa o transporcie drogowym[10] w rozdziale 1, art. 4 wprowadza podziały transportu drogowego:

 • według kryterium działalności gospodarczej:
  • transport zarobkowy
  • transport niezarobkowy – prowadzony na potrzeby własne
 • według kryterium terytorialnego
  • krajowy transport drogowy – transport zarobkowy charakteryzujący się tym, że całość przewozów odbywa się przy zastosowaniu pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów zarejestrowanych w kraju, na drodze, której początek, koniec oraz trasa przejazdu znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • międzynarodowy transport drogowy[11] – podobne wymagania, jak w transporcie krajowym z tą różnicą, że punkt początkowy lub docelowy może znajdować się poza granicami kraju.

Transport drogowy może być częścią składową mieszanych gałęzi transportu, takich jak: transport kombinowany, transport bimodalny, transport multimodalny, transport intermodalny, czy też transport współmodalny. Jest również elementem transportu miejskiego.

Infrastruktura[edytuj | edytuj kod]

Infrastruktura transportu drogowego

Na infrastrukturę drogową składają się następujące pozycje[12]:

 • grunt,
 • roboty drogowe przed ułożeniem nawierzchni,
 • roboty związane z nawierzchnią i pomocnicze,
 • konstrukcje budowlane: mosty, przepusty, wiadukty, tunele, budowle chroniące przed lawinami i spadającymi skałami, osłony śniegowe itd.,
 • przejazdy kolejowe,
 • znaki drogowe i urządzenia sygnalizacyjne i łącznościowe,
 • urządzenia świetlne,
 • urządzenia do poboru opłat, parkometry,
 • budynki wykorzystywane przez dział infrastruktury.

Infrastrukturę transportu samochodowego podzielić można analogicznie jak infrastruktury innych gałęzi transportu na infrastrukturę liniową (drogi) i punktową – np. węzły drogowe, przystanki autobusowe, centra logistyczne i punkty przeładunkowe, jak również mające charakter pomocniczy, np. parkingi, stacje benzynowe, myjnie samochodowe, czy też stacje kontroli pojazdów lub stacje obsługi pojazdów (warsztaty)[13].

Infrastruktura liniowa[edytuj | edytuj kod]

Podstawowy podział dróg obejmuje drogi gruntowe i drogi twarde. Inna klasyfikacja zakłada podział na ogólnodostępne na określonych warunkach drogi publiczne oraz drogi niepubliczne (wewnętrzne, prywatne).

Oprócz tego wyróżnić można jeszcze trzy podziały dróg publicznych, według następujących kryteriów[13]:

 1. Kryterium funkcji w sieci drogowej[14]:
  1. krajowe – mogące stanowić również odcinki dróg międzynarodowych
  2. wojewódzkie
  3. powiatowe
  4. gminne
  5. lokalne
  6. miejskie (ulice)
  7. zakładowe
 2. Kryterium stopnia dostępności i obsługi przyległego terenu:
  1. autostrady – dostęp do nich jest zapewniony wyłącznie dla pojazdów samochodowych przez węzły na przecięciach z wyselekcjonowanymi drogami publicznymi, ruch bezkolizyjny, zawsze wyposażone we dwie, trwale rozdzielone jezdnie jednokierunkowe
  2. drogi ekspresowe – dostęp zapewniony jest przez węzły, jak i przez skrzyżowania jednopoziomowe, dopuszcza się kolizje, które mogą wystąpić na jednopoziomowych skrzyżowaniach lub przecięciach z niektórymi drogami publicznymi, może być drogą dwu lub jednokierunkową, zależnie od wielkości natężenia ruchu
  3. drogi ogólnodostępne (jedno- lub dwujezdniowe) – wszystkie pozostałe, które można zaliczyć do dróg na podstawie pierwszego kryterium
 3. Kryterium kwalifikacji technicznej:
  1. klasy I – autostrady i drogi o podobnych parametrach (np. międzynarodowe)
  2. klasy II – magistrale przeznaczone wyłącznie dla pojazdów samochodowych
  3. klasy III – drogi jednojezdniowe, ruch mieszany o znaczeniu ogólnokrajowym lub międzynarodowym
  4. klasy IV – ruch mieszany o znaczeniu regionalnym lub wewnątrz-regionalnym
  5. klasy V – drogi lokalne

Środki transportu[edytuj | edytuj kod]

Środki transportu
 Osobny artykuł: Samochód.

Podstawowy podział środków transportu obejmuje środki przeznaczone do przewozu osób oraz środki przeznaczone do przewozu ładunków[13]. Aczkolwiek należy zauważyć, iż środki zaliczane do pierwszej grupy zazwyczaj posiadają pewną przestrzeń przeznaczoną na transport ładunków i vice versa. Istnieją również rozwiązania pośrednie – pojazdy przystosowane do przewozu zarówno osób, jak i ładunków (samochody towarowo-osobowe).

Środki transportu do przewozu osób podzielić można na indywidualne środki transportu oraz środki transportu zbiorowego. Do pierwszej grupy można zaliczyć np. rowery, motorowery, motocykle oraz samochody osobowe. Do drugiej natomiast autobusy (wszelkich rozmiarów od mikrobusów, po autobusy duże), autokary oraz trolejbusy. Specyficzną funkcję w indywidualnych przewozach osób pełnią taksówki. Innym ciekawym środkiem transportu wykorzystywanym do przewozu osób jest autobus torowy. Łączy on niektóre zalety transportu szynowego i transportu drogowego. Na uwagę zasługuje również koncepcja car-poolingu mająca na celu zwiększenie ilości osób przemieszczających się jednocześnie w jednym środku transportu, co przyczynia się do ograniczenia efektu kongestii na drogach (szczególnie w miastach), a tym samym do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne[15].

Środki transportu do przewozu ładunków to m.in. wszelkiego rodzaju samochody dostawcze, samochody ciężarowe (o nadwoziu uniwersalnym, specjalizowanym albo specjalnym), ciągniki oraz pociągi drogowe. Wyróżnia się trzy technologie przewozu ładunków: uniwersalną, specjalizowaną i zunifikowaną. W zależności od przystosowania do określonej technologii, poszczególne pojazdy posiadają różnice w budowie[13].

Inny podział środków transportu uwzględnia pojazdy silnikowe oraz pojazdy bezsilnikowe (przyczepy i naczepy)[13].

Spośród środków transportu drogowego o znaczeniu raczej historycznym wyróżnić można pojazdy zaprzęgowe.

Wytwarzaniem kołowych środków transportu zajmuje się przemysł środków transportu.

Uwarunkowania prawne[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Prawo transportowe.

Transport drogowy jest jedną z bardziej uregulowanych prawnie sfer działalności człowieka. Jest obiektem regulacji szeregu konwencji międzynarodowych, jak również prawodawstwa krajowego.

Konwencje i regulacje międzynarodowe[edytuj | edytuj kod]

Regulacje krajowe[edytuj | edytuj kod]

Z regulacji krajowych na terenie Polski wyróżnić można:

 • Ustawa o transporcie drogowym[10] – regulująca zasady prowadzenia zarobkowego transportu drogowego oraz zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego
 • Ustawa „Prawo przewozowe”[23] – określająca wzory listu przewozowego, innych dokumentów oraz zasady zawierania umów o przewóz
 • Ustawa o czasie pracy kierowców[24] – będąca dopełnieniem konwencji AETR

Oprócz powyższych wymienić można również kodeksy drogowe, które regulują zasady poruszania się po drogach – zarówno pod względem organizacyjnym, jak i technicznych wymagań stawianych pojazdom.

Organizacje[edytuj | edytuj kod]

Jedną z ważniejszych międzynarodowych organizacji skupiających podmioty związane z transportem drogowym (np. krajowe zrzeszenia transportu drogowego, producenci pojazdów) jest założona w 1948 roku Unia Transportu Drogowego[25]. Skupia ona 179 członków z 74 krajów i odpowiada m.in. za reprezentowanie interesu przewoźników drogowych, jak również jest międzynarodowym poręczycielem karnetów TIR[26].

Transport a środowisko[edytuj | edytuj kod]

W badaniu z 2011 r. przeprowadzonym przez Europejską Federację Rowerową (European Cyclists’ Federation – ECF) porównano średnie emisje rowerów zwykłych i elektrycznych z innymi środkami transportu, biorąc przy tym pod uwagę środowiskowy koszt ich produkcji oraz użytkowania. W przypadku rowerów uwzględniono też dodatkowy wydatek energetyczny samych użytkowników w postaci spalonych kalorii. Według obliczeń emisja na każdy kilometr pokonany zwykłym rowerem wynosi 21 gramów CO2, a rowerem elektrycznym 1 gram więcej. W przypadku samochodów wynik to 271 gram na kilometr na osobę oraz 101 gram na kilometr na pasażera autobusów[27].

Transport a społeczeństwo[edytuj | edytuj kod]

Donald Appleyard w swojej książce Livable Streets przedstawił pogłębione porównanie trzech podobnych ulic w San Francisco, które różniły się przede wszystkim natężeniem ruchu. Pierwszą, przez którą przejeżdżało dziennie około 2000 aut, Applyeard nazwał ulicą Spokojną. Ulicą Przeciętną przejeżdżało dziennie 8000 samochodów, ulicą Ruchliwą 16000. Appleyard ustalił, że mieszkańcy ulicy Spokojnej mówią, że panują tam bliskie więzy sąsiedzkie, a „terytorium” mieszkańców – teren, który uważali za swój własny – roztaczało się na całą szerokość drogi. Ludzie przystawali na chodniku albo przed drzwiami domów na pogawędkę, w pobliżu bawiły się dzieci. Z kolei na ulicy Ruchliwej nie istniało poczucie więzi, a mieszkańcy postrzegali ją przede wszystkim jako drogę tranzytową między swoim domem i innym punktem. Według badań Appleyarda mieszkańcy ulicy Spokojnej mieli 3 razy więcej bliższych znajomych i 2 razy więcej dalszych znajomych wśród sąsiadów niż mieszkańcy ulicy Ruchliwej. Im większe było natężenie ruchu, tym bardziej w oczach mieszkańców malało ich „terytorium”[28].

Istnieją późniejsze prace, które potwierdziły wnioski Appleyarda. Przedmiotem przeprowadzonego w 2008 r. w Bristolu badania też były trzy ulice, ale różnice w natężeniu ruchu były jeszcze większe: od 14000 do 21000 samochodów dziennie. Mieszkańcy najspokojniejszej z analizowanych ulic deklarowali, że stanowią wspólnotę, mieli też 2 razy więcej dalszych znajomych i 5 razy więcej bliższych znajomych niż ci, których domy stały przy najbardziej uczęszczanej ulicy[28][29].

Autonomiczny transport towarów[edytuj | edytuj kod]

Pojazd Nuro R2 został dopuszczony w lutym 2020 do ruchu w lokalnym transporcie towarów w Stanach Zjednoczonych[30].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dane za rok 2006 na podstawie „Komisja Europejska, Directorate-General for Energy and Transport: EU energy and transport in figures. 2008, s. 110. ISBN 978-92-79-07082-2. [dostęp 2009-02-05].”.
 2. Komisja Europejska, Directorate-General for Energy and Transport: EU energy and transport in figures. 2008, s. 107–108. ISBN 978-92-79-07082-2. [dostęp 2009-02-05].
 3. Transport – wyniki działalności w 2007 r.. „Informacje i opracowania statystyczne”, 2008-08-18. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-7998. 
 4. a b c d Dane szacunkowe.
 5. Tylko międzymiastowy ruch ciężarowy.
 6. Uwzględniając lekkie ciężarówki i samochody dostawcze.
 7. Uwzględniając pojazdy lekkie.
 8. Połączono z komunikacją autobusową i trolejbusową.
 9. Tylko transport zarobkowy, z wyłączeniem transportu miejskiego. Połączono z samochodami. Wliczono jedynie przedsiębiorstwa zatrudniające przynajmniej 9 osób.
 10. a b Ustawa z dnia 6 września 2001 (Dz.U. z 2021 r. poz. 919).
 11. Transport międzynarodowy, zagraniczny i spedycja, www.impet.biz [dostęp 2020-04-06].
 12. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. określające pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 (CELEX: 32006R0851).
 13. a b c d e Transport samochodowy. W: Włodzimierz Rydzkowski (red.), Krystyna Wojewódzka-Król (red.), aut: Henryk Babis [et al.]: Transport. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 38–60. ISBN 978-83-01-14260-5.
 14. Należy zauważyć, iż dla krajów innych, niż Polska, kryterium funkcji może wyróżniać inne drogi, np. drogi międzystanowe w Stanach Zjednoczonych.
 15. Jacek Szołtysek. Car-pooling w koncepcji podróży pasażerskiej w miastach. „Logistyka”. 4/2008, s. 45–48. ILiM. ISSN 1231-5478 (pol.). 
 16. Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 40, Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 41, Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 44, Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 45.
 17. Dz.U. z 1962 r. nr 49, poz. 238.
 18. Dz.U. z 1975 r. nr 35, poz. 189.
 19. Dz.U. z 1962 r. nr 22, poz. 96.
 20. Dz.U. z 1984 r. nr 49, poz. 254.
 21. Dz.U. z 1999 r. nr 94, poz. 1086.
 22. Ratyfikowana przez Polskę dnia 15 kwietnia 2003 i obowiązująca od 1 lipca 2003 (Dz.U. z 2003 r. nr 114, poz. 1077).
 23. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 (Dz.U. z 2020 r. poz. 8).
 24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1412).
 25. Ang. International Road and Transport Union skr. IRU.
 26. Strona organizacji IRU (ang.). [dostęp 2009-02-08].
 27. Cycle more Often 2 cool down the planet!, 2011 [zarchiwizowane z adresu 2019-02-17].
 28. a b Rower to więcej znajomych, [w:] Peter Walker, Jak rowery mogą uratować świat, Kraków: Wysoki Zamek, 2018, ISBN 978-83-950387-4-7.
 29. Wayback Machine, web.archive.org, 7 września 2018 [dostęp 2019-02-17] [zarchiwizowane z adresu 2018-09-07].
 30. Epidemia a pojazdy autonomiczne – Motoryzacja w INTERIA.PL, motoryzacja.interia.pl [dostęp 2020-04-13] (pol.).