Reinkarnacja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zobrazowanie kolejnych inkarnacji

Reinkarnacja (również: metempsychoza, transmigracja; łac. re+in+caro, carnis „ponowne wcielenie”) – pogląd, według którego dusza (bądź świadomość) po śmierci ciała może wcielić się w nowy byt fizyczny. Np. dusza jednego człowieka może przejść w ciało nowo narodzonego dziecka lub zwierzęcia czy nawet według niektórych poglądów rośliny[1].

Samo słowo reinkarnacja jest zestawieniem dwóch członów: inkarnacja (wcielenie) i przedrostka re- (oznaczającego powtórzenie czegoś). Dosłownie więc reinkarnacja oznacza powtórne wcielenie.

Perspektywy religijne[edytuj | edytuj kod]

Różne formy reinkarnacji stanowią jedno z podstawowych wierzeń hinduizmu, dżinizmu, wierzeń afrykańskich, orfików, pitagorejczyków, występuje w platonizmie, gnostycyzmie, kabalistyce, spirytyzmie, teozofii, antropozofii. W pewnym sensie stanowi także podstawową koncepcję w buddyzmie, jednak buddyzm łączy to z doktryną braku indywidualnej niezmiennej duszy (anatman), nie mówi się tutaj jednak dosłownie o reinkarnacji, a raczej o „wielu wcieleniach”.

Hinduizm[edytuj | edytuj kod]

Wiara w reinkarnację występuje w najbardziej rozbudowanej formie w hinduizmie. Według zasad tej religii cykl śmierci i ponownych narodzin dusz ciągnie się aż do przerwania (zob. moksza) – pełnego zjednoczenia z Brahmanem, które nigdy się nie skończy. Jakkolwiek nie można bezpośrednio sterować procesem przechodzenia do następnego wcielenia, o jego kierunku decyduje indywidualna karma oraz pragnienia danej duszy. Stąd poprawianie własnej karmy poprzez dobre, zgodne z dharmą uczynki skutkuje wcieleniem się po śmierci w lepszy byt, zaś pogarszanie własnej karmy powoduje wcielenie się w gorszy byt. Krąg reinkarnacji może być przerwany dopiero po osiągnięciu oświecenia, które wiąże się z całkowitym oczyszczeniem karmy. Według jednego z głównych nurtów filozoficznych, Wisznuizmu, krąg reinkarnacji może być przerwany po oczyszczeniu karmy oraz pozbyciu się materialnych pragnień w procesie rozwinięcia miłości do Osobowego Boga. Zjednoczenie z Bogiem, nie jest rozumiane jako zjednoczenie z bezosobowym Brahmanem, ale miłosny związek indywidualnej duszy, jivy z Duszą Najwyższą.

Buddyzm[edytuj | edytuj kod]

Pogląd na temat reinkarnacji, występuje też w buddyzmie, jednak buddyzm godzi go z twierdzeniem, że nie istnieje wieczne „ja”, czyli dusza, które przechodziłoby do następnego życia. Nazywa się to anatmanem. To tylko nieustannie zmieniający się konglomerat, kontinuum. Doktryna anatmana (pali. anatta) jest naturalnym rezultatem analizy pięciu skupisk i nauki o współzależności (pali: paticca-samuppāda; „Dwunastu Ogniwach Współzależnego Powstawania”)... Nie ma niczego poza pięcioma skupiskami, co można odnaleźć jako atman, jaźń „ja” lub inną niezmiennie istniejącą istotę[2]. Budda nauczał, że kiedy człowiek dostrzeże, że idea trwałego, metafizycznego „ja” jest iluzją, przestanie cierpieć i zadawać cierpienie innym[3].

Nauki o „Dwunastu Ogniwach Współzależnego Powstawania” rozróżniają kontinuum pięciu skupisk, które można podzielić na kontinuum ciała i kontinuum umysłu. Kontinuum umysłu w przypadku narodzin (zapłodnienie) zaczyna być współzależnym z kontinuum ciała, a po śmierć nie współzależy już od niego[4]. O kolejnym odrodzeniu decydują rezultaty z niezliczonych uczynków zgodnie z buddyjskim prawem karmy. Uczynki wykonywane były nie tylko w obecnym życiu, ale i w poprzednich niezliczonych żywotach, jak i również, co podkreślane jest w buddyzmie tybetańskim, wykonywane będą nawet po śmierci w stanie przejściowym bardo tuż przed kolejnymi narodzinami.

Ze względu na brak przewidywalności, jaki rezultat powstanie z niezliczonych uczynków, w buddyjskiej karmie nie ma w przeciwieństwie do chrześcijaństwa pojęcia grzechu śmiertelnego skazującego duszę na wieczne piekło[5], czy hinduistycznej nieuchronnej karmy skazującej kogoś na następne złe odrodzenie jako zwierzę. Rezultaty doświadczane będą tylko przez istotę, która nagromadziła ich przyczyny i nikt nie może zbawić z tego „z zewnątrz” lub tym bardziej potępić. Nie ma pojęć, takich jak bóg „zbawiciel” lub bóg karzący na wieczne piekło. Są natomiast poglądy siunjata lub anatman:

 1. w mahajanistycznej madhjamace owa nieskończoność uczynków jest argumentem stosowanym w dowodzeniach Nagardżuny ustanowienia poglądu siunjata na rzeczywistość: zjawiska choć konwencjonalnie wydają się tylko przejawiać z powodu nieskończonej ilości niezbędnych do tego przyczyn, ostatecznie nigdy nie powstały.
 2. w theravadzie naucza się, że prawdziwe i ostateczne zrozumienie buddyjskiej karmy jest możliwe jedynie dzięki głębokiemu wglądowi w Bezosobowość (anattā) i Przyczynowość (paticca-samuppāda) wszelkich zjawisk istnienia[6].

Chrześcijaństwo[edytuj | edytuj kod]

W niektórych odmianach chrześcijaństwa, np. gnostycyzmie lub nestorianizmie, również występowały elementy wiary w reinkarnację, jednak po V Soborze Powszechnym w Konstantynopolu (553 r.), większość kościołów chrześcijańskich odrzuciła tę wiarę w całości, przyjmując jako jedynie słuszną koncepcję bezpośredniego pochodzenia duszy ludzkiej od Boga i zbawienia/potępienia następującego tylko raz – zaraz po śmierci człowieka.

Chrześcijanie odrzucając koncepcję reinkarnacji powołują się przede wszystkim na werset z Listu do Hebrajczyków, znajdującego się w Biblii: (...) ludzie muszą raz umrzeć, a potem następuje sąd (List do Hebrajczyków 9,27, Biblia poznańska).

Jednak według zwolenników reinkarnacji Nowy i Stary Testament zawierają wiele cytatów nawiązujących do reinkarnacji. Często stosowanym przykładem jest stwierdzenie Jezusa, że Jan Chrzciciel „jest Eliaszem, który miał przyjść” (Mt 11,14). Co jednak rozumie się symbolicznie.

Inne wersety biblijne, które miałyby nawiązywać do reinkarnacji to Mt 11:25-26, Mt 26:24, J 3:1-10, J 9:1-3, Ga 6:7-9.

Islam[edytuj | edytuj kod]

Większość muzułmanów odrzuca wiarę w reinkarnację. Mimo to istnieją grupy sufickie, które w nią wierzą. Według nich nie kłóci się ona z Koranem. Koraniczny werset, na który muzułmanie wierzący w reinkarnację się powołują, to 2:28:

Jakże możecie nie wierzyć w Boga? Byliście umarłymi, a On dał wam życie; potem sprowadzi na was śmierć i znowu da wam życie; wtedy do Niego zostaniecie sprowadzeni.

Inna aja interpretowana jako potwierdzenie teorii o reinkarnacji to 3:27:

Ty wprowadzasz noc w dzień i Ty wprowadzasz dzień w noc. Ty wyprowadzasz żyjące z martwego i Ty wyprowadzasz martwe z żyjącego. Ty dajesz zaopatrzenie, komu chcesz; bez rachunku!
 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Judaizm[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz też: Gilgul.

Perspektywy filozoficzne[edytuj | edytuj kod]

 • Reinkarnacja występuje przede wszystkim w filozofii indyjskiej i buddyjskiej. Praktycznie wszystkie szkoły tych filozofii w nią wierzą.
 • Idea reinkarnacji pojawiała się także w starożytnej filozofii greckiej. Zwolennikami tego poglądu byli między innymi Pitagoras oraz Platon.
 • Zwolennikami takiego poglądu są również gnostycy.

Argumenty empiryczne[edytuj | edytuj kod]

Przypadkami osób, które twierdzą, iż pamiętają swoje poprzednie wcielenia, interesuje się również świat naukowy. Należy tu wskazać wkład psychiatry profesora Iana Stevensona. Wśród wielu jego publikacji (niemal trzysta pozycji) jedna została również wydana w Polsce („Dwadzieścia przypadków wskazujących na reinkarnację”)[7]. Zdaniem badacza nie istnieją żadne naturalistyczne wyjaśnienia faktu zgodności twierdzeń „reinkarnowanych” dzieci z pewnymi danymi z życia zmarłych, których to inkarnacjami miały być[8]. Spośród innych autorów pokroju Stevensona wymienić można m.in. Raymonda Moody[9], Briana Weissa[10], Roberta Monroe[11][12], Michaela Newtona[13][14][15], Satwanta Pasricha[16], Jima B. Tuckera[17], Antonię Mills[18] i Godwina Samararatne[19]. Często badania nad reinkarnacją są prowadzone poprzez regresję hipnotyczną[20]. Poglądy Stevensona i innych badaczy wierzących w reinkarnację spotkały się jednak z krytyką ze strony innych przedstawicieli świata nauki, których zdaniem przesłanki przemawiające za istnieniem reinkarnacji są niewystarczające (jako kontrargumenty podawane są m.in. warunkowanie kulturowe, anegdotyczny charakter dowodów, ewentualne motywy osób „reinkarnowanych”, możliwości kryptomnezji i konfabulacji). Wśród krytyków wiary w reinkarnację znajdują się m.in. Paul Edwards, Keith Augustine, Ian Wilson i Robert Baker[21][22][23][24].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Reinkarnacja, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-30].
 2. Walpola Sri Rahula Doctor of Philosophy of the Ceylon University: „What the Buddha Taught”; s. 52; Revised Edition, Grove Press; New York; 1974.
 3. http://sasana.wikidot.com/przewodnik-po-buddyzmie-od-a-do-z Bhante Shravasti Dhammika „Przewodnik po Buddyzmie od A do Z”, ĀNATTĀ; dostęp 2013-12-12.
 4. Sogjal Rinpocze, Tybetańska księga życia i umierania, s. 108; Wydawnictwo EM, Warszawa 1997.
 5. Katechizm Kościoła Katolickiego po Soborze Powszechnym Watykańskim II, Jan Paweł II. KKK 1035: Nauczanie Kościoła stwierdza istnienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią męki, „ogień wieczny”. 588 (przypisy).
 6. http://sasana.wikidot.com/karma-sl „Słownik buddyjski” Nyanatilkoka Mahathera (online); dostęp 2013-12-11.
 7. Ian Stevenson, „Dwadzieścia przypadków wskazujących na reinkarnację”, Wydawnictwo „SFAJROS”, Wrocław 2005.
 8. – The Washington Post, „Washington Post”, ISSN 0190-8286 [dostęp 2018-10-25] (ang.).
 9. Raymond Moody, „Życie przed życiem”.
 10. Brian Weiss, Poza czas i nieśmiertelność.
 11. Robert Monroe, Dalekie Podróże.
 12. Robert Monroe, Najdalsza podróż.
 13. Michael Newton, Wędrówka dusz – Studium życia pomiędzy wcieleniami.
 14. Michael Newton, Przeznaczenie dusz – Nowe badania nad życiem pomiędzy wcieleniami.
 15. Michael Newton, Życie między wcieleniami – Przez hipnoterapię do duchowej regresji.
 16. Rediff On The NeT: NIMHANS doctor attempts to prove life after death, www.rediff.com [dostęp 2018-10-25].
 17. FINDING MY RELIGION / Psychiatrist Jim B. Tucker studies past-life memories of children, „SFGate”, 12 czerwca 2006 [dostęp 2018-10-25].
 18. Faculty | University of Northern British Columbia, www.unbc.ca [dostęp 2018-10-25] (ang.).
 19. Godwin Samararatne – Ian Stevenson, www.godwin-home-page.net [dostęp 2018-10-25].
 20. Carroll, Robert Todd, 1945-, The skeptic’s dictionary. A collection of strange beliefs, amusing deceptions, and dangerous delusions, Hoboken, NJ: Wiley, 2003, s. 276–277, ISBN 0-471-48088-6, OCLC 55751218 [dostęp 2018-10-25].
 21. Edwards, Paul, 1923-2004., Reincarnation. A critical examination, Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2002, ISBN 1-57392-921-2, OCLC 47746213 [dostęp 2018-10-25].
 22. The Case Against Immortality, infidels.org [dostęp 2018-10-25] (ang.).
 23. Baker, Robert A. (Robert Allen), 1921-2005., They call it hypnosis, Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1990, ISBN 0-87975-576-8, OCLC 21301658 [dostęp 2018-10-25].
 24. Wilson, Ian, 1941-, Mind out of time?. Reincarnation claims investigated, London: Gollancz, 1981, ISBN 0-575-02968-4, OCLC 10726530 [dostęp 2018-10-26].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]