Jarowit

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Jarowit
bóg wojny
Ilustracja
Kamień z domniemanym wyobrażeniem Jarowita w kościele św. Piotra w Wolgaście
Występowanie

religia Słowian

Atrybuty

złota tarcza

Teren kultu

Wolgast, Havelberg

Jarowit (lub Jerowit[1]) – połabski bóg wojny, czczony w Wołogoszczy (Czrezpienianie) oraz Hobolinie (Hobolanie; współcześnie Havelberg). Źródła podają tylko krótki opis kultu; jego główna świątynia znajdowała się w Wołogoszczy, gdzie przechowywano należącą do tego boga złotą tarczę. Przez jednego z chrześcijańskich mnichów utożsamiony z rzymskim Marsem.

Etymologia[edytuj | edytuj kod]

W zapiskach łacińskich teonim ten zapisywany jest jako Gerovit i Herovith. Zapisy te należy odczytać jako Jarowit, gdyż w łacińskich tekstach niemieckich słowiański element jar- bywa zapisywany jako ⟨ger-⟩ lub ⟨her-⟩ (por. łac. Geressiwe = słow. Jarišov, łac. Gerus = słow. Jeruš, łac. Gergnew = słow. Jarogněv itp.). Pisownia przez ⟨h⟩ jest efektem zmiany grafemu ⟨g⟩ → ⟨gh⟩ → ⟨h⟩ z powodu dopasowania polskiej wymowy do niemieckiego piśmiennictwa. Staropołabską formę rekonstruuje się jako *Jerovit[2].

Badacze łączą rdzeń jar- z prasłowiańskim przymiotnikiem ‎*jarъ(jь) ‘krzepki, mocny’ (por. przest. pol. jary ‘krzepki’, dolnołuż. jěry ‘porywczy; nieokrzesany; bezlitosny’, scs. jarŭ ‘srogi, surowy’[3]) lub z ‎*jarъ ‘wiosenny’ (por. starocz. jarý, starorus. jaryi ‘wiosenny’[3])[2]. Za wywodzeniem rdzenia od prasł. ‎*jarъ(jь) ‘krzepki, mocny’ przemawia fakt, że w prasłowiańskim istniał wyraz równobrzmiący do teonimu: ‎*jarovitъ(jь) ‘mocny, silny’ (por. ros. dial. jarowityj, serb. jarovit, bułg. jarowit[4])[2].

W drugiej części znajdować ma się przyrostek -wit (domniemane prasł.*-vitъ) oznaczający ‘pan, władca, bohater’[5]. Przyrostek ma się wywodzić od wiciądz (prasł. ‎*vitędzь) o germańskiej etymologii[6]. Część badaczy odrzucało jednak związek przyrostka z wiciądzem właśnie ze względu na germańskie pochodzenie tego słowa[7][8]; część badaczy wiązała przyrostek ze słowem witać (prasł. ‎*vitati) ‘zapraszać, życzyć zdrowia’[9] lub hipotetycznym czasownikiem ‎*viti[a]. W zależności od tego, jakie znaczenie słowa jary przyjmuje dany badacz, teonim ten tłumaczony jest np. jako ‘Młody pan’[10] lub ‘Silny, potężny pan’[11].

Część badaczy dzieli też teonim jako Jaro-owit[12], gdzie przyrostek -owit oznacza ‘kto ma dużo (czegoś)’, ‘charakteryzujący się (czymś)’, a teonim Jarowit ma znaczyć ‘Ten, u którego jest dużo tego, co jest jare (mocne, silne)’[13].

Źródła[edytuj | edytuj kod]

Bóg Jarowit pojawia się w hagiografiach św. Ottona, który prowadził misje chrystianizacyjnych wśród Słowian połabskich i Pomorzan: w Żywocie św. Ottona biskupa bamberskiego autorstwa mnicha Ebbona z 1151 r.[14] oraz w Dialogu o życiu św. Ottona, biskupa bamberskiego mnicha Herborda, powstałym ok. 1158-1159 r.[b][15]

Ebo podaje, że w kwietniu 1127 r. św. Otton wrócił na Pomorze w celu kontynuowania misji chrystianizacyjnych. Najpierw dotarł do Magdeburga, a następnego dnia udał się do Hobolina (dziś Havelberg). W mieście tym, prawie nikt nie nosił już chrześcijańskich imion, a gdy Otton dotarł do miasta, miasto było udekorowane flagami na cześć boga Jarowita[16]. Następnie w maju Otton wysłał swoich towarzyszy, Ulricha i Albina, do Wołogoszczy, gdzie znajdowała się świątynia Jarowita, oraz gdzie rozpoczęli chrystianizację. Kapłan pogański, który o tym usłyszał, miał opuścić miasto w świątynnym przebraniu i udając samego Jarowita, nakazać spotkanemu w lesie mieszkańcowi by ten przekazał mieszkańcom miasta, że mają zabić chrześcijan, inaczej wszyscy zginą[17]. Wieczorem, tego samego dnia:

Niektórzy z towarzyszy biskupa (Ottona) chcąc obejrzeć świątynię w tym grodzie położoną podchodzili nieostrożnie; widząc to obywatele podejrzewali, że się zamierza spalić świątynię, i tłumnie hałasując bronią, chcieli zabiec drogę... (misjonarze) w ucieczce szukają ratunku. Kleryk zaś imieniem Dytryk, który ich wyprzedzając doszedł do drzwi samej świątyni, nie wiedząc, gdzieby zawrócić, odważnie wpadł do świątyni, a widząc na ścianie złotą tarczę poświęconą bogu Jarowitowi, który był bogiem wojny – nie wolno jej było dotknąć nikomu – pochwycił tę tarczę i ruszył im naprzeciw. Ci zaś, jako głupie wieśniaki, myśląc, że ich bóg Jarowit na nich pędzi, zdumieni zawrócili i padli na ziemię. Dytryk zaś widząc ich głupotę uciekł rzuciwszy tarczę...[18]

Ebbon, Żywot św. Ottona biskupa bamberskiego

Herbord podaje podobne informacje o próbie zabicia chrześcijan – chrześcijański kapłan, który ukrył się w pogańskiej świątyni, wziął dużą, pokrytą złotymi płatami tarczę, której nie mógł dotknąć żaden człowiek, która wyciągana była tylko w czasie wojny. Owa tarcza poświęcona była „bogu Jarowitowi, który po łacinie nazywa się Mars[19]. W wersji Herborda groźba boga wypowiedziana przez ustami kapłana miała brzmieć następująco:

Jam jest waszym bogiem, który pokrywa pola trawą, a lasy liśćmi, rodzi zbiory na polach i drzewach, (daje) płodność bydłu. Wszystko, czego używają ludzie, pochodzi z mojej mocy[20].

Herbord, Dialog o życiu św. Ottona, biskupa bamberskiego

Interpretacje[edytuj | edytuj kod]

Święto siewu poświęcone Jarowitowi, którego świadkiem był Otton, miało prawdopodobnie miejsce 15 kwietnia[21]. Uważa się, że teonim Jarowit jest stosunkowo nowe i zastąpiło wcześniejsze na zasadzie tabu[1][22]. Według Henryka Łowmiańskiego historia o kapłanie przebierającym się za Jarowita i grożącym mieszkańcom została wymyślona przez chrześcijan, aby ośmieszyć kapłana[23].

Badacze różnie interpretują Jarowita. Według Aleksandra Gieysztora Jarowit jest oczywistym bogiem wojny, a złotą tarczę strzeżoną w świątyni porównuje do tarczy strzeżonej w rzymskiej Regii. Bóg ten miał być połabską hipostazą Peruna[24]. Według Andrzeja Szyjewskiego bóg ten przejawia cechy słoneczne, wojenne, odpowiadał również za sferę płodności, urodzaju i młodości[25].

Część badaczy łączy także postać Jarowita ze wschodniosłowiańską postacią o imieniu Jaryło[21], który przez część badaczy uznawany jest za wschodniosłowiańskie bóstwo[26][27]. Informacja o Jaryle pojawia się dopiero w 1765 r. i opisany jest tam jako ludowy obrzęd zniesiony przez biskupa[26]. Zgodnie z materiałem etnograficznym jedną z dziewczyn ubierano w ubranie Jaryły; Jaryło miał być młodzieńcem w białej szacie, bosy, z głową ludzką w prawej ręce, z kłosami żyta w lewej, w wieńcu z ziół i miał siedzieć na białym koniu[28][29]. Za identycznością lub związkiem Jarowita z Jaryłą przemawiać ma przede wszystkim to, że oba imiona zawierają ten sam rdzeń jar-[21][30] oraz, że święta związane z jednym i drugim miały miejsce 15 kwietnia (lub w podobnej dacie)[21]. Pogląd o związku Jarowita i Jaryły wspierają np. Gieysztor[31], Michal Téra[22], Roman Zaroff[30]. Jednakże inni badacze uważają związek obu postaci za kontrowersyjny, np. Łowmiański[26], Stanisław Urbańczyk[1] czy Jerzy Strzelczyk[27], podobnie za kontrowersyjne uznaje się interpretowanie Jaryły jako bóstwa[32][27].

Część badaczy uznaje też, że Jarowit i Świętowit to bóstwa identyczne lub synonimiczne. Jako pierwszy taki pogląd zaproponował Aleksander Brückner, który uznał, że słowa jary i święty dawniej były synonimami i że oba oznaczały ‘silny’, a święty zaczęło oznaczać ‘święty’ dopiero pod wpływem chrześcijaństwa. W związku z tym teonimy Jarowit i Świętowit oznaczają to samo, tak jak imiona Jaropełk i Świętopełk, przy czym teonim Jarowit miał powstać jako pierwszy, później przez Rugian zastąpiony Świętowitem[33]. Pogląd o bliskim związku obu bóstw poparli m.in. Urbańczyk[1], Łowmiański[26] i Zaroff[11]. Jednak współcześnie pogląd, że jary i święty to synonimy jest krytykowany i często niewspierany[34].

W archeologii[edytuj | edytuj kod]

W kościele św. Piotra w Wolgaście znajdują się dwie kamienne płyty. Pierwsza z nich, o wymiarach 86 × 46 cm, została odnaleziona w 1920 pod posadzką, a następnie wmurowana w ścianę kościoła. Na tej płycie został wyryty mężczyzna w długiej szacie, z rękoma uniesionymi do góry, w prawej ręce trzymający włócznię. W późniejszym czasie nad głową wykuto maltański krzyż. Postać być może stoi na wzgórzu. Kamień ten nazywany jest kamieniem Jarowita (niem. Gerovitstein)[35].

Druga płyta ma wymiary 193 × 117 cm. Przedstawia mężczyznę w długiej szacie ozdobionej poniżej pasa ornamentem, w prawej ręce trzyma włócznię, której grot został zniszczony przez dorobiony krzyż maltański. Lewa ręka łukowato opiera się o biodro, co odpowiada miniaturowym figurkom z okresu słowiańskiego[35].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Uwagi
 1. Aleksandar Loma łączy ten przyrostek ze starocerkiewnosłowiańskim vŭz-vitǐ, izvitije ‘zdobycz, grabież’, povinǫti ‘ujarzmić’, bułgarskim nawijam ‘wygrałem’, wszystkie zawierają niepoświadczony samodzielnie czasownik *viti, który ma litewski odpowiednik výti ‘gonić wroga’ i pochodzi z tego samego rdzenia co wój (Loma 2002 ↓, s. 200).
 2. Badacze nie są całkowicie zgodni co do datacji źródeł – część uważa, że źródło Herborda jest starsze niż Ebbona (Alvarez-Pedroza 2021 ↓, s. 113–114, 147).
Przypisy
 1. a b c d Urbańczyk 1991 ↓, s. 181.
 2. a b c Łuczyński 2020 ↓, s. 152.
 3. a b Boryś 2005 ↓, s. 204.
 4. Łuczyński 2020 ↓, s. 161.
 5. Łuczyński 2020 ↓, s. 154, 155.
 6. Zaroff 2019 ↓, s. 40–41.
 7. Rosik 2020 ↓, s. 283.
 8. Gieysztor 2006 ↓, s. 117.
 9. Urbańczyk 1991 ↓, s. 193.
 10. Szyjewski 2003 ↓, s. 120.
 11. a b Zaroff 2002 ↓, s. 11.
 12. Łuczyński 2020 ↓, s. 154–155.
 13. Łuczyński 2020 ↓, s. 152, 163.
 14. Alvarez-Pedroza 2021 ↓, s. 113.
 15. Alvarez-Pedroza 2021 ↓, s. 132.
 16. Alvarez-Pedroza 2021 ↓, s. 123–124.
 17. Alvarez-Pedroza 2021 ↓, s. 125–127.
 18. Urbańczyk 1991 ↓, s. 44.
 19. Alvarez-Pedroza 2021 ↓, s. 141–142.
 20. Zaroff 2002 ↓, s. 12.
 21. a b c d Szyjewski 2003 ↓, s. 118.
 22. a b Téra 2009 ↓, s. 308.
 23. Łowmiański 1979 ↓, s. 181.
 24. Gieysztor 2006 ↓, s. 134, 315.
 25. Szyjewski 2003 ↓, s. 19, 114, 120.
 26. a b c d Łowmiański 1979 ↓, s. 108.
 27. a b c Strzelczyk 1998 ↓, s. 84.
 28. Szyjewski 2003 ↓, s. 118–119.
 29. Gieysztor 2006 ↓, s. 134–135.
 30. a b Zaroff 2002 ↓, s. 15.
 31. Gieysztor 2006 ↓, s. 133.
 32. Urbańczyk 1991 ↓, s. 40.
 33. Brückner 1985 ↓, s. 45, 247, 343.
 34. Łuczyński 2020 ↓, s. 151.
 35. a b Szczepanik 2020 ↓, s. 132–133.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]