Puszcza Augustowska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Puszcza Augustowska
Ilustracja
Bór mieszany w Puszczy Augustowskiej
Rodzaj obszaru kompleks leśny
Drzewostan sosna, świerk
Państwo  Polska
Województwo podlaskie
Powierzchnia ok. 160 tys. ha (w Polsce
ponad 114 tys. ha)
Zbiorniki wodne Jezioro Wigry
Kanały Kanał Augustowski
Formy ochrony przyrody
Nazwa Wigierski Park Narodowy
Powierzchnia 14 999,50 ha
Nazwa Ostoja Augustowska
Forma ochrony SOOS Natura 2000
Kod obszaru PLH200005
Nazwa Puszcza Augustowska
Forma ochrony OSO Natura 2000
Kod obszaru PLB200002
Inne rezerwaty przyrody i in.
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Puszcza Augustowska
Puszcza Augustowska
Ziemia53°54′33,52″N 23°13′41,55″E/53,909311 23,228208
Puszcza Augustowska na mapie Suwalszczyzny

Puszcza Augustowska (lt. Augustavo giria, biał. Аўгустоўская пушча) – duży kompleks leśny położony w województwie podlaskim oraz na Litwie i Białorusi. Powierzchnia całej puszczy wynosi ok. 160 tys. ha, z czego w granicach Polski znajduje się ponad 114 tys. ha. Na jej terenie znajduje się Wigierski Park Narodowy.

Geografia[edytuj | edytuj kod]

Puszcza Augustowska leży na obszarze niemal płaskiego pola sandrowego, usypanego podczas postoju lądolodu skandynawskiego w okresie zlodowacenia bałtyckiego. Jedynym urozmaiceniem rzeźby terenu są wydmy.

Puszczę przecina dział wodny Wisły (ok. 40% obszaru puszczy; rzeki: Rospuda i Blizna) oraz Niemna (ok. 60% obszaru puszczy; Czarna Hańcza z dopływami: Marychą i Wołkuszanką)[1].

Na terenie puszczy znajdują się liczne jeziora: Wigry, Sajno, Białe Augustowskie, Necko, Studzieniczne, Serwy, Blizno, Pomorze i inne.

Klimat tych terenów należy do najsurowszych w Polsce (poza górami). Średnia temperatura roczna wynosi 6 st. C, roczna amplituda – prawie 24 st. C (od –5,6 st. zimą do +17,3 st. latem). Zima trwa 114 dni (od końca listopada), pokrywa śnieżna zalega 101 dni[2].

Flora i lasy[edytuj | edytuj kod]

Flora[edytuj | edytuj kod]

Ze względu na surowy klimat w puszczy zachowały się gatunki roślin będące reliktami północnymi: brzoza niska, cis, borówka bagienna, zimoziół północny i rosiczki[3].

Lasy[edytuj | edytuj kod]

85% obszaru puszczy pokrywają bory z dużą przewagą sosny (ponad 70%, z cenną odmianą sosna augustowska) i mniejszym udziałem świerka (17%)[2]. Wiele jest drzewostanów starych, liczących ponad 120 lat. Nie są rzadkością drzewa o wysokości 30-40 m. Na niektórych obszarach rosną dobrze zachowane bory wilgotne i bagienne, wiele jest torfowisk. Występują też olsy (8,5% powierzchni, głównie w południowej części), a miejscami także grądy.

Typy siedliskowe lasu w Puszczy Augustowskiej (1996)[4]
Typ Skrót Powierzchnia (ha) Udział (%) Główne gatunki drzew
Bór świeży Bśw 31556 40,4 sosna (99,6%)
Bór mieszany świeży BMśw 24154 31,0 sosna (95,3%), świerk (3,8%), brzoza (0,9%)
Las mieszany świeży LMśw 4788 6,1 sosna (41,3%), świerk (28,8%), brzoza (16,8%), dąb (12,7%)
Ols Ol 4267 5,5 olcha (69,1%), brzoza (28%), świerk (2,6%)
Bór mieszany wilgotny BMw 2974 3,8 sosna (41,3%), świerk (36%), brzoza (19,7%), olcha (2,4%)
Las świeży Lśw 1994 2,6 dąb (42,4%), świerk (34,6%), sosna (11,2%), brzoza (9,3%), olcha (1,2%)
Ols jesionowy OlJ 1913 2,5 olcha (77,5%), brzoza (14,3%), jesion (5,1%), świerk (2,9%)
Las mieszany bagienny LMb 1543 2,0 brzoza (40,5%), świerk (34,2%), olcha (19,6%), sosna (5,5%)
Las mieszany wilgotny LMw 1281 1,6 brzoza (45%), świerk (39,1%), olcha (10,6%), sosna (3,7%), dąb (1,1%)
Bór mieszany bagienny BMb 1047 1,3 sosna (68,2%), świerk (8,6%), brzoza (22,1%), olcha (1,1%)
Bór wilgotny Bw 1030 1,3 sosna (77,8%), brzoza (14,5%), świerk (7,7%)
Bór bagienny Bb 922 1,2 sosna (94,3%), brzoza (5,7%)
Las wilgotny Lw 562 0,7 olcha (47,2%), brzoza (28,9%), świerk (14,8%), dąb (5,9%), jesion (2,8%)
Gatunki drzew w Puszczy Augustowskiej (1996)[4]
Gatunek Powierzchnia (ha) Udział (%)
sosna 60400 77,41
świerk 5571 7,14
brzoza 5043 6,46
olcha 4925 6,31
dąb 1518 1,95
jesion 105 0,14
modrzew 39 0,05
osika 33 0,04

Dane w tabelach dotyczą nadleśnictw: Augustów, Głęboki Bród, Płaska, Pomorze, Szczebra.

Fauna[edytuj | edytuj kod]

W Puszczy stwierdzono obecność ponad 2 tys. gatunków zwierząt (z tej liczby największą część stanowią owady).

Wśród ssaków występują: wilk szary, jenot, ryś, borsuk, jeleń szlachetny, łoś, sarna, zające: bielak i szarak, bóbr, piżmak, wydra i inne. W przeszłości żyły tu także tury, żubry, niedźwiedzie i rosomaki.

Spośród rzadkich ptaków żyją tu m.in.: bocian czarny, trzmielojad, orlik krzykliwy, gadożer, kania czarna, kania ruda, dzięcioły: białogrzbiety, trójpalczasty i zielonosiwy, głuszec oraz cietrzew.

W Puszczy żyją prawie wszystkie gatunki krajowych płazów i gadów, a w wodach bytuje ponad 30 gatunków ryb.

Z entomofauny na terenie Puszczy mają swoje stanowiska głównie motyle i ważki. Występujące prawnie chronione gatunki motyli jak też znajdujące się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt – Bezkręgowce to: szlaczkoń torfowiec, modraszek arion, czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek, dostojka eunomia, dostojka akwilonaris, strzępotek hero, strzępotek soplaczek, skalnik alcyona, mszarnik jutta, wstęgówka bagienka, błyszczka zosimi, błyszczka mikrogamma[5][6]. Spotykane chronione ważki to: zalotka większa, zalotka białoczelna, żagnica zielona i trzepla zielona[7]. W minionym stuleciu wykazywany był gatunek ważki żagnicy torfowcowej[7].

Ochrona przyrody[edytuj | edytuj kod]

Zbiorowisko leśne nad Rospudą
Rezerwat przyrody Perkuć

W północnej części Puszczy Augustowskiej leży Wigierski Park Narodowy, obejmujący jezioro Wigry i przylegające lasy. Ponadto, w najcenniejszych przyrodniczo fragmentach Puszczy Augustowskiej utworzono rezerwaty:

Tereny puszczańskie zostały objęte też obszarami chronionego krajobrazu:

 • Puszcza i Jeziora Augustowskie
 • Dolina Rospudy
 • Pojezierze Sejneńskie
 • Dolina Biebrzy I.

Puszcza Augustowska znajduje się ponadto na liście planowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz została uznana za ptasią ostoję.

Dzieje Puszczy[edytuj | edytuj kod]

Fazy rozwoju[edytuj | edytuj kod]

Lasy dzisiejszej Puszczy Augustowskiej zaczęły kształtować się u schyłku ostatniego zlodowacenie w okresie zwanym późnym glacjałem (ok. 14 tys. do 11,7 tys. lat temu). Fazy rozwoju lasów wokół Wigier zostało odtworzone na podstawie osadów dennych tego jeziora. Większość puszczy miała warunki rozwoju zbliżone do tych z okolic Wigier (zawartość pyłków w osadach daje informacje o dawnej roślinności rozwijającej się dawniej nawet w odległości do 100 km od zbiornika[8]). Wyróżniono cztery stadia rozwoju lasów wigierskich[9]:

 • I. Lasy borealne sosnowo-brzozowe (11,7 do 10,4 tys. lat temu) – Dominowała sosna z domieszką brzozy, rzadko występowała osika i świerk. Zagęszczenie drzew, z dość dużym udziałem krzewów, początkowo było niewielkie, później wzrastało. Pod koniec okresu mógł pojawić się wiąz i leszczyna.
 • II. Wielogatunkowe lasy liściaste (10,4 do 4 tys. lat temu) – W tym okresie nastąpiła ekspansja ciepłolubnym drzew liściastych. Na początku głównie leszczyny, która prawdopodobnie dominowała w podszycie i miała dużo większy udział niż obecnie. Jednocześnie spadło znaczenie sosny. Podmokłe siedliska zajmowała olsza. Od początku okresu miała też miejsce ekspansja dębu, lipy, jesionu i wiązu, która apogeum osiągnęła w środkowej części okresu, zmniejszając zasięg leszczyny. Świerk był słabo rozpowszechniony. W końcowej części okresu dominującym drzewem liściastym stał się dąb. Wzrosło też znaczenie świerku.
 • III. Lasy mieszane świerkowo-dębowe (4 tys. do ok. 430 lat temu) – Na początku okresu nastąpiła gwałtowna ekspansja świerka, z wyraźną redukcją wiązu, lipy, jesionu i leszczyny. Z drzew liściastych ważnym składnikiem lasów pozostał dąb. Ekspansji świerka sprzyjało ochłodzenie i zwilgotnienie klimatu. Mogła mieć też znaczenie działalność człowieka – świerk adaptował się dobrze w miejscu wyciętego lasu.
 • IV. Lasy sosnowo-świerkowe (od ok. 430 lat temu do dzisiaj) – W tym okresie zanotowano ustąpienie drzew o największych wymaganiach termicznych (lipa, wiąz i jesion), znaczne ograniczenie areału dębu, grabu i leszczyny oraz rozprzestrzenienie się sosny. W tym okresie na skład lasów większy wpływ wywarła działalność człowieka oraz gospodarka leśna.

Zaludnienie i eksploatacja[edytuj | edytuj kod]

Puszcza Augustowska stanowiła w przeszłości część rozległych, dziewiczych lasów rosnących pomiędzy Litwą, Mazowszem i Rusią. Do XIII wieku jej teren był zamieszkiwany przez Jaćwingów. Po ich eksterminacji lub wysiedleniu ponowne zasiedlanie puszczy rozpoczęło się dopiero w XV wieku. Wtedy podzielono lasy na tzw. puszcze, czyli leśnictwa: Puszczę Perstuńską, Przełomską, Berżnicką i inne. W połowie XVI wieku weszły one w skład dóbr królewskich i były terenem łowów na grubego zwierza: tury, żubry, łosie, jelenie, dziki, niedźwiedzie, wilki. Wtedy też zaczęto eksploatować puszczę: wycinano drzewa, które następnie spławiano rzekami do portów bałtyckich; wyrabiano smołę, potaż, dziegieć i węgiel drzewny, wytapiano żelazo z rudy darniowej, zbierano miód z barci. W tym też czasie na południowym skraju puszczy zakładano wsie osockie – mieszkali w nich tzw. osocznicy, czyli strażnicy puszczy królewskiej. Przeważnie byli to chłopi, zwolnieni z obowiązków pańszczyźnianych, których funkcja przechodziła z ojca na syna – w ten sposób powstały m.in. wsie Starożyńce (rodzina Starożyńców), Markowce (Markowiczów), Skieblewo i Kurianka (Kurianowiczów). Z biegiem czasu stopniowo zmieniano ich w zwykłych chłopów pańszczyźnianych, wyjątkiem były Bohatery Leśne, w których osadzono Bohatyrowiczów z drobnej szlachty, pełniących swoją służbę aż do rozbiorów. Podobnie długo spełniali swoją powinność osocznicy z wsi Żabickie, którzy odpowiedzialni byli za przewożenie korespondencji zarządu lasów. Osiedlono tutaj także bartników, pilnujących królewskich barci – tak powstały wsie Bartniki i Rakowicze[10].

W okresie powstania styczniowego puszczańskie ostępy były schronieniem dla walczących i miejscem potyczek. W rezerwacie Kozi Rynek znajdują się mogiły powstańców poległych w bitwie z przeważającymi wojskami rosyjskimi 29.06.1863 r. W uroczysku leśnym Powstańce (na północ od Augustowa) w kwietniu 1863 r. działała kuźnia powstańcza (obecnie znajduje się tam pomnik).

W czasie I wojny światowej puszcza mocno ucierpiała z powodu rabunkowego wyrębu drzew przez Niemców (wycięto ok. 15% lasów).

Podczas II wojny światowej las ponownie służył za schronienie partyzantom. Był też miejscem straceń ludności – np. w okolicy wsi Szczebra w latach 19411944 zamordowano ok. 8000 ludzi, głównie Żydów.

Turystyka[edytuj | edytuj kod]

Jezioro Wigry

Przez Puszczę Augustowską prowadzą liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe (np. Szlak rowerowy na Powstańce) i kajakowe. Jeziora są cenione przez żeglarzy i amatorów innych sportów wodnych, a także wędkarzy.

Atrakcje turystyczne na terenie Puszczy Augustowskiej:

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. suwalszczyzna.com.pl
 2. a b Puszcza Augustowska – mapa turystyczno-krajoznawcza (część opisowa), ATIKART Białystok, ​ISBN 83-902550-0-6
 3. suwalszczyzna.pl
 4. a b Sokołowski 2006 ↓, s. 55.
 5. Buszko 1997 ↓.
 6. Głowaciński i Nowacki 2004 ↓.
 7. a b Bernard i in. 2009 ↓.
 8. Ber 1981 ↓, s. 25.
 9. Kupryjanowicz 2009 ↓.
 10. Rąkowski 2005 ↓, s. 155.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Andrzej Ber: Przewodnik geologiczny – Pojezierze Suwalsko-Augustowskie. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1981. ISBN 83-220-0131-2.
 • Rafał Bernard, Paweł Buczyński, Grzegorz Tończyk, Jacek Wendzonka: Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce. Poznań: WN Bogucki, 2009. ISBN 978-83-61320-54-8.
 • Jarosław Buszko: Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce 1986–1995. Toruń: Turpres, 1997. ISBN 83-86-781-40-8.
 • Zbigniew Głowaciński, Janusz Nowacki, Polska Czerwona Księga Zwierząt -Bezkręgowce, „PAN, AR”, 2004, ISBN 83-88934-60-0.
 • Mirosława Kupryjanowicz. Historia wigierskich lasów zapisana na dnie. „Wigry. Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego”. 1, 2009. Wigierski Park Narodowy. 
 • Grzegorz Rąkowski: Polska Egzotyczna. Część I. Przewodnik. Pruszków: Oficyna wydawnicza „Rewasz”, 2005. ISBN 83-89188-37-6.
 • Aleksander W. Sokołowski: Lasy północno-wschodniej Polski. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2006. ISBN 978-83-89744-40-1.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Hasło słownikowe z roku 1880