Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja
Awers
Awers i rewers medalu
Baretka
Baretka
Ustanowiono

10 lutego 2021
29 grudnia 2021 (zmiany)

Wielkość

Ø 35 mm

Kruszec

metal srebrzony

Powyżej

odznaczenia państwowe

Medal imienia podkom. Policji Andrzeja Strujapolskie odznaczenie resortowe, ustanowione jako odznaka okolicznościowa 10 lutego 2021 zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dla uczczenia pamięci tragicznie zmarłego w dniu 10 lutego 2010 podkomisarza Policji Andrzeja Struja. 29 grudnia 2021 zmieniono nazwę odznaczenia na "Medal" i dołączono do aktu prawnego ustanawiającego Medal za Zasługi dla Policji.

Zasady nadawania[edytuj | edytuj kod]

Medal może być nadany funkcjonariuszom Policji za podjęcie:

  • poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia;
  • w czasie służby czynności ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia;

oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

Wraz z nadaniem Medalu przyznaje się nagrodę pieniężną; ponadto z tytułu przyznania odznaczenia podwyższa się emeryturę o 1% podstawy jej wymiaru.

Medalu nie nadaje się ani nie przyznaje się nagrody policjantowi, wobec którego:

  • jest prowadzone postępowanie dyscyplinarne;
  • orzeczono karę dyscyplinarną, przed jej zatarciem;
  • postępowanie karne zostało warunkowo umorzone – przez okres roku od uprawomocnienia się orzeczenia.

Medal nadaje, a nagrodę przyznaje minister właściwy do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Policji.

Medal może być nadany, a nagroda przyznana pośmiertnie i przekazana najbliższej rodzinie zmarłego policjanta.

Insygnia[edytuj | edytuj kod]

Odznaczenie ma kształt medalu w kształcie koła o średnicy 35 mm wykonanego w metalu w kolorze srebrnym, z profilowanym uszkiem i kółkiem do zawieszenia, ozdobionym obustronnie półwieńcem z liści dębowych i wawrzynowych. Na awersie Odznaki, na fakturowanej powierzchni, widnieje wypukły zarys gwiazdy policyjnej, zanikający z prawej ku dolnej krawędzi. Na gwieździe jest umieszczony trzywierszowy, wypukły, majuskułowy napis: „…NAWET Z NARAŻENIEM ŻYCIA”, będący fragmentem roty policyjnego ślubowania. Na rewersie Odznaki podobnie fakturowanym, z prawej u dołu widnieje wcięcie symbolizujące przedwcześnie zakończone życie podkomisarza Andrzeja Struja, a na całości pięciowierszowy, wypukły, zróżnicowany wysokością liter majuskułowy napis „PODKOMISARZ POLICJI ANDRZEJ STRUJ 1968–2010”.

Medal jest zawieszony na wstążce z rypsu, ciemnogranatowej o szerokości 35 mm, z biegnącymi w odstępie 5 mm od siebie dwoma paskami w kolorze czerwieni burgundzkiej o szerokości 8 mm, obramowanymi prążkami błękitnymi o szerokości 1 mm.

Odznaczenie nosi się na lewej piersi po odznakach polskich orderów i odznaczeń państwowych.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Zarządzenie nr 5 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej pod nazwą Odznaka imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja (Dz. Urz. MSWiA z 2021 poz. 6);
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2448);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie nadawania Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja (Dz.U. z 2022 r. poz. 302).