Błąd językowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dwa błędy w nazwie ulicy Gaudíego

Błąd językowy – pojęcie lingwistyczne oznaczające nieświadome i niezamierzone odejście od prawideł systemu językowego przyjętego w danej społeczności[1].

O „błędności” czy „poprawności” danego środka mowy można mówić tylko z perspektywy określonego standardu, za który podejście preskryptywistyczne każe przyjmować usankcjonowaną normę językową[2][3]. Kodyfikacja normy obejmuje zwykle uformowanie gramatyki normatywnej, standaryzację ortografii (zasad pisowni) i ortofonii (zasad wymowy) oraz usankcjonowanie tych konwencji w słownikach normatywnych.

Normatywne pojęcie poprawności językowej jest odrzucane przez współczesne językoznawstwo – nie można bowiem określić ścisłego kryterium naukowego, które pozwoliłoby dowieść obiektywnej wyższości danych środków językowych[4]. W rozumieniu czysto lingwistycznym wszystkie elementy systemu językowego występujące wśród jego rodzimych użytkowników są ontologicznie równoprawne, a norma preskryptywna i związane z nią normatywne pojęcie błędu funkcjonują na mocy zwyczaju bądź konwenansu społecznego[5][6].

W lingwistyce stosowanej mianem błędów określa się wyłącznie uchybienia występujące wśród nierodzimych użytkowników danej mowy, wynikające z niedoskonałej jej znajomości[7]. W ujęciu tym za błędy nie uznaje się sformułowań używanych i akceptowanych intuicyjnie przez osoby, dla których dany język jest ojczystym.

Przykłady błędów językowych[edytuj | edytuj kod]

Następujący przykład wyjaśnia zależność preskryptywistycznego pojęcia błędu od normy językowej.

Gramatyka normatywna (standardowej, starannej, pisanej) polszczyzny literackiej ustala regułę, wzór deklinacji zaimka wskazującego ten, ta, to; ci, te, podając paradygmat fleksyjny lub podaje, że odmienia się według deklinacji przymiotnikowej twardotematowej i wylicza formy mianownika rodzaju męskiego (ten), mianownika rodzaju nijakiego (to), biernika rodzaju żeńskiego () jako odbiegające od tego wzorca. Regułę tę (właśnie ciągle jeszcze a nie ) da się wyjaśnić tylko z punktu widzenia pewnej tradycji językowej, odczucia użytkowników; jej „prawność” uzasadnia duża liczba tekstów polszczyzny literackiej (sprzed okresu sformułowania reguły), gdzie taką, a nie inną formę odnajdujemy. Formy „wyjątkowe” są historycznie umotywowane, ale dla samej normy jest to obojętne. Skądinąd wiadomo, że historycznie umotywowaną formą dopełniacza rodzaju męskiego byłaby forma † togo. W wyniku jednak procesu wyrównywania powstała forma tego (przez analogie do np. otwartego), tę też formę rejestruje norma.

Z punktu widzenia gramatyki nienormatywnej (opisowej) w formie biernika rodzaju żeńskiego nie ma nic szczególnego – jest ona wyrazem faktu, że proces wyrównywania deklinacji zaimka ten,... do deklinacji przymiotnikowej jeszcze się nie zakończył. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że norma starannej polszczyzny pisanej rejestruje stan sprzed zakończenia tego procesu. Z punktu widzenia języka jako systemu zmiana tę > tą jest przejawem tendencji do usuwania form wyjątkowych. O żywotności tego procesu świadczą też nowsze rozwiązania normatywne, dopuszczające użycie tej formy w normie użytkowej (swobodnej, ustnej). Formę zamiast spotyka się coraz częściej w tekstach pisanych, np. prasowych, co świadczyć może o tym, że również norma języka starannego, pisanego w niedalekiej przyszłości ulegnie zmianie.

Wariant (np. z tą kobietą) funkcjonuje również jako forma narzędnika rodzaju żeńskiego; użycie postaci w tej funkcji jest przejawem zjawiska hiperpoprawności (przesadnej poprawności).

Przykładowe zdania:

1. Widziałem tę piękną kobietę. (Forma zgodna z normą wzorcową – Biernik: Widziałem KOGO? tę piękną kobietę).
2. Widziałem tą piękną kobietę. (Forma zgodna z normą użytkową, niezgodna z normą wzorcową[8][9]).
3. Widziałem go z tą kobietą. (Forma zgodna z normą wzorcową i użytkową – Narzędnik: Widziałem Z KIM? z tą kobietą).

Biernik: tę; Narzędnik: tą

Przykładem często spotykanych odstępstw fleksyjnych w języku polskim (niezgodnych z normą polszczyzny starannej i użytkowej) są wyrażenia: poszłem, wzięłem (przez analogię do poszłam, wzięłam; normatywnie: poszedłem, wziąłem). Nienormatywna jest również postać bezokolicznika wziąść (przez analogię do siąść; normatywnie: wziąć).

Jednym z często spotykanych uchybień ortograficznych (co widoczne jest w Internecie) jest stosowanie końcówki „ą” w celowniku liczby mnogiej zamiast końcówki „om” (np. tym ładnym kobietą zamiast tym ładnym kobietom).

Upowszechnienie się dostępu do Internetu na początku XXI wieku i łatwość publikacji tamże spowodowały upowszechnienie się przy okazji także wielu innych odstępstw od polszczyzny wzorcowej. Niektóre z nich (przez wzgląd na powszechne użycie w mowie potocznej) włączono do normy językowej jako formy dopuszczalne, o ile nie kolidowało to z ogólnymi zasadami gramatyki języka polskiego[potrzebny przypis].

Klasyfikacja błędów językowych[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie ze starożytną jeszcze klasyfikacją opisaną przez Kwintyliana błędy językowe dzielą się na barbaryzmy i solecyzmy. Barbaryzm to użycie formy wyrazu niepoprawnej normatywnie (np. wzięłem), solecyzm natomiast polega na połączeniu poprawnych formalnie wyrazów w nienormatywną konstrukcję składniową (np. używam długopis).

 • Błędy gramatyczne
  • Błędy fleksyjne:
   • wybór niewłaściwej postaci wyrazu,
   • wybór niewłaściwego wzorca odmiany,
   • wybór niewłaściwej postaci tematu fleksyjnego,
   • wybór niewłaściwej końcówki fleksyjnej,
   • nieodmienienie wyrazu, posiadającego swój wzorzec deklinacyjny,
   • odmienienie wyrazu, któremu nie można przypisać wzorca odmiany.
  • Błędy składniowe:
   • w zakresie związku zgody,
   • w zakresie związku rządu,
   • w używaniu przyimków,
   • w zakresie używania wyrażeń przyimkowych,
   • niepoprawne skróty składniowe,
   • niepoprawne konstrukcje z imiesłowowym równoważnikiem zdania,
   • konstrukcje niepoprawne pod względem szyku,
   • zbędne zapożyczenia składniowe.
 • Błędy leksykalne
  • Błędy słownikowe (wyrazowe):
   • neosemantyzacja; używanie wyrazów w niewłaściwym znaczeniu,
   • mylenie znaczeń wyrazów podobnych brzmieniowo lub morfologicznie i ich niepoprawne wymienne stosowanie,
   • posługiwanie się pleonazmami,
   • nadużywanie wyrazów modnych.
  • Błędy frazeologiczne:
   • zmiana formy frazeologizmów wskutek wymiany, redukcji lub uzupełnienia składu związku,
   • zmiana formy frazeologizmu wskutek zmiany postaci gramatycznej jednego ze składników,
   • zmiana znaczenia frazeologizmu,
   • użycie frazeologizmu w niewłaściwym kontekście, powodującym odżycie znaczenia dosłownego.
  • Błędy słowotwórcze:
   • używanie formacji zbudowanej niezgodnie z modelami słowotwórczymi właściwymi dla języka,
   • zastosowanie niewłaściwego formantu,
   • wybór niewłaściwej podstawy słowotwórczej.
 • Błędy fonetyczne
  • niepoprawna wymowa:
   • pojedynczych głosek,
   • grup głoskowych.
  • literowe odczytywanie wyrazów,
  • redukcja głosek i grup głoskowych,
  • niepoprawne akcentowanie wyrazów i form wyrazowych.
 • Błędy stylistyczne (użycia)
  • niewłaściwy dobór środków językowych w określonej wypowiedzi, niedostosowanie ich do jej funkcji:
   • używanie elementów oficjalnych w wypowiedziach potocznych,
   • używanie elementów potocznych o charakterze publicznym,
   • stylizacja językowa niemająca uzasadnienia w treści i charakterze stylowym wypowiedzi,
  • naruszenie zasad jasności, prostoty i zwięzłości stylu.
 • Błędy zewnętrznojęzykowe (zapisu)
  • Błędy ortograficzne:
   • używanie niewłaściwych liter i połączeń literowych w zapisie,
   • niewłaściwa pisownia łączna lub rozdzielna; także niewłaściwe użycie dywizu,
   • niewłaściwe używanie wielkich i małych liter na początku wyrazów.
  • Błędy interpunkcyjne:
   • brak właściwego znaku interpunkcyjnego,
   • zbędne użycie znaku interpunkcyjnego,
   • użycie niewłaściwego znaku interpunkcyjnego.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozprawy Komisji Językowej. , s. 83, 2006. Państwowe Wydawnictwo Naukowe (pol.). 
 2. John Lyons: Language and Linguistics. Cambridge University Press, 1981, s. 52-54. ISBN 978-0-521-29775-2. (ang.)
 3. John Lyons: Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge University Press, 1968, s. 42-44. ISBN 978-0-521-29775-2. (ang.)
 4. John W. Schwieter: Innovative Research and Practices in Second Language Acquisition and Bilingualism. John Benjamins Publishing, 2013, s. 76. ISBN 90-272-7166-6. [dostęp 2018-09-18].
 5. John Harold Cleek: Money, Prestige and the Development of Standard German. Berkeley: University of California, 2002, s. 15. (ang.)
 6. Jacquetta Megarry, Stanley Nisbet, Eric Hoyle: World Yearbook of Education: Education of Minorities. Taylor & Francis, 2005, s. 45. ISBN 0-415-39297-7. (ang.)
 7. Rod Ellis: The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1994, s. 700. ISBN 0-19-437189-1. [dostęp 2018-09-18].
 8. tę czy tą? (pol.). Poradnia Językowa PWN, 2002-12-05. [dostęp 2016-04-01].
 9. Kaedwen - kaedweński, tę - tą (pol.). Poradnia Językowa PWN, 2015-12-06. [dostęp 2018-09-08].