Przejdź do zawartości

Wahadło

To jest dobry artykuł
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wahadło rzeczywiste, którego ruch można opisać za pomocą modelu wahadła matematycznego (Katedra Metropolitalna, miasto Meksyk).
Wahadło matematyczne, rozkład siły grawitacji na składowe w układzie biegunowym.

Wahadłociało zawieszone w jednorodnym polu grawitacyjnym w taki sposób, że może wykonywać drgania wokół poziomej osi nieprzechodzącej przez środek ciężkości zawieszonego ciała.

W mechanice wyróżnia się dwa podstawowe modele fizyczne wahadeł[1]:

 • matematyczne (proste) – opisujące wahadło jako punkt materialny, zawieszony na nieważkiej nici,
 • fizyczne – opisujące wahadło jako bryłę sztywną.

Ważną cechą wahadeł fizycznego i matematycznego jest niemal pełna niezależność ich okresu drgań od amplitudy, przy założeniu że amplituda drgań jest mała[a]. Własność ta, zwana izochronizmem drgań, została odkryta około 1602 roku przez Galileusza, który używał wahadła do pomiaru czasu. Zainspirowany tą zasadą Christiaan Huygens zbudował w 1656 roku pierwszy zegar wahadłowy[2]. Zegary wahadłowe były najdokładniejszymi urządzeniami do pomiaru czasu aż do skonstruowania w latach 30. XX wieku zegarów kwarcowych.

Ogólnie wahadło jest oscylatorem anharmonicznym, jego okres drgań i inne parametry zależą od amplitudy. Rozwiązanie ogólnego równania ruchu wahadła jest dość złożone, ale założenia upraszczające przyjmowane dla małej amplitudy drgań pozwalają rozwiązać w sposób analityczny. Efektywne rozwiązanie równania drgań wahadła metodami numerycznymi omówiono na końcu artykułu.

Wahadło matematyczne

[edytuj | edytuj kod]

Wahadło matematyczne to punkt materialny poruszający się po okręgu w płaszczyźnie pionowej w jednorodnym polu grawitacyjnym[1]. Równanie ruchu wahadła określa wzór[1]:

gdzie:

– kąt odchylenia wahadła od pionu w chwili przy czym kąt ten przyjmują wartości dodatnie np. dla odchyleń w prawo, a ujemne dla odchyleń w lewo,
– przyspieszenie ziemskie,
– długość nici.
Wyprowadzenie wzoru przez analizę sił.

Wahadło jest odchylone od pionu o kąt θ. Na ciało działa siła ciężkości oraz siła naprężenia nici. Zawieszenie wahadła wymusza ruch po łuku w płaszczyźnie pionowej. Siłę ciężkości wahadła rozkłada się na styczną do kierunku ruchu i prostopadłą do niego. Składowa prostopadła do kierunku ruchu nie wpływa na wartość prędkości, zmienia jedynie jej kierunek. Składowa równoległa nadaje ciału przyspieszenie:

Przyspieszenie to powoduje przebycie drogi, która jest długością łuku:

Drgania dla małej amplitudy

[edytuj | edytuj kod]

Funkcję sinus można przybliżyć jej argumentem, gdy kąt jest odpowiednio mały (wzór Taylora)[b][1]:

wówczas ogólne równanie ruchu wahadła upraszcza się do postaci

Powyższe równanie jest równaniem drgań harmonicznych. Rozwiązanie określa zależność kąta wahań od czasu i może być określone wzorem[3]:

gdzie:

– amplituda drgań,
– częstość kołowa drgań,
– faza początkowa drgań.

Okres drgań jest związany z częstością wzorem

okres drgań wynosi[4]

Wynika stąd, że w przybliżeniu dla małych drgań wahadła okres drgań nie zależy od amplitudy, a jedynie od długości wahadła i przyspieszenia grawitacyjnego.

Wzór na okres drgań jest więc słuszny nie tylko dla drgań na Ziemi, ale też np. na Księżycu, gdzie przyspieszenie grawitacyjne jest około 6 razy mniejsze niż na Ziemi. Identyczne wahadło miałoby tam razy dłuższy okres drgań.

Okres drgań o dowolnej amplitudzie

[edytuj | edytuj kod]
Zależność okresu drgań wahadła T od amplitudy drgań

Dla dużych amplitud wahań okres drgań zależy od amplitudy i rośnie wraz z jej wzrostem. Zależność okresu od amplitudy opisuje wzór[5]:

gdzie K jest całką eliptyczną zupełną pierwszego rodzaju. Całki te są stablicowane.

Przybliżenia wzoru na okres drgań o dowolnej amplitudzie

(1) Całkę eliptyczną w powyższym wzorze można rozwinąć w bazie wielomianów Legendre’a, co prowadzi do wzoru

(2) Rozwijając w szereg Maclaurina[6] otrzymuje się wzór:

Gdy w powyższym wzorze pominie się wyrazy sumy poza pierwszym wyrazem, równym 1, to otrzyma się wzór na okres małych drgań wahadła (patrz wyżej). Kąt graniczny izochronizmu zależy od przyjętej dokładności; dla kąta 6° okres drgań jest o około 0,07% większy od minimalnego[7].

Wyprowadzenie wzoru na okres drgań wahadła dla dowolnych kątów
Związki geometryczne dla wahadła matematycznego.

Wzór na okres drgań wahadła dla dowolnych kątów można wyprowadzić z zasady zachowania energii. Jeżeli ciało porusza się w dół od stanu spoczynku, to nabywa energię kinetyczną kosztem utraty energii potencjalnej grawitacji. Jeżeli nie ma strat energii, to powyższe dwie wielkości są sobie równe, czyli[8]

Stąd prędkość wahadła wynosi:

Ponieważ to z powyższych wzorów otrzymuje się prędkość kątową wahadła

Wysokość na jakiej znajduje się wahadło:

Zmiana wysokości jest różnicą wysokości dwóch położeń, to

Ostatecznie otrzymuje się[8]

albo

Okres wahań T otrzymuje się całkując powyższe równanie w granicach od 0 do i mnożąc całkę przez 4 (wahadło wraca do początku ruchu po 4 takich ruchach)[9]:

Całka występująca w powyższym wzorze jest całką eliptyczną. Aby przepisać ją do postaci Lagendre’a, której wartości są stablicowane, wyraża się θ w zależności od u, dokonując przekształceń, oraz podstawienia prowadzi do wzoru na okres drgań wahadła[9][10]

gdzie K jest zupełną całką eliptyczną pierwszego rodzaju zdefiniowaną jako

gdzie:

Całkę tę można rozwinąć w szereg[9]

co prowadzi do wzoru na okres drgań wrażony przez szereg, podany wyżej.

Wyprowadzenie równania ruchu wahadła z zasady zachowania energii

Zostanie tutaj wyprowadzone równanie ruchu wahadła w oparciu o zasadę zachowania energii mechanicznej. Energia mechaniczna wahadła jest zachowana, gdyż zakłada się tutaj, że na układ działają jedynie siły zachowawcze, a pomija się opory ruchu. W ogólności zachowanie energii mechanicznej pozwala na wyprowadzenie równania ruchu dowolnego układu bez potrzeby odwoływania się do konkretnej postaci działających sił, co zazwyczaj prowadzi do prostszych obliczeń.

Różniczkując względem czasu wyprowadzone wyżej równanie (z użyciem reguły łańcuchowej), otrzyma się przyspieszenie kątowe

czyli

Stąd:

co jest tym samym równaniem które zostało wyprowadzone wcześniej z analizy sił.

Przybliżona zależność okresu od amplitudy

[edytuj | edytuj kod]
Zależność kąta wychylenia od czasu dla wahadeł o tej samej długości, mających różne amplitudy kątowe drgań: 0,25π =45° (szary) oraz 0,99π =178° (czarny).
Konstrukcja wahadła cykloidalnego o okresie niezależnym od amplitudy.

Zagadnienie ruchu wahadła można rozwiązać przybliżając funkcję sinus do dwóch wyrazów, wówczas równanie ruchu wahadła przyjmuje postać[11]:

Rozwiązanie powyższego równania ma w przybliżeniu postać (z dokładnością do wyrazów 3-go rzędu)

gdzie:

– amplituda drgań o częstotliwości
– amplituda drgań o częstotliwości

Rozwiązanie powyższe wskazuje, iż wahadło matematyczne dla amplitud dostatecznie dużych nie jest oscylatorem harmonicznym, lecz:

 • ruch wahadła jest złożeniem dwóch drgań harmonicznych mających częstotliwości oraz i amplitudy odpowiednio równe oraz
 • częstotliwość drgań zależy od (czyli nie występuje izochronizm drgań charakterystyczny dla małych amplitud) i maleje wraz z jej wzrostem
 • amplituda wyższej harmonicznej zależy w trzeciej potędze od amplitudy

Z drugiej strony, dla dostatecznie małych wartości częstotliwość drgań zbliża się do wartości zaś amplituda wyższej harmonicznej staje się pomijalnie mała – otrzymuje się drganie harmoniczne o amplitudzie i częstotliwości która nie zależy od amplitudy.

Wahadło o okresie niezależnym od amplitudy

[edytuj | edytuj kod]
Ruch ciał po tautochronie.

Problemem konstruowania dokładnych zegarów wahadłowych, których szybkość chodu nie zależy od amplitudy drgań, zajmował się Christiaan Huygens, wykazał, że niezależność szybkości chodu zapewni zmniejszanie długość nici wahadła wraz z wychyleniem; następnie wykazał, że zrealizuje to wahadło cykloidalne, tj. wahadło, w którym nić lub elastyczny element zawieszenia, będzie owijać się na cykloidzie o poziomej osi i promieniu równym ćwierci długości wahadła. W ten sposób skonstruował wahadło o okresie niezależnym od amplitudy[12].

Problem wahadła o okresie niezależnym od amplitudy sprowadza się do wyznaczenia takiej krzywej, że ciało poruszając pod działaniem stałej siły grawitacji po niej w takim samym czasie przemieści się od punktu ruszenia do jej najniższego punktu. Krzywa zwana jest tautochroną i jest cykloidą[13].

Rozwiązanie ogólnego równania ruchu

[edytuj | edytuj kod]
a) Wykres energii potencjalnej wahadła prostego w zależności od kąta wychylenia (u góry)
b) krzywe fazowe, tj. krzywe zależności współrzędnej prędkości kątowej wahadła od kąta odchylenia (u dołu).

Dokładne rozwiązanie ruchu wahadła dla dowolnej amplitudy można podać w postaci uwikłanej[14]:

Wykonując całkowanie w zakresie od 0 do przy stałym kącie maksymalnego wychylenia otrzymuje się

Całka w powyższym wzorze jest całką eliptyczną niezupełną pierwszego rodzaju.

Całkowita energia mechaniczna wahadła. Punkty zwrotne. Krzywe fazowe

[edytuj | edytuj kod]

W opisie ruchu wahadła zamiast kąta maksymalnego wychylenia jako stały parametr ruchu można przyjąć całkowitą energię mechaniczną wahadła [14]. Energia ta determinuje punkty zwrotne ruchu wahadła, które charakteryzują kąty maksymalnego odchylenia.

Krzywe fazowe wahadła są to krzywe prezentujące zależność współrzędnej prędkości kątowej wahadła od kąta odchylenia wahadła od pionu. Niech oznacza energię potrzebną do odchylenia wahadła z położenia równowagi do pionu, tj. odchylenia o kąt Na podstawie wykresów fazowych można odróżnić poszczególne przypadki ruchu[9] (por. wykres obok): 1) gdy to krzywe fazowe są krzywymi zamkniętymi; 2) gdy to krzywe fazowe tworzą przecinające się linie; 3) gdy to krzywe fazowe są liniami otwartymi.

Poniżej zestawiono animacje pokazujące sposoby (mody) oscylacji wahadła matematycznego w zależności od jego energii całkowitej. Animacje pokazują, że okres drgań zależy od amplitudy. Małe wykresy powyżej wahadeł są wykresami fazowymi ruchu wahadeł.

Wyżej podano dokładne rozwiązanie równania ruchu wahadła dla dowolnej amplitudy, ale w postaci uwikłanej. Podanie zależności kąta wychylenia w postaci analitycznej sprawia już problem. Okresową funkcję można przedstawić w postaci szeregu Taylora[15]:

Dla wahadła symetrycznego ruszającego z maksymalnego wychylenia, gdy czas równa się zero, wychylenie jest symetryczną funkcją czasu dlatego współczynniki przed funkcją sinus są równe zero. Stąd otrzymuje się:

Można także wykazać, że parzyste harmoniczne składowej cosinus są równe zero.

Wahadło w stanie nieważkości

[edytuj | edytuj kod]

W stanie nieważkości siła grawitacji jest równoważona przez siłę bezwładności układu odniesienia. W wyniku czego ciało wahadła zachowuje się tak jakby nie działała na nie siła. W zależności od warunków początkowych ciało wahadła spoczywa (jest w równowadze trwałej) albo porusza się ruchem jednostajnym po okręgu[16].

Reakcja więzów

[edytuj | edytuj kod]

Z definicji wahadła prostego, jego ruch jest ograniczony przez więzy do ruchu po okręgu. Suma składowych sił działających na ciało prostopadłe do toru ruchu jest siłą dośrodkową, jej wartość określa wzór[17]

przy czym znak „minus” jest dlatego, że siła działa w stronę środka okręgu, przeciwnie do zwrotu współrzędnej układu współrzędnych biegunowych. Zależność tej siły od kąta θ można określić wyznaczając prędkość wahadła z zasady zachowania energii, co daje[17].

gdzie – kąt maksymalnego odchylenia wahadła.

Siłę napięcia nici określa wzór[17]

W przyjętym tu układzie współrzędnych biegunowych, który jest zgodny z więzami, wyznaczenie siły reakcji więzów jest niepotrzebne do opisu ruchu wahadła. Wyznaczenie tej siły byłoby konieczne, gdyby siły opisywać w układzie współrzędnych kartezjańskich. Dobór układu współrzędnych zgodnych z więzami stanowi podstawę sformułowania mechaniki klasycznej w ujęciu mechaniki Lagrange’a.

Przykładowy ruch podwójnego wahadła matematycznego

Uogólnienia

[edytuj | edytuj kod]

Wahadło rzeczywiste, złożone z ciała zawieszonego na nici, może być traktowane jako wahadło matematyczne, jeżeli spełnione są następujące założenia[4]:

 • rozmiary ciała są niewielkie w porównaniu z długością nici,
 • nić jest nieważka,
 • nić jest nierozciągliwa,
 • wahadłu nadano prędkość początkową tak, że drga w płaszczyźnie pionowej (a nie np. porusza się w płaszczyźnie poziomej po elipsie),
 • na ciało działają jedynie siła ciężkości oraz siła reakcji nici (pomijalne są inne siły, np. siła oporów ruchu ze strony powietrza).

Wahadło matematyczne stanowi szczególny przypadek wahadła fizycznego (patrz niżej)[4].

W fizyce rozważa się kilka modeli wahadeł, które nie spełniają założeń wahadła matematycznego lub fizycznego. Przykładami są:

 • wahadło sferyczne – ciało na nierozciągliwej nici, ale jego ruch nie jest ograniczony do płaszczyzny,
 • wahadło stożkowe – ciało na nierozciągliwej nici, a ciało porusza się po okręgu,
 • wahadło podwójne – ciało wahadła jest punktem zawieszenia kolejnego wahadła, może być rozważane jako płaskie i sferyczne, matematyczne i fizyczne,
 • wahadło z rozciągliwą nicią,
 • tautochrona (wahadło cykloidalne) – wahadło o okresie niezależnym od amplitudy drgań[12][18].

Inne układy drgające:

Wahadło fizyczne

[edytuj | edytuj kod]

Jest to bryła sztywna zawieszona na stałej osi poziomej w jednorodnym polu grawitacyjnym. Bryła ta może wykonywać obroty dookoła tej osi. Wahadło rozważa się jako ruch obrotowy bryły sztywnej. Na wychylone z położenia równowagi wahadło działa moment siły[1]:

Równanie ruchu wahadła można wyrazić wzorem:

Porównując to równanie z równaniem ruchu wahadła matematycznego, wprowadza się długość zredukowaną wahadła fizycznego

Wówczas równanie ruchu wahadła fizycznego ma identyczną postać jak równanie ruchu wahadła matematycznego, co oznacza że wszystkie wnioski dotyczące ruchu wahadła fizycznego są identyczne z wnioskami dotyczącymi wahadła matematycznego. Przykładowo okres drgań zapisuje się jako[1]:

Rozważając wahadło matematyczne, czyli masę punktową zawieszoną na nieważkiej nici jako bryłę sztywną:

Po podstawieniu tych wielkości do równań wahadła fizycznego otrzymuje się równania ruchu wahadła matematycznego. Oznacza to, że wahadło matematyczne może być uważane jako szczególny przypadek wahadła fizycznego[1],

gdzie:

Wahadło fizyczne stosuje się jako przyrząd do dokładnego pomiaru przyspieszenia ziemskiego[1]. Przykładem wahadła do pomiaru przyspieszenia ziemskiego oraz jako przyrządu dydaktycznego jest wahadło rewersyjne.

Wahadło Foucaulta

[edytuj | edytuj kod]
 Osobny artykuł: Wahadło Foucaulta.
Wahadło Foucaulta w Muzeum Sztuk i Rzemiosł w Paryżu; w miarę obrotu wahadło przewraca ustawione wokoło klocki.
Animacja ruchu wahadła Foucaulta w Paryżu widziana ze Słońca. Niebieska linia – trajektoria ciężarka. W środku umieszczono słupek, który rzuca cień Słońca. Zielona linia – rzut trajektorii ciężarka na obracającą się Ziemię (obrót dobowy Ziemi został wyolbrzymiony 1 obrót w 110 s).

Płaszczyzna drgań wahadła znajdującego się na Ziemi poza równikiem powoli obraca się względem Ziemi. Zjawisko to można wyjaśnić jako efekt działania siły Coriolisa wywołanej ruchem wahadła na obracającej się Ziemi. Wahadło umożliwiające obserwację tego efektu, jest nazywane wahadłem Foucaulta[19].

Okres obrotu płaszczyzny wahadła w dla obserwatora znajdującego się na obracającej się Ziemi opisuje wzór[19]:

gdzie szerokość geograficzna, na której znajduje się wahadło. Np. dla szerokości geograficznej 52° (okolice Warszawy) okres wahadła Foucaulta wynosi około 30 h 27 min i maleje ze wzrostem szerokości geograficznej. Na biegunach okres ten wynosi 24 h.

Drgania tłumione i wymuszone wahadła

[edytuj | edytuj kod]

W omówionych tu zagadnieniach opisane były drgania swobodne wahadła matematycznego i fizycznego, tj. drgania odbywające się jedynie pod wpływem siły ciężkości oraz siły reakcji nici czy podpory. Siły grawitacji są siłami zachowawczymi. Podobnie zachowawcze są rozważane tu siły reakcji, gdy punkt zaczepienia nici jest nieruchomy (siła reakcji nie zależy wtedy jawnie od czasu i działa prostopadle do chwilowego kierunku ruchu wahadła; w konsekwencji taka siła reakcji nie wykonuje pracy). Energia mechaniczna wahadła poddanego działaniu tylko tych sił byłaby zachowana i w konsekwencji powodowałaby jego nieustanny ruch[20].

Rzeczywiste układy drgające wprawione w ruch po pewnym czasie zatrzymują się pod wpływem oporów ruchu (np. oporów powietrza), chyba że działa na nie siła wymuszająca ruch, jak to jest w przypadku wahadeł zegarów. Uwzględnienie sił oporów ruchu lub sił wymuszających ruch prowadzi do równań wahadła tłumionego lub wymuszonego (por. Ruch harmoniczny tłumiony oraz Oscylator harmoniczny wymuszony)[21].

Historia

[edytuj | edytuj kod]

W XVII w. Galileusz w czasach swej młodości odkrył izochronizm wahadła, oraz że okres drgań zależy jako pierwiastek kwadratowy długości wahadła. Wykorzystywał wahadło do odmierzania czasu. W 1644 Marin Mersenne wyznaczył długość wahadła sekundowego (o okresie 2 sekund). Współczesny mu Stanisław Pudłowski proponował oprzeć miarę długości na zjawisku wahadła. W 1657 Huygens przedstawił i opatentował zegar wahadłowy; wynalazek szybko rozprzestrzenia się. W 1673 Huygens przedstawił teorię wahadła, w tym zależność okresu drgań wahadła od miejsca zawieszenia wahadła fizycznego (p. Jean Richer). W 1687 Isaac Newton w pracy Principia zauważył, że przyspieszenie ziemskie można wyrazić jako długość wahadła sekundowego. W 1737 Pierre Bouguer wykonał pomiary przyspieszenia ziemskiego między innymi w Andach. Zauważył, że do pomiaru przyspieszenia ziemskiego wygodniej jest określanie okresu wahania, a nie długości wahadła sekundowego. Używając wahadeł, porównał gęstość Ziemi z gęstością Kordylierów. Od 1735 Charles Marie de La Condamine prowadził eksperymenty z wahadłami, dopracowując i wykonując pomiar przyspieszenia ziemskiego w różnych miejscach. W 1792 we Francji długość wahadła sekundowego była proponowana jako jednostka długości. Pomysł nie został przyjęty w metrycznym systemie miar[22]. W latach 1825/27 Bessel udoskonalił układ pomiarowy oraz wprowadził układ optyczny do obserwacji ruchu wahadła. W 1817 Henry Kater skonstruował wahadło rewersyjne, dając impuls do dokładnych i bezwzględnych pomiarów przyspieszenia ziemskiego. W latach 1827–1840 Francis Baily skonstruował różne wahadła, w tym wahadło poruszające się w próżni[22].

Wahadło – okresy drgań

[edytuj | edytuj kod]
Okresy drgań wahadła matematycznego w zależności od amplitudy dzielone przez okres małych drgań
1.0001 22° 1.0093 42° 1.0347 62° 1.0785 82° 1.1454 102° 1.2439 122° 1.3905 142° 1.6238 162° 2.0724
1.0003 24° 1.0111 44° 1.0382 64° 1.0841 84° 1.1537 104° 1.2560 124° 1.4090 144° 1.6551 164° 2.1453
1.0007 26° 1.0130 46° 1.0418 66° 1.0898 86° 1.1622 106° 1.2686 126° 1.4283 146° 1.6884 166° 2.2284
1.0012 28° 1.0151 48° 1.0457 68° 1.0959 88° 1.1711 108° 1.2817 128° 1.4485 148° 1.7240 168° 2.3248
10° 1.0019 30° 1.0174 50° 1.0498 70° 1.1021 90° 1.1803 110° 1.2953 130° 1.4698 150° 1.7622 170° 2.4394
12° 1.0027 32° 1.0199 52° 1.0540 72° 1.1087 92° 1.1899 112° 1.3096 132° 1.4922 152° 1.8033 172° 2.5801
14° 1.0037 34° 1.0225 54° 1.0585 74° 1.1155 94° 1.1999 114° 1.3244 134° 1.5157 154° 1.8478 174° 2.7621
16° 1.0049 36° 1.0252 56° 1.0632 76° 1.1225 96° 1.2103 116° 1.3399 136° 1.5405 156° 1.8962 176° 3.0193
18° 1.0062 38° 1.0282 58° 1.0681 78° 1.1299 98° 1.2210 118° 1.3560 138° 1.5667 158° 1.9492 178° 3.4600
20° 1.0077 40° 1.0313 60° 1.0732 80° 1.1375 100° 1.2322 120° 1.3729 140° 1.5944 160° 2.0075 180°

Okresy drgań wahadła matematycznego nietłumionego w zależność od amplitudy, zamieszczone w tabeli, obliczono korzystając ze wzoru[5]:

Dla mamy Dzieląc stronami oba wzory otrzyma się formułę, z której łatwo wyznaczyć szukane wielkości:

Wartości całek eliptycznych zupełnych pierwszego rodzaju są stabelaryzowane (patrz tu – należy odszukać kąt i odczytać wartość całki ).

Na podstawie tabeli można wyznaczyć okres drgań wahadła o zadanej długości mnożąc wartość odczytaną z tabeli przez

Tabela może służyć też do testowania algorytmów obliczania złożonych ruchów, co omówiono poniżej.

Całkowanie numeryczne równań ruchu wahadła

[edytuj | edytuj kod]

Wahadło nietłumione

[edytuj | edytuj kod]

Równanie drgań wahadła matematycznego, podane na początku artykułu, jest równaniem różniczkowym zwyczajnym drugiego rzędu. Jest to ponadto równanie nieliniowe – nie da się go rozwiązać analitycznie. Można jednak rozwiązać je efektywnie metodami numerycznymi, np. stosując metody Rungego-Kutty. Metoda polega na tym, że wprowadzając nową zmienną (która de facto ma sens prędkości kątowej wahadła) równanie to sprowadza się do układu dwóch równań różniczkowych pierwszego rzędu

a następnie układ tych równań rozwiązuje się iteracyjnie, znajdując np. zależność kata odchylenia wahadła w zależności od dyskretnych chwil czasu czy okres drgań (Przykład kodu programu w C++ podano tutaj)

Wahadło tłumione, z siłą wymuszającą

[edytuj | edytuj kod]

Znalezienie rozwiązania analitycznego równania ruchu złożonych układów fizycznych jest w ogólnym przypadku niemożliwe. Jednak metody numeryczne pozwalają efektywnie rozwiązywać te równania ruchu. Np. równanie ruchu wahadła z tłumieniem i z siłą wymuszającą ma postać

gdzie:

– współczynnik tłumienia,
– siła wymuszająca, zależna dowolnie od czasu.

Wprowadzając nową zmienną powyższe równanie sprowadza się do układu dwóch równań różniczkowych pierwszego rzędu

Układ ten rozwiązuje się iteracyjnie, np. metodą Rungego-Kutty, co prowadzi do znalezienia dyskretnych wartości w zadanym przedziale całkowania równań. (Przykład kodu programu w języku python, wraz z generowaniem wykresów drgań, podano tutaj).

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]
Przyrządy będące wahadłami
Oscylatory
Inne
 1. Dla amplitudy wahań równej 6° okres drgań wydłuża się o 0,07% w stosunku do okresu drgań przy bardzo małym wychyleniu.
 2. Wielkość maksymalna kąta, dopuszczalna w tym przybliżeniu, zależy od założonej dopuszczalnej różnicy między wartością dokładną a przybliżoną.

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b c d e f g h Resnick i Halliday 1999 ↓, s. 361–364.
 2. Huygens’ Clocks. [dostęp 2015-05-01].
 3. Królikowski i Rubinowicz 2012 ↓, s. 44.
 4. a b c Królikowski i Rubinowicz 2012 ↓, s. 91.
 5. a b Królikowski i Rubinowicz 2012 ↓, s. 97.
 6. Gaetan Kerschen, Douglas Adams, Alex Carrella: Topics in Nonlinear Dynamics, Volume 1. T. 1: Proceedings of the 31st IMAC, A Conference and Exposition on Structural Dynamics. ISBN 978-1-4614-6570-6.
 7. Kalkulator okresów drgań wahadła matematycznego dla dowolnej amplitudy. (ang.).
 8. a b Wróblewski i Zakrzewski 1976 ↓, s. 340–343.
 9. a b c d Kittel, Knight i Ruderman 1993 ↓, s. 256–257.
 10. Eric W. Weisstein, Elliptic Integral of the First Kind, [w:] MathWorld, Wolfram Research [dostęp 2015-04-25] (ang.).
 11. Oscillations and Fourier Analysis. [dostęp 2016-09-10].
 12. a b Alan Emmerson: Things Are Seldom What They Seem – Christiaan Huygens, the Pendulum and the Cycloid. [dostęp 2015-04-25].
 13. Marek Kordos: Pierwszy nowoczesny zegarmistrz. [dostęp 2015-05-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-07-09)].
 14. a b Landau i Lifszyc 2011 ↓, s. 41–46.
 15. Tai L. Chow: Classical Mechanics, Second Edition. CRC Press, 2013, s. 280–286. ISBN 978-1-4665-6998-0.
 16. Wróblewski i Zakrzewski 1984 ↓, s. 371.
 17. a b c Wróblewski i Zakrzewski 1984 ↓, s. 340–342.
 18. Eric W. Weisstein, Tautochrone Problem, [w:] MathWorld, Wolfram Research [dostęp 2015-04-25] (ang.).
 19. a b Wróblewski i Zakrzewski 1976 ↓, s. 171–172.
 20. Królikowski i Rubinowicz 2012 ↓, s. 64, 72.
 21. Królikowski i Rubinowicz 2012 ↓, s. 47–58.
 22. a b Victor F. Lenzen, Robert P. Multhauf. Development of Gravity Pendulums in the 19th Century. „On Science and Technology”. papers 34-44. On Science and Technology, Smithsonian Institution. 

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]