Rzecznik Praw Obywatelskich

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Portal Polska

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) – jednoosobowy organ władzy państwowej, pełniący funkcję ombudsmana. Urząd ten powstał w Polsce z dniem 1 stycznia 1988 roku. Pierwszym rzecznikiem została prof. Ewa Łętowska, obecnie urząd ten pełni prof. Irena Lipowicz. Działalność Rzecznika reguluje Konstytucja RP i Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147, z późn. zm.).

Rzecznicy Praw Obywatelskich[edytuj | edytuj kod]

 1. Ewa Łętowska (od 19 listopada 1987[1][2] do 12 lutego 1992)
 2. Tadeusz Zieliński (od 13 lutego 1992 do 7 maja 1996)
 3. Adam Zieliński (od 8 maja 1996 do 29 czerwca 2000)
 4. Andrzej Zoll (od 30 czerwca 2000 do 30 czerwca 2005)
  • wakat od 1 lipca 2005 do 15 lutego 2006, obowiązki rzecznika praw obywatelskich pełnił ustępujący rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll[3]
 5. Janusz Kochanowski (od 15 lutego 2006 do 10 kwietnia 2010)
  • wakat od 10 kwietnia 2010 do 21 lipca 2010, obowiązki rzecznika praw obywatelskich pełnił zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk[4]
 6. Irena Lipowicz (od 21 lipca 2010[5])

Zadania i możliwości Rzecznika Praw Obywatelskich[edytuj | edytuj kod]

Rzecznik, któremu pomagają jego zastępcy oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela. Kontroluje a także podejmuje stosowne czynności jeśli stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organ, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Należy się zwrócić do Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku wykorzystania wszystkich możliwości załatwienia sprawy we właściwym trybie i niewątpliwego stwierdzenia rzeczywistego naruszenia wolności lub praw obywatelskich. Rzecznik jest ograniczony zakresem jego kompetencji, jego interwencje są uzależnione od wyników analizy okoliczności sprawy i ustalenia, faktycznego naruszenia prawa oraz tego, iż okoliczności te istotnie wymagają ingerencji Rzecznika.

Rzecznik wypełnia 4 funkcje:

 • prewencyjną
 • diagnostyczną
 • kontrolną
 • kreującą

Wybór, odwołanie i kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich[edytuj | edytuj kod]

 • Rzecznika powołuje w formie uchwały Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Na uchwałę zatwierdzającą wybór Senat ma czas 30 dni od dnia przekazania przez Marszałka Sejmu uchwały Sejmu. Niepodjęcie uchwały przez Senat w ciągu miesiąca oznacza wyrażenie zgody. W wypadku odmowy zatwierdzenia przez Senat Sejm powołuje na stanowisko Rzecznika inną osobę.
 • Kadencja Rzecznika trwa 5 lat i liczona jest od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem. Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem więcej niż przez dwie kadencje, jednakże utrwalił się zwyczaj, iż po upływie pierwszej kadencji osoba pełniąca tę funkcję nie kandyduje ponownie. Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez następcę.
 • Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki został powołany większością co najmniej 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, jeżeli:
 1. zrzekł się wykonywania obowiązków,
 2. stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby, ułomności lub upadku sił – stwierdzonych orzeczeniem lekarskim.
 3. jeżeli Rzecznik sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu.
 4. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu

Struktura organizacyjna Biura Rzecznika Praw Obywatelskich[edytuj | edytuj kod]

Rzecznik nadaje, w drodze zarządzenia, statut, który określa zadania i organizację Biura. RPO nadzoruje merytorycznie bezpośrednio Zespół Prawa Karnego oraz Prawa Karnego Wykonawczego. Pozostała część kontrolują jego zastępcy oraz Dyrektor Biura sprawujący również nadzór organizacyjny biura

 1. Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego
 2. Zespół Prawa Karnego
 3. Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 4. Zespół Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Zespół Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych
 6. Zespół Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumenta
 7. Zespół Prawa Karnego Wykonawczego
 8. Zespół Przyjęć Interesantów
 9. Zespół Ochrony Praw Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Publicznych
 10. Zespół Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców
 11. Zespół Klasyfikacji Wniosków
 12. Zespół Prezydialny
 13. Samodzielny Wydział Spraw Osobowych i Wynagrodzeń
 14. Samodzielny Wydział Finansowy
 15. Ochrony Informacji Niejawnych
 16. Komórka Audytu Wewnętrznego – Audytor Wewnętrzny
 17. Zespół Terenowy w Gdańsku
 18. Zespół Terenowy w Katowicach
 19. Zespół Terenowy we Wrocławiu[6]

Pełnomocnicy terenowi[edytuj | edytuj kod]

Rzecznik posiada pełnomocników terenowych, rozpatrujących sprawy z obszaru oddalonych od Warszawy województw.

Organem pomocniczym Pełnomocnika Terenowego jest podległy mu Zespół Terenowy.

Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica[edytuj | edytuj kod]

Rzecznik Praw Obywatelskich jako wyraz uznania dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości przyznaje doroczną Nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica.

Laureaci:

Działalność[edytuj | edytuj kod]

W styczniu 2008 RPO objął patronatem akcję NZS "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze – poseł odpowiedzialny przed wyborcami"[13].

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki i dochody Rzecznika Praw Obywatelskich są realizowane w części 08 budżetu państwa.

W 2013 wydatki RPO wyniosły 38,5 mln zł[14]. Przeciętne zatrudnienie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 295 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6383 zł[15].

W ustawie budżetowej na 2014 wydatki Rzecznika Praw Obywatelskich zaplanowano w wysokości 39,2 mln zł[16]..

Przypisy

 1. 4-letnia kadencja liczona od dnia uchwały Sejmu PRL.
 2. Obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich wykonywała od 1 stycznia 1988, z chwilą wejścia w życie ustawy.
 3. Rzecznik, któremu upłynął 5-letni czas kadencji pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika (art. 3 ust. 6 Ustawy o RPO).
 4. Konstytucja, ustawa i statut Biura RPO nie regulują sytuacji następstwa prawnego na wypadek śmierci urzędującego prezesa przed upływem kadencji; Janusz Kochanowski zarządzeniem z października 2007 roku wydanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy niektóre urzędowe rzecznika przekazał imiennie dwóm zastępcom
 5. Sprawozdanie stenograficzne z 71 posiedzenia Sejmu w dniu 21 lipca 2010. sejm.gov.pl, 2010. [dostęp 2013-02-09]. s. 6.
 6. Rzecznik Praw Obywatelskich
 7. "Ks. Isakowicz-Zaleski dostał nagrodę RPO". Gazeta Wyborcza, 29 września 2007. [dostęp 29 września 2007].
 8. Nagroda RPO im. Pawła Włodkowica dla sędziego Antonina Scalii (pol.). rpo.gov.pl. [dostęp 10.12.2009].
 9. Nagroda RPO dla Walentynowicz (pol.). rp.pl. [dostęp 10.12.2009].
 10. RPO nagradza dyrektor więzienia dla kobiet (pol.). Polskie Radio. [dostęp 15.12.2011].
 11. Irena Dawid-Olczyk laureatką nagrody RPO im. Pawła Włodkowica (pol.). Gazeta Wyborcza. [dostęp 15.12.2011].
 12. 12,0 12,1 http://www.brpo.gov.pl/pl/content/nagroda-im-pawla-wlodkowica
 13. Akcja Studentów z NZS: "www.jednomandatowe.pl" – jednomandatowe.salon24.pl
 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (Druk nr 2445). Tom I. sejm.gov.pl, 30 maja 2014. [dostęp 2014-08-15]. s. 2/8.
 15. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 08 Rzecznik Praw Obywatelskich. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2014. [dostęp 2014-08-15]. s. 13.
 16. Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.. W: Dz. U. poz. 162 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 3 lutego 2014. [dostęp 2014-08-15]. s. 34.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]