Gramatyka języka angielskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Gramatyka języka angielskiego – zestaw zasad opisujących użycie języka angielskiego.

Podobnie jak w przypadku większości innych języków, w angielskim można wydzielić dwie główne grupy gramatyk – deskryptywną i preskryptywną. Gramatyka deskryptywna (opisowa) opisuje reguły używane powszechnie przez osoby używające danego języka, a gramatyka preskryptywna opisuje istniejący już zbiór przyjętych zasad w danym języku.

Szyk zdania[edytuj]

Angielski jest językiem SVO, co znaczy, że na początku zdania stoi podmiot, po nim orzeczenie, a na końcu dopełnienie. Na przykład:

 • I am going to the cinema.
 • You do it wrong.
 • He ate an orange.
 • I have been to London.

Czasowniki[edytuj]

W języku angielskim występuje szesnaście czasów, niemniej wśród językoznawców nie ma pełnej zgody co do tego, czy każdą z podanych niżej konstrukcji uważać za samodzielny czas. Niektórzy wyróżniają w angielszczyźnie jedynie czas przeszły i teraźniejszy (ze względu na istnienie w nich prostych form czasownika), pozostałe zaś czasy uważają za aspekty tych dwóch czasów.

Tryb oznajmujący – Indicative[edytuj]

Present simple (Czas teraźniejszy prosty)[edytuj]

W języku angielskim czas teraźniejszy prosty. Operatorem zdania jest czasownik do, w 3. osobie liczby pojedynczej przyjmujący formę does. Czas ten używany jest do wyrażania:

 • czynności wielokrotnie powtarzanych w teraźniejszości (I play football every week.)
 • stanów i uczuć (I feel sick.)
 • prawd ogólnych (The Earth rotates around its orbit).
 • czynności i wydarzeń przyszłych, zaplanowanych, niezależnych od mówiącego (My train leaves at ten o'clock, tomorrow.)
 • w okresie warunkowym I (zob. niżej)
Budowa[edytuj]
 • Zdania oznajmujące tworzy się za pomocą podstawowej formy czasownika głównego (w 3 os. lp. z końcówką -s/-es/): I play football every week. (Gram w piłkę nożną każdego tygodnia.) He plays tennis every day. (On codziennie gra w tenisa). Czasami ze względów emfatycznych możliwe jest użycie w zdaniu twierdzącym czasownika do: I am sure, you don't learn English. Oh, I do learn English!'' (Jestem pewien, że nie uczysz się angielskiego. Ależ owszem, uczę się angielskiego!).

Szyk zdania oznajmującego: Podmiot + (operator do celów emfat.) + czasownik główny + reszta zdania.

 • Zdania pytające tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do (w 3 os. lp. z końcówką -s/-es/): Do you speak English? (Czy mówisz po angielsku). Does he learn German? (Czy on się uczy niemieckiego?). itp. Np.: Why do you play tennis every day? (Dlaczego codziennie grasz w tenisa?)

Szyk zdania pytającego: (zaimek pytający) + operator + podmiot + czasownik główny w formie podst. + reszta zdania

 • Zdania przeczące tworzy się za pomocą czasownika głównego z operatorem do i przeczeniem not: I don't (=do not) play football every week. (Nie gram w piłkę nożną każdego tygodnia.)

Szyk zdania przeczącego: Podmiot + przeczenie (operator + „not”) + czasownik + reszta zdania.

Czasownik „to be”[edytuj]

Czasownik to be („być”) posiada nieregularną odmianę:

Osoba Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1. I am we are
2. you are you are
3. he, she, it is they are


Czasownik ten nie tworzy również form z czasownikiem posiłkowym do. W zdaniu przeczącym stawia się przeczenie bezpośrednio przy czasowniku głównym formie osobowej. W zdaniu pytającym następuje przestawienie podmiotu i orzeczenia. Na przykład: I am not French. („Nie jestem Francuzem”). Are you there? („Jesteś tam?”). Who are you? („Kim jesteś?”).

Present perfect (Czas teraźniejszy dokonany)[edytuj]

Czas Present Perfect mimo, że nawiązuje do wydarzeń z przeszłości jest czasem teraźniejszym, tworzonym za pomocą operatora have (przyjmującego w trzeciej osobie liczby pojedynczej formę has) w połączeniu z imiesłowem biernym czasownika głównego. Np. I have listened. Czas ten wyraża:

 • Czynność dokonaną w nieokreślonej przeszłości, raz, lub wielokrotnie Przykład: I have seen her. – „Widziałem ją.” (wydarzyło się to w przeszłości, lecz nie ma znaczenia – kiedy, mogło to mieć miejsce raz, lub kilkakrotnie)
 • Czynność wykonaną w przeszłości, której skutki są odczuwalne w chwili obecnej. Przykład: I have seen that movie. – Widziałem (już) ten film (więc np. znam jego treść i mogę go opowiedzieć).
 • Stan, który rozpoczął się w przeszłości i trwa do chwili obecnej i być może będzie trwał nadal. Takie zdania po polsku wyrażamy czasem teraźniejszym. Przykład: She has known Mike for three years. – „Ona zna Mike'a od trzech lat”.

Present continuous (Czas teraźniejszy ciągły)[edytuj]

Czas teraźniejszy ciągły, w tym czasie operatorem zdania jest czasownik to be. Używany do wyrażenia:

 • Czynności prawdziwej w chwili mówienia, jednak nie odczuwanej jako rutynowa czy wielokrotnie powtarzana, np. I am listening to the radio = Słucham radia (w tej chwili). Ale też: They are building a house across the street. = Budują dom po drugiej stronie ulicy (niekoniecznie w tej chwili, ale budowa jest w toku).
 • Czynności przyszłej, zaplanowanej, zależnej od woli mówiącego: np. We're seeing a film tonightDziś wieczorem będziemy oglądali film.

Present perfect continuous (Czas teraźniejszy dokonany ciągły)[edytuj]

Czas teraźniejszy dokonany ciągły – tworzony za pomocą operatora have (przyjmujące w 3 os. lp. formę has) oraz formy imiesłowu biernego czasownika be (been) w połączeniu z formą gerund czasownika głównego: np. I have been listening. Używany:

 • Do wyrażenia czynności, która rozpoczęła się w przeszłości, jest nadal wykonywana i być może będzie wykonywana nadal, np.: I have been listening to music for four hours – „Słucham muzyki od czterech godzin”.
 • Do wyrażenia przeszłych wydarzeń mających wyraźne skutki lub wpływ na teraźniejszość, np.: He has been digging a ditch in front of the house – „On kopał rów przed domem” (widoczny skutek: np. widać wykopany rów lub osoba jest brudna, niesie łopatę).
 • Do wyrażenia znużenia lub zaskoczenia, bądź irytacji jakąś czynnością, np.: You have been drinking again! – „Znowu piłeś!”.

Past simple (Czas przeszły prosty)[edytuj]

Czas przeszły prosty, operatorem zdania jest czasownik do użyty w formie did, zdania oznajmujące tworzy się przez użycie czasownika głównego w formie czasu przeszłego. Np. I heard = Słyszałem. Ale: Did you hear? = Słyszałeś? Używany:

 • Do wyrażenia czynności przeszłej wykonanej w ściśle określonym czasie, np. I came back at ten o'clock yesterday. = Wróciłem wczoraj o dziesiątej.
 • Do wyrażenia czynności przeszłej zakończonej, bez skutków w teraźniejszości.
 • W opisach sekwencji wydarzeń przeszłych: I woke up, got up and left. And suddenly, I spotted him in the crowd. = Obudziłem się, wstałem i wyszedłem. I nagle dostrzegłem go w tłumie. Również: When he came, I gave him some money. = Kiedy przyszedł, dałem mu trochę pieniędzy.
 • Czynności przeszłej krótkotrwałej i jednorazowej, przerywającej inną czynność w przeszłości: The telephone rang, when I was watching TV = Telefon zadzwonił, kiedy oglądałem telewizję.
 • W mowie zależnej (zob. niżej) w miejsce Present Simple.
 • W okresie warunkowym II (zob. niżej).

Past perfect (Czas zaprzeszły)[edytuj]

Czas zaprzeszły – tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego have w czasie past simple oraz imiesłowu biernego czasownika głównego, np. „I had listened”. Używany do wyrażenia:

 • Czynności wykonanej w przeszłości przed inną czynnością przeszłą: When they came to see me, I had already left. = Kiedy przyszli się ze mną zobaczyć, ja już wyszedłem (już mnie nie było).
 • W mowie zależnej (zob. niżej) w miejsce czasów Past Simple i Present Perfect.
 • W okresie warunkowym III (zob. niżej).

Past continuous (Czas przeszły ciągły)[edytuj]

Czas przeszły ciągły, tworzony za pomocą operatora to be w czasie Past Simple (was, were) i czasownika głównego w formie gerund, np. I was listening. Używany:

 • Do wyrażenia czynności przeszłej będącej tłem dla innej czynności przeszłej. Np. The war was raging around us, when we saw each other last time. = Wojna szalała wokół, kiedy widzieliśmy się po raz ostatni.
 • Do wyrażenia czynności przeszłej, długotrwałej, przerwanej przez inną. Np. I was watching TV when the telephone rang. = Oglądałem telewizję, kiedy zadzwonił telefon.
 • Do wyrażenia czynności przeszłej wykonywanej w określonym czasie dla podkreślenia jej długotrwałości. Np.: They were talking in a loud voice all over the night and I couldn't sleep. = Rozmawiali głośno przez całą noc i nie mogłem spać.
 • Do wyrażenia czynności wykonywanych równolegle przez pewien czas w przeszłości. Np.: John was playing football while she was doing her homework. = John grał w piłkę, podczas gdy ona odrabiała pracę domową.
 • W mowie zależnej w miejsce czasu Present Continuous.

Past perfect continuous (Czas zaprzeszły ciągły)[edytuj]

Czas zaprzeszły ciągły, tworzy się za pomocą operatora have w formie had, imiesłowu biernego czasownika be (been) oraz formy gerund czasownika głównego: I had been listening. Używany:

 • Do wyrażenia czynności przeszłej wykonywanej od jakiegoś czasu przed inną czynnością przeszłą. Np. : They had been reading a book (for some time), when John entered the room.' = Od jakiegoś czasu czytali książkę, kiedy John wszedł do pokoju.
 • W mowie zależnej w miejsce czasów Past Continuous i Present Perfect Continuous.

Future simple (Czas przyszły prosty)[edytuj]

Czas przyszły prosty, tworzony za pomocą operatora will lub shall i formy podstawowej czasownika głównego. Wyraża:

 • spontaniczną decyzję o czynności przyszłej: Oh, I can see you've forgotten your pen. I will lend you mine. = Ach, widzę, że zapomniałeś pióra. Pożyczę ci swoje.
 • czynność przyszłą, niezależną od woli mówiącego, niezaplanowaną i nierozpoczętą. Np.: I am sure, he will come. = Jestem pewien, że przyjdzie (ale nie mam na to wpływu, ani też nie ma oznak zaplanowania lub rozpoczęcia akcji), por. He's going to come. = Przyjdzie (bo już wyszedł z domu, a więc rozpoczął czynność przychodzenia, albo podjął już decyzję o przyjściu).
 • w okresie warunkowym I (zob. niżej).

Future continuous (Czas przyszły ciągły)[edytuj]

Czas przyszły ciągły, jest tworzony za pomocą operatora will/shall, czasownika be i formy gerund czasownika głównego. Używany do określenia czynności która jeszcze się nie rozpoczęła i będzie trwała przez pewien czas, czyli nie będzie to np. pojedyncze, szybkie zdarzenia (np. otwarcie drzwi) ale coś co zajmie pewną ilość czasu, np. „I shall/will be listening” – „będę słuchał”.

Future perfect (Czas przyszły dokonany)[edytuj]

Czas przyszły dokonany, tworzony za pomocą operatora will lub shall oraz formy podstawowej czasownika have i imiesłowu biernego czasownika głównego: I will have listened.. Używany:

 • Do wyrażenia czynności zakończonej w przyszłości przed jakąś inną czynnością, np. „I will know the tune next week because I will have listened to it” – „za tydzień się już nauczę tej piosenki, bo ją wcześniej wysłucham”.
 • Do wyrażenia czynności zakończonej w przyszłości przed określonym momentem, np. The USA will have sent humans to Mars by 2015 = USA wyślą człowieka na Marsa do roku 2015.

Future perfect continuous (Czas przyszły dokonany ciągły)[edytuj]

Czas przyszły dokonany ciągły tworzony za pomocą operatora will (lub shall), czasownika have imiesłowu biernego czasownika bebeen oraz czasownika w formie gerund. Używamy go do określenia czynności, która najczęściej już trwa, a która zakończy się w określonym momencie w przyszłości, np. By the end of May I'll have been working here for 5 years = W maju minie 5 lat odkąd tutaj pracuję.

Różnica między Future Perfect Continuous a Future Perfect polega jedynie na tym, że właśnie tę ciągłość chcemy podkreślić, a nie efekty czynności.

Pytanie

Ponownie musimy zastosować inwersję wyrazu will i podmiotu, czyli w pytaniu w pierwszej kolejności pojawi się will a dopiero po nim podmiot. Pozostała część orzeczenia zostaje bez zmian na swoich miejscach np. Will she have been staying abroad for 8 months by the end of the year? = Czy do końca roku to już będzie 8 miesięcy jak ona jest za granicą?

Przeczenie

Aby utworzyć przeczenie trzeba tylko dodać słówko not do will np. I won't have been eating canned food by the end of summer = Do końca lata nie będę jeść żadnego puszkowanego jedzenia. (potem się zobaczy)

Future in the past simple (Czas przyszły w przeszłości prosty)[edytuj]

Czas przyszły w przeszłości prosty tworzony za pomocą operatora would (lub should).

 • Future in the Past Simple używamy w celu wyrażenia, że dana czynność lub stan będą miały miejsce w przyszłości, ale z punktu widzenia w przeszłości.
 • Forma twierdząca wygląda tak, np.: Mary said that she would come to the meeting. = Maria powiedziała, że przyjdzie na spotkanie.
 • Formę przeczącą tworzymy poprzez postawienie wyrazu not za would/should, np.: He would not (wouldn't) work.
 • Formę pytającą tworzymy podobnie jak twierdzącą, tylko dodajemy czasownik asked, np.: She asked if we would be able to help her. = Ona zapytała, czy będziemy mogli jej pomóc.

Future in the past continuous (Czas przyszły w przeszłości ciągły)[edytuj]

Czas przyszły w przeszłości ciągły tworzony za pomocą operatora would (lub should), be i czasownika z końcówką -ing.

 • Future in the Past Continuous używamy, gdy chcemy wyrazić czynność, która z perspektywy przeszłości będzie trwać w przyszłości, przez określony czas.
 • Forma twierdząca wygląda tak, np.: I knew that we would be working on this problem all day. = Wiedziałem, że będziemy pracować nad tym problemem cały dzień.
 • Formę przeczącą tworzymy tak samo jak w Future in the Past Simple, czyli stawiamy za would/should' wyraz not, np.: You would not (wouldn't) be working.
 • Formę pytającą tworzymy tak samo jak w Future in the Past Simple, czyli do formy twierdzącej dodajemy czasownik asked, np. Peter asked whether you would be working on this problem all day. = Piotr zapytał, czy będziesz pracować nad tym problemem cały dzień.

Future in the past perfect (Czas przyszły w czasie zaprzeszłym)[edytuj]

Czas przyszły w czasie zaprzeszłym tworzony za pomocą operatora would (lub should), have oraz imiesłowu biernego (Past Paticiple), np.: He would have worked.

 • Future in the Past Perfect używamy gdy chcemy powiedzieć, że jakaś czynność z perspektywy przeszłości, będzie zakończona we wskazanym momemncie w przyszłości.
 • Forma twierdząca wygląda tak, np.: I expected that we would have written this text by four o'clock. = Oczekiwałem, że napiszemy ten tekst do czwartej.
 • Formę przeczącą tworzymy tak samo jak w Future in the Past Simple, czyli wstawiamy not za would np.: I would not (wouldn't) have worked.
 • Formę pytającą tworzymy tak samo jak Future in the Past Simple, czyli dodajemy do zdania twierdzącego czasownik asked, np.: She asked if they would have done it by two o'clock.

Future in the past perfect continuous (Czas przyszły w czasie zaprzeszłym ciągłym)[edytuj]

Czas przyszły w czasie zaprzeszłym ciągłym tworzony za pomocą operatora would (lub should), czasownika have imiesłowu biernego czasownika bebeen oraz czasownika w formie gerund.

 • Future in the Past Perfect Continuous używamy gdy chcemy powiedzieć, że jakaś czynność z perspektywy przeszłości, najczęściej już trwająca zakończy się w określonym momencie w przyszłości.
 • Formę twierdzącą, i przeczącą tworzy się analogicznie do form czasu Future Perfect Continuous. Zmienia się wyłącznie operator will na would, a shall na should.
 • Przy formie pytającej dodajemy czasownik asked, np.: She asked if they would have been working here in May for 20 years. = Ona zapytała, czy w maju minie 20 lat, odkąd tu pracują.

Tryb rozkazujący – Imperative[edytuj]

W najczęściej używanej drugiej osoby liczby pojedynczej i mnogiej tryb rozkazujący jest tożsamy z bezokolicznikiem (bez wyróżnika to) W pozostałych osobach używa się czasownika let, zaimka w formie dopełnienia i bezokolicznika. Przeczymy używając dla drugiej osoby formy don't a dla pozostałych partykuły not. Poniżej podano odmianę czasownika „go” („iść”) w trybie rozkazującym.

let me go      let us (let's) go
go          go
let him/her go    let them go

Pewne znaczenie trybu rozkazującego przejawia czasownik shall, w przeszłości służący głównie do wyrażania rozkazów, a obecnie będący w zaniku, zwłaszcza poza Anglią. Służy on do budowy czasu przyszłego, ale również tzw. coloured future – przyszłości w aspekcie modalnym – występuje wtedy (w przeciwieństwie do czasu przyszłego) we wszystkich osobach.

I shall read     we shall read
you shall read    you shall read
he/she shall read  they shall read

Często stosowany jest w oficjalnych rozkazach, upomnieniach itp., np.

 • Each employee shall obey the Health and Safety rules (każdy pracownik musi przestrzegać przepisów BHP)

W mowie potocznej rzadko stosowany, często w żartobliwym kontekście:

 • You shall listen – masz słuchać

Tradycyjnie z czasownikiem shall łączy się tekst dziesięciu przykazań

 • Thou shalt not kill (w wersji współczesnej You shall not kill) – nie zabijaj.

Tryb łączący – Subjunctive[edytuj]

http://en.m.wikipedia.org/wiki/English_subjunctive#Forms

Strony czasownika[edytuj]

W języku angielskim występują trzy strony: czynna, bierna i zwrotna.

Strona czynna[edytuj]

W stronie czynnej podmiot wykonuje daną czynność. W przeciwieństwie do strony biernej, wykonawca czynności jest znany:

 • He will go to the forest = on pójdzie do lasu.

Strona bierna[edytuj]

Oznacza, że czynność jest wykonywana na podmiocie. Zasadniczą różnicą między angielskim i większością języków jest to, że podmiotem w zdaniu w stronie biernej może stać się również dopełnienie dalsze:

 • She was given a chance = dano jej szansę.

Strona bierna nie może być utworzona w czasach z rodziny Perfect Continuous.

Strona zwrotna[edytuj]

Oznacza wykonywanie czynności przez podmiot na samym sobie. Używa się do tego celu partykuły o konstrukcji zaimek w formie dopełnienia + self w liczbie pojedynczej lub selves w liczbie mnogiej

myself ourselves
yourself yourselves
himself herself itself themselves

Jest to jedyny przypadek w języku, gdy druga osoba liczby pojedynczej różni się od liczby mnogiej. Strona zwrotna nie występuje w relacjach wzajemnych (reciprocal). Używa się wtedy each other, w l. mn one another.

 • They washed themselves = umyli się (każdy siebie)
 • They washed each other = umyli się (wzajemnie)

Imiesłowy[edytuj]

W języku angielskim używane są trzy rodzaje imiesłowów (participle):

 1. present participle (imperfect participle, imiesłów czasu teraźniejszego), tworzony przez dodanie sufiksu -ing do czasownika (tworząc formę identyczną z gerundem ale różniącą się użyciem),
 2. past participle (imiesłów przeszły), zazwyczaj tworzony tak samo jak czasowniki w past tense, szczególnie w przypadku czasowników kończących się na -ed
 3. perfect participle (imiesłów przeszły dokonany), tworzony z członu having oraz formy past participle

Przykłady imiesłowów to:

 • talktalking, talked (forma regularna), having talked
 • dodoing i done (forma nieregularna), having done
 • saysaying i said (forma nieregularna), having said
 • eateating i eaten (forma nieregularna), having eaten

Można powiedzieć, że pierwszy z wymienionych imiesłowów odpowiada polskim imiesłowom przymiotnikowemu czynnemu (robiący) i przysłówkowemu współczesnemu (robiąc), drugi – imiesłowowi przymiotnikowemu biernemu ([z]robiony), trzeci – imiesłowowi przysłówkowemu uprzedniemu (zrobiwszy).

Verbing[edytuj]

Verbification (verbing) (od słowa „verb” – czasownik) to charakterystyczna cechą języka angielskiego którą jest możliwość tworzenia czasowników z rzeczowników, przymiotników i innych części mowy. Zazwyczaj słowa takie tworzy się poprzez dodanie afiksu w rodzaju ize, ify lub en do danego słowa lub po prostu używając danego nie-czasownika jako czasownik. Najprostszym przykładem jest już samo słowo „verbing” które powstało od słowa „verb” czasownik. Verbification jest bardzo często używane w sposób żartobliwy czy slangowy ale jest to także przyjęty i naturalny proces w angielskim i wiele z naturalnie używanych czasowników powstało w taki sposób, przykładami mogą być takie słowa jak „access” – początkowa forma tego słowa to rzeczownik (gain access to the file), używane jest teraz także jako czasownik (access the file); czy „host” – znaczące „gospodarz” ale także „ugościć”.

Tego typu neologizmy są często używane żartobliwie, np. beer me („podaj mi piwo”, rzeczownik „beer” jest tu użyty jako czasownik).

Jednym z najbardziej znanych przykładów verbing jest wypowiedź Calvina, jednej z postaci popularnego komiksu Calvin and Hobbes który mówi, że „Verbing weirds language” (dosłownie – „czasownikowanie udziwacznia język”) – w tym, zamierzonym zapewne przez autora, przypadku słowo verb (rzeczownik) zostało najpierw zmienione na czasownik, zaś następnie na formę rzeczownika gerund.

Przedimek[edytuj]

W języku angielskim rozróżniamy trzy rodzaje przedimków:

 • a/an – nieokreślone;
 • the – określony;
 • zerowy.

a/an – przedimki nieokreślone[edytuj]

W języku angielskim przedimek nieokreślony występuje w dwóch formach:

 • a – gdy dany wyraz wymawiamy rozpoczynając go spółgłoską, np.: a cat ([jakiś] kot); a room (pokój) itp. Stosujemy go również, gdy wymawiamy dany wyraz zaczynając od spółgłoski lub półsamogłoski, chociaż piszemy go rozpoczynając samogłoską w polskim rozumieniu (w języku polskim zapis literowy wyrazu odpowiada najczęściej głoskom), np.: a university (wymawiamy juni...).
 • an – stosujemy, gdy dany wyraz wymawiamy zaczynając od samogłoski, np.: an article, an orange, an hour (wymawiamy auɘ)

Zastosowanie[edytuj]

Przedimków a/an używamy wyłącznie przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej,

 • Gdy mówimy o danej rzeczy lub osobie po raz pierwszy – pozostaje ona dla rozmówcy bliżej nieokreślona.
 • Stosujemy je szczególnie często po czasowniku to be (być) – mówiąc o reprezentowaniu jakiejś większej kategorii (ktoś/coś jest kimś/czymś).
 • Używamy ich także zamiennie ze słowem one, np.: an hour/one hour [godzina], ale three hours' (bez a/an!). Szczególnie przed określeniami ilości lub liczby używa się a/an zamiast one, np.: a half [jedna druga, połowa]; a couple [para, dwa], a dozen [tuzin].
 • Dzięki przedimkom tym możemy również określić miarę bądź częstotliwość. a/an oznacza wtedy tyle co per [na, przez], np.:
once a day [raz dziennie, raz na dzień];
twice a month [dwa razy w miesiącu, na miesiąc];
two times a year [dwa razy do roku, rocznie].
An apple a day [(jedno) jabłko dziennie].

the – przedimek określony[edytuj]

Przedimek określony the jest najpopularniejszym słowem angielskim. Stosuje się go do określenia czegoś, co w danej sytuacji jest jednoznaczne, o czym była mowa wcześniej. Gdy więc mówi się o czymś/kimś po raz pierwszy, rzeczownik ten poprzedzony jest nieokreślonym a/an. Jeżeli jednak wspomina się o czymś/kimś znowu, zamiast nieokreślonego a/an należy użyć the. Np.:

He sold a house. [(on) Sprzedał (jakiś) dom.]
It was quite silly to sell the house now, but he did it. (To było trochę głupie sprzedawać (ten) dom teraz, ale sprzedał go.)
(Zauważmy, że z obu zdań nie wynika, że to był jego dom. W pierwszym zdaniu mamy informacje o tym, że pewien dom został sprzedany, a w drugim mowa, że głupio było sprzedać dom, o którym mowa w zdaniu pierwszym.)

Zastosowanie[edytuj]

 • gdy mowa o rzeczy wspomnianej wcześniej;
 • w sytuacji, kiedy mowa o konkretnej rzeczy (chociaż wspomniano o niej po raz pierwszy), np.:
Don't the roses look lovely? (Czy te róże nie wyglądają uroczo? → mowa o konkretnych różach)
Excuse me, which way is the center? (Przepraszam, w którą stronę jest centrum? → chodzi o centrum danego miasta)
 • kiedy powszechnie wiadomo, o jaką rzecz chodzi, np.:
The Earth moves round the Sun. [Ziemia kręci się wokół Słońca.] (Nie ma innej Ziemi ani innego Słońca. Porównaj też np. The Beatles)
 • kiedy rzeczownik opisany jest dodatkowymi słowami, które wskazują na konkretną rzecz, np.:
The bicycle John bought last week has been stolen. [Rower, który John kupił w zeszłym tygodniu, został skradziony.]
 • gdy mowa o rzeczy, która generalnie była już wspomniana (która jest składnikiem rzeczy wspomnianej), np.:
It's a fine bicycle, but the brakes don't work. [Rower jest w porządku, ale (jego) hamulce nie działają.]
 • jeśli mówimy o rzeczach, które są jedyne, np.:
This is the only pair of gloves I have. [To jest jedyna para rękawiczek jaką mam.] (uwaga na „an only child” = jedynak; „the only child” = jedyne dziecko /w jakimś miejscu, w jakiejś sytuacji, w jakiejś grupie itp./)
 • mówiąc o mediach generalnie: the theatre, the press, the radio, the internet, itp.

Przedimek zerowy[edytuj]

W niektórych sytuacjach mówimy o tzw. przedimku zerowym. Mamy do czynienia z jego „występowaniem” (przed rzeczownikiem fizycznie nie znajduje się wtedy nic) w przypadku liczby mnogiej i nazw własnych. Istnieją tu jednak liczne wyjątki.

W zdaniu nie stawiamy żadnego przedimka[1]:

– gdy mówimy o czymś w sensie ogólnym,

– przed nazwami jezior, wysp, gór, parków,

– przed nazwami miast, ulic, krajów, stanów,

– przed nazwami własnymi,

– przed nazwami posiłków,

– przed nazwami dni, miesięcy, świąt,

– przed nazwami przedmiotów szkolnych.

Przymiotniki i przysłówki[edytuj]

Przymiotniki (adjective) służą do określania cech rzeczowników, a przysłówki (adverb) służą do określania cech czasowników, przymiotników i innych przysłówków. W zdaniach przymiotniki poprzedzają rzeczowniki, a przysłówki mogą występować przed lub po czasownikach. W języku angielskim można stworzyć przysłówek z przymiotnika – dodanie sufiksu -ly zmienia przymiotnik w przysłówek (co czasem pociąga za sobą także zmianę kolejności wyrazów w zdaniu). Niekiedy jednak w funkcji przysłówka może zostać użyty przymiotnik także i bez tej końcówki, a dodanie jej zupełnie zmienia znaczenie wyrazu, np. hard = „ciężki” albo „ciężko” i hardly = „ledwo”.

W mowie potocznej można czasami spotkać się z przykładami nieprawidłowego użycia tych form:

 1. I feel bad – źle się czuję
 2. I feel badly – mam upośledzony zmysł dotyku.

To drugie zdanie jest niepoprawne, jako że w rzeczywistości osoba mówiące te słowa ma na myśli to, że „czuje się źle”, a nie że „ma zły dotyk”.

Innym częstym błędem jest pomylenia znaczeń słów well i good jako przymiotnika, a well jako przysłówka:

 1. I feel good – jestem w dobrym nastroju
 2. I feel well (przymiotnik) – jestem zdrowy
 3. I did well (przysłówek) – dobrze mi się coś udało.

Stopniowanie przymiotnika i przysłówka[edytuj]

Przymiotniki i przysłówki mogą się stopniować. Stopniowanie przysłówka wygląda identycznie jak stopniowanie przymiotnika. W języku angielskim występuje stopniowanie:

 • proste – stopień wyższy to stopień równy z dodaną końcówką -er, stopień najwyższy zaś tworzy się, dodając do stopnia równego końcówkę -est oraz przedimek określony the, np. fast – faster – the fastest (szybki – szybszy – najszybszy),
 • złożone – stopień wyższy tworzy się przez dodanie wyrazu more przed przymiotnikiem w stopniu równym, a najwyższy poprzez umieszczenie wyrażenia the most przed formą podstawową (stopniem równym) przymiotnika. Ten rodzaj stopniowania dotyczy przymiotników i przysłówków mających ponad dwie sylaby, np. important – more important – the most important (ważny – ważniejszy – najważniejszy),
 • nieregularne – przymiotniki stopniujące się nieregularnie to m.in. bad, good, itp.

Stopniowanie nieregularne powyższych przymiotników:

 • bad – worse – the worst (zły – gorszy – najgorszy),
 • good – better – the best (dobry – lepszy – najlepszy)

Uwaga! Nie stopniują się przymiotniki i przysłówki nazywające stałą cechę (kolor, materiał itp.), np. yellow – żółty, wooden – drewniany.

Przypisy

 1. Przedimek zerowy – przykłady Przedimki.