Ministerstwa w III Rzeczypospolitej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Polska

Ministerstwa w Rzeczypospolitej Polskiej – w rządzie Mateusza Morawieckiego istnieje 16 ministerstw:

Ponadto status zbliżony do ministerstwa posiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, obecnie odpowiedzialna m.in. za obsługę Ministra Cyfryzacji (informatyzacja) oraz Ministra do Spraw Unii Europejskiej (członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej).

Historia zmian[edytuj | edytuj kod]

Ministerstwa w 1991[edytuj | edytuj kod]

W związku z zachowaniem ciągłości z ustawodawstwem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podczas transformacji ustrojowej, dokonanej w latach 1989–1991, utrzymane zostały dotychczasowe zasady organizacji naczelnych organów administracji państwowej. Urząd ministra i obsługujące go ministerstwo tworzone były za pomocą ustawy. Na tej podstawie Rada Ministrów wydawała rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra oraz rozporządzenie (początkowo uchwałę) w sprawie nadania ministerstwu statutu organizacyjnego.

Pod koniec 1991 r., po przeprowadzeniu pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, w Polsce funkcjonowały następujące ministerstwa i urzędy na prawach ministerstw:

Reforma centrum administracji[edytuj | edytuj kod]

Na mocy ustawy z 8 sierpnia 1996 r. weszły w życie ustawy z 21 czerwca 1996 r. i 8 sierpnia 1996 r. reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej[1]:

 • na mocy przepisów wchodzących w życie 1 października 1996 r.:
  • w miejsce Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, a także po wydzieleniu zadań związanych ze Skarbem Państwa z innych ministerstw, urzędów centralnych i państwowych jednostek organizacyjnych utworzono Ministerstwo Skarbu Państwa[2],
  • utworzono Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wykonujący zadania z zakresu obsługi Komitetu Integracji Europejskiej[3][a],
  • z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wydzielono Urząd Ochrony Państwa, który następnie przekazano pod bezpośredni nadzór Prezesa Rady Ministrów[4],
 • na mocy przepisów wchodzących w życie 1 stycznia 1997 r.:
  • nową podstawę prawną otrzymało Ministerstwo Finansów[5],
  • w miejsce Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, a także po wydzieleniu części zadań zlikwidowanego Centralnego Urzędu Planowania utworzono Ministerstwo Gospodarki[6],
  • w miejsce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także po wydzieleniu części zadań zlikwidowanego Urzędu Rady Ministrów oraz zlikwidowanego Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (część jego zadań przejęły również dwa nowo utworzone urzędy centralne: Główny Urząd Geodezji i Kartografii[4] oraz Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast[4]) utworzono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji[7],
  • w miejsce Centralnego Urzędu Planowania (część jego zadań przejęło nowo utworzone Ministerstwo Gospodarki) utworzono Rządowe Centrum Studiów Strategicznych[8],
  • w miejsce Urzędu Rady Ministrów (część jego zadań przejęło nowo utworzone Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) utworzona została Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (struktura formalnie nie otrzymała rangi ministerstwa, powoływani są w niej jednak sekretarze i podsekretarze stanu, a jej statut jest nadawany zgodnie z zasadami organizacji ministerstw)[9].

Nowe zasady dotyczące organizacji administracji rządowej wprowadzone zostały ustawą z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów[9] oraz ustawą z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej[10]. Od tego czasu ministerstwo tworzy się za pomocą rozporządzenia Rady Ministrów. Szczegółowy zakres działania ministra jest ustalany w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, na jego podstawie ministrowie otrzymują upoważnienie do kierowania poszczególnymi działami (przepisy te stosowane są również wobec przewodniczących komitetów, którzy wchodzą w skład rządu). Statut ministerstwa nadawany jest w trybie zarządzenia (do 1 stycznia 2002 r. rozporządzenia) Prezesa Rady Ministrów.

Ministerstwa w 1999[edytuj | edytuj kod]

1 kwietnia 1999 r. uchylone zostały uchwalone wcześniej akty prawne dotyczące organizacji naczelnych organów administracji rządowej (w drodze wyjątku zachowano niektóre artykuły odnoszące się do urzędów ministrów właściwych do spraw finansów publicznych, spraw Skarbu Państwa oraz spraw wewnętrznych). Jednocześnie wprowadzono zastrzeżenie, że ministrowie i podległe im ministerstwa działają zgodnie z dotychczasowymi przepisami do dnia wejścia w życie nowych podstaw prawnych. Ponadto w całości utrzymane zostały ustawy, na mocy których funkcjonowały następujące urzędy:

 • Ministerstwo Obrony Narodowej[11]
 • Urząd Komitetu Badań Naukowych[12]
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej[3]
 • Rządowe Centrum Studiów Strategicznych[8]

18 października 1999 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października 1999 r., na mocy którego nową podstawę prawną otrzymało:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji[13]

10 listopada 1999 r. weszły w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 października 1999 r., na mocy których utworzono:

10 listopada 1999 r. weszły w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 3 listopada 1999 r., na mocy których nowe podstawy prawne otrzymały:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej[19]
 • Ministerstwo Finansów[20]
 • Ministerstwo Gospodarki[21]
 • Ministerstwo Łączności[22]
 • Ministerstwo Skarbu Państwa[23]
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych[24]
 • Ministerstwo Sprawiedliwości[25]
 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej[26]

Przekształcenia w kolejnych rządach[edytuj | edytuj kod]

Rząd Jerzego Buzka[edytuj | edytuj kod]

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 13 czerwca 2000 r. (wchodzącego w życie 21 czerwca 2000 r.) po wydzieleniu części komórek z Ministerstwa Gospodarki (do którego włączono również część komórek Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej[g]) oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji utworzono Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa[27].

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 24 lipca 2001 r. (wchodzącego w życie dzień później) zlikwidowano Ministerstwo Łączności, a jego komórki włączono do Ministerstwa Gospodarki[28].

Rząd Leszka Millera[edytuj | edytuj kod]

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 20 października 2001 r. (wchodzących w życie trzy dni później):

 • w miejsce Ministerstwa Edukacji Narodowej utworzono Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu[29],
 • w miejsce Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, a także po wydzieleniu części komórek z Ministerstwa Gospodarki oraz ze zlikwidowanego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa utworzono Ministerstwo Infrastruktury[30],
 • w miejsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego utworzono Ministerstwo Kultury[31],
 • zlikwidowano Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, a jego komórki włączono do Ministerstwa Gospodarki oraz do nowo utworzonego Ministerstwa Infrastruktury[32].

Na mocy ustawy z 21 grudnia 2001 r. z dniem 1 stycznia 2002 r. dokonano przekształcenia Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, które utraciło rangę ministerstwa, stając się urzędem podległym Prezesowi Rady Ministrów[33].

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2003 r. (wchodzącego w życie dzień później) w miejsce Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej utworzono Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej[34].

Na mocy ustawy z 10 stycznia 2003 r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2003 r. (wchodzących w życie 1 kwietnia 2003 r.) w miejsce Urzędu Komitetu Badań Naukowych utworzono Ministerstwo Nauki i Informatyzacji[35][36].

Pierwszy rząd Marka Belki[edytuj | edytuj kod]

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 2 maja 2004 r. (wchodzących w życie dwa dni później) w miejsce Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej utworzono Ministerstwo Gospodarki i Pracy[37] oraz Ministerstwo Polityki Społecznej[38].

Drugi rząd Marka Belki[edytuj | edytuj kod]

Na mocy ustawy z 8 października 2004 r. z dniem 5 lutego 2005 r. zniesiono Komitet Badań Naukowych, a jego sprawy przekazano do zakresu działania ministra właściwego do spraw nauki (obsługiwanego wówczas przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji)[39].

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 23 sierpnia 2005 r. (wchodzących w życie 1 września 2005 r.) w miejsce Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu utworzono Ministerstwo Edukacji Narodowej[40] oraz Ministerstwo Sportu[41].

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza[edytuj | edytuj kod]

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 31 października 2005 r. (obowiązujących od tego samego dnia):

 • w miejsce Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (część jego komórek włączono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji[42]) utworzono Ministerstwo Edukacji i Nauki[43],
 • w miejsce Ministerstwa Gospodarki i Pracy (część jego komórek włączono do nowo utworzonego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) utworzono Ministerstwo Gospodarki[44] oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego[45],
 • w miejsce Ministerstwa Kultury utworzono Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego[46],
 • w miejsce Ministerstwa Polityki Społecznej, a także po wydzieleniu części komórek ze zlikwidowanego Ministerstwa Gospodarki i Pracy utworzono Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej[47],
 • w miejsce Ministerstwa Infrastruktury utworzono Ministerstwo Transportu i Budownictwa[48].

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 5 maja 2006 r. (obowiązujących od tego samego dnia):

Rząd Jarosława Kaczyńskiego[edytuj | edytuj kod]

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 24 lipca 2007 r. (obowiązującego od dnia poprzedniego) w miejsce Ministerstwa Sportu, a także po wydzieleniu części komórek z Ministerstwa Gospodarki[h] utworzono Ministerstwo Sportu i Turystyki[54].

Pierwszy rząd Donalda Tuska[edytuj | edytuj kod]

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. (obowiązującego od tego samego dnia) w miejsce Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej (część jego komórek włączono do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi[i]) oraz Ministerstwa Transportu utworzono Ministerstwo Infrastruktury[55].

Na mocy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. z dniem 1 stycznia 2010 r. zniesiono Komitet Integracji Europejskiej (oraz zlikwidowano obsługujący go Urząd Komitetu Integracji Europejskiej), a jego sprawy przekazano do zakresu działania ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (obsługiwanego wówczas przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych)[56].

Drugi rząd Donalda Tuska[edytuj | edytuj kod]

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 21 listopada 2011 r. (obowiązujących od 18 listopada 2011 r.):

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 27 listopada 2013 r. (wchodzącego w życie tego samego dnia) w miejsce Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej utworzono Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju[61].

Rząd Beaty Szydło[edytuj | edytuj kod]

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 20 listopada 2015 r., 3 grudnia 2015 r. i 7 grudnia 2015 r. dokonano następujących przekształceń:

 • na mocy przepisów obowiązujących od 16 listopada 2015 r.:
  • w miejsce Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (część jego komórek włączono do nowo utworzonego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) utworzono Ministerstwo Cyfryzacji[62],
  • po wydzieleniu części komórek ze zlikwidowanego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi[63] utworzono Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej[64],
  • po wydzieleniu części komórek ze zlikwidowanego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju utworzono Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa[65],
  • w miejsce Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej utworzono Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej[66],
  • w miejsce Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (część jego komórek włączono do nowo utworzonego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz do nowo utworzonego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa) utworzono Ministerstwo Rozwoju[67],
  • w miejsce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także po wydzieleniu części komórek ze zlikwidowanego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji utworzono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji[68],
 • na mocy przepisów obowiązujących od 27 listopada 2015 r.:
  • po wydzieleniu części komórek z Ministerstwa Rozwoju[67] utworzono Ministerstwo Energii[69],
  • z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa[65] wydzielono część komórek, które następnie włączono do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej[64],
  • z Ministerstwa Cyfryzacji[62] oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji[70] wydzielono część komórek, które następnie włączono do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa[65].

Na mocy ustawy z 16 grudnia 2016 r. z dniem 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Skarbu Państwa postawiono w stan likwidacji[71].

Pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego[edytuj | edytuj kod]

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 11 stycznia 2018 r. (obowiązujących od 9 stycznia 2018 r.):

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 23 stycznia 2018 r. (obowiązujących od dnia poprzedniego) w miejsce Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (część jego komórek włączono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju[76]) utworzono Ministerstwo Infrastruktury[77].

Drugi rząd Mateusza Morawieckiego[edytuj | edytuj kod]

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 19 listopada 2019 r. (obowiązujących od 15 listopada 2019 r.):

 • w miejsce Ministerstwa Energii utworzono Ministerstwo Aktywów Państwowych[78],
 • w miejsce Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (część jego komórek włączono do nowo utworzonego Ministerstwa Rozwoju) utworzono Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej[79],
 • w miejsce Ministerstwa Środowiska utworzono Ministerstwo Klimatu[80],
 • w miejsce Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także po wydzieleniu części komórek ze zlikwidowanego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz ze zlikwidowanego Ministerstwa Sportu i Turystyki utworzono Ministerstwo Rozwoju[81],
 • w miejsce Ministerstwa Sportu i Turystyki (część jego komórek włączono do nowo utworzonego Ministerstwa Rozwoju) utworzono Ministerstwo Sportu[82].

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 marca 2020 r. (obowiązującego od 5 marca 2020 r.) z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wydzielono część komórek, które następnie włączono do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów[83][j].

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 20 marca 2020 r. (wchodzących w życie dzień później):

 • po wydzieleniu części komórek z Ministerstwa Klimatu[k] utworzono Ministerstwo Środowiska[84].
 • z Ministerstwa Aktywów Państwowych[85] wydzielono część komórek, które następnie włączono do Ministerstwa Klimatu[86].

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 7 października 2020 r. (obowiązujących od dnia poprzedniego):

 • w miejsce Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Środowiska[87], a także po wydzieleniu części komórek ze zlikwidowanego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej utworzono Ministerstwo Klimatu i Środowiska[88],
 • w miejsce Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (część jego komórek włączono do nowo utworzonego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii) utworzono Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej[89],
 • w miejsce Ministerstwa Rozwoju, a także po wydzieleniu części komórek ze zlikwidowanego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej utworzono Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii[90],
 • zlikwidowano Ministerstwo Cyfryzacji, a jego komórki włączono do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów[91],
 • zlikwidowano Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej[92], a jego komórki włączono do Ministerstwa Infrastruktury[93] oraz do nowo utworzonego Ministerstwa Klimatu i Środowiska[88].

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 9 października 2020 r. (obowiązujących od dnia poprzedniego) z Ministerstwa Infrastruktury[94] wydzielono część komórek, które następnie włączono do Ministerstwa Aktywów Państwowych[95].

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 29 października 2020 r. (wchodzących w życie cztery dni później) z Ministerstwa Infrastruktury[96] wydzielono część komórek, które następnie włączono do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi[97].

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 10 listopada 2020 r. (wchodzących w życie trzy dni później) z Ministerstwa Klimatu i Środowiska[98] wydzielono część komórek, które następnie włączono do Ministerstwa Infrastruktury[99].

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 17 grudnia 2020 r. (wchodzącego w życie 1 stycznia 2021 r.) w miejsce Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego utworzono Ministerstwo Edukacji i Nauki[100].

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 10 lutego 2021 r. (wchodzących w życie 1 marca 2021 r.) w miejsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Sportu[101] utworzono Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu[102].

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 12 sierpnia 2021 r. (wchodzących w życie tego samego dnia) w miejsce Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (część jego komórek włączono do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej[103]) utworzono Ministerstwo Rozwoju i Technologii[104].

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 25 października 2021 r. (wchodzących w życie dzień później) w miejsce Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu utworzono Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego[105] oraz Ministerstwo Sportu[106].

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z 27 października 2021 r. (obowiązujących od dnia poprzedniego) w miejsce Ministerstwa Sportu, a także po wydzieleniu części komórek z Ministerstwa Rozwoju i Technologii[107] utworzono Ministerstwo Sportu i Turystyki[108].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Komitet podjął działalność 16 października 1996 r. po zniesieniu urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej (Dz.U. z 1996 r. nr 122, poz. 573).
 2. Urząd powstał w miejsce Ministerstwa Kultury i Sztuki.
 3. Urząd powstał w miejsce Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
 4. Urząd powstał w miejsce Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 5. Urząd powstał w miejsce Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
 6. Urząd powstał w miejsce Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.
 7. Przekształcenie Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej nie zostało formalnie ujęte w rozporządzeniu, fakt ten wynika jednak z rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Gospodarki, na mocy których 21 czerwca 2000 r. dokonano zmiany przyporządkowania kierowanych przez nich działów administracji rządowej.
 8. Przekształcenie Ministerstwa Gospodarki nie zostało formalnie ujęte w rozporządzeniu, fakt ten wynika jednak z rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki oraz Ministra Sportu / Ministra Sportu i Turystyki, na mocy których 23 lipca 2007 r. dokonano zmiany przyporządkowania kierowanych przez nich działów administracji rządowej.
 9. Przekształcenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zostało formalnie ujęte w rozporządzeniu, fakt ten wynika jednak z rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Gospodarki Morskiej / Ministra Infrastruktury, na mocy których 16 listopada 2007 r. dokonano zmiany przyporządkowania kierowanych przez nich działów administracji rządowej.
 10. Urząd, do którego włączono część komórek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie został wymieniony wprost w rozporządzeniu, lecz określono go jako urząd obsługujący ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, fakt wykonywania tych zadań przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Unii Europejskiej.
 11. Przekształcenie Ministerstwa Klimatu nie zostało formalnie ujęte w rozporządzeniu, fakt ten wynika jednak z rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu oraz Ministra Środowiska, na mocy których 21 marca 2020 r. dokonano zmiany przyporządkowania kierowanych przez nich działów administracji rządowej.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 497
 2. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 493
 3. a b Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 494
 4. a b c Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 496
 5. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 489
 6. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 490
 7. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 491
 8. a b Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 495
 9. a b Dz.U. z 2022 r. poz. 1188
 10. Dz.U. z 2021 r. poz. 1893
 11. Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 56
 12. Dz.U. z 1991 r. nr 8, poz. 28
 13. Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 940
 14. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1014
 15. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1015
 16. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1016
 17. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1017
 18. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1018
 19. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1019
 20. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1020
 21. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1021
 22. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1022
 23. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1023
 24. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1025
 25. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1024
 26. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1026
 27. Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 585
 28. Dz.U. z 2001 r. nr 76, poz. 814
 29. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1328
 30. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1326
 31. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1329
 32. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1327
 33. Dz.U. z 2001 r. nr 154, poz. 1800
 34. Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 2
 35. Dz.U. z 2003 r. nr 39, poz. 335
 36. Dz.U. z 2003 r. nr 51, poz. 443
 37. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1115
 38. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1116
 39. Dz.U. z 2004 r. nr 238, poz. 2390
 40. Dz.U. z 2005 r. nr 165, poz. 1367
 41. Dz.U. z 2005 r. nr 165, poz. 1368
 42. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1883
 43. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1879
 44. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1880
 45. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1882
 46. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1885
 47. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1881
 48. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1884
 49. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 535
 50. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 536
 51. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 534
 52. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 532
 53. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 533
 54. Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 952
 55. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1589
 56. Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277
 57. Dz.U. z 2011 r. nr 250, poz. 1500
 58. Dz.U. z 2011 r. nr 250, poz. 1501
 59. Dz.U. z 2011 r. nr 250, poz. 1502
 60. Dz.U. z 2011 r. nr 250, poz. 1503
 61. Dz.U. z 2013 r. poz. 1390
 62. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 2077
 63. Dz.U. z 2015 r. poz. 1945
 64. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 2078
 65. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 2080
 66. Dz.U. z 2015 r. poz. 2056
 67. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 2076
 68. Dz.U. z 2015 r. poz. 1946
 69. Dz.U. z 2015 r. poz. 2075
 70. Dz.U. z 2015 r. poz. 2079
 71. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260
 72. Dz.U. z 2018 r. poz. 103
 73. Dz.U. z 2018 r. poz. 102
 74. Dz.U. z 2018 r. poz. 104
 75. Dz.U. z 2018 r. poz. 105
 76. Dz.U. z 2018 r. poz. 193
 77. Dz.U. z 2018 r. poz. 192
 78. Dz.U. z 2019 r. poz. 2290
 79. Dz.U. z 2019 r. poz. 2293
 80. Dz.U. z 2019 r. poz. 2289
 81. Dz.U. z 2019 r. poz. 2291
 82. Dz.U. z 2019 r. poz. 2292
 83. Dz.U. z 2020 r. poz. 407
 84. Dz.U. z 2020 r. poz. 497
 85. Dz.U. z 2020 r. poz. 498
 86. Dz.U. z 2020 r. poz. 499
 87. Dz.U. z 2020 r. poz. 1731
 88. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1734
 89. Dz.U. z 2020 r. poz. 1735
 90. Dz.U. z 2020 r. poz. 1736
 91. Dz.U. z 2020 r. poz. 1730
 92. Dz.U. z 2020 r. poz. 1732
 93. Dz.U. z 2020 r. poz. 1733
 94. Dz.U. z 2020 r. poz. 1756
 95. Dz.U. z 2020 r. poz. 1757
 96. Dz.U. z 2020 r. poz. 1929
 97. Dz.U. z 2020 r. poz. 1930
 98. Dz.U. z 2020 r. poz. 2005
 99. Dz.U. z 2020 r. poz. 2014
 100. Dz.U. z 2020 r. poz. 2334
 101. Dz.U. z 2021 r. poz. 359
 102. Dz.U. z 2021 r. poz. 360
 103. Dz.U. z 2021 r. poz. 1471
 104. Dz.U. z 2021 r. poz. 1470
 105. Dz.U. z 2021 r. poz. 1931
 106. Dz.U. z 2021 r. poz. 1932
 107. Dz.U. z 2021 r. poz. 1952
 108. Dz.U. z 2021 r. poz. 1953

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]