Historia Chorwacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Historia Chorwacji

Kalendarium historia Chorwacji do 1945 roku[edytuj | edytuj kod]

 • Ziemie obecnej Chorwacji w starożytności zamieszkiwały plemiona indoeuropejskich Ilirów.
 • II wiek p.n.e.Rzymianie rozpoczęli podbój plemion iliryjskich i założyli w Dalmacji kolonię w Salonie (w pobliżu dzisiejszego Splitu). Przynależność do Rzymu zaowocowała rozwojem kraju – powstały liczne miasta i pałace. Rdzenna ludność ulegała romanizacji.
 • I wiek p.n.e. – rzymski cesarz Oktawian August (63 p.n.e.-14 r. n.e.) rozszerzył Imperium Rzymskie tworząc, z części terytorium obecnej Chorwacji, rzymską prowincję Ilirię (łac. Ilyricum).
 • od I wieku n.e. – pod panowaniem rzymskim (prowincje Dalmacja i Panonia), a następnie bizantyjskim.
 • 305 – rzymski cesarz Dioklecjan (245-315) zamieszkał w pałacu – fortecy Spalatum (obecny Split), który budował w latach 295-305.
 • od IV w. – tereny Cesarstwa rzymskiego zaczęły najeżdżać wojska barbarzyńców: Wizygoci, Hunowie, Longobardowie i Awarowie.
 • 395 – po podziale Cesarstwa rzymskiego, ziemie, na których obecnie znajduje się Chorwacja, Słowenia i Bośnia i Hercegowina, przypadły Cesarstwu Zachodniorzymskiemu.
 • od VI w.-VII w. – na ziemie te przybyły plemiona słowiańskie, wśród nich około 625 roku plemiona słowiańskie pochodzące z tzw. Białej Chorwacji. Chorwaci osiedlili się w części byłej prowincji Dalmacja będącej częścią Republiki Weneckiej (zwaną odtąd Chorwacją DalmatyńskąSchiavoni) i w części byłej prowincji Panonia (zwaną odtąd Chorwacją Panońską).
 • VII w.VIII w. - najazdy Ostrogotów, Awarów i plemion Słowian panońskich.
 • IX w.Chorwacja Dalmatyńska była obiektem rywalizacji o wpływy: Franków, Bizancjum i Papiestwa.
 • 800 – przyjęcie chrztu przez Chorwatów będących pod panowaniem Franków.
 • 803 – tereny Chorwacji Dalmatyńskiej zostały podbite i włączone do imperium Franków Karola Wielkiego.
 • X w. – w toku walk z Wenecją i Węgrami powstało między rzeką Drawą a Adriatykiem państwo chorwackie.
 • 925 – obie Chorwacje (Dalmatyńską i Panońską) zjednoczył dalmatyński książę Tomisław z dynastii Trpimirowiciów – utworzone zostało Królestwo Chorwatów. Tomisław był pierwszym, uznanym przez Papieża Jana X, królem Chorwacji.
 • XI w. – rozkwit królestwa. Tereny Chorwacji staje się miejscem rywalizacji o wpływy: Papiestwa, Wenecji i Węgier. Do roku 1101 rządy chorwackich książąt i królów.
 • 1074-1089 – panowanie Dymitra Zvonimira, uwolnil on kraj spod zwierzchności bizantyjskiej. Jego koronacja przeprowadzona przez papieża w 1076 roku wzmocniła w tym kraju wpływy kultury rzymskokatolickiej (zachodniej).
 • 1102 – Chorwacja zostaje związana unią personalną z Węgrami. Zromanizowana Chorwacja zjednoczyła się z Węgrami, aby bronić się przed eskalacją prawosławnego Cesarstwa Bizantyjskiego. Jej administracja podlegała banowi – dowódcy węgierskiego nadgranicznego okręgu wojskowego.
 • 1204 – utworzenie Republiki Dubrownickiej.
 • 1226 – syn Andrzeja II, Koloman obejmuje rządy w Chorwacji.
 • 1235 – węgierscy władcy z dynastii Arpadów zaniechali oddzielnej koronacji na królów Chorwacji.
 • 1242 – spustoszenie Chorwacji i Węgier przez najazd Tatarów.
 • XIV w. – pod koniec panowania Andegawenów na Węgrzech (1308 - 1395) okres walk wewnętrznych.
 • 1409 – Wenecja zajmuje Dalmację.
 • XV w.-XVI w. – część ziem chorwackich znajduje się pod panowaniem Turków osmańskich, stopniowy ich napór powoduje zajmowanie praktycznie całego terytorium, pozostałe dostały się pod władanie niemieckiej dynastii Habsburgów, którzy objęli tron węgierski na mocy układu wiedeńskiego w 1515 roku.
 • 1526 r. – po bitwie pod Mohaczem, w której wojska węgierskie zostały rozbite przez armię turecką pod dowództwem Sulejmana, umacniają się wpływy Turcji na ziemiach chorwackich.
 • 1527 – Turcja zajmuje Slawonię, pozostałe ziemie we władaniu Habsburgów.
 • XVI – po utracie przez Węgry niepodległości, Chorwacja wchodzi pod panowanie Cesarstwa Austrii. Wielokrotne najazdy Turcji na wybrzeże Adriatyku.
 • 1571 – bitwa morska pod Lepanto – pokonanie Turcji przez siły hiszpańsko-weneckie, zmniejszenie się potęgi Turcji i Austria odzyskała, wcześniej przez nich zdobyte, tereny.
 • XVI w. – utworzono Pogranicze Wojskowe (Vojna Krajina) – pas ziem chorwackich o specjalnym statusie prawnym, oddzielający posiadłości Austrii od posiadłości Turcji. Zostało one zasiedlone przez Serbów spod panowania tureckiego. Serbowie mieli tam autonomiczne władze pozostające pod kontrolą Austrii.
 • koniec XVII w. – Austria odzyskuje ziemie chorwackie znajdujące się pod panowaniem tureckim. Duże znaczenie miała tutaj bitwa pod Wiedniem w 1683 roku (zw. odsieczą wiedeńską).
 • 1671 – nieudany spisek Chorwatów przeciwko Habsburgom – nasilenie represji ze strony Austrii.
 • XVIII w. – dalsze zmniejszanie się wpływów tureckich na ziemiach chorwackich.
 • 1797 – południowa część Chorwacji pod okupacją francuską po pokonaniu Wenecji przez Napoleona. Koniec 1070 letniego okresu niepodległości Republiki Weneckiej.
 • 1808 – wkroczenie wojsk Napoleona do Republiki Dubrownickiej – kres istnienia miasta-państwa.
 • 1809-1813 – część terytorium Chorwacji wchodzi w skład Prowincji Ilirijskich, utworzonych przez Napoleona, z odstąpionych przez Austrię części Karyntii i Chorwacji (Dalmacji, Istrii, Krajiny) oraz z części Pogranicza Wojskowego. Powstanie idei zjednoczenia południowych Słowian.
 • 1813 – zajęcie przez Austrię Prowincji Iliryjskich.
 • 1815 – oficjalne przyznanie przez kongres wiedeński panowania Austrii w Prowincjach Iliryjskich, po porażce Napoleona pod Waterloo (pozostawały pod jej władzą do 1918 roku).
 • XIX w. – tendencje niepodległościowe, pobudzone wpływami francuskimi. Wpływy te przyczyniły się do rozbudzenia wśród Chorwatów świadomości narodowej. W latach 30. i 40. XIX w. upowszechnienie idei iliryzmu – ruchu kulturalnego i społeczno-politycznego, którego celem było odrodzenie narodowe południowych Słowian. Jako przeciwwagę dla iliryzmu rząd węgierski utworzył stronnictwo zwane madżaronami . Po Wiośnie Ludów idea iliryzmu wygasła, natomiast od lat 60. rozpoczęły intensywny rozwój jej następcy: ruch jugosłowiański i ruch wielkochorwacki. W tym wieku jednak Chorwacja (początkowo w Cesarstwie Austriackim, a później w strefie wpływów Węgier) posiadała częściową autonomię, np. miała własny sejm.
 • 1841 i 1842 – starcia w Zagrzebiu między zwolennikami iliryzmu i madżaronami.
 • 1843 – rząd austriacki zakazał działalności zwolenników idei iliryzmu.
 • 1848 – Wiosna Ludów. Zgromadzenie Narodowe w Zagrzebiu opowiedziało się za niepodległością Chorwacji. Stłumienie powstania na ziemiach chorwackich dowodzonego przez Josipa Jelaćicia. Zniesiono jednak pańszczyznę i zjednoczono terytorium Chorwacji z węgierską Slawonią, wprowadzając ograniczoną autonomię wewnętrzną. Chorwaci pomogli w stłumieniu powstania węgierskiego popierając rząd Austrii przeciwko ruchom niepodległościowym na Węgrzech (Węgrzy nie byli skłonni przyznać większej autonomii narodom niemadziarskim, uważając, że w Koronie św. Stefana jest tylko jeden wielki naród – Węgrzy). Austriacy starali się wykorzystywać konflikty węgiersko-chorwackie dla umocnienia dynastii habsburskiej.
 • 1867 – powstanie Austro-Węgier – przekształcenie Cesarstwa Austriackiego na zasadzie równouprawnienia Austrii i Węgier.
 • 1868 – dzięki ugodzie chorwacko-węgierskiej, odnawiającej zerwaną w 1848 roku unię węgiersko-chorwacką (jako unia personalna i częściowo realna), Chorwacja otrzymała autonomię w sprawach sądownictwa, oświaty i religii. W administracji obowiązywał język chorwacki. Do Chorwacji włączono częściowo Pogranicze Wojskowe. Ugoda określiła stosunki chorwacko-węgierskie do końca istnienia Austro-Węgier (do 1918 roku).
 • 1873 – zdemilitaryzowanie Pogranicza Wojskowego.
 • 1881 – Pogranicze Wojskowe zostało włączone do Chorwacji.
 • 1904 – została założona, przez braci Radiciów, Chorwacka Ludowa Partia Chłopska (formalnie istniała do 1948 roku).
 • 1915 – przez zwolenników wspólnego państwa południowych Słowian, został powołany Komitet Jugosłowiański ze stała siedzibą w Londynie. Przewodniczącym Komitetu został polityk chorwacki – Ante Trumbić (1864-1938).
 • 1917 – na wyspie Korfu, Ante Trumbić i premier Serbii Nikola Pašić (1845-1926), podpisali deklarację o zjednoczeniu południowych Słowian w niezależnym królestwie, władanym przez dynastię Karadziordziewiciów.
 • 1918 – październik – w Zagrzebiu powstała Rada Narodowa Słoweńców, Chorwatów i Serbów, której zadaniem było reprezentowanie Słowian południowych z Austro-Węgier.
 • 1918 – 1 grudnia – proklamowano zjednoczone Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS) pod berłem regenta SerbiiAleksandra I Karadziordziewicia. Zaprzestanie działalności Komitetu Jugosłowiańskiego. Chorwacja staje się częścią Królestwa SHS.
 • 1921 – nastąpiła koronacja Aleksandra I Karadziordziewicia na króla Królestwa SHS. Uchwalono demokratyczną konstytucję. Życie polityczne od początku zdominował konflikt między dążącymi do dominacji Serbami a Chorwatami i Macedończykami. Centralistyczny system rządów w nowym państwie, zwłaszcza podział administracyjny likwidujący historyczne obszary Chorwacji, wzbudzał niezadowolenie w chorwackim społeczeństwie.
 • 1928 – zamach w Skupsztynie (parlamencie), poseł z Czarnogóry zastrzelił trzech przywódców Chorwackiej Ludowej Partii Chłopskiej. Powstaje groźna sytuacja dla istnienia państwa.
 • 1929 – Aleksander I zawiesza konstytucję Królestwa SHS i decyduje się na rządy absolutne. Zmieniono nazwę kraju na Królestwo Jugosławii i dokonano podziału kraju na okręgi zwane banowiny, znosząc historycznie ukształtowane krainy, z których powstało Królestwo SHS.
 • 1939 – przywódca Chorwackiej Ludowej Partii Chłopskiej V. Maćek zawarł z premierem D. Cvertkovuciem ugodę, na mocy której utworzono autonomiczną Banowinę Chorwacką.
 • 1939-1941 – w czasie trwania II wojny światowej Chorwaci popierali Hitlera. W czasie opanowania przez wojska osi, Bałkanów, część Chorwacji znalazła się pod okupacja niemiecką, włoską i węgierską.
 • 1941 – faszystowskie ugrupowanie Ustaszy, na czele z Ante Paveliciem, przejęło władzę i ogłosiło niepodległość. Powstało Niezależne Państwo Chorwackie, sprzymierzone z Niemcami i Włochami. Obejmowało ono Chorwację właściwą oraz tereny dzisiejszej Bośni i Hercegowiny, ze stolicą w Banja Luka. Przywódca tego państwa przyjął program wyrugowania z Chorwacji mniejszości narodowych i stosował wobec nich politykę ludobójstwa.
 • 1945 – maj – likwidacja przez armię jugosłowiańską Niezależnego Państwa Chorwackiego. Władzę nad jego terytorium przejęła Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Chorwacji. Na mocy konstytucji Chorwacja została jedną z 6 republik komunistycznej Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii Josipa Broz-Tity (który sam był z pochodzenia Chorwatem).

Kalendarium historia współczesnej Chorwacji od 1945 roku[edytuj | edytuj kod]

 • 1945 – po zakończeniu II wojny światowej Chorwacja została włączona do Jugosławii Josipa Broz-Tity (który sam był z pochodzenia Chorwatem). Powojenna Chorwacja otrzymała status republiki w ramach Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii. Stolicą federacji pozostał Belgrad. Prezydent Josip Broz Tito na swoją letnią rezydencję wybrał archipelag Brioni (Brijuni) w pobliżu Puli, gdzie spędzał 6 miesięcy w roku.
 • 1945-1953 r. – Komunistyczna Partia Jugosławii przeprowadziła w Chorwacji (tak jak i w całej federacji) zasadnicze reformy społeczno-gospodarcze:
  • 1945-1953 r. – reforma rolna.
  • 1946-1948 r. – nacjonalizacja przemysłu.
 • 1960-1970 r. – Chorwacja i Słowenia wyprzedziły w rozwoju gospodarczym pozostałe republiki jugosłowiańskie i zażądały przyznania im większej autonomii. W Chorwacji zaczęły się protesty – jej mieszkańcy domagali się większej niezależności od Belgradu, a intelektualiści udowadniali, że związek Serbów i Chorwatów jest czymś nienaturalnym, niezgodnym z "logiką dziejów".
 • 1971 r. – na ulicach Zagrzebia pojawili się studenci, dając początek masowym demonstracjom określanym jako "Chorwacka Wiosna". Protesty te wywołały odwrotny efekt do oczekiwanego: ostre potępienie reformatorów oraz coraz większą ekonomiczną inercję, spowodowaną niezdarnym systemem zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi przez rady pracownicze.
 • 1974 r. – ostatnia, nowa konstytucja Jugosławii. Przyznaje ona Chorwacji znaczną samodzielność w federacji, ale w społeczeństwie chorwackim nie ustały dążenia do własnej państwowości.
 • 1980 r. – po śmierci Tity rządy w kraju zostały sparaliżowane, ponieważ prezydentura federacji przechodziła rotacyjnie z roku na rok z republiki na republikę.
 • 1989 r. – surowe represje, zastosowane wobec albańskiej większości w serbskiej prowincji Kosowo, ponownie wywołały obawy Chorwatów przed hegemonią Serbów i przyspieszyły koniec federacji Jugosławii. W obliczu zmian zachodzących w Europie Wschodniej wielu Chorwatów poczuło, że nadszedł czas, by zmienić rządy komunistów, sprawowane nieprzerwanie od 45 lat, oraz by sięgnąć po całkowitą autonomię.
 • kwiecień 1990 r. – w przeprowadzonych wolnych wyborach Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (Hrvatska Demokratska Zajedmca), na czele której stał Franjo Tudjman, z łatwością pokonała starą partię komunistyczną. HDZ, opowiadająca się za niepodległością kraju, wprowadziła rządy nacjonalistów pod wodzą Franja Tudjmana (reelekcje w latach 1992 i 1997) aż do jego śmierci w grudniu 1999 r.
 • 22 grudnia 1990 r. – uchwalono nową konstytucję Chorwacji. Zmieniała ona status mieszkających tam Serbów, określając ich jedynie mniejszością narodową. Ponieważ konstytucja nie gwarantowała praw mniejszościom, wśród silnej 600-tysięcznej społeczności etnicznej Serbów pojawiły się żądania przyznania autonomii i zapewnienia im ochrony przez armię jugosłowiańską (dowodzoną przez Serbów).
 • 1991 r. – rok, jeden z burzliwszych, w najnowszej historii Chorwacji:
  • na początku 1991 r. – serbscy ekstremiści w Chorwacji zorganizowali liczne prowokacje mające na celu interwencję wojsk federalnych.
  • 31 marca 1991 r. – w parku narodowym w Plitvicach, Serbowie zajęli budynek dyrekcji parku. Zamordowany przez nich w tę wielkanocną niedzielę policjant Josip Jović był pierwszą ofiarą konfliktu.
  • maj 1991 r. – w referendum (zbojkotowanym przez Serbów), 93% uprawnionych głosowało za niepodległością.
  • 25 czerwca 1991 r. (25 czerwca – Dzień Państwowości) – proklamacja niepodległości i wojna z Jugosławią (de facto z Serbią) – sprzeciw Serbów w Slawonii i Krajinie, którzy ogłosili oderwanie się od Chorwacji. W Krajinie (okolice Knina, na północ od Splitu), Baranji (tereny na północ od Drawy, w okolicach Osijeku) i w Slawonii (region na zachód od Dunaju) wybuchły ciężkie walki. 180. tysięczna ludowa armia jugosłowiańska, wyposażona w dwa tysiące czołgów i zdominowana przez serbskich komunistów, rozpoczęła interwencję wspierającą serbskich bojowników pod pretekstem zahamowania etnicznych waśni. Po mediacjach przeprowadzonych przez Wspólnotę Europejską, aby zapobiec rozlewowi krwi, Chorwacja zgodziła się na zawieszenie deklaracji niepodległości na okres 3 miesięcy. W ciągu trzech miesięcy, od 25 czerwca, jedna czwarta Chorwacji znalazła się pod kontrolą serbskiej milicji i armii federalnej.
  • po 13 lipca 1991 r. – kiedy jugosłowiańskie samoloty wojskowe zaatakowały chorwackie wioski w pobliżu Vukovaru, armia chorwacka otwarcie przystąpiła do wojny.
  • wrzesień 1991 r. – rząd chorwacki zarządził blokadę 32 federalnych obiektów militarnych w republice, podnosząc tym morale i zdobywając bardzo potrzebny sprzęt wojskowy (w samym Varaždinie zdobyto prawie 50 czołgów i 60 wozów bojowych). Armii federalnej pozwolono opuścić kraj dopiero po złożeniu broni. W odwecie jugosłowiańska marynarka zablokowała wybrzeże Adriatyku i przystąpiła do oblężenia strategicznie położonego nad Dunajem Vukovaru. Długotrwałe ostrzeliwanie miast i wiosek przez armię federalną wywołało panikę wśród mieszkańców. Setki tysięcy ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia domów. Z samego Iloku nad Dunajem wypędzono 10 tysięcy Chorwatów. Bestialstwa, dokonywane przez oddziały serbskie i paramilitarne jednostki chorwackie, zostały szczegółowo udokumentowane przez grupę obserwatorów z Helsinek, zajmujących się przestrzeganiem praw człowieka.
  • na początku października 1991 r. – armia federalna i milicja czarnogórska przesunęły się pod Dubrownik, protestując przeciwko blokadzie ich garnizonów w Chorwacji.
  • 7 października 1991 r. – pałac prezydencki w Zagrzebiu został ostrzelany przez jugosłowiańskie siły powietrzne, które próbowały bez powodzenia dokonać zamachu na prezydenta Tudjmana. Ponieważ ataki nasiliły się i rozpoczęto oblężenie Dubrownika, Wspólnota Europejska zarządziła nałożenie sankcji karnych na Serbię i Czarnogórę.
  • 8 października 1991 r. – po wygaśnięciu trzymiesięcznego moratorium, Chorwacja ogłosiła pełną niepodległośćparlament Chorwacji zrywa wszystkie konstytucyjne powiązania z Jugosławią. Dzień 8 października jest Świętem Niepodległości Chorwacji. W ciągu trzech miesięcy walk w Chorwacji zginęło 10 000 osób, setki tysięcy opuściło swoje miejsce zamieszkania, a wiele domów legło w gruzach. Lord Carrington, wysłannik Wspólnoty Europejskiej, i inni mediatorzy doprowadzili do krótkiego zawieszenia broni.
  • 19 listopada 1991 r. – bohaterskie miasto Vukovar po szturmie 600 czołgów i 30 000 żołnierzy i krwawym, trwającym trzy miesiące oblężeniu ostatecznie się poddało.
  • grudzień 1991 r. – specjalny wysłannik Wspólnoty Europejskiej Cyrus Vance rozpoczął zakończone sukcesem negocjacje z Serbią. Chorwacki parlament z opóźnieniem uchwalił wprowadzenie poprawek do konstytucji, gwarantujących prawa mniejszościom narodowym i przestrzeganie praw człowieka – był to warunek uznania Chorwacji przez Wspólnotę Europejską. Niemcy uznają Chorwację za oddzielne i niepodległe państwo i w tym czasie zaczęły wywierać silny nacisk na innych członków Wspólnoty Europejskiej, by jak najszybciej uznali niepodległość Słowenii i Chorwacji, chociaż w obu tych krajach nie zostały jeszcze zagwarantowane prawa mniejszości narodowych. 19 grudnia proklamowana została Republika Serbska Krajina.
 • styczeń 1992 r. – uznanie Chorwacji przez kraje Wspólnoty Europejskiej, USA i Polskę.
 • luty 1992 r. – 14 tysięcy żołnierzy sił pokojowych ONZ UNPROFOR przybyło w rejony Chorwacji przejęte przez Serbów. Zawierane kilkunastokrotnie rozejmy na ogół były przestrzegane. Armia federalna otrzymała pozwolenie na wycofanie się z baz w głębi Chorwacji bez konieczności upokarzającego składania broni, dzięki czemu uniknięto wzrostu napięcia. Pokojowy plan ONZ dotyczący Krajiny miał doprowadzić do rozbrojenia paramilitarnych formacji serbskich, repatriacji uchodźców i powrotu zajętych terenów do Chorwacji. Republika Serbska Krajina, proklamowana 19 grudnia 1991 r., nie została uznana przez inne państwa.
 • maj 1992 r. – Chorwacja zostaje przyjęta do ONZ.
 • wrzesień 1992 r. – koniec działań wojennych na terenie Chorwacji.
 • styczeń 1993 r. – armia chorwacka nagle rozpoczęła ofensywę w południowej Krajinie, zmuszając Serbów do odwrotu. Zdobyła z powrotem niektóre punkty strategiczne, jak zniszczony most Maslenica, lotnisko Zemunik w pobliżu Zadaru i zaporę z hydroelektrownią Parućac na wzgórzach pomiędzy Splitem a Bośnią i Hercegowiną.
 • czerwiec 1993 r. – Serbowie krajińscy zadeklarowali, że nigdy me zaakceptują rządu z Zagrzebia, i zagłosowali w przytłaczającej większości za przyłączeniem swojego terytorium do bośniackich Serbów (i w końcu do Wielkiej Serbii).
 • grudniu 1993 r. – samozwańcza "Republika Serbskiej Krajiny" zorganizowała wybory nie uznane przez żaden podmiot prawa międzynarodowego. Po trwających do tego czasu czystkach etnicznych z 44 tysięcy mieszkających tu Chorwatów pozostało zaledwie około 900.
 • 29 marca 1994 r. – choć planu pokojowego Cyrusa Vance'a nie udało się wcielić w życie, Serbowie z Krajiny podpisali porozumienie o wstrzymaniu ognia, w wyniku czego sytuacja w regionie znacznie się uspokoiła, a między stronami konfliktu powstały zdemilitaryzowane strefy rozjemcze.
 • początek 1995 r. – kiedy uwagę świata zaprzątnęły z kolei przerażające wydarzenia w Bośni-Hercegowinie, władze Chorwacji po cichu zaczęły importować broń.
 • marzec 1995 r. – zakończenie misji sił pokojowych UNPROFOR i rozpoczęcie misji sił pokojowych UNCRO – operacji ONZ przywracania zaufania w Chorwacji.
 • 1 maja 1995 r. – chorwacka armia i policja wkroczyły do okupowanej zachodniej Slawonii na wschód od Zagrzebia i w ciągu kilku dni zajęły całe jej terytorium dokonując przy tym wielu mordów Serbów (ponad 200 zabitych). Krajińscy Serbowie odpowiedzieli bombardowaniem Zagrzebia, w wyniku czego zginęło 7 osób, a 130 zostało rannych. Po przejęciu przez Chorwatów pełnej kontroli nad tym terytorium uciekło stąd około 15 tysięcy Serbów, nie dowierzających zapewnieniom chorwackiego rządu, że nie grozi im żaden odwet. Belgrad w ogóle nie zareagował na tę kampanię, dając wyraźny sygnał braku poparcia dla Serbów z Krajiny, co zachęciło Chorwatów do kolejnej operacji wojskowej.
 • 4 sierpnia 1995 r. – rozpoczął się gwałtowny ostrzał artyleryjski serbskiego Kninu. Dwukrotnie mniej liczne oddziały Serbów uciekły do północnej Bośni, a wraz z nimi 150 tysięcy ludności cywilnej; często były to rodziny mieszkające w Krajinie od wielu pokoleń. Krajinę przyłączono na stale do Chorwacji. Walki trwały zaledwie kilka dni, ale potem rozpoczął się terror: serbskie wsie grabiono i palono, a nielicznych starszych wiekiem Serbów, którzy zdecydowali się pozostać, mordowano. Chorwacka armia odbiła również park narodowy w Plitvicach. Przyroda wyszła z działań wojennych bez szwanku, ale z hoteli zostały tylko ruiny. Również w tym roku Chorwacja odzyskała pokojowo wschodnią Slawonię, lecz tereny te zostały nadal pod międzynarodową kontrolą.
 • listopad 1995 r. – układ z Dayton. Po trwającej od 1992 wojnie domowej pokój w Bośni i Hercegowinie przyniosło dopiero porozumienie przywódców stron konfliktu w Dayton (USA). Nadzór nad przestrzeganiem porozumienia sprawują międzynarodowe siły wojskowe pod dowództwem NATO. W sumie trwające w 1995 r. działania wojenne na terenach Chorwacji pochłonęły ponad 10 tys. ofiar.
 • grudzień 1995 r. – oficjalne podpisanie w Paryżu porozumienie z Dayton. Uznawało ono tradycyjne granice Chorwacji i zapewniało jej zwrot wschodniej Slawonii. Sytuacja w zasadzie się ustabilizowała, aczkolwiek tysiące uchodźców wciąż żyje w niepewności. Władze chorwackie oficjalnie zgodziły się na repatriację wypędzonych Serbów, ale w praktyce mnożą biurokratyczne przeszkody, by im to uniemożliwić. Rząd boryka się także ze skutkami wojny: zdemobilizowanym żołnierzom trzeba zapewnić pracę, wypędzonym obywatelom dać jakieś mieszkania, na naprawę czeka zniszczona infrastruktura kraju. Jak przy każdym rozwodzie przebiegającym w atmosferze skrajnej wrogości, pozostały tylko rachunki do zapłacenia, gorycz, niesmak i niepewna przyszłość dzieci.
 • styczeń 1996 r. – zakończenie misji sił pokojowych UNCRO.
 • luty 1996 r. – rozpoczęcie misji obserwacyjnej ONZ na Półwyspie Prevlaka w ramach sił pokojowych UNMOP.
 • grudzień 1999 r. – śmierć Franja Tudjmana.
 • 2000 r. – wygrana w wyborach sił umiarkowanych. Stjepan Mesić, dawny antykomunistyczny opozycjonista zostaje prezydentem państwa; rząd tworzy koalicja zreformowanych postkomunistów z ludowcami, chadekami i partią liberalną. Na jego czele staje Ivica Račan. Gabinet pragnie zbliżenia Chorwacji do struktur europejskich. Chorwacja usilnie zabiega o członkostwo w Unii Europejskiej i NATO.
 • grudzień 2002 r. – zakończenie misji sił pokojowych UNMOP.
 • 2003 r. – przegrana sił umiarkowanych w wyborach, powrót do władzy Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej (HDZ). Jej przewodniczącym jest Ivo Sanader
 • 23 grudnia 2003 r. – Ivo Sanader obejmuje funkcję premiera.
 • 15 listopada 2004 r. – premier Ivo Sanader jako pierwszy, po rozpadzie Jugosławii, szef chorwackiego rządu udaje się z wizytą oficjalną do Belgradu na spotkanie z serbskim premierem.
 • 3 października 2005 r. – Chorwacja rozpoczęła negocjacje w sprawie przyjęcia do Unii Europejskiej
 • 1 lipca 2009 r. - Ivo Sanader podaje się do dymisji. Na ustąpienie premiera z urzędu miało wpływ nierozwiązanie sporu ze Słowenią o rozgraniczeniu wód morskich Zalewu Pirańskiego i terenów granicznych nad rzeką Mura. Podczas Konwencji HDZ w Zagrzebiu 4 lipca 2009, Sanader został zastąpiony przez Jadrankę Kosor, dotychczasową wicepremier, na stanowisku szefa partii.
 • 6 lipca 2009 r. - parlament zatwierdza Kosor na stanowisku szefa rządu. Została ona pierwszą w historii kraju kobietą sprawującą urząd premiera.
 • 3 grudnia 2011 - zwycięstwo centrolewicy w wyborach parlamentarnych.
 • 9 grudnia 2011 - Chorwacja podpisała traktat akcesyjny o wejście do UE.
 • 23 grudnia 2011 - Zoran Milanović zaprzysiężony na stanowisko premiera.
 • 1 lipca 2013 - Chorwacja dołącza do UE

Chorwacja w XXI wieku[edytuj | edytuj kod]

Po śmierci prezydenta Franjo Tuđmana (1991-99), urząd objął Stjepan Mesić. W 2000 doszło do przeobrażeń na scenie politycznej Chorwacji, którą zdominowali socjaldemokraci. Premierem został Ivica Račan. W 2003 socjaldemokraci utracili władzę. Wówczas wybory zakończyły się zwycięstwem pozostającej od 2000 w opozycji Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej, co doprowadziło do powstania nowego rządu HDZ, na czele którego stanął Ivo Sanader. Podczas wyborów prezydenckich, które odbyły się 16 stycznia 2005, Mesić został wybrany na drugą kadencję. Mesić konsekwentnie realizował politykę zbliżenia z Unią Europejską, mając na celu przystąpienie Chorwacji do UE w możliwie najbliższej perspektywie.

Wybory z 2007 zakończyły się zwycięstwem rządzącej Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej. Dzięki temu urzędujący premier Ivo Sanader utworzył swój drugi rząd, tym razem przy wsparciu partii koalicyjnych. 1 kwietnia 2009 przystąpiła do struktur NATO. 1 lipca 2009 Ivo Sanader podał się do dymisji. Na ustąpienie premiera z urzędu miało wpływ nierozwiązanie sporu ze Słowenią o rozgraniczeniu wód morskich Zalewu Pirańskiego i terenów granicznych nad rzeką Mura.

3 lipca 2009, po rezygnacji ze stanowiska premiera przez Iva Sanadera, prezydent Stjepan Mesić powierzył Jadrance Kosor misję utworzenia nowego rządu. Podczas konwencji HDZ w Zagrzebiu 4 lipca 2009 Jadranka Kosor została jednogłośnie wybrana na nową przewodniczącą partii w miejsce ustępującego Iva Sanadera. Dwa dni później została zaprzysiężona pierwszą w historii kraju kobietą sprawującą urząd premiera. Na przełomie lat 2009 i 2010 odbyły się wybory prezydenckie które wygrał kandydat lewicy Ivo Josipović. Wybory z 3 grudnia 2011 zakończyły się zwycięstwem centrolewicowej opozycyjnej Koalicji Kukuriku. 9 grudnia 2011 ustępująca premier Jadranka Kosor na rzecz Jadrankę Kosor na stanowisku premiera zastąpił socjaldemokraty Zorana Milanovicia (zaprzysiężonego 23 grudnia 2011) podpisała w Brukseli traktat akcesyjny o przystąpieniu Chorwacji do UE które zostało poparte przez Chorwatów w referendum na początku 2012. Przystąpienie Chorwacji do UE nastąpiło 1 lipca 2013.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]