Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Odznaka honorowa
„Za zasługi dla ochrony zdrowia”
Awers
Awers odznaki
Ustanowiono

1. raz: 5 marca 1986
(wycofano: 1 lipca 2000)
2. raz: 23 grudnia 2003

Dewiza

ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA

Wielkość

∅ 25 mm

Kruszec

metal w kolorze żółtym

Powiązane

Odznaka honorowa „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”

Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia” – jednostopniowe resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez Ministra Zdrowia.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Odznaka ustanowiona została po raz pierwszy uchwałą Rady Ministrów w dniu 5 marca 1986 roku (M.P. z 1986 r. nr 8, poz. 55).

Uchwała ta utraciła moc obowiązującą z dniem 1 lipca 2000 r. na podstawie art. 74 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Ponowne ustanowienie odznaki nastąpiło uchwałą Rady Ministrów 23 grudnia 2003 (Dz.U. z 2004 r. nr 1, poz. 1), przy czym zastąpiła ona tym razem także dawną Odznakę honorową „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”.

Zasady nadawania[edytuj | edytuj kod]

Zasady z 1986 roku[edytuj | edytuj kod]

Odznaka nadawana była przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na koszt Skarbu Państwa z budżetu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, które prowadziło także ewidencję odznaczonych.

Odznaka była zaszczytnym wyróżnieniem dla osób współpracujących ze służbą zdrowia i opieki społecznej na rzecz ochrony zdrowia, w uznaniu zasług w zakresie:

 • wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych w zakładach pracy,
 • szerzenia oświaty zdrowotnej,
 • kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników służby zdrowia i opieki społecznej,
 • organizacji i metod pracy zakładów służby zdrowia i opieki społecznej,
 • projektowania, budowy i remontów obiektów służby zdrowia i opieki społecznej,
 • rozwoju produkcji leków, artykułów sanitarnych i wyrobów techniki medycznej.

Odznakę przyznawał Minister z własnej inicjatywy lub, w zależności od miejsca zatrudnienia pracownika, na wniosek:

Wniosek powinien być przedstawiony Ministrowi nie później niż dwa miesiące przed planowanym terminem odznaczenia.

Odznaka wręczana była przez Ministra lub osobę przez niego upoważnioną. Wraz z odznaką wręczana była legitymacja potwierdzająca jej nadanie.

Utrata odznaki następowała w przypadku skazania odznaczonego prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych. Odznaka mogła być ponadto odebrana przez Ministra w przypadku stwierdzenia, że jej nadanie nastąpiło na skutek wprowadzenia w błąd, lub że osoba odznaczona stała się niegodna odznaczenia.

Zasady z 2003 roku[edytuj | edytuj kod]

Odznaka nadawana jest przez Ministra Zdrowia, na koszt budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister. Ewidencja odznak prowadzona jest przez Ministerstwo Zdrowia.

Odznakę nadaje się osobom fizycznym, w tym również cudzoziemcom, w uznaniu ich osiągnięć w zakresie:

 • wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
 • ochrony zdrowia ludności,
 • poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych,
 • profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej,
 • kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia,
 • wybitnych osiągnięć i nienagannej pracy w resorcie zdrowia,
 • wdrażania i usprawniania metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia,
 • rozwoju produkcji środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i urządzeń medycznych oraz nadzoru nad ich jakością,
 • rozwoju farmacji szpitalnej.

Odznakę nadaje Minister Zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • ministra lub centralnego organu administracji rządowej,
 • wojewody,
 • rektora akademii medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
 • organów Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej działającej w ochronie zdrowia,
 • marszałka województwa,
 • starosty, prezydenta miasta, burmistrza, wójta,
 • podmiotu, który utworzył niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,
 • organów samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia,
 • organów statutowych związków zawodowych, stowarzyszeń i innych organizacji działających w ochronie zdrowia.

Wniosek o odznaczenie powinien być przedstawiony Ministrowi nie później niż dwa miesiące przed planowanym przez wnioskodawcę terminem odznaczenia.

Odznaka wręczana jest przez w sposób uroczysty przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wnioskodawcę lub ich upoważnionego przedstawiciela. Wraz z odznaką wręczana jest legitymacja potwierdzająca jej nadanie.

Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

Opis odznaki[edytuj | edytuj kod]

Odznaka ma kształt pięcioboku foremnego o szerokości 25 mm z wycięciem trójkątnym na każdym rogu pięcioboku. W wersji z roku 1986 wykonana jest z metalu w kolorze żółtym, w wersji 2003 – złotym. Na licowej stronie w pięciobok oksydowany w kolorze czerwonym wpisane jest koło. W środku koła na tle oksydowanym w kolorze czarnym jest umieszczony symbol służby zdrowia – laska Eskulapa. Wokół koła na tym samym tle znajduje się napis ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA. Brzegi pięcioboku, obwód koła, laska Eskulapa oraz napis są w kolorze złotym. Odwrotna strona odznaki jest gładka z zapięciem agrafkowym.

Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

Odznaczeni[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz.U. z 2021 r. poz. 2254)
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. z 2000 r. nr 12, poz. 136)
 • Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1986 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia” (M.P. z 1986 r. nr 8, poz. 55)