Przejdź do zawartości

Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce – część polskiej sieci dróg krajowych obejmująca najważniejsze drogi krajowe, obsługujące trasy międzynarodowe i międzyregionalne.

Według planów obowiązujących od września 2019 roku planowana sieć dróg szybkiego ruchu będzie docelowo liczyć około 8177 km, w tym ok. 2100 km autostrad i ok. 6077 km dróg ekspresowych[1]. Według danych z raportu przygotowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne w 2020 roku jakość dróg klasyfikuje Polskę na 20. miejscu spośród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej i 57. na świecie[2]. Z kolei Światowy Ranking Konkurencyjności (The World Competitiveness Yearbook) za 2022 r. przygotowany przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju Zarządzania (IMD), klasyfikuje Polskę na 26. miejscu w Europie (w rankingu uwzględniono 30 państw z Europy) i 43. miejscu na świecie[3].

Stan autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

     istniejące

     przejezdne (według tymczasowej organizacji ruchu)

     w budowie

     etap projektowania (umowa „projektuj i buduj”)

     etap przetargu

     wydana decyzja środowiskowa

     planowane

Układ autostrad i dróg ekspresowych, zgodny z rządowym „wykazem autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej” będącym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów[1]. Wykaz nie zawiera wszystkich planowanych i przygotowywanych do budowy dróg ekspresowych, ani nie uwzględnia docelowych przebiegów dróg.

Definicje ustawowe[edytuj | edytuj kod]

Pierwsze polskie znaki drogowe oznaczające początek autostrady (znak IIIA – 12) i jej zakończenie (IIIA – 13), wprowadzone w 1968. W 1975[4] zmieniono ich wygląd na obowiązujący do dzisiaj.

Już w latach 60. XX wieku w polskich aktach prawnych zaczęły pojawiać się zagadnienia dotyczące autostrady[5], którą uznawano za drogę specjalnie zaprojektowaną i zbudowaną dla ruchu samochodowego i oznaczoną określonym znakiem drogowym. Oznakowane w ten sposób drogi charakteryzowały się ograniczeniami dostępu[6] oraz specyficznymi zasadami[7].

Obecnie w polskim prawodawstwie definicje legalne pojęcia „autostrada” i „droga ekspresowa” zawarte są w dwóch aktach prawnych:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.) – w art. 3 pkt 2 i art. 4 pkt 10, pkt 11 – określa je w następujący sposób:

 • autostradadroga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego. Wyposażona jest w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady;
 • droga ekspresowa – droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażona w jedną lub dwie jezdnie, posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi. Wyposażona jest w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi;

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) – w art. 2 pkt 3, pkt 4 – definiuje je w następujący sposób:

 • autostrada – autostradę w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość wynoszącą co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep
 • droga ekspresowa – drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca.

Parametry techniczne[edytuj | edytuj kod]

Podstawa prawna[edytuj | edytuj kod]

Parametry dróg określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie[8]. Autostrada różni się od drogi ekspresowej głównie tym, że droga ekspresowa: może być jednojezdniowa, ma więcej węzłów, czasami ma skrzyżowania, w terenie zabudowy może być zaprojektowana dla niższej prędkości projektowej niż autostrada, ma węższe pasy ruchu, może mieć węższe pasy awaryjne i pobocza. Droga ekspresowa ma mniejszy minimalny pas drogowy niż autostrada – 40 m zamiast 60 m. Stosowanie zjazdów jest zabronione na obu rodzajach dróg.

Parametry autostrady[edytuj | edytuj kod]

Autostrada wyjątkowo może mieć węzły drogowe z drogami głównymi, węzłami powinna łączyć się z drogami głównymi przyspieszonymi, drogami ekspresowymi i autostradami. Odstępy między węzłami nie powinny być mniejsze niż 15 km, a w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast nie mniejsze niż 5 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstępy uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 5 km i 3 km w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast. Autostrada powinna posiadać urządzenia łączności alarmowej. Pozostałe parametry autostrad są zależne od prędkości projektowej.

prędkość projektowa [km/h] 120 100 801
szerokość pasa ruchu (m) 3,75 3,5
szerokość pasa awaryjnego (m) 3,0 2,5
maksymalna długość odcinka prostego (m) o załomach niwelety (wypukłych zmianach nachylenia drogi) nieograniczających widoczności 2000 1500
minimalna długość odcinka prostego pomiędzy łukami w tę samą stronę (m) 500 400 350
minimalna długość łuku (m) 300 200 150
maksymalne pochylenie podłużne (%) 4 5 6
 1. tylko w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta

Parametry drogi ekspresowej[edytuj | edytuj kod]

Droga ekspresowa wyjątkowo może mieć skrzyżowania na prawe skręty z drogami zbiorczymi, powinna mieć węzły lub skrzyżowania z drogami głównymi i węzły z drogami wyższych klas. Odstępy między węzłami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 5 km, a na terenie zabudowy w granicach lub sąsiedztwie dużego oraz średniego miasta nie mniejsze niż 3 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe to uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 3 km poza terenem zabudowy i 1,5 km na terenie zabudowy. Ronda na drodze ekspresowej są dopuszczone tylko na jej końcach. Stosowanie zjazdów na drodze ekspresowej jest zabronione.

Prędkość projektowa drogi ekspresowej powinna wynosić 120 (tylko dwujezdniowe), 100 lub 80 km/h poza terenem zabudowy oraz 80, 70 lub 60 km/h na terenie zabudowy (w tym ostatnim przypadku tylko silnie zurbanizowanym). Szerokość pasa awaryjnego powinna wynosić 2,5 m. Pozostałe parametry dróg ekspresowych są zależne od prędkości projektowej.

poza terenem zabudowy na terenie zabudowy1
prędkość projektowa [km/h] 1201 100 80 80 70 60
szerokość pasa ruchu (m) 3,5 3,5
3,75²
3,5 3,5
maksymalna długość (m) odcinka prostego o wypukłych zmianach nachylenia drogi
(załomach niwelety) nieograniczających widoczności
2000 1500 1500 1200 1000
minimalna długość odcinka prostego pomiędzy łukami w tę samą stronę (m) 500 400 350 350 300 250
minimalna długość łuku (m) 300 200 150 150 100
maksymalne pochylenie podłużne (%) 4 5 6 6 7 8
 1. tylko drogi dwujezdniowe
 2. droga jednojezdniowa

Prawne warunki korzystania[edytuj | edytuj kod]

Oznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Polskie znaki drogowe oznaczające autostradę (znak D-9) i drogę ekspresową (D-7)
Znaki kierunku i miejscowości oznaczające autostradę (znak E-15c) i drogę ekspresową (E-15d)

Autostrady w Polsce oznacza się znakiem białego wiaduktu nad dwiema białymi jezdniami na niebieskim tle. Numerowane są znakiem o czerwonym tle, z białym numerem zawsze poprzedzonym literą A[9] oraz miniaturką znaku D-9 stosowaną wyłącznie w przypadku drogowskazów wskazujących kierunek dojazdu do autostrady[a]. Drogowskazy na autostradach mają niebieskie tło.

Drogi ekspresowe w Polsce oznacza się znakiem białego samochodu zwróconego frontem do kierowcy, na niebieskim tle. Numerowane są znakiem o czerwonym tle, z białym numerem zawsze poprzedzonym literą S[9] oraz miniaturką znaku D-7 stosowaną wyłącznie w przypadku drogowskazów wskazujących kierunek dojazdu do drogi ekspresowej[b]. Drogowskazy na drogach ekspresowych mają zielone tło.

Numeracja[edytuj | edytuj kod]

Numeracja autostrad i dróg ekspresowych jest spójna z numeracją sieci dróg krajowych. Autostrady budowane są równolegle do dróg krajowych i po oddaniu do użycia przejmują ich numery (przed numerem dodawana jest litera A). Stara droga otrzymuje na ogół nowy numer, większy o 90 od dotychczasowego. Drogi ekspresowe budowane są w większości sytuacji mniej więcej po śladzie istniejących wcześniej dróg krajowych i przejmują numer zastępowanej drogi krajowej (poprzedzony literą S), natomiast na odcinkach, gdzie dawna droga krajowa nie pokrywa się z nowym przebiegiem drogi ekspresowej, staje się ona gminną lub po ew. decyzji władz województwa – drogą wojewódzką i otrzymuje odpowiednie nowe oznaczenie.

E-14a

Autostrady i drogi ekspresowe mogą posiadać jednocześnie oznaczenia tras europejskich, niezależne od numeracji krajowej (np. cała autostrada A2 jest częścią drogi E30). W takich wypadkach na tablicach drogowych uwidocznione są oba numery.

Dopuszczalna prędkość[edytuj | edytuj kod]

Tabela podaje przewidziane przez Prawo o ruchu drogowym limity prędkości na polskich autostradach i drogach ekspresowych.

Maks. prędkość [km/h] dla poszczególnych typów pojazdów
Typ pojazdu Autostrada Droga ekspresowa
Dwujezdniowa Jednojezdniowa
 • samochód osobowy
 • motocykl
 • samochód ciężarowy do 3,5 tony
 • autobus spełniający dodatkowe warunki techniczne
 • samochód osobowy z przyczepą
 • motocykl z przyczepą
 • samochód ciężarowy z przyczepą do 3,5 tony
 • samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony (również z przyczepą)
 • oznakowany pojazd przewożący materiały niebezpieczne i podobne
 • autobus (również z przyczepą)
 • pojazd z urządzeniem wystającym do przodu (więcej niż 1,5 metra od siedzenia)
 • motocykl (również z przyczepą) przewożący dziecko w wieku do lat 7

Wraz z początkiem roku 2011 podwyższono dopuszczalne prędkości dla samochodów osobowych (ze 130 km/h do 140 km/h na autostradach oraz ze 110 km/h do 120 km/h na drogach ekspresowych dwujezdniowych)[10].

Inne ograniczenia[edytuj | edytuj kod]

Prawo o ruchu drogowym na autostradzie i drodze ekspresowej zabrania zawracania, zatrzymywania się lub postoju pojazdu (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych) oraz cofania. W odróżnieniu od autostrady, na drodze ekspresowej dozwolone jest holowanie. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym autostrada przeznaczona jest dla ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep (art. 2 pkt 3).

Opłaty[edytuj | edytuj kod]

Zasady płatności[edytuj | edytuj kod]

Znak drogowy (D-9) z tabliczką (T-28) oznaczający autostradę płatną dla pojazdów lekkich[11]
Miejsca poboru opłat w Polsce
Zarządcy autostrad w Polsce

     Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

     koncesjonariusz

     analiza systemu realizacji

Korzystanie z dróg ekspresowych jest zwolnione z opłat dla pojazdów lekkich, a autostrady A1, A2 i A4 zaplanowano jako płatne[12]. Wpływy z opłat za przejazd odcinkami zarządzanymi przez GDDKiA zasilają Krajowy Fundusz Drogowy.

Na autostradach wybudowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego obowiązują dwa systemy rozliczeń:

 • System opłat rzeczywistych, gdzie wynagrodzeniem koncesjonariusza są wpływy z opłat dokonywanych na bramkach. Wysokość opłat ustala koncesjonariusz (zgodnie z ograniczeniami zawartymi w umowie koncesyjnej). W takim systemie funkcjonują odcinki A2 (Nowy Tomyśl – Konin)[13] oraz A4 (Kraków – Katowice)[14].
 • System opłat za dostępność, gdzie wynagrodzeniem koncesjonariusza jest wypłacana ze środków publicznych przez cały czas trwania koncesji „opłata za dostępność”. Wysokość opłat za przejazd ustala minister ds. transportu a wpływy zasilają Krajowy Fundusz Drogowy. W takim systemie funkcjonują odcinki A2 (Nowy Tomyśl – Świecko)[13] oraz A1 (Toruń – Pruszcz Gdański)[15]. Dokładana wysokość „opłat za dostępność” nie została ujawniona, ale w 2013 szacowana była na 1,3 mld zł rocznie w sumie dla obu tych odcinków[15].

Opłaty są pobierane w dwóch systemach: otwartym i zamkniętym.

System otwarty[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Koncesjonariusze polskich autostrad.

Popularniejszym spośród funkcjonujących u koncesjonariuszy jest system otwarty, w którym opłata za przejazd pobierana jest wyłącznie w umieszczonych w poprzek głównych jezdni autostrady punktach poboru opłat (PPO), w których dokonuje się płatności zróżnicowanej w zależności od typu pojazdu. Wdrożenie takiego systemu jest relatywnie tanie, jednakże obniża płynność ruchu na trasie, bowiem w celu wniesienia opłaty konieczne jest zatrzymanie pojazdu na każdym PPO (przykładowo na wielkopolskim odcinku A2 co około 50 km).

W tym systemie pobierane są opłaty przez:

System zamknięty[edytuj | edytuj kod]

Innym sposobem poboru myta autostradowego jest tzw. system zamknięty, w którym na drogach dojazdowych do i z każdego węzła autostrady (na tzw. łącznicach) budowane są stacje poboru opłat (SPO) oraz punkty poboru opłat (PPO) na jezdniach głównych autostrady, na końcach odcinka koncesyjnego. W tych miejscach kierowca wjeżdżający na autostradę otrzymuje bilet, za który płaci we właściwym SPO lub PPO, opuszczając autostradę. Opłata jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu oraz pokonanego dystansu. System ten wymaga znacznie większych nakładów, ze względu na konieczność wybudowania SPO na każdym węźle. Rozwiązanie takie jest znacznie wygodniejsze dla użytkowników, gdyż nie tamuje ruchu na głównych jezdniach drogi, co zdecydowanie wpływa na utrzymanie dużej płynności ruchu (a co za tym idzie – skrócenie czasu przejazdu i obniżenie zużycia paliwa) oraz poprawę bezpieczeństwa, natomiast może powodować zakłócenia w ruchu na węzłach.

W tym systemie pobierane są opłaty na odcinkach:

Do 1 grudnia 2021, w tym systemie pobierane były również opłaty na odcinkach A2 KoninStryków (103 km), od 1 lipca 2011, oraz A4 Bielany WrocławskieGliwice-Sośnica (166 km), od 1 czerwca 2012[17].

Autostrady bezpłatne[edytuj | edytuj kod]

Jest lub pozostanie bezpłatny przejazd:

System opłat viaTOLL[edytuj | edytuj kod]

Polski znak drogowy (T-34) wskazujący, że za przejazd tak oznaczonym odcinkiem drogi publicznej pobiera się opłatę elektroniczną (w systemie e-TOLL, dla pojazdów ciężkich i autobusów)
 Osobny artykuł: viaTOLL.

Od 1 lipca 2011 pojazdy przekraczające dopuszczalną masę całkowitą (dmc) 3,5 tony oraz autobusy muszą posiadać urządzenie systemu viaTOLL. Na wybranych odcinkach dróg zainstalowano czytniki elektroniczne, które w sposób bezprzewodowy połączą się z urządzeniem oraz naliczą opłatę za przejazd. Urządzenie można doładować na wybranych stacjach benzynowych oraz w przystosowanych do tego punktach. Kary za przejazd po płatnym odcinku bez urządzenia są następujące:

 • 1500 zł (w przypadku pojazdu o dmc powyżej 12 ton)
 • 750 zł (w przypadku pojazdu o dmc od 3,5 ton do 12 ton)[19].

System viaTOLL miał być wygaszony najpóźniej do 30 września 2021[20], zastąpi go nowy system e-TOLL.

System opłat e-TOLL[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: System e-TOLL.

24 czerwca 2021 uruchomiono nowy system do poboru opłaty elektronicznej – e-TOLL, oparty na technologii pozycjonowania satelitarnego. Ma on zastąpić funkcjonujący w oparciu o bramownice system viaTOLL i zmniejszyć koszty po stronie administracji drogowej. Obowiązek korzystania z systemu nałożony jest na użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz autobusów.

Elektroniczny system poboru opłat[edytuj | edytuj kod]

W 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podało plany wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat. Nowe rozwiązania dotyczą płatnych autostrad, na których występują problemy przy istniejącym manualnym systemie poboru opłat. W czasie wielkiego natężenia ruchu drogowego, który szczególnie powstaje w okresie wakacyjnym, tworzą się olbrzymie zatory drogowe, które czasem sięgają nawet 10 km[21]. Kierowcy są zmuszeni oczekiwać do 2 godzin przed punktami poboru opłat, aby wnieść opłatę. Dlatego też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała przetargi na wybudowanie nowych bramek na autostradzie A4[22].

W ratowaniu sytuacji nie pomogło wydzielenie dodatkowych stanowisk poboru opłat dla aut posiadających system ViaAuto na autostradach A2 i A4[23] – według wielu ekspertów było to zabranie jednego stanowiska dla kierowców płacących tradycyjnie.

W czasie wakacyjnych korków zostało wprowadzonych wiele prostych rozwiązań, między innymi pomoc „lotnych” inkasentów, którzy bezpośrednio podają bilety kierowcom, zmniejszając zatory drogowe, czy też wytyczenie przez policję objazdów[24]. Następnie decyzją Rady Ministrów, w sierpniowe weekendy do końca wakacji w roku 2014 na odcinku autostrady A1 zarządzanym przez GTC miały zostać całkowicie zniesione opłaty na wszystkich punktach poboru opłat. Darmowy przejazd obowiązywać miał od piątku od godziny 16 do niedzieli do godziny 24[25].

Nowy system miał być wprowadzony do 2016–2017 roku. Według różnych koncepcji miałby on na celu całkowitą likwidację punktów poboru opłat lub ich przebudowę, w której nad każdym stanowiskiem bramkowym zamontowany byłby nadajnik viaTOLL. Każde auto musiałoby zawierać urządzenie viaAUTO, takie, jakie posiadają pojazdy ciężarowe. Biorąc pod uwagę fakt, że nie każdy kierowca jeździ regularnie po autostradach, istniałaby możliwość wcześniejszego zarejestrowania się na specjalnej stronie internetowej, a system miałby rozpoznać pojazd, skanując jego tablice rejestracyjne. Koncepcja musiałaby pozyskać uznanie prywatnych koncesjonariuszy[26][27].

System automatyczny VideoToll

W lipcu 2019 r. uruchomiony został system automatycznego poboru opłat na autostradzie A1 (odcinek ToruńGdańsk)[28] i na autostradzie A4 (odcinek KatowiceKraków)[29]. System opiera się na videotollingu (odczycie tablic rejestracyjnych pojazdu). Żeby móc skorzystać z automatycznych płatności, należy pobrać aplikację dostępną na urządzenia z systemem operacyjnym iOS lub Android, uzupełnić dane pojazdu (markę, model, kraj aktualnej rejestracji, numer rejestracyjny, kategorię pojazdu) oraz podpiąć kartę płatniczą, z której ma zostać pobrana opłata za przejazd.

 Osobny artykuł: Videotolling.

System opłat w swobodnym ruchu[edytuj | edytuj kod]

1 grudnia 2021 roku na fragmentach autostrad:

 • Autostrada A2 Konin Wschód – Stryków,
 • Autostrada A4 Bielany Wrocławskie – Gliwice Sośnica

dotychczasowy system poboru opłat został zastąpiony nowym, opartym o zasadę swobodnego ruchu (ang. free-flow). Oznaczało to zakończenie dalszej eksploatacji istniejących miejsc poboru opłat na głównych jezdniach oraz łącznicach węzłów. Oprócz już istniejącego systemu viaTOLL kierowcy mogą opłacić przejazd za pomocą elektronicznego biletu obowiązującego w danym czasie i na określonym odcinku oraz za pomocą danych geolokalizacyjnych – rozwiązanie to wymaga instalacji specjalnego urządzenia w pojeździe lub posiadania aplikacji mobilnej[17][30]. System ten został zniesiony 1 lipca 2023 roku. Obecnie odcinki te są bezpłatne dla pojazdów o masie poniżej 3,5 tony; dla cięższych pojazdów nadal obowiązuje opłata w ramach e-TOLL[31].

Program budowy w III RP[edytuj | edytuj kod]

Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce

Opracowanie i zmiany programu[edytuj | edytuj kod]

Program budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, opracowany pod koniec lat 90. XX wieku, mimo wielu modyfikacji jest na bieżąco realizowany. Zmiany wprowadzone do pierwotnej wersji programu dotyczyły terminów ukończenia poszczególnych odcinków i zmian klasy drogi (np. droga ekspresowa S3 początkowo była planowana jako autostrada A3). Sieć autostrad i dróg ekspresowych rozbudowywana jest szybciej między innymi ze względu na duże zainteresowanie problemem, dotacje z europejskiego Funduszu Spójności, a także dotacje Unii Europejskiej. Dodatkowym impulsem mobilizującym instytucje rządowe do przyspieszenia prac w tym kierunku stało się przyznanie organizacji Euro 2012 Polsce i Ukrainie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 15 maja 2004 określono sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce o łącznej długości ok. 7200 km (w tym ok. 2000 km autostrad)[32]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 lutego 2007[33] uzupełniło wykaz autostrad i dróg ekspresowych o drogi S2 i S79.

24 sierpnia 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt, a 20 października Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, które wprowadzało następujące zmiany[34]:

8 września 2015 uchwałą Rady Ministrów został zatwierdzony Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025), który przewiduje realizację ok. 3900 km autostrad i dróg ekspresowych[36][37].

30 września 2015 na stronach RCL[38] został opublikowany Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, a 13 października Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych[39]. W wyniku wprowadzonych zmian docelowa długość sieci autostrad pozostała bez zmian (ok. 2000 km), a długość dróg ekspresowych wzrosła do ok. 5500 km[39]. Rozporządzenie opublikowano 29 października 2015, weszło w życie 13 listopada 2015[39]. W rozporządzeniu tym w planowanej sieci dróg wprowadzono następujące zmiany:

19 maja 2016 na stronach KPRM[40] oraz MIB[41] została opublikowana informacja o przyjęciu przez Radę Ministrów kolejnych zmian do rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. 23 maja 2016 projekt rozporządzenia został opublikowany na stronach RCL[42], a 19 maja Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych[43]. Rozporządzenie opublikowano 4 czerwca 2016. Termin wejścia w życie określono na 60 dni od dnia ogłoszenia[43]. W wyniku wprowadzonych zmian docelowa długość sieci autostrad pozostała bez zmian (ok. 2000 km), a długość dróg ekspresowych wzrosła do ok. 5650 km[43]. W rozporządzeniu tym w planowanej sieci dróg wprowadzono następujące zmiany:

 • przedłużenie przebiegu drogi ekspresowej S16 na odcinku S61 (Ełk) – S19 (Knyszyn),
 • nowa droga ekspresowa S52 na odcinkach:
 • ujednolicenie nazewnictwa ciągów komunikacyjnych: przebieg drogi ekspresowej S1 oraz przebieg drogi ekspresowej S52 na odcinku (granica) CieszynBielsko-Biała.

25 września 2019 w Dzienniku Ustaw została opublikowana zmiana rozporządzenia o sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. W wyniku wprowadzonych zmian docelowa długość sieci autostrad wzrosła z ok. 2000 km do ok. 2100 km, a długość sieci dróg ekspresowych z ok. 5650 km do ok. 5880 km[44]. Wprowadzono następujące zmiany:

Ocena i porównanie[edytuj | edytuj kod]

Europejski Trybunał Obrachunkowy w 2013 opublikował porównanie procedur i kosztów budowy 24 odcinków dróg w państwach otrzymujących najwięcej funduszy Unii przeznaczonych na budowę dróg: w Polsce, Grecji, Hiszpanii i Niemczech. Wybudowanie 1000 m² jezdni (bez planowania, nadzoru, obiektów inżynieryjnych typu mosty, tunele) było najdroższe w Polsce (164 tys. €), a najtańsze w Niemczech (87 tys. €)[45]. Wybudowanie drogi nowym śladem było przeciętnie 2 razy droższe niż modernizacja istniejącej drogi z powodu kosztów wywłaszczeń i prac ziemnych[46]. W przypadku S7 BiałobrzegiJedlińsk budowa kilometra starym śladem była droższa niż budowa S8 RadzyminWyszków nowym śladem z powodu konieczności wybudowania dróg zbiorczych dla ludności mieszkającej przy S7[47]. W Niemczech drogi są budowane znacznie krótszymi odcinkami, 1,5–5 km[48].

Najdroższe bariery bezpieczeństwa były w Polsce (35 €/m), a najtańsze w Grecji (20 €/m)[49]. Budowa m² jezdni na moście w Polsce była druga najtańsza, mimo najdroższego betonu mostowego (228 €/m³), który najtańszy był w Hiszpanii (130 €/m³)[50]. Tylko w Polsce wyjątkowo pozwala się na modyfikacje podpisanego kontraktu zwiększające jego cenę – koszty budowy po podpisaniu kontraktu wzrosły w Polsce o 1%, średnia czterech państw to 23%, głównie z powodu znalezisk archeologicznych, błędów planowania, czy wzrostu cen materiałów[51]. W Polsce budowy były najbardziej terminowe, oddawano je ze średnim opóźnieniem 3 miesięcy (16% czasu budowy) przy średniej 9 miesięcy (41%)[52].

Zaawansowanie budowy[edytuj | edytuj kod]

Poniższa tabela zawiera zestawienie oraz stan realizacji planowanych autostrad i dróg ekspresowych w Polsce zgodnie z rządowym „wykazem autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej” będącym załącznikiem do rozporządzeń Rady Ministrów. W rubryce Długość całkowita, wartości poprzedzone symbolem są przybliżone i mają charakter jedynie orientacyjny (nieustalony jest ostateczny przebieg tych dróg, tym samym nieznana dokładna ich długość). Dane w pozostałych rubrykach według stanu na 15 lipca 2024 r.

Wszelkie zmiany w poniższej tabeli dokonywane są na podstawie artykułów na Wikipedii o poszczególnych autostradach oraz drogach ekspresowych (z kolei informacje we wspomnianych artykułach tworzone są na podstawie wiarygodnych źródeł.)

Autostrady
Oznaczenie Mapa Zakładany przebieg Długość całkowita Odcinki gotowe Odcinki gotowe [%] Odcinki w realizacji[c] Odcinki w przetargu Odcinki z DŚU
Rusocin (S6) – Gorzyczki (granica) 568 km 568 km 100%
Świecko (granica) – Kukuryki (granica) 622,2 km 489,2 km 78,6% 101 km 32 km
Jędrzychowice (granica) – Korczowa (granica) 672,8 km 672,8 km 100%
(S6) Kołbaskowo (granica) – Rzęśnica (S3) 29 km 29 km 100%
autostradowa obw. Wrocławia
na odcinku A4 – Psie Pole
22,4 km 22,4 km 100%
Olszyna (granica) – Krzyżowa (A4) 76,8 km 76,8 km 100%
Centralny Port KomunikacyjnyMińsk Mazowiecki 114 km 0 km 0%
Razem autostrad 2105,2 km 1858,2 km 88,26% 101 km 32 km
Drogi ekspresowe
Oznaczenie Mapa Zakładany przebieg Długość całkowita Odcinki gotowe Odcinki gotowe [%] Odcinki w realizacji Odcinki w przetargu Odcinki z DŚU
Pyrzowice (A1) – Zwardoń (granica) 142,7 km 77,4 km

+17,1 km

jedna jezdnia

54,2% 39,7 km

+8,5 km

jedna jezdnia

Płd. Obw. Warszawy:
Konotopa (A2) – Lubelska (A2)
34,1 km 34,1 km 100%
ŚwinoujścieLubawka (granica) 470,6 km 420 km 89,2% 50,6 km
Ostróda (S7) – Bolków (S3) 508,2 km 368,2 km 72,5%
Kołbaskowo (A6) – Rusocin (A1) 425,4 km 223,1 km

+9,5 km

jedna jezdnia

52,4% 141,2 km

+9,5 km

jedna jezdnia

51,6 km
Gdynia (Morska) (A1) – Rabka-Zdrój (Zabornia) 705,6 km 600,6 km 85,1% 67,4 km 12,9 km
KłodzkoChoroszcz (S19) 627,8 km 541 km 86,2% 46,5 km 17,3 km
Szczecin (A6) – Naruszewo (S50) 385,4 km 55,6 km

+7,8 km

jedna jezdnia

14,4% 144,7 km 19,3 km 40 km
KołobrzegTarnowskie Góry (A1) 562 km 151,6 km

+10,3 km

jedna jezdnia

27% 69,4 km

+4,2 km

jedna jezdnia

22,8 km 90 km
Piotrków Trybunalski (A1) – Dorohusk-Jahodyn (granica) 327,2 km 82,8 km 25,3% 98,7 km 78,7 km
Zach. obw. Łodzi: Słowik (A2) – Róża (S8) 43,7 km 43,7 km 100%
Olsztyn (S51) – Knyszyn (S19) 203,9 km 11,6 km
(nieoznaczona)

+18,4 km

jedna jezdnia (nieoznaczona)

5,7% 22,5 km

+18,4 km

jedna jezdnia

6,9 km
Warszawa (Drewnica) (S8) – Hrebenne-Rawa Ruska (granica) 320,6 km 193,4 km 60,3% 48 km 45,4 km 33,8 km
Kuźnica Białostocka-Bruzgi (granica) – Barwinek (granica) 582,4 km 164,6 km

+29,5 km

jedna jezdnia

28,3% 350,5 km

+29,5 km

jedna jezdnia

5,4 km 32,4 km
Elbląg (S7) – Grzechotki (granica)[53] 50,6 km 50,6 km

jedna jezdnia

100%

jedna jezdnia

Centralny Port KomunikacyjnyMińsk Mazowiecki 191 km 0 km 0%
Olsztyn (S16) – Olsztynek (S7) 34 km 34 km 100%
Cieszyn (granica) – Głogoczów (DK7)

+ płn. obw. Krakowa: Balice (A4) – Zastów (S7)

136,3 km 60,1 km 44,1% 14,8 km[d] 61,4 km
Ostrów Mazowiecka (S8) – Budzisko (granica) 210,4 km 197,4 km 93,8% 13 km
Sulejów (S12) – Nisko (S19) 206,7 km 6,8 km 3,3% 104,9 km 24 km
Warszawa (Marynarska) – Warszawa-Lotnisko (S2) 7,5 km 7,5 km 100%
Sosnowiec (Małobądzka) – Katowice (Boh. Monte Cassino) 8,6 km 8,6 km 100%
Razem dróg ekspresowych 6184,7 km 3282,1 km

+143,2 km

jedna

jezdnia

53,06%

+2,31%

jedna

jezdnia

1211,9 km

+70,1 km

jedna

jezdnia

117,1 km 424,8 km
Planowane historyczne autostrady i drogi ekspresowe
Oznaczenie pierwotne Zakładany przebieg Oznaczenie aktualne Informacje dodatkowe
SzczecinLubawka (granica) W związku z rezygnacją z wybudowania autostrady zmieniono kategorię trasy na drogę ekspresową S3.
OlszynaKrzywa Trasę podzielono na odcinki, które aktualnie stanowią części autostrad A4 i A18.
Rabka-Zdrój (S7) – Zakopane DK47 Rezygnacja z budowy drogi o kategorii ekspresowej.
Bielsko-Biała (S1) – Zwardoń (granica) W związku ze zmianą rządowego planu sieci autostrad i dróg ekspresowych drodze S69 nadano oznaczenie S1.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Dwudziestolecie międzywojenne XX w.[edytuj | edytuj kod]

Planowany układ dróg samochodowych (autostrad) w II RP.

     drogi samochodowe I kolejności

     drogi samochodowe II kolejności

W dwudziestoleciu międzywojennym XX w. zaczęto w Polsce planować drogi przeznaczone dla szybkiego ruchu samochodowego na dalsze odległości, tzw. autostrady. Po raz pierwszy uwagę zwrócono na to na I Polskim Kongresie Inżynierów we Lwowie we wrześniu 1937. W tych planach profesor M. W. Nestorowicz na IV Kongresie Drogowym w styczniu 1938 roku wymienił następujące drogi (plany te ukazały się też w czasopiśmie „Drogowiec” nr 9 z 5 marca 1939):

Drogi samochodowe pierwszej kolejności[edytuj | edytuj kod]

 1. WarszawaŁódź – 100 km
 2. WarszawaPoznań, granica państwa (Berlin) – 350 km
 3. Okrężna naokoło Warszawy – 130 km
 4. Okrężna naokoło Poznania – 80 km
 5. GdyniaBydgoszczŁódźKatowice – 500 km
 6. Okrężna naokoło Łodzi – 90 km
 7. Bytów – Granica obszaru Gdańska – 50 km
 8. KatowiceKrakówLwów – 375 km
 9. WarszawaLublinLwówŚniatyń, granica państwa (Bukareszt) – 550 km
 10. PuławySandomierzPrzemyśl – 175 km

Razem – 2400 km

Drogi samochodowe drugiej kolejności[edytuj | edytuj kod]

 1. Piotrków TrybunalskiKielceSandomierz – 180 km
 2. WarszawaKielceKraków – 180 km
 3. ŁódźKalisz, granica państwa (Wrocław) – 130 km
 4. WarszawaGrodnoWilno – granica państwa (Dźwińsk) – 575 km
 5. GrodnoNowogródek – granica państwa (Mińsk-Moskwa) – 190 km
 6. BydgoszczPoznańCzęstochowa – 350 km
 7. KatowiceCieszyn – (Brno) – 60 km
 8. Ostrołęka – granica państwa (Królewiec) – 50 km
 9. Grodno – granica państwa – (Kowno) – 40 km
 10. GrodnoBrześćKrasnystaw – 300 km
 11. WarszawaBrześć – 170 km

Razem – 2295 km

Ogólna długość dróg I i II kolejności – 4695 km

Realizacja tego planu miała trwać 30 lat (do 1969). Przez wielu jednak plan był krytykowany i uważany za nierentowny z powodu niskiego poziomu motoryzacji w Polsce (1 samochód przypadał na 1000 mieszkańców). Jednak wiosną 1939 roku, wobec rosnącego zagrożenia wojennego, Biuro Planowania przy gabinecie ministra skarbu ogłosiło plan rozbudowy komunikacji kolejowej i drogowej, w którym przewidywano budowę autostrad kosztem 130 mln zł; tych autostrad miało powstać ok. 400 km. Władze polityczno-wojskowe kraju uważały, że jako pierwsza powinna powstać autostrada Gdynia – Warszawa – Sandomierz – Lwów – granica z Rumunią.

W latach 1936–1939 zbudowano 28 km betonowej autostrady[54] między miejscowościami Warlubie i Osiek (później droga wojewódzka nr 214), droga miała dotrzeć do Gdyni z ominięciem Gdańska. Jej autorem był projektant włoskich autostrad, Piero Puricelli. Docelowo miała ona wejść w skład autostrady nr 5 (według projektu Nestorowicza).

1939–1945[edytuj | edytuj kod]

Podczas II wojny światowej problem budowy autostrad podniesiony został przez polskie władze emigracyjne w Londynie. W przygotowanym przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi wieloletnim planie gospodarczym dla powojennej Polski, przewidziano stworzenie sieci autostrad łączących główne ośrodki kraju. W pierwszej fazie planu, obejmującej 15 lat, realizowane miały być odcinki autostrad przechodzące przez obszary o gęstym zaludnieniu, łączące podstawowe ośrodki gospodarcze lub kulturalne (Warszawa–Łódź–Bydgoszcz–Toruń, Gdańsk–Gdynia, Śląsk–Kraków i Lwów–Borysław). Docelowo przewidywano utworzenie układu trójkątnego, który polegał na funkcjonowaniu sieci autostrad łączących ośrodki regionalne oddalone od siebie o ok. 75 km.

Jednocześnie na terenie okupowanej II RP trwała budowa berlinki, w trakcie której powstały nasypy w rejonie Kościerzyny.

Po 1945[edytuj | edytuj kod]

Powojenne plany układu dróg szybkiego ruchu (1946)
Przebieg budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych

     istniejące

     w budowie

     planowane

Sytuacja[edytuj | edytuj kod]

Po II wojnie światowej uległy zmianie granice Polski. Na Ziemiach Odzyskanych Polska odziedziczyła po III Rzeszy niedokończone (na wielu odcinkach wybudowana jedna jezdnia) i częściowo zniszczone działaniami wojennymi autostrady:

Większość mostów autostradowych nad rzekami została zniszczona w czasie wojny. Bezpośrednio po wojnie jedynie część z nich została odbudowana. Most nad Iną został odbudowany w 1972, zaś mosty nad Pasłęką, Młynówką i Omazą na drodze ElblągGrzechotki zostały odbudowane w latach 1996–2003.

Poza istniejącymi autostradami istniały przerwane w różnych stadiach budowy drogi na trasach:

Poza odbudową mostów wszystkie te konstrukcje (ukończone i nieukończone) dotrwały w praktycznie niezmienionym stanie do połowy lat 90. XX wieku. W latach 70. wydłużono jedynie Berlinkę o odcinek Łęczyca – Lisowo, prowadząc jedną asfaltową jezdnię po śladzie autostrady, korzystając z gotowych nasypów i wiaduktów.

Plany[edytuj | edytuj kod]

Autostrada A1 na odcinku Swarożyn – Nowe Marzy
Autostrada A2 – Węzeł Poznań Komorniki (Poznań Grunwald)
Autostrada A4 nocą w Katowicach
Autostrada A4 jako fragment IV obw. Krakowa
Droga ekspresowa S7 w okolicach Grójca
Obw. Wyszkowa w ciągu drogi ekspresowej S8
Największy węzeł autostradowy w Europie[55]: Gliwice-Sośnica
Most autostradowy w Mszanie, najszersza konstrukcja typu extradosed na świecie

W owym czasie powstały również ambitne plany budowy sieci autostrad na terenie całej Polski. W magazynie „Drogownictwo” z 1946 roku (nr 1) inż. Eugeniusz Buszma zaproponował następującą sieć:

 1. Wschód – Zachód (Słubice – Warszawa – Białystok) – 680 km
 2. Północ – Południe (Gdynia – Warszawa – Bałkany) – 650 km
 3. Śląsk – Bałtyk I (Gdańsk – Łódź – Katowice) – 460 km
 4. Pomorska (Gdańsk – Szczecin) – 280 km
 5. Śląska (Wrocław – Katowice – Kraków) – 190 km
 6. Mazurska (KrólewiecElblągMalbork) – 20 km
 7. Śląsk – Bałtyk II (Bydgoszcz – Wrocław) – 260 km
 8. Łódź – Wrocław – Praga – 310 km
 9. Katowice – (Wiedeń) – 60 km
 10. Poznań – Szczecin – 200 km
 11. Radom – Lublin – (Lwów) – 220 km

Razem ich długość wynosiła 3330 km. Po dodaniu odcinków poniemieckich łączna sieć miała wynieść 3700 km. Jednak planów nie zrealizowano, tłumacząc to niskim poziomem motoryzacji kraju – w 1957 roku Komisja Planowania przy Radzie Ministrów uzasadniała to faktem, iż na 1 km drogi twardej przypadały 3 pojazdy, podczas gdy dla Europy Zachodniej wskaźnik ten wynosił średnio 10-20, toteż uważano, że przepustowość drogowa jest dla Polski wystarczająca.

Lata 60. – 90.[edytuj | edytuj kod]

Lata 60.[edytuj | edytuj kod]

Dopiero na początku lat 60. wskutek wzrostu ruchu samochodowego zdecydowano o konieczności rozpoczęcia budowy autostrad. 24 czerwca 1963 roku Rada Motoryzacyjna przy Radzie Ministrów zaprezentowała plan, którego autorem był również Eugeniusz Buszma, jej przewodniczący. Zawierał on te same odcinki co plan z 1946 roku, a także dodatkowo odcinki Warszawa – Kraków – Zakopane, Kraków – Przemyśl, Warszawa – Bydgoszcz – Koszalin, Poznań – Koszalin, Warszawa – Lublin i Warszawa – Terespol. Łączna długość miała wynosić 4300 km, z czego do 1980 r. miało powstać 700 km, a do 2000 r. 2000–3000 km autostrad. Analogiczne plany sporządziła Pracownia Sieci Drogowej Centralnego Biura Projektów i Studiów Dróg, Mostów i Lotnisk (CBPiSDMiL) pod kierunkiem Eugeniusza Tarasiewicza, uwzględniając nowsze hipotezy rozwoju motoryzacji i prognozy ruchu samochodowego. Znowelizowany kierunkowy układ dróg szybkiego ruchu, opracowany w 1969 roku, zawierał kierunkowy projekt sieci autostrad do 2000 roku o łącznej długości 2930 km i obejmował trasy:

 1. (Moskwa) – Terespol – Warszawa – Łódź – Poznań – (Berlin),
 2. (Lwów) – Rzeszów – Kraków – Katowice – Wrocław – (Berlin) z odgałęzieniem,
 3. Bolesławiec – Zgorzelec – (Drezno),
 4. Warszawa – Łódź – Katowice – (Wiedeń),
 5. Łódź – Toruń – Gdańsk z podłączeniem Warszawy,
 6. Warszawa – Radom – Kielce – Kraków,
 7. Łódź – Wrocław – (Praga),
 8. Wrocław – Poznań – Bydgoszcz.

Przewidywał także realizację w przyszłości autostrad: Poznań – Szczecin (Berlin) – Szczecin – Koszalin – Gdańsk, Warszawa – Lublin i Warszawa – Białystok – (Wilno).

Jako pierwszy odcinek zdecydowano zbudować GOP – Kraków, dla którego w 1966 r. CZDP sporządził studium wykonalności, budowę zaplanowano na lata 1974–1977. Przystąpiono również do budowy dwujezdniowych wylotów z wielkich miast, które w przyszłości miały połączyć ich centra z autostradami i magistralami, m.in. wyloty z Warszawy do Poznania, z Katowic do Warszawy i z Bydgoszczy do Torunia.

Równocześnie w latach 1960. przebudowano łącznie 26 tys. km dróg, głównie o charakterze lokalnym[56].

Lata 70.[edytuj | edytuj kod]

W latach 70. zaczęły się pierwsze poważne prace nad rozbudową sieci autostrad. W 1972 zaplanowano:

 • budowę drogi Gliwice – Kraków (później A4),
 • dokończenie budowy (dobudowa drugiej jezdni) Wrocław – Gliwice (później A4),
 • budowę drogi Warszawa – Katowice (tzw. gierkówka, później S8/A1).

W 1976 plany rozszerzono o odcinki:

W latach 1973–1977 przy współpracy ONZ zrealizowano program „Rozwój sieci drogowej”, zbudowano 35 tys. km nowych i zmodernizowano 87 tys. km starych dróg[56].

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S6 Gdynia ChyloniaPruszcz Gdański (jezdnia wsch.) ? 1978 ?
S6 Szczecin DąbieGoleniów Płn. (jezdnia wsch.) ? 1979 ?
Łączna długość odcinków:

Lata 80.[edytuj | edytuj kod]

W 1985 plan zakładał istnienie już dwóch kategorii dróg samochodowych: autostrad i dróg ekspresowych. Jako autostrady zostały wyznaczone drogi na trasie dzisiejszych autostrad A1, A2 i A4. Realizacja tych planów postępowała jednak powoli. W latach 1978–1991 udało się oddać fragmenty A4: Jaworzno (Byczyna) – Kraków (Balice) (ok. 36 km), A2: WrześniaKonin (Modła) (ok. 48 km) oraz A1: TuszynPiotrków Trybunalski (ok. 18 km). W kolejnych latach powstawały jedynie bardzo krótkie odcinki na przedłużeniu istniejących tras oraz przy granicy w pobliżu nowo otwieranych lub rozbudowywanych przejść granicznych.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S6 Szczecin Dąbie – Goleniów Płn. (jezdnia zach.) ? 1982 ?
A4 ChrzanówKraków Zach. ? 3 stycznia 1983 ?
S1 Dąbrowa Górnicza PogoriaLędziny ? 1983 ?
S6 Gdynia Chylonia – Straszyn (jezdnia zach.) ? 1984 ?
S7 Kielce Płn. – Kielce Płd. (jezdnia wsch.) ? 1984 ?
A2 WrześniaGolina ? 9 października 1985 ?
S86 Sosnowiec Pogoń – Katowice Roździeńskiego ? 1985 ?
A4 Chrzanów – Jaworzno Wsch. ? 22 listopada 1986 ?
A2 Golina – Konin Zach. ? 10 listopada 1988 ?
A4 Kraków Zach. – Kraków Tyniec ? 8 grudnia 1988 ?
A1 TuszynPiotrków Trybunalski ? 18 grudnia 1989 ?
Łączna długość odcinków:
Tunel im Marii i Lecha Kaczyńskich w ciągu drogi ekspresowej S7

Lata 90.[edytuj | edytuj kod]

W latach 90. zaczęto ponownie zmieniać plany sieci autostrad i dróg ekspresowych. W 1993 do rangi autostrad podniesiono planowane drogi:

W latach 1999–2003/2004[57] istniała także autostrada A41, poprowadzona od Balic do węzła Kraków Radzikowskiego[e] z ówczesną drogą krajową nr 914[58] w Modlniczce.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A4 Mysłowice Brzęczkowice – Jaworzno Wsch.
(jezdnia płn.)
? 29 listopada 1990 ?
S7 ZakroczymCzosnów ? 1990 ?
A4 Mysłowice Brzęczkowice – Jaworzno Wsch.
(jezdnia płd.)
? 4 września 1991 ?
A4 Kraków Tyniec – Kraków Skawina ? 1993 ?
A18 Olszyna (granica) – Olszyna ? 1993 ?
A4 Jędrzychowice (granica) – Zgorzelec ? 15 lipca 1994 ?
A4 Kraków Skawina – Kraków Opatkowice ? 27 października 1995 ?
A18 GolniceKrzyżowa (jezdnia płn.) ? 1995 ?
S52 Cieszyn (granica) – Cieszyn Wsch. ? 1995 ?
S3 SulechówZielona Góra Płd. (jezdnia zach.) ? 1995 ?
A4 Katowice Murckowska – Mysłowice ? 30 października 1996 ?
S5 Świecie Zach. – Świecie Płn. ? 1996 ?
S7 Miłomłyn Płn. – Miłomłyn Płd. ? 1997 ?
S5 Świecie Zach. – Świecie Płd. (jezdnia płd.) ? 1998 ?
S8 Radzymin Płn. – Radzymin Płd. ? 1998 ?
A4 Katowice Mikołowska – Katowice Murckowska ? 10 listopada 1999 ?
Łączna długość odcinków:

2000–2005[edytuj | edytuj kod]

2000–2003[edytuj | edytuj kod]

W 2001 z rządowego planu budowy autostrad usunięto autostradę A3 – zastąpiono ją drogą ekspresową S3, zaś autostrada A8 została zredukowana do autostradowej obwodnicy Wrocławia oraz drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław – Warszawa – Białystok[59]. Do rozporządzenia określającego przebieg dróg dodano również nową drogę ekspresową S47 Rabka-ZdrójZakopane[60], która ostatecznie w 2003 roku została usunięta z rządowych planów[61]. W rozporządzeniu z 2014 roku wydłużono dodatkowo drogę S11, która we wcześniejszych planach miała przebiegać z Kołobrzegu do Poznania. Po zmianach, drogę przedłużono na Górny Śląsk, do połączenia z autostradą A1[62].

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A4 Wrocław BielanyBrzeg ? 16 grudnia 2000 ?
A4 Opole Zach. – Opole Płd. ? 16 grudnia 2000 ?
A4 Opole Płd. – Strzelce Opolskie ? 26 lipca 2001 ?
A4 Chorzów – Katowice Mikołowska ? 30 listopada 2001 ?
S6 Straszyn – Pruszcz Gdański (jezdnia zach.) ? 2001 ?
A4 Kraków Opatkowice – Kraków – potok Malinówka ? 19 grudnia 2002 ?
S5 Śmigiel Płn. – Śmigiel Płd. ? 2002 ?
A4 Potok Malinówka – Kraków Wielicka ? 3 września 2003 ?
A2 Poznań KomornikiWrześnia ? 2003 ?
A4 Strzelce Opolskie – Gliwice Kleszczów ? 4 grudnia 2003 ?
S8 PodborzeBrok ? 2003 ?
Łączna długość odcinków:

2004[edytuj | edytuj kod]

W 2004 oddano do użytku ok. 103,3 km dróg, ponadto podpisano kontrakty na budowę ponad 68 km autostrad.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A2 Nowy Tomyśl – Poznań Komorniki 50,4 27 października ?
S17 Piaski Zach. – Piaski Wsch. 4,2 11 października (jako droga ekspresowa otwarta w 2013) ?
A4 Wrocław – Wądroże Wielkie (jezdnia płd.) 48,4[63] wrzesień[64] A4
A2 most autostradowy Kukuryki – granica 0,27 18 sierpnia
(umowa z 9 listopada 1999)
A2
Łączna długość odcinków:
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A18 OlszynaKrólów (jezdnia płn.) 8,9 20 września A18 A18
A18 Królów – Żary (jezdnia płn.) 15,4 5 października A18 A18
A18 Żary – Iłowa (jezdnia płn.) 12 20 września A18 A18
A18 Iłowa – gr. woj. lub. – dlnśl. – Golnice
(jezdnia płn.)
32 21 września A18 A18
Łączna długość odcinków: 68,3

2005[edytuj | edytuj kod]

W 2005 oddano do użytku ponad 115 km autostrad i dróg ekspresowych, oraz podpisano kontrakty na budowę ponad 120 km.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S7 wsch. obw. Jędrzejowa (w tym 2,7 km jedna jezdnia) 3,1 ? S7
S7 obw. Skarżyska-Kamiennej 2 19 grudnia S7
S52 SkoczówCieszyn Zach. 6,7 5 października S1
A4 Gliwice KleszczówGliwice Sośnica 19 25 października A4
S10 Toruń Zach. – Toruń Płd. 12,4 14 listopada S10
A4 Krzywa – Wądroże Wielkie (jezdnia płd.) 42 15 grudnia A4
A4 Krzywa – Legnica (jezdnia płn.) 30 15 grudnia A4
A4
Łączna długość odcinków: 115,2
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S69 Żywiec – Żywiec (Browar) 4,6 6 czerwca S69
A1 Tczew (Goszyn) – Nowe Marzy 90 1 sierpnia A1
A6 Szczecin Kijewo – Szczecin Klucz 7,73 22 sierpnia A6
S17 obw. Garwolina 12,8 14 października S17
S5
S10
Bydgoszcz Błonie – Bydgoszcz Płd. (Stryszek) 5,48 3 listopada S5, S10
S5, S10
S5, S10
Łączna długość odcinków: 120,61

2006–2010[edytuj | edytuj kod]

2006[edytuj | edytuj kod]

W 2006 oddano do użytku ok. 182,7 km autostrad i dróg ekspresowych, oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 219,7 km.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A2 KoninŁódź Płn. (Stryków) 100 26 lipca A2
S1 PyrzowicePodwarpie (II etap) 9,5 20 listopada
(I etap zakończono w październiku 2004)
S1
S52 obw. Grodźca (SkoczówJasienica) 4,9 18 grudnia S1
A18 OlszynaKrólów (jezdnia płn.) 8,9 23 grudnia / 25 sierpnia A18
A18
A18 Królów – Żary (jezdnia płn.) 15,4 27 września / 11 grudnia A18
A18
A18 Żary – Iłowa (jezdnia płn.) 12 27 września / 11 grudnia A18
A18
A18 Iłowa – gr. woj. lub. – dlnśl. – Golnice (jezdnia płn.) 32 25 października i 24 września
/ 30 stycznia i 07 września
A18
A18
Łączna długość odcinków: 182,7
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8 obw. Wyszkowa 12,8 27 lutego S8
S8 obw. Wyszkowa – obw. Radzymina (druga jezdnia) 17,3 27 lutego S8
S7 obw. Lubnia (Stróża – Lubień) 4 22 marca S7
S7
S22 ElblągChruściel (jedna jezdnia) 28,8 24 kwietnia S22
S7 Białobrzegi – Jedlińsk (druga jezdnia, wsch.) 15,7 6 lipca S7
S7
S22 Chruściel – Maciejewo (jedna jezdnia) 10,5 9 sierpnia S22
S22
S7 obw. Grójca (Głuchów – Skurów) 8,3 18 października S7
S22 ElblągGrzechotki (jedna jezdnia) 50 7 listopada S22
S52 obw. Skoczowa (PogórzeMiędzyświeć) 5,4 7 listopada
(dokończenie robót)
S1
S1
A4 ZgorzelecWykroty 20,3 9 listopada A4
A4 Wykroty – Krzyżowa 29,3 9 listopada A4
S8 Radzymin Płd. – Wyszków Płn. 17,3 7 grudnia S8
Łączna długość odcinków: 219,7

2007[edytuj | edytuj kod]

W 2007 oddano do użytku 40,5 km autostrad i dróg ekspresowych, oraz podpisano kontrakty na budowę ponad 111,5 km. Spośród tych umów zerwano jedną (dotyczyła budowy 18-kilometrowego odcinka autostrady A1).

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S69 MilówkaSzare 2,8 8 stycznia S69
S69 Żywiec – Żywiec (Browar) 2,8 8 stycznia S69
S69 Żywiec (Browar) – Żywiec (Przybędza) 4,9 8 stycznia S69
A6 Szczecin Kijewo – Szczecin Klucz 7,73 26 września A6
S17 obw. Garwolina 12,8 26 września S17
S3 zach. obw. Gorzów Wlkp. (Gorzów Wlkp. Płn.

– Gorzów Wielk. Płd.) (jezdnia wsch.)

9,5 27 listopada S3
Łączna długość odcinków: 40,5
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A1 SośnicaBełk 15,5 22 stycznia A1
A1 ŚwierklanyGorzyczki 18 18 października
(zerwany 15.12.2009)
A1
A1
A4 Kraków Wieliczka – Kraków Szarów 19,9 3 kwietnia A4
S69 LalikiZwardoń (jedna jezdnia) 1,78 12 czerwca S69
S7 węzeł Kielce Płn. 7,3 29 czerwca S7
S3 PyrzyceMyślibórz 26,7 3 października S3
S7 Grójec – Białobrzegi 17,8 26 października S7
S69 Laliki – Szare (odcinek z tunelem) 4,7 26 października S69
S69
Łączna długość odcinków:
(bez zerwanych kontraktów):
111,68
(93,68)

2008[edytuj | edytuj kod]

W 2008 oddano do użytku ok. 210 km autostrad i dróg ekspresowych, oraz podpisano kontrakty na budowę ponad 310 km.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A1
A4
węzeł A1 – A4 2,17 30 maja A1-A4
S7 Białobrzegi Płd. – Jedlińsk (druga jezdnia, wsch.) 15,7 16 lipca S7
S3 obw. Nowej Soli (Niedoradz – Nowa Sól Zach.) 15,2 5 września S3
S7 obw. Grójec (Głuchów – Skurów) 8,29 19 września S7
S22 Elbląg – Grzechotki (jedna jezdnia) 50 24 września S22
A1 SwarożynNowe Marzy 65 18 października A1
S69 obw. Bielska-Białej (KomorowiceMikuszowice) 11,9 23 października S69
S8 obw. Wyszkowa (Wyszków Płn. – Mostówka) 13 14 listopada S8
S7 Elbląg (Nowodworska) – Elbląg Wsch. 7,5 14 listopada S7
A4 obw. Krakowa 16,1 8 grudnia A4
A2 obw. Strykowa 5 22 grudnia A2
Łączna długość odcinków: 209,86
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8 Warszawa Konotopa – Warszawa Powązki
(Prymasa Tysiąclecia)
10,38 22 stycznia S8
S3 Szczecin Klucz – Pyrzyce 28,2 22 stycznia S3
A8 most na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia 1,74 20 maja A8
S6 obw. Słupska (Słupsk Zach. – Redzikowo)
(jezdnia płd.)
16 6 sierpnia S6
A1 BełkŚwierklany 14,11 7 sierpnia A1
A1 Nowe Marzy – Toruń (Czerniewice) 62,42 25 sierpnia A1
A2 ŚwieckoNowy Tomyśl 105,9 30 sierpnia A2
S7 Elbląg Wsch. – Pasłęk Płn. 14 20 października S7
S69 obw. Bielska-Białej (Komorowice – Mikuszowice) 11,9 23 października S69
A8 Wrocław Lotnisko – łącznik w Długołęce 19 28 października A8
S3 Myślibórz – Gorzów Wlkp. Płn. 26,7 13 grudnia S3
Łączna długość odcinków: 310,35

2009[edytuj | edytuj kod]

W 2009 oddano do użytku ponad 147 km autostrad i dróg ekspresowych, oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 642 km. Spośród tych umów zerwano jedną (dotyczyła budowy 91-kilometrowego odcinka autostrady A2).

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A4 Jędrzychowice (granica) – Krzyżowa 51 14 sierpnia A4
A1 Gliwice-SośnicaRybnik 15,4 23 grudnia A1
S7 SiedlinCiechanów 4,7 3 czerwca S7 S7
S11 Poznań Wsch. – Kórnik Płd. 14,1 10 czerwca S11
S7 Kielce Płn. – Kielce Zach. 7,1 16 października S7
S7 obw. Lubnia 4 21 października S7
A4 Kraków Szarów – Kraków Bieżanów 19,9 28 października A4
A4
S5
S10
Bydgoszcz Błonie – Bydgoszcz Płd. 12 22 grudnia S5/S10
S10 Stargard Zach. – Stargard Wsch. 13,4 22 grudnia S10
Łączna długość odcinków: 147,6 km
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A1 Stryków – Pyrzowice 180 22 stycznia A1
S7 Skarżysko-Kamienna Płd. – Kielce Płn. 17 27 stycznia S7
S7 Olsztynek Zach. – Nidzica (Rączki) 25,6 29 maja S7
S7
S7
S51 obw. Olsztynka (Olsztynek Wsch. – Olsztynek Zach.) 5,7 29 maja S51
S51
S51
A1 Piekary Śląskie – Gliwice Maciejów 20,103 17 czerwca A1
A1
S74 Kielce BocianekCedzyna 6,8 19 czerwca S74
S11 zach. obw. Poznania (ZłotkowoGłuchowo) (etap 1) 14,2 17 lipca S11
S8 obw. Mszczonowa (RadziejowiceMszczonów Płd.)

(etap 2)

6,3 24 lipca S8
A1 Piekary Śląskie – Pyrzowice 16 27 lipca A1
S19 Kock Płn. – Kock Płd. 7,87 4 sierpnia S19
S8 Jeżewo – Białystok Zach. 24,5 12 sierpnia S8
A2 Mińsk MazowieckiKałuszyn 21 24 sierpnia A2
S8 Piotrków Trybunalski Płn. – Rawa Mazowiecka Płn. 61,2 3 września S8
A4 JarosławKorczowa 47 16 września A4
S2 Płd. Obw. Warszawy: Lotnisko – Puławska 7,5 16 września S2
A2 Łódź Płn. – Warszawa Konotopa 91 28 września
(zerw. na odc. A i C 28.06.2011)
A2
A2
S7 Gdańsk Płd. – Żuławy Zach. 18 7 października S7
A4 Jarosław Zach. – Przemyśl 25 30 października A4
S8 Oleśnica Zach. – Syców Wsch. 25 5 listopada S8
S8 Wrocław Psie Pole – Oleśnica Zach. 22 18 listopada S8
Łączna długość odcinków:
(bez zerwanych kontraktów):
641,773
(592,573)

2010[edytuj | edytuj kod]

W 2010 oddano do użytku ok. 138 km autostrad i dróg ekspresowych, oraz podpisano kontrakty na budowę ponad 435 km. Spośród tych umów zerwano dziewięć (dotyczyły odcinków o łącznej długości 250 km).

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S69 MilówkaLaliki (jedna jezdnia) 4,7 5 marca S69
S7 SkurówBiałobrzegi Płn. 17,8 4 maja S7
S3 KluczPyrzyce 28,2 26 maja S3
S3 PyrzyceMyślibórz 26,7 22 października S3
S6 Słupsk Zach. – Redzikowo (jezdnia płd.) 16,3 26 października S6
S7 Kraków Bieżanów – Kraków Przewóz 2,8 16 listopada S7
A1 RybnikŻory 7,5 15 grudnia A1
S3 MyślibórzGorzów Wlkp. 26,7 30 grudnia S3
A8 Wrocław Płd. – Kobierzyce 7 30 grudnia A8
Łączna długość odcinków: 137,7
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A4 Tarnów Płn. – Tarnów Zach. 13 6 stycznia A4
A4 Brzesko Tarnów Zach 20,8 5 lutego (zerwany 23.02.2011) A4
S19 Stobierna – Rzeszów Wsch. 6,89 8 lutego S19
A4 Rzeszów Centralny – Rzeszów Wsch. 6,95 26 lutego A4
A4
A4
S19
Rzeszów Zach. – Rzeszów Centr. 4 22 kwietnia (zerwany 25.05.2012) A4
A4
S19 Rzeszów Zach. – Świlcza 4,37 22 kwietnia (zerwany 25.05.2012) S19
S19
A4 Dębica Wsch. – Rzeszów Zach. 20,8 10 maja A4
A1 Toruń Płd. – Kowal 64 17 czerwca (zerwany 06.09.2012) A1
A1
A1 Sójki Kotliska 15,2 18 czerwca A1
A1 Piątek Stryków 21 18 czerwca A1
S14 Łódź Lublinek Dobroń 15,2 18 czerwca S14
A4 Tarnów Płn. – Dębica Zach. 34 7 lipca (zerwany 25.07.2012) A4
A4
S3 Gorzów Wielkopolski Płd. – Sulechów 43 23 lipca S3
S5 Kaczkowo Korzeńsko 29,3 30 lipca (zerwany 21.06.2013) S5
S5
S69 Bielsko-Biała Mikuszowice Żywiec Soła 15,56 6 sierpnia (zerwany 31.12.2013) S69
S69
S7 Kielce Płn. – Kielce Płd. (jedna jezdnia) 23 1 września S7
A4 Rzeszów Wsch. – Jarosław Wierzbna 41,2 23 września (zerwany 14.01.2014) A4
A4
A1 Świerklany – Gorzyczki 18,3 1 października (ponownie) A1
S1 Pyrzowice – Lotnisko 1,9 15 listopada S1
S1. wiadomosci.onet.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-18)].
A1 Łódź Płn. – Tuszyn 37 22 grudnia (zerwany 14.01.2014) A1
A1
Łączna długość odcinków:
(bez zerwanych kontraktów):
435,47
(185,24)

2011–2015[edytuj | edytuj kod]

2011[edytuj | edytuj kod]

W 2011 oddano do użytku 313 km autostrad i dróg ekspresowych, oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 228 km.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8 Warszawa Konotopa – Warszawa Powązki 10,5 19 stycznia S8
A1 Żory – Świerklany 7 21 kwietnia A1
S7 Skarżysko-Kamienna Zalezianka 16,7 27 kwietnia S7
A8 Wrocław Płd. – Wrocław Lotnisko 7,4 5 maja A8
A8 Wrocław Płn. – Wrocław Psie Pole 11 15 lipca A8
S7 Elbląg Wsch. – Kalsk 13,7 29 lipca S7
S1 Bielsko-Biała Komorowice – Bielsko-Biała Rosta 4,5 19 sierpnia ?
A8 Wrocław Lotnisko – Wrocław Płn. 10,4 31 sierpnia A8
A1 Gliwice Sośnica Gliwice Maciejów 6 30 września A1
A1 Nowe Marzy Czerniewice 62 14 października A18
S69 Bielsko-Biała Rosta – Bielsko-Biała Mikuszowice 11,8 28 października S69
S11 Poznań Tarnowo Podgórne – Poznań Skórzewo 8,1 28 listopada S11
A2 Świecko Nowy Tomyśl 107 1 grudnia A2
S3 obw. Miękowa 4,8 16 grudnia ?
S74 Kielce Bocianek – Cedzyna 6,8 17 grudnia S74
S19 Kock Płn. – Kock Płd. 7,9 21 grudnia S19
A1 Gliwice Maciejów – Zabrze Płn. 8 22 grudnia A1
S6 Nowogard Zach. – Nowogard Wsch. 9,4 22 grudnia S6
Łączna długość odcinków: 313
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S12
S17
Kurów Zach. – Jastków 24,8 3 marca S17
S61 Augustów Suwałki Płd. 14 11 marca S61
S12
S17
obw. Lublina: JastkówLublin Sławinek 6,8 9 czerwca S17
A2 Łódź Płn. – Skierniewice 29 28 lipca (ponownie) A2
A2 Wiskitki Grodzisk Mazowiecki 20 1 sierpnia (ponownie) A2
A4 Brzesko Wierzchosławice 20,8 27 września (ponownie) A4
S8
12
Łask Łódź Płd. 33,5 5 października S8
S14 Róża – Łódź Lublinek 9,5 5 października S8
S12
S17
S19
obw. Lublina: Lublin Sławinek – Lublin Felin 24,4 6 grudnia S17
S8 Syców Wsch. – Walichnowy 45 28 grudnia S8
Łączna długość odcinków: 227,8

2012[edytuj | edytuj kod]

W 2012 oddano do użytku ok. 640 km autostrad i dróg ekspresowych, oraz podpisano kontrakty na budowę 86,7 km. Spośród tych umów zerwano jedną (dotyczyła budowy 8-kilometrowego odcinka drogi S61).

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S14 Łódź Lublinek – Dobroń 9,6 19 maja S14
S14
A2 Warszawa Konotopa – Pruszków 7 23 maja A2
A2 Grodzisk Mazowiecki Pruszków 17,6 27 maja A2
A1 Pyrzowice Zabrze Płn. 28,2 1 czerwca A1
S1 Pyrzowice Pyrzowice Lotnisko 1,9 1 czerwca S1
A2 Stryków/ Łódź Płn. – Skierniewice 33 3 czerwca A2
S11 Poznań Dąbrówka Poznań Zach. 6,3 3 czerwca S11
S5 Poznań Wsch. – Gniezno 35 4 czerwca S5
A2 Grodzisk Mazowiecki Skierniewice 33,3 6 czerwca A2
S7 Gdańsk Płd. – Żuławy Zach. 17,9 9 czerwca S7
S7 Pasłęk – Miłomłyn 36 22 sierpnia S7
A2 Mińsk Mazowiecki Kałuszyn 20,8 29 sierpnia A2
A4
S19
Rzeszów Płn. – Rzeszów Wsch. 6,9 10 września A4
S19 Rzeszów Wsch. – Stobierna 8,1 10 września S19
S8 Białystok Zach. – Jeżewo 24,5 12 września S8
S7 Olsztynek Zach. – Juńcza 3 30 września S7
S51 obw. Olsztynka (Olsztynek Wsch. – Olsztynek Zach.) 5,7 30 września S51
S8 Zambrów Zach. – Zambrów Wsch. 11,1 2 października S8
S8 Wrocław Psie Pole – Oleśnica Zach. 22,1 6 października S8
S8 Mszczonów Płd. – Rawa Mazowiecka Płn. 22,8 17 października ?
S8 Rawa Mazowiecka Płn. – Piotrków Tryb. Zach. 61,2 26 października ?
S11 Poznań Rokietnica – Poznań Płn. 8 30 października S11
S7 GrunwaldNidzica 27,8 8 listopada S7
A1 Łódź Płn. – Kowal 85 13 listopada A1
A4 Szarów Tarnów Płn. 57 29 listopada A4
A1 Gorzyczki – Mszana 10 30 listopada A1
S8 Oleśnica Wsch. – Syców Zach. 25 30 listopada S8
A6 Kijewo – Rzęśnica 2,2 21 grudnia A1
S12
S17
Lublin Felin – Piaski Zach. 12,1 21 grudnia A1
Łączna długość odcinków: 639,1
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8 Walichnowy Łódź Płd. 72,2 5 stycznia S8
S61 obw. Stawisk 6,5 20 lipca S61
S61 obw. Szczuczyna 8 27 sierpnia (zerwany 22.06.2013) S61
Łączna długość odcinków:
(bez zerwanych kontraktów):
86,7
(78,7)

2013[edytuj | edytuj kod]

W 2013 oddano do użytku ok. 298 km autostrad i dróg ekspresowych, oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 128 km.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A4 Jarosław Wsch. – Przemyśl 18 27 maja A4
S3 JordanowoŚwiebodzin Płn. 5,5 27 maja S3
S12
S17
Kurów Zach. – Jastków 24,8 28 maja S3
S79 MPL Okęcie – Marynarska 2 14 czerwca S79
S3 Sulechów – Świebodzin Płd. 20 18 czerwca S3
S3 Świebodzin Płn. – Świebodzin Płd. 5 11 lipca S3
S2 Płd. Obw. Warszawy: Konotopa – Aleja Krakowska 6 31 lipca S2
S3 Międzyrzecz Płd. – Świebodzin Płn. 13 21 sierpnia S3
S7 Kielce Płn. – Kielce Płd. (obw. Kielc, jezdnia zach.) 23 29 sierpnia S7 S7
S2 Płd. Obw. Warszawy: Aleja Krakowska – Warszawa Płd. (Lotnisko) 5,1 6 września S2
S79 MPL Okęcie – Warszawa Płd. (Lotnisko) 2,3 6 września S79
S2 Płd. Obw. Warszawy: Warszawa Płd. (Lotnisko) – Puławska 3,9 18 września S2
A4 Dębica Wsch. – Rzeszów Płn. 37 30 października A4
S19 Rzeszów Zach. – Świlcza 4 13 grudnia A4
S61 obwodnica Stawisk (jezdnia wschodnia) 6,5 19 grudnia S61
A4 Jarosław Zach. – Jarosław Wsch. 7 20 grudnia A4
A1 Toruń Płd. (Czerniewice) – Włocławek Zach. 45 20 grudnia A1
S8 Syców Wsch. – Wieluń 45 21 grudnia S8
A4 PrzemyślKorczowa 22,6 23 grudnia A4
S8 Salomea – Opacz 2 23 grudnia S8
Łączna długość odcinków: 297,7
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S19 Rzeszów Zach. – Świlcza 4 31 stycznia (ponownie) S19
A4
S19
Rzeszów Zach. – Rzeszów Cent. 4 1 lutego (ponownie) A4
A1 Toruń Płd. – Kowal 64 3 kwietnia (ponownie) A1
S8 Opacz – Paszków 11,5 12 kwietnia S8
S11 Rokietnica – Swadzim 5,3 12 kwietnia S11
A4 Tarnów Płn. – Dębica Wsch. 34,75 7 maja (ponownie) A4
S8 Warszawa Powązkowska – Warszawa Modlińska 4,6 18 lipca S8
Łączna długość odcinków: 128,15

2014[edytuj | edytuj kod]

W 2014 oddano do użytku ok. 280 km autostrad i dróg ekspresowych, oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 424 km.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8
12
Róża – Rzgów 15,8 11 kwietnia S8
S14 Róża – Dobroń 3,6 11 kwietnia S14
A1 Włocławek Zach. – Kowal 19 30 kwietnia A1
S3 Gorzów Wlkp. Płd. – Międzyrzecz Płn. 37,6 15 maja S3
A1 Świerklany – Mszana 3 23 maja A1
A6
S3
Kijewo – Dąbie 0,5 17 czerwca A6
S8
12
Łask – Róża 8,15 8 sierpnia S8
S5 Kaczkowo – Korzeńsko 29,3 15 września S5
S12
S17
obw. Lublina: JastkówLublin Sławinek 7,7 25 września S12
S17
S12
S17
obw. Lublina: Lublin Rudnik – Lublin Felin 12,8 15 października S12
S17
S8 WieluńSieradz Płd. 38,6 29 października S8
A4 Tarnów Płn.- Dębica Wsch. 34,8 30 października A4
S12
S17
S19
obw. Lublina: Lublin Sławinek – Lublin Rudnik 10,2 31 października S12
S17
S19
S69 Bielsko-Biała Mikuszowice – Buczkowice 6,15 6 listopada S69
S61
8
Raczki – Suwałki Płd. 12,75 7 listopada S61
S8
12
Sieradz Płd. – Łask 33,6 29 listopada S8
S11 Poznań Rokietnica – Poznań Tarnowo Podgórne 5,3 19 grudnia S11
Łączna długość odcinków: 278,85
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Koszt [mln zł] Koszt
[mln zł/km]
Data Źródło
S5 KaczkowoKorzeńsko 29,3 244 8,3 21 lutego (ponownie) S5
S19 Świlcza – Rzeszów Płd. 6,3 342,57 54,4 9 kwietnia S19
S19 Sokołów Małopolski Płn. – Stobierna
(jedna jezdnia)
12,5 290 23,2 5 czerwca S19
S69 Bielsko-Biała Mikuszowice – Żywiec 15,5 260 16,8 2 lipca (ponownie) S69
S7 Radom Płd. – granica woj. maz. – święt. 22 682,2 31 3 lipca S7
S7 Rybitwy – Igołomska 4,5 528,9 117,5 22 lipca S7
S5 Korzeńsko – Krościna 15 576,2 38,4 31 lipca S5
S8 Zambrów Wsch. – Mężenin 15,39 434,8 28,2 7 sierpnia S8
S61 obw. Szczuczyna (jedna jezdnia) 8 126,2 15,8 11 sierpnia (ponownie) S61
S5 Marcinowo – Wrocław Płn. 19 597,6 31,4 10 września S5
S5 Krościna – Marcinowo 13 310,4 23,9 12 września S5
A4 Rzeszów Wsch. – Jarosław Zach. 41 719 17,5 16 września (ponownie) A4
S3 obw. Gorzowa Wlkp. (jezdnia poł.) 12 289 24,1 30 września S3
A1 Stryków – Tuszyn 37 1027,4 27,7 6 października (ponownie) A1
S11 obw. Ostrowa Wlkp. 12,8 284 22,2 10 października S11
S7 Jędrzejów – granica woj. święt. – małop. 20 348,6 17,43 16 października S7
S19 obw. Lublina: Lublin Sławinek – Lublin Węglin 9,8 423,9 43,2 29 października S19
S7 MiłomłynOstróda Płn. 9,2 292,3 31,8 5 listopada S7
S3 obw. Międzyrzecza (jezdnia zach.) 6,37 102 16 17 listopada S3
S3
S11 obw. Jarocina 7,5 293 39,1 18 listopada S11
S8 MarkiRadzymin Płd. 15,4 737,5 47,9 28 listopada S8
S5 MieleszynGniezno Płd. 18,3 476 26 3 grudnia S5
S3 Nowa Sól Płd. – Polkowice Płn. 33,3 803 24,1 19 grudnia S3
S3 Polkowice Płn. – Lubin Płn. 14,4 561 38,9 22 grudnia S3
S8 MężeninJeżewo 14,2 440,68 31 22 grudnia S8
S12 Kurów Zach. – Puławy 11,8 233,08 19,7 30 grudnia S12
Łączna długość odcinków: 423,56 11 423,33

2015[edytuj | edytuj kod]

W 2015 oddano do użytku 33,5 km dróg ekspresowych, oraz podpisano kontrakty na budowę prawie 700 km autostrad i dróg ekspresowych.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8 Warszawa Janki Warszawa Opacz 5,8 17 lipca S8
S69 Buczkowice Żywiec 9,4 24 lipca S69
S8 Warszawa Powązkowska – Warszawa Modlińska 4,6 11 września S8
S61 obw. Szczuczyna 8 13 listopada S61
S8 PaszkówWarszawa Janki 5,7 14 grudnia S8
Łączna długość odcinków: 33,5
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Koszt [mln zł] Koszt
[mln zł/km]
Data Źródło
S7 Nidzica Płn. – Nidzica Płd. 9,1 229,4 25,2 22 stycznia S7
S7 Nidzica Płd. – Napierki 13,6 263,1 19,3 22 stycznia S7
S3 Lubin Płn. – Lubin Płd. 11,3 261 23,1 26 stycznia S3
S8 granica woj. maz. – obw. Zambrowa 14,91 454,9 30,5 28 stycznia S8
S51 OlsztynOlsztynek 13,3 394,8 29,7 6 lutego S51
S3 Lubin Płd. – Legnica Płd. 22,6 786 35,7 27 lutego S3
S3 SulechówZielona Góra Płn. (jezdnia wsch.) 13,4 299 22,3 10 kwietnia S3
S7 OstródaRychnowo 8,8 299,2 34 22 kwietnia S7
S7 Rychnowo – Olsztynek Zach. 11,25 388,5 34,5 22 kwietnia S7
S8 PaszkówPrzeszkoda 11,6 436,65 37,6 3 czerwca S8
S7 Ostróda Płn. – Ostróda Płd. 9,7 1383,7 142,6 15 czerwca S7
S7 ChęcinyJędrzejów 21,55 585,7 27,2 15 czerwca S7
S7 obw. Radomia – Radom Płn. – Radom Płd. 24,65 729,4 29,6 29 lipca S7
S5 Poznań Zach. – Wronczyn 16 529 33 30 lipca S5
A1 WoźnikiPyrzowice 15,15 609,5 40,2 26 sierpnia A1
A1 Częstochowa Zach. – Częstochowa Płd. 4,7 219,38 46,7 31 sierpnia A1
S17 obw. Garwolin – granica woj. maz. – lub. 25,2 602,1 23,9 22 września S17
S61 obw. Suwałk 12,8 299,4 23,4 29 września S61
S6 GoleniówNowogard 19,2 343,91 17,9 29 września S6
S3 JaworBolków 16 345 21,56 30 września S3
S6 PłotyKiełpino 14,6 253,99 17,4 6 października S6
S3 LegnicaJawor 20 316 15,8 6 października S3
S11 płn. obw. Kępna (Kępno Krążkowy – Kępno Płn.) 4,5 66 14,6 8 października S11
S7 KoszwałyNowy Dwór Gdański 20,47 1642,44 80,2 9 października S7
S7 Nowy Dwór GdańskiKazimierzowo 19,14 1576,39 82,3 9 października S7
S6 KiełpinoKołobrzeg Zach. 24 455,04 18,9 9 października S6
A1 Częstochowa Płn. – Częstochowa Zach. 20,27 703,28 34,7 12 października A1
S5 Nowe MarzyDworzysko 23,3 374,72 16 12 października S5
S5 DworzyskoMaksymilianowo 22,4 409,76 18,3 12 października S5
S5 MaksymilianowoTryszczyn 14,7 369 25,1 12 października S5
S5 TryszczynBiałe Błota 13,5 328,47 24,3 12 października S5
S5 Białe BłotaSzubin 9,7 259,92 26,8 12 października S5
S5 SzubinJaroszewo 19,3 351,97 18,2 12 października S5
S5 Jaroszewo – granica woj. kuj.-pom. – wlkp. 25,1 421,81 16,8 12 października S5
S17 SkrudkiKurów Zach. 13,2 270,8 20,5 19 października S17 S17
S3 Zielona Góra Płn. – Niedoradz (druga jezdnia, wsch.) 13,3 194 14,6 20 października S3
S6 NowogardPłoty 20 390,24 19,5 23 października S6
S6 Ustronie MorskieKoszalin 24,2 436,84 18 29 października S6
S17 gran. woj. maz. – lub. – Skrudki 20,2 608,8 30,1 9 listopada S17 S17
S11 obw. Szczecinka 12 322,81 26,9 13 listopada S11
S10 obw. Wałcza 17,8 430,48 24,2 18 listopada S10
S6 Kołobrzeg Zach. – Ustronie Morskie 14,7 342,92 23,3 19 listopada S6
S2 Płd. Obw. Warszawy: Puławska – Lubelska 18,5 2541,3 137,4 11 grudnia S2
Łączna długość odcinków: 699,69 22 526,62

2016–2020[edytuj | edytuj kod]

2016[edytuj | edytuj kod]

W 2016 oddano do użytku ok. 123 km autostrad i dróg ekspresowych, oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 234 km.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A1S8 Łódź Północ – Tuszyn

i S8 Rzgów – Łódź Południe

40,1 1 lipca A1
S7 węzeł Miłomłyn Płn. 1 14 lipca S7
A4 Rzeszów – Jarosław 41,2 20 lipca A4
S3 obw. Międzyrzecza (jedna zach.) 6,37 19 października S3
S19 obw. Lublina
Lublin Sławinek – Lublin Węglin
9,8 9 grudnia S19
S7 Miłomłyn – Ostróda Płn. (bez węzła) 9,2 19 grudnia S7
S3 węzeł Międzyrzecz Zachód 21 grudnia S3
S8 obw. Zambrowa (Płd.) – Mężenin 15,4 22 grudnia S8
Łączna długość odcinków: 123,07
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Koszt [mln zł] Koszt
[mln zł/km]
Data Źródło
S17 Warszawa: Lubelska – obw. Kołbieli 15,2 370,5 24,4 27 stycznia S17
S17
S17 obw. Kołbieli 8,7 225,5 25,9 27 stycznia S17
S17
S17 obw. Kołbieli – obw. Garwolina 13 290 22,3 27 stycznia S17
S17
S8 Wyszków – Poręba 13 334,7 25,8 28 stycznia S8
S8 obw. Ostrowi Maz. płn. – granica woj. maz. i podl. 9,4 249 26,5 2 lutego S8
S3 NiedoradzNowa Sól (druga jezdnia, wsch.) 17 188,5 11,1 5 lutego S3
S8 RadziejowicePrzeszkoda 9,9 306,9 31 8 lutego S8
S8 Poręba – obw. Ostrowi Maz. Płd. 16,11 404,5 25,1 17 lutego S8
S6
S11
obw. Koszalina i Sianowa
(wraz z odc. S11
Bielice – Koszalin Zach.)
20,1 645,6 32,1 3 marca S6
S11
A1 Częstochowa Płd. – Woźniki 16,7 574 34,4 4 marca A1
S51 płd. obw. Olsztyna
(odc. 2,
Olsztyn Płd. – Olsztyn Wsch.)
14,7 913 62,1 29 marca S51
S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój 6,1 615 100,8 31 marca S7
S5 Kościan Płd. – Radomicko 16 303 18,9 12 kwietnia S5
S5 Wronczyn – Kościan Płd. 19 360 18,9 13 kwietnia S5
S5 Leszno Płd. – Kaczkowo 9,5 232,6 24,5 6 maja S5
S5 Radomicko (bez węzła) – Leszno Płd. 19 443 23,3 16 maja S5
S7 Naprawa – Skomielna Biała
odc. tunelowy
3 968,8 322,9 29 czerwca S7
S7 Lubień – Naprawa 7,5 615 82 29 czerwca S7
Łączna długość odcinków: 233,91 8 040,1

2017[edytuj | edytuj kod]

W 2017 oddano do użytku ok. 294 km dróg szybkiego ruchu, oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 265 km autostrad i dróg ekspresowych.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S7 Szydłowiec Centrum – Szydłowiec Południe (jezdnia zach.) 4 27 kwietnia S7
S5 MieleszynGniezno Płd. 18,5 4 maja S5
S7 Szydłowiec Południe – granica woj. maz. – święt. 4,5 23 maja S7
S7 NidzicaNapierki 22,7 23 czerwca S7
S7 Kraków Przewóz – Kraków Nowa Huta
(nazwa robocza
Rybitwy – Igołomska)
4,5 29 czerwca S7
S7 Radom Płd. (bez węzła) – Szydłowiec Centrum 14 12 lipca S7
S7 Szydłowiec Centrum – Szydłowiec Południe (jezdnia wsch.) 4 12 lipca S7
S11 obw. Ostrowa Wlkp. (Ostrów Wlkp. Wsch. – Przygodzice) 12,8 12 lipca S11
S7 Ostróda Płd. (bez węzła) – Rychnowo 8,8 11 sierpnia S7
S11 obw. Jarocina 10 30 sierpnia S11
S19 Sokołów Małopolski Płn. (bez węzła) – Stobierna 12,5 1 września S19
S7 Jędrzejów – granica woj. święt. – małop. 20 23 września S7
S3 obw. Gorzowa Wlkp. (jedna jezdnia) 11,7 9 października[65][66] S3
S3 SulechówZielona Góra Płn. (jedna jezdnia) 13,4 20 października[67] S3
S5 Korzeńsko – Żmigród 14,9 6 listopada[68] S5
S5 Żmigród – Krościna 4,3 6 listopada[69] S5
S7 Rychnowo – Olsztynek Zach. 11,2 6 grudnia S7
S19 Świlcza – Rzeszów Płd.(Kielanówka) 6,3 7 grudnia S19
S5 Krościna – Trzebnica 9 22 grudnia S5
S5 Trzebnica – Wrocław Płn. (Widawa) (A8) 19,29 22 grudnia S5
S8 Granica woj. podl. – obw. Zambrowa (Płd.) 14,9 22 grudnia S8
S8 MarkiRadzymin Płd. 15,37 22 grudnia S8
S7 Ostróda Płn. (z węzłem) – Ostróda Płd. (z węzłem) 9,7 22 grudnia S7
S51 OlsztynOlsztynek 13,3 22 grudnia S51
S8 MężeninJeżewo 14,3 30 grudnia S8
Łączna długość odcinków: 293,96
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Koszt [mln zł] Koszt
[mln zł/km]
Data Źródło
S61 obw. Szczuczyna (jedna jezdnia) 6,6 75 11,4 26 maja S61
S61 Budzisko – Suwałki 24 605,5 25,2 6 czerwca S61
A2 Warszawa (Lubelska) – obw. Mińska Maz. 14,6 502,5 34 25 lipca A2
S17 węzeł Lubelska 2 190 95 25 lipca S17
S7 Warszawa Lotnisko – Grójec 29,34 813,5 27,7 17 sierpnia S7
A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica 2 35,4 17,7 8 września A6
A6 węzeł Szczecin Kijewo 1,8 56,6 31,4 8 września A6
S10 obw. Kobylanki (jedna jezdnia) 6,5 57,2 8,8 12 września S10
S11 obw. Kępna 7 122,7 17,5 2 października S11
S7 granica woj. maz. – święt. – Skarżysko-Kamienna 7,6 250 32,9 10 października S7
S19 Kraśnik (koniec obw.) – Janów Lubelski (początek obw.) 18 390 21,7 30 października S19
S19 obw. Janowa Lubelskiego 7 148,5 21,2 30 października S19
S19 Janów Lubelski (koniec obw.) – Lasy Janowskie 8 183,6 23 30 października S19
S61 Kolno – Stawiski 16,4 288,3 17,6 31 października S61
S61 Stawiski – Szczuczyn 18 342,1 19 31 października S61
S17 obw. Tomaszowa Lubelskiego (jedna jezdnia) 9,6 193,5 20,2 17 listopada S17
S17 Warszawa Zakręt – Warszawa Lubelska (Wschodnia obw. Warszawy) 2,5 224,9 90 22 listopada S17
S3 Brzozowo – Miękowo 22,4 360,54 16,1 18 grudnia S3
S3 Miękowo – Rzęśnica 19 126,28 6,6 18 grudnia S3
S7 Napierki – Mława 14 294,7 21,1 20 grudnia S7
S7 Mława – Strzegowo 21,5 446,1 20,7 20 grudnia S7
S61 Łomża Płd. – Łomża Zach. 7,18 218,1 30,4 22 grudnia S61
Łączna długość odcinków: 265 5925

2018[edytuj | edytuj kod]

W 2018 oddano do użytku ok. 342 km dróg szybkiego ruchu, oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 446 km autostrad i dróg ekspresowych.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S11 Kępno Płn. – Kępno Krążkowy 3,6 23 maja S11
S3 Lubin Płd. – Legnica Płd. 22,6 25 czerwca S3
S8 obw. Ostrowi Maz. Płn. – granica woj. maz. i podl. 9,4 20 lipca S8
S12 Kurów Zachód – przeprawa mostowa na Wiśle w Puławach 11,8 22 sierpnia S12
S3 Lubin Płn. – Lubin Płd. 11,3 27 sierpnia S3
S7 Wrzosy – Brzegi 8,6 4 września S7
S3 Nowa Sól Płd. – Gaworzyce 16,4 15 września S3
S3 Gaworzyce – Polkowice Płn. 16,9 15 września S3
S8 Poręba – Ostrów Mazowiecka 16,1 17 września S8
S5 Leszno Południe – Kaczkowo 9,5 5 października S5
S3 Legnica – Jawor 19,7 15 października S3
S3 Jawor – Bolków 16,1 15 października S3
S7 obw. Radomia 24,7 19 października S7
S8 Wyszków – Poręba 13 19 października S8
S7 Chęciny – Wrzosy 2 26 października S7
S7 KoszwałyKazimierzowo 39,6 31 października S7
S5 Radomicko – Leszno Południe 19,1 9 listopada S5
S3 Zielona Góra Północ – Niedoradz (jedna jezdnia) 13,3 30 listopada S3
S8 Radziejowice – Przeszkoda (jedna jezdnia) 8,4 30 listopada S8
S8 Przeszkoda – Paszków 13,1 30 listopada S8
S51 węzeł Olsztyn Południe 2,5 6 grudnia S51
S7 Brzegi – Mnichów 7 13 grudnia S7
S3 Niedoradz – Nowa Sól Płd. (jedna jezdnia) 17,3 20 grudnia S3
S7 Mnichów – Jędrzejów 4 21 grudnia S7
S5 Poznań Zach.Wronczyn (jedna jezdnia) 16 30 grudnia S5
Łączna długość odcinków: 342
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Koszt [mln zł] Koszt
[mln zł/km]
Data Źródło
S7 Szczepanowice – Widoma 14 508,13 36,3 8 stycznia S7
S7 Strzegowo – Pieńki 22 516,2 23,5 12 stycznia S7
S7 Pieńki – Płońsk 13,7 311,7 22,8 12 stycznia S7
S61 Ostrów Mazowiecka (Podborze) – Śniadowo 19,5 479,1 24,6 30 stycznia S61
S61 Śniadowo – Łomża Płd. 17 380 22,4 9 lutego S61
S19 Lublin – Kraśnik Południe 42 1129,7 26,9 28 lutego S19
S6 Szemud – Gdynia 20 817 40,9 26 marca S6
S6 Bożepole Wielkie – Luzino 10,4 338 32,5 11 czerwca S6
S6 Luzino – Szemud 10 336 33,6 11 czerwca S6
S19 Lasy Janowskie – Zdziary 9,3 236,33 25,4 18 czerwca S19
S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem 9 286,89 31,9 18 czerwca S19
S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Południe 6 196,34 32,7 18 czerwca S19
S61 Wysokie – Raczki 20 484 24,2 4 lipca S61
S61 Ełk Południe – Wysokie 23 685,9 29,8 19 lipca S61
A1 gr. woj. łódzkiego – Częstochowa Północ 16,9 596,5 35,1 23 lipca A1
A1 Tuszyn – Piotrków Trybunalski Południe 15,9 478,9 30,1 30 lipca A1
S61 Szczuczyn – Ełk Południe 23 699,5 30,4 6 sierpnia S61
S19 Podgórze – Kamień 10,5 333,5 31,8 9 sierpnia S19
A1 Radomsko – gr. woj. łódzkiego 7 273,63 39,1 30 sierpnia A1
A1 Kamieńsk – Radomsko 16,7 573,1 34,3 14 września A1
S7 Widoma – Kraków Nowa Huta 18,3 1072,5 58,6 26 września S7
A4 węzeł Niepołomice 1 41,84 41,8 28 września A4
S14 Łódź Lublinek – Łódź Teofilów 12,2 561,8 46 5 października S14
S61 Łomża Zach. – Kolno 13 525,6 40,4 11 października (zerwany) S61
S3 Bolków – Lubawka 31,4 2380 75,8 17 października S3
S52 Kraków Modlniczka – Kraków Mistrzejowice 14,8 1427,97 96,5 13 listopada S52
S19 Nisko Południe – Podgórze 11,5 272,5 23,7 14 listopada S19
S1 Pyrzowice – Podwarpie (jedna jezdnia) 9,7 121,8 12,6 26 listopada S1
S19 Kamień – Sokołów Małopolski Płn. 8,2 286,4 34,9 21 grudnia S19
Łączna długość odcinków: 446 16 350,83

2019[edytuj | edytuj kod]

W 2019 oddano do użytku ok. 430,3 km dróg szybkiego ruchu, oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 95,7 km autostrad i dróg ekspresowych.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S51 Olsztyn Jaroty – Olsztyn Wschód 8,7 1 lutego S51
S61 obw. Suwałk 12,8 13 kwietnia S61
S6 Goleniów – Nowogard 19,2 8 maja S6
S17 Skrudki – Kurów Zachód 13,2 19 czerwca S17
S51 Olsztyn Południe – Olsztyn Jaroty 6 1 lipca S51
S17 obw. Garwolina – Ryki 30,2 4 lipca S17
A1 Częstochowa Płd. (bez węzła) – Woźniki (z węzłem) 16,7 2 sierpnia A1
A1 Woźniki (bez węzła) – Pyrzowice (bez węzła) 15,2 2 sierpnia A1
S6 Nowogard – Płoty (jezdnia wschodnia) 20 22 sierpnia S6
S17 Ryki – Skrudki 15 6 września S17
S7 Skomielna BiałaChabówka 6,1 28 września S7
S6 Płoty – Kiełpino 14,6 30 września S6
S6 Kiełpino – Kołobrzeg Zachód 24 30 września S6
S6 Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie 14,7 10 października S6
S6 Ustronie Morskie – Bielice 24,2 10 października S6
S11 Koszalin Zach. – Bielice 1,9 10 października S11
S6 Bielice – Koszalin Płn. 5,7 10 października S6
S8 Radziejowice – Przeszkoda (jedna jezdnia) 8,4 10 października S8
S6 Nowogard – Płoty (jezdnia zachodnia) 20 30 października S6
S11 obw. Szczecinka 12 7 listopada S11
S6 Sianów Wsch. – Karnieszewice 2 8 listopada S6
S6 Koszalin Płn. – Koszalin Wsch. 3 29 listopada S6
S5 Poznań Zach.Wronczyn (jedna jezdnia) 16 14 grudnia S5
S5 Wronczyn – Kościan Płd. 18,9 14 grudnia S5
S5 Kościan Płd. – Radomicko 16 14 grudnia S5
S7 Granica woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego – Skarżysko Kamienna 7,6 18 grudnia S7
S3 Most na Odrze w Cigacicach (jedna jezdnia) 0,5 20 grudnia S3
A1 Częstochowa Płn. (z węzłem) – Częstochowa Zach. (z węzłem) 20,2 23 grudnia A1
A1 Częstochowa Zach. (bez węzła) – Częstochowa Płd. (z węzłem) 4,7 23 grudnia A1
S5 Żnin – Mieleszyn 25,1 23 grudnia S5
S17 obw. Kołbieli – obw. Garwolina 13 23 grudnia S17
S5 Aleksandrowo – Tryszczyn 14,7 31 grudnia S5
Łączna długość odcinków: 430,3
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Koszt [mln zł] Koszt
[mln zł/km]
Data Źródło
A1 Piotrków Trybunalski Południe – Kamieńsk 24,2 857 35,4 18 kwietnia A1
S11 obw. Olesna 24,8 667,6 26,9 20 maja S11
S14 Łódź Teofilów – Emilia 16,3 724,1 44,4 22 sierpnia S14
S1 Przybędza – Milówka 8,5 1379 162,2 10 października S1
A18 Żary – Iłowa (jedna jezdnia) 21,9 250 11,4 14 listopada A18
Łączna długość odcinków: 95,7 3 877,7

2020[edytuj | edytuj kod]

W 2020 roku oddano do użytku ok. 140,2 km dróg szybkiego ruchu, oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 274,2 km autostrad i dróg ekspresowych.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S61 obw. Szczuczyna (jedna jezdnia) 6,6 15 maja S61
A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica 3,5 10 czerwca A6
S3 Miękowo – Rzęśnica 19 10 czerwca S3
S17 obw. Kołbieli 8,7 17 lipca S17
S17 Warszawa Lubelska – obw. Kołbieli 15,2 17 lipca S17
A2 Warszawa Lubelska (bez węzła) – Mińsk Mazowiecki 14,6 14 sierpnia A2
S5 Szubin – Żnin 19,3 12 października S5
S10 Motaniec – Stargard (jedna jezdnia) 6,4 28 listopada S10
S10 obw. Wałcza 17,8 19 grudnia S10
S2 Warszawa Przyczółkowa – Wał Miedzeszyński 6,5 22 grudnia S2
S2 Wał Miedzeszyński – Warszawa Lubelska 7,5 22 grudnia S2
S2 Węzeł Warszawa Lubelska 1,6 22 grudnia S2
S5 Tryszczyn – Białe Błota 13,5 31 grudnia S5
Łączna długość odcinków: 140,2
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Koszt [mln zł] Koszt
[mln zł/km]
Data Źródło
S11 Zegrze Pomorskie – Kłanino 19,3 478,3 24,8 7 lutego S11
S11 Koszalin – Zegrze Pomorskie 16,8 579,8 34,5 4 marca S11
S11 Kłanino – Bobolice 11,6 450 38,8 4 marca S11
A2 Kałuszyn – Groszki 12 499,8 41,7 5 marca A2
A2 Gręzów – Siedlce Zach. 12 559,2 46,6 7 kwietnia A2
S7 Moczydło – Miechów 18 752,9 41,8 16 kwietnia S7
A18 gr. państwa – Żary 11,9 185 15,5 24 kwietnia A18
S5 Ornowo – Wirwajdy 5 204 40,8 28 kwietnia S5
S7 Modlin – Czosnów 9,7 598,8 61,7 12 maja S7
S1 Oświęcim – Dankowice 15 989,8 66 14 maja S1
S16 Borki Wielkie – Mrągowo 13,1 625,9 47,8 28 maja S16
S7 Załuski – Modlin 12 635,1 52,9 9 lipca S7
S19 Rzeszów Płd. – Babica 10,3 2230 216,5 10 lipca S19
S1 Dankowice – Bielsko-Biała 12 586,7 48,9 3 sierpnia S1
S3 Świnoujście – Dargobądz 17,1 688,8 40,3 28 sierpnia S3
S3 Dargobądz – Troszyn 15,9 679,3 42,7 28 sierpnia S3
S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza 7 282,1 40,3 11 września S1
S17 Tomaszów Lubelski Północ – Tomaszów Lubelski Południe (jedna jezdnia) 5,4 74 13,7 23 września S17
S7 Siedlin – Załuski 12,9 692,5 53,7 1 października S7
S19 Białystok Płd. – Płoski 12,7 396,9 31,3 27 listopada (zerwany) S19
S19 Białystok Zach. – Księżyno 16,6 577 34,8 9 grudnia (zerwany) S19
S19 Księżyno – Białystok Płd. 7,9 456,2 57,7 9 grudnia (zerwany) S19
Łączna długość odcinków: 274,2 13 222,1

2021–2025[edytuj | edytuj kod]

2021[edytuj | edytuj kod]

W 2021 roku oddano do użytku ok. 263,1 km dróg szybkiego ruchu, oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 391,6 km autostrad i dróg ekspresowych.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S3 Brzozowo – Miękowo 22,4 27 kwietnia S3
S1 Pyrzowice – Podwarpie (jedna jezdnia) 9,7 17 maja S1
S19 obw. Janowa Lubelskiego – Lasy Janowskie 8 15 czerwca S19
S17 Węzeł Warszawa Lubelska 2 24 czerwca S17
S61 Śniadowo – Łomża Płd. 17 14 lipca S61
S61 Kolno – Stawiski 16,4 9 sierpnia S61
S61 Stawiski – Szczuczyn 18 9 sierpnia S61
S11 Kępno Krążkowy – Kępno Płd. 6,8 16 sierpnia S11
S7 Szczepanowice – Widoma 14 4 października S7
S19 Lasy Janowskie – Zdziary 9,3 11 października S19
S3 Polkowice Płd. – Lubin Płn. 6 29 października S3
S3 Polkowice Płn. – Polkowice Płd. 8,4 10 listopada S3
S17 obw. Tomaszowa Lubelskiego (jedna jezdnia) 9,6 29 listopada S17
S7 LubieńNaprawa 7,6 30 listopada S7
S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Płd. 6 6 grudnia S19
S19 Nisko Płd. – Jeżowe 11,5 6 grudnia S19
S19 Jeżowe – Łowisko 10,5 6 grudnia S19
S19 Lublin Węglin – Niedrzwica Duża 11,9 16 grudnia S19
S19 obw. Kraśnika 10 16 grudnia S19
S19 obw. Kraśnika – obw. Janowa Lubelskiego 18 16 grudnia S19
S19 obw. Janowa Lubelskiego 7 16 grudnia S19
S2 Warszawa Puławska – Warszawa Przyczółkowa 4,6 20 grudnia S2
S19 Łowisko – Sokołów Małopolski Północ 8,2 23 grudnia S19
S61 Wysokie – Raczki 20,2 30 grudnia S61 S61
Łączna długość odcinków: 263,1
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Koszt [mln zł] Koszt
[mln zł/km]
Data Źródło
A18 Iłowa – gr. woj. lubuskiego (jedna jezdnia) 16,2 175,1 10,8 21 stycznia A18
A18 gr. woj. lubuskiego – Golnice (jedna jezdnia) 21,5 258,7 12,0 27 stycznia A18
A2 Groszki – Gręzów 13 530,8 40,8 28 stycznia A2
S19 Ploski – Haćki 8,9 305,4 34,3 29 stycznia S19
S7 Miechów – Szczepanowice 5,3 162,4 30,6 8 lutego S7
S19 Lubartów – Lublin 23,8 835,6 35,1 26 lutego S19
S19 Kuźnica – Sokółka 15,8 526,2 33,3 12 marca S19
A2 Malinowiec – Łukowisko 18 530 29,4 1 kwietnia A2
A2 Swory – Biała Podl. 14 470 33,6 1 kwietnia A2
A2 Siedlce Zach. – Malinowiec 19 700 36,8 14 kwietnia A2
A2 Łukowisko – Swory 13 370 28,5 14 kwietnia A2
S6 Chwaszczyno – Żukowo 16,3 715,2 43,9 16 kwietnia S6
S6 Żukowo – Gdańsk Południe 16 777 48,6 16 kwietnia S6
S19 Krynice – Białystok Zach. 10,2 405,6 39,8 19 maja S19
S6 obw. Słupska (jedna jezdnia) 9,5 128,4 13,5 28 maja S6
S12 obw. Chełma 14 442 31,6 14 czerwca S12
S6 Skórowo – Leśnice 10,8 344,4 31,9 15 czerwca S6
S74 obw. Opatowa 9,7 403,7 41,6 17 czerwca S74
S6 Bobrowniki – Skórowo 13,1 283,1 21,6 29 czerwca S6
S19 Miejsce Piastowe – Dukla 10,1 478,9 47,4 12 lipca S19
S6 Leśnice – Bożepole Wielkie 22 718,7 32,7 29 lipca S6
S19 Haćki – Bielsk Podl. 9 326 36,2 6 września S19
S19 Boćki – Malewice 16 343,6 21,5 6 września S19
S19 Krosno – Miejsce Piastowe 10,3 365 35,4 13 września S19
S19 Bielsk Podl. – Boćki 12,2 309,3 25,4 15 października S19
S19 Malewice – Chlebczyn 25 665,2 26,6 15 października S19
S1 Bieruń – Oświęcim 2,9 212 73,1 30 listopada S1
S6 obw. Słupska – Bobrowniki 16 549 34,3 29 grudnia S6
Łączna długość odcinków: 391,6 12 331,3

2022[edytuj | edytuj kod]

W 2022 roku oddano do użytku ok. 350,4 km dróg szybkiego ruchu, oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 306,1 km autostrad i dróg ekspresowych.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem 9 29 kwietnia S19
S19 Niedrzwica Duża – Kraśnik Północ 20,1 21 maja S19
A6 Węzeł Kijewo 1,8 23 czerwca A6
A1 Tuszyn – Piotrków Trybunalski Płd. (przebudowa) 15,9 24 czerwca A1
A1 Radomsko – granica woj. łódzkiego i woj. śląskiego 7 24 czerwca A1
A1 Granica woj. łódzkiego i śl. – Rząsawa 16,9 24 czerwca A1
S14 ZOŁ: Łódź Lublinek – Łódź Teofilów 12,2 25 czerwca S14
S7 Warszawa Lotnisko – Lesznowola 6,6 30 sierpnia S7
S5 Białe Błota – Szubin 9,7 31 sierpnia S5
S61 Szczuczyn – Ełk Południe 23 13 września S61
A18 Żary – Iłowa (jedna jezdnia) 21,9 15 września A18
A1 Kamieńsk – Radomsko 16,7 30 września A1
S5 Nowe Marzy – Dworzysko 23,3 26 października S5
S7 Naprawa – Skomielna Biała 3,1 12 listopada S7
S5 Ornowo – Wirwajdy 5 20 grudnia S5
S6 Bożepole Wielkie – Luzino 10,4 21 grudnia S6
S6 Luzino – Szemud 10 21 grudnia S6
S6 Szemud – Gdynia Wielki Kack 20 21 grudnia S6
S61 Suwałki – Budzisko 24,2 22 grudnia S61
S5 Dworzysko – Aleksandrowo 22,4 22 grudnia S5
S7 Napierki – Mława 14 23 grudnia S7
S7 Mława – Strzegowo 21,5 23 grudnia S7
S7 Strzegowo – Pieńki 22 23 grudnia S7
S7 Pieńki – Płońsk 13,7 23 grudnia S7
Łączna długość odcinków: 350,4
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Koszt [mln zł] Koszt
[mln zł/km]
Data Źródło
S19 Babica – Jawornik 11,6 1200 103,4 14 lutego S19
S19 gr. woj. mazowieckiego – Międzyrzec Podlaski (wraz z dobudową drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzeca Podl.) 13,7 391,5 28,6 23 lutego S19
S74 Przełom/Mniów – Kielce Zach. 16,4 537,7 32,8 9 marca S74
S19 obw. Kocka i Woli Skromowskiej (jedna jezdnia) 7,9 183,4 23,2 1 kwietnia S19
S10 Bydgoszcz Płd. – Emilianowo 8 410,8 51,4 6 maja S10
S10 Solec – Toruń Zach. 22 425,9 19,4 6 maja S10
S61 Łomża Zach. – Kolno 13 713,4 54,9 19 maja (ponownie) S61
S1 Mysłowice – Bieruń 10 489,2 48,9 4 lipca S1
S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski 22,2 570,7 25,7 26 lipca S19
S10 Emilianowo – Solec 8 239,8 30 6 września S10
S19 Radzyń Podlaski – Kock 18,3 626,5 34,2 15 września S19
S19 Kock – Lubartów 15,8 390 24,7 15 września S19
S6 Sianów – Sławno 23,2 657,9 28,4 30 września S6
S19 Dukla – Barwinek 18,3 1541,1 84,2 10 października S19
S17 Zamość Wsch. – Zamość Płd. 12,5 440,6 35,2 14 października S17
S19 Domaradz – Krosno 12,5 1063 85 7 listopada S19
S6 Sławno – Słupsk 22,9 701,6 30,6 17 listopada S6
S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka (jedna jezdnia) 13,8 272,8 19,8 21 listopada S19
S17 Zamość Płd. – Tomaszów Lubelski Płn. 18,5 822,5 44,5 28 listopada S17
S17 Tomaszów Lubelski Płd. – Hrebenne 17,5 598,2 34,2 28 listopada S17
Łączna długość odcinków: 306,1 12 276,6

2023[edytuj | edytuj kod]

W 2023 roku oddano do użytku ok. 267,6 km dróg szybkiego ruchu, oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 181,9 km autostrad i dróg ekspresowych.

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A1 Piotrków Tryb. Południe – Kamieńsk 24,2 20 kwietnia A1
S7 Tarczyn Płn. – Grójec 7,9 28 kwietnia S7
S61 Łomża Południe – Łomża Zachód 7,2 2 czerwca S61
S14 ZOŁ: Teofilów – Emilia 16,3 7 lipca S14
S6 Sianów Zach. – Sianów Wsch. 5,5 8 lipca S6
S17 Zakręt – Warszawa Lubelska 2,5 10 lipca S17
S11 Obwodnica Olesna 24,8 24 lipca S11
A18 Olszyna – Żary 11,3 27 lipca A18
S16 Ełk Wschód – Ełk Kolonia 3,4 12 sierpnia S16
S61 Ełk Południe – Ełk Wysokie 19,6 12 sierpnia S61
S17 Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (jedna jezdnia) 5,4 31 sierpnia S17
S7 Moczydło – Miechów 18,7 5 września S7
S11 Koszalin – Zegrze Pomorskie 16,8 26 września S11
S11 Zegrze Pomorskie – Kłanino 19,3 26 września S11
S11 Kłanino – Bobolice 11,6 26 września S11
A18 gr. państwa – Olszyna 0,6 28 września A18
A18 Iłowa – gr. woj. lubuskiego (jedna jezdnia) 16,2 28 września A18
S3 Kamienna Góra Północ – Lubawka GP 15,3 29 września S3
S61 Ostrów Mazowiecka (Podborze) – Śniadowo 19,5 13 października S61
A18 gr. woj. lubuskiego – Golnice (jedna jezdnia) 21,5 13 października A18
Łączna długość odcinków: 267,6
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Koszt [mln zł] Koszt
[mln zł/km]
Data Źródło
S10 Toruń Zach. – Toruń Płd. 11,8 340 28,8 20 stycznia S10
S74 Kielce Zach. – Kielce Bocianek 5 713,4 142,7 24 stycznia S74
S12 Piaski – Pełczyn 9,8 357,9 36,5 26 maja S12
S12 Chełm – Dorohusk 23 1000 43,5 26 maja S12
S12 Chojno Nowe – Chełm 22,4 760 33,9 19 czerwca S12
S11 Bobolice – Szczecinek 24,4 1107 45,4 30 sierpnia S11
S74 gr. woj. świętokrzyskiego – Przełom/Mniów 27,5 1000 36,4 22 września S74
S74 Łagów – Opatów 16,3 630 38,7 11 października S74
S7 Czosnów – Kiełpin 9,2 536 58,3 16 listopada S7
S8 Kobierzyce Płn. – Kobierzyce Płd. 7,5 309,8 41,3 14 grudnia S8
S8 Kobierzyce Płd. – Jordanów Śląski 13,8 401,1 29,1 14 grudnia S8
S8 Jordanów Śląski – Łagiewniki Zach. 11,2 355,6 31,8 14 grudnia S8
Łączna długość odcinków: 181,9 7 510,8

2024[edytuj | edytuj kod]

W 2024 roku oddano do użytku ok. 23,2 km dróg szybkiego ruchu, oraz podpisano kontrakty na budowę ok. 296,6 km autostrad i dróg ekspresowych. Planuje się oddać do użytku ok. 120,7 km autostrad i dróg ekspresowych[70][71].

Oddano do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S7 Lesznowola – Tarczyn Płn. 14,8 22 marca S7
S6 Koszalin Wsch. – Sianów Zach. 2,4 15 czerwca S6
S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza 6 2 lipca S1
Łączna długość odcinków: 23,2
Podpisano kontrakty na budowę
Ozn. Odcinek Długość [km] Koszt [mln zł] Koszt
[mln zł/km]
Data Źródło
S19 Czarna Białostocka – Białystok Płn. 13 347,8 26,8 19 lutego S19
S74 Cedzyna – Łagów 30 1110 37 28 marca S74
S11 Kępno – Siemianice 12,5 375,7 30,1 28 marca S11
S11 Kępno Wschód – Baranów (jedna jezdnia) 4,2 69 16,4 17 kwietnia S11
S11 Gotartów – Olesno 10,5 567,6 54,1 26 kwietnia S11
S16 Knyszyn – Krynice 8,4 314,7 37,5 14 maja S16
S19 Białystok Płn. – Dobrzyniewo 9,5 320,8 33,8 14 maja S19
S12 gr. woj. łódzkiego i maz. – Przysucha 14,4 452,1 31,4 22 maja S12
S10 Suchań – Recz 19,6 667,5 34,1 24 maja S10
S10 Piecnik – Wałcz Zach. 16 552,2 34,5 24 maja S10
S19 Lutcza – Domaradz 6,4 1416 221,3 28 maja S19
S16 Barczewo – Biskupiec (jedna jezdnia) 18,2 457 25,1 13 czerwca S16
S8 Ząbkowice Śląskie Płn. – Bardo 14 378,5 27 14 czerwca S8
S10 Cybowo – Łowicz Wałecki 16,6 592,2 35,7 20 czerwca S10
S19 Sokółka – Czarna Białostocka 24,1 828,8 34,4 21 czerwca S19
S11 Oborniki – Poznań (wraz z obw. Obornik) 22 853 38,8 3 lipca S11
S10 Wałcz Witankowo – Piła Płn. 13 721 55,5 3 lipca S10
S10 Stargard Wschód – Suchań 13,8 450 32,6 5 lipca S10
S10 Recz – Cybowo 15,7 647 41,2 5 lipca S10
S12 Przysucha – Wieniawa 14,7 597,4 40,6 15 lipca S12
Łączna długość odcinków: 296,6 11 718,3
Planowane oddanie do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S3 Bolków – Kamienna Góra Północ 16,1 31 lipca S3
S7 Miechów – Szczepanowice 5,3 8 sierpnia S7
S16 Borki Wielkie – Mrągowo 13,1 28 sierpnia S16
A2 Kałuszyn – Groszki 12 27 września A2
A2 Gręzów – Siedlce Zach. 12 27 września A2
S3 Świnoujście – Dargobądz 17,1 18 października S3
S3 Dargobądz – Troszyn 15,9 18 października S3
S1 węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria 1 11 grudnia S1
S7 Widoma – Kraków Mistrzejowice 13,4 13 grudnia S7
S52 Kraków Modlniczka – Kraków Batowice 14,8 13 grudnia S52

2025[edytuj | edytuj kod]

Według kontraktowych terminów trwających inwestycji, w 2025 roku planuje się oddać do użytku ok. 506,7 km autostrad i dróg ekspresowych[70][71].

Planowane oddanie do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S6 Chwaszczyno – Żukowo 16,3 17 marca S6
S74 obw. Opatowa 9,7 17 marca S74
S7 Załuski – Modlin 12 11 kwietnia S7
S19 Kuźnica – Sokółka 15,8 12 kwietnia S19
S7 Siedlin – Załuski 12,9 16 kwietnia S7
A2 Groszki – Gręzów 13 28 kwietnia A2
A2 Siedlce Zach. – Malinowiec 19 28 kwietnia A2
S6 obw. Słupska (jedna jezdnia) 9,5 28 kwietnia S6
S6 Skórowo – Leśnice 10,8 15 maja S6
S61 Łomża Zach. – Kolno 13 19 maja S61
S1 Oświęcim – Dankowice 15 14 czerwca S1
S1 Dankowice – Bielsko-Biała 12 14 czerwca S1
S12 obw. Chełma 14 14 czerwca S12
S6 Bobrowniki – Skórowo 13,1 28 czerwca S6
S6 Leśnice – Bożepole Wielkie 22 29 czerwca S6
S19 Krosno – Miejsce Piastowe 10,3 13 lipca S19
S19 Miejsce Piastowe – Dukla 10,1 13 lipca S19
S1 Przybędza – Milówka 8,5 10 sierpnia S1
S7 Modlin – Czosnów 9,7 19 sierpnia S7
S19 gr. woj. mazowieckiego – Międzyrzec Podlaski (wraz z dobudową drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzeca Podl.) 13,7 23 sierpnia S19
S19 Lubartów – Lublin 23,8 26 sierpnia S19
S6 obw. Słupska – Bobrowniki 16 29 sierpnia S6
S6 Sianów – Sławno 23,2 31 sierpnia S6
A2 Malinowiec – Łukowisko 18 1 września A2
A2 Łukowisko – Swory 13 1 września A2
A2 Swory – Biała Podl. 14 1 września A2
S19 obw. Kocka i Woli Skromowskiej (jedna jezdnia) 7,9 1 października S19
S1 Mysłowice – Bieruń 10 4 października S1
S1 Bieruń – Oświęcim 2,9 4 października S1
S74 Przełom/Mniów – Kielce Zach. 16,4 9 października S74
S19 Haćki – Bielsk Podl. 9 16 października S19
S19 Bielsk Podl. – Boćki 12,2 16 października S19
S19 Boćki – Malewice 16 16 października S19
S6 Sławno – Słupsk 22,9 17 października S6
S19 Malewice – Chlebczyn 25 16 listopada S19
S6 Żukowo – Gdańsk Południe 16 17 listopada S6

2026–2030[edytuj | edytuj kod]

2026[edytuj | edytuj kod]

Według kontraktowych terminów trwających inwestycji, w 2026 roku planuje się oddać do użytku ok. 223 km autostrad i dróg ekspresowych[70][71].

Planowane oddanie do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S7 Kraków Mistrzejowice – Kraków Nowa Huta 4,9 26 kwietnia S7
S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski 22,2 26 kwietnia S19
S19 Krynice – Białystok Zach. 10,2 15 maja S19
S19 Rzeszów Płd. – Babica 10,3 10 czerwca S19
S19 Radzyń Podlaski – Kock 18,3 15 czerwca S19
S19 Kock – Lubartów 15,8 15 czerwca S19
S10 Solec – Toruń Zach. 22 6 lipca S10
S17 Zamość Wsch. – Zamość Płd. 12,5 14 lipca S17
S74 Kielce Zach. – Kielce Bocianek 5 24 lipca S74
S17 Zamość Płd. – Tomaszów Lubelski Płn. 18,5 28 sierpnia S17
S17 Tomaszów Lubelski Płd. – Hrebenne 17,5 28 sierpnia S17
S11 Bobolice – Szczecinek 24,4 30 sierpnia S11
S10 Bydgoszcz Płd. – Emilianowo 8 6 września S10
S10 Emilianowo – Solec 8 6 września S10
S19 Babica – Jawornik 11,6 14 września S19
S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka (druga jezdnia) 13,8 22 listopada S19

2027[edytuj | edytuj kod]

Według kontraktowych terminów trwających inwestycji, w 2027 roku planuje się oddać do użytku ok. 196,9 km autostrad i dróg ekspresowych[70][71].

Planowane oddanie do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S10 Toruń Zach. – Toruń Płd. 11,8 20 marca S10
S19 Dukla – Barwinek 18,3 1 maja S19
S12 Piaski – Pełczyn 9,8 26 maja S12
S12 Chełm – Dorohusk 23 26 maja S12
S12 Chojno Nowe – Chełm 22,4 18 czerwca S12
S11 Kępno Wschód – Baranów (jedna jezdnia) 4,2 17 lipca S11
S19 Ploski – Haćki 8,9 29 lipca S19
S7 Czosnów – Kiełpin 9,2 15 sierpnia S7
S74 gr. woj. świętokrzyskiego – Przełom/Mniów 27,5 22 września S74
S74 Łagów – Opatów 16,3 11 października S74
S19 Czarna Białostocka – Białystok Płn. 13 19 listopada S19
S8 Kobierzyce Płn. – Kobierzyce Płd. 7,5 15 grudnia S8
S8 Kobierzyce Płd. – Jordanów Śląski 13,8 15 grudnia S8
S8 Jordanów Śląski – Łagiewniki Zach. 11,2 15 grudnia S8

2028[edytuj | edytuj kod]

Według kontraktowych terminów trwających inwestycji, w 2028 roku planuje się oddać do użytku ok. 271,8 km autostrad i dróg ekspresowych[70][71].

Planowane oddanie do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S11 Kępno – Siemianice 12,5 28 marca S11
S74 Cedzyna – Łagów 30 28 marca S74
S11 Gotartów – Olesno 10,5 26 kwietnia S11
S19 węzeł Domaradz 1 28 kwietnia S19
S19 Domaradz – Krosno 12,5 28 kwietnia S19
S16 Knyszyn – Krynice 8,4 14 maja S16
S19 Białystok Płn. – Dobrzyniewo 9,5 14 maja S19
S10 Suchań – Recz 19,6 24 maja S10
S10 Piecnik – Wałcz Zach. 16 24 maja S10
S16 Barczewo – Biskupiec (jedna jezdnia) 18,2 13 czerwca S16
S8 Ząbkowice Śląskie Płn. – Bardo 14 14 czerwca S8
S10 Cybowo – Łowicz Wałecki 16,6 20 czerwca S10
S19 Sokółka Płn. – Czarna Białostocka 24,1 21 czerwca S19
S12 gr. woj. łódzkiego i maz. – Przysucha 14,4 22 czerwca S12
S11 Oborniki – Poznań (wraz z obw. Obornik) 22 3 lipca S11
S10 Wałcz Witankowo – Piła Płn. 13 4 lipca S10
S10 Stargard Wschód – Suchań 13,8 5 lipca S10
S10 Recz – Cybowo 15,7 5 lipca S10

2030[edytuj | edytuj kod]

Według kontraktowych terminów trwających inwestycji, w 2030 roku planuje się oddać do użytku ok. 42,6 km autostrad i dróg ekspresowych[70][71].

Planowane oddanie do użytku
Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S19 Lutcza – Domaradz 5,4 28 czerwca S19
S19 Białystok Zach. – Księżyno 16,6 31 grudnia S19
S19 Księżyno – Białystok Płd. 7,9 31 grudnia S19
S19 Białystok Płd. – Płoski 12,7 31 grudnia S19

Długość autostrad i dróg ekspresowych[edytuj | edytuj kod]

Łączna długość autostrad i dróg ekspresowych w granicach dzisiejszej Polski (pod koniec roku):


W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji
 • 1936 – 95 km (wówczas III Rzesza)
 • 1937 – 133 km (wówczas III Rzesza)
 • 1938–1945 – 133 km (wówczas III Rzesza) i 28 km wewnątrz II RP (obecnie bez statusu A lub S)
 • 1945–1976 – 133 km
 • 1977–1978 – 169 km
 • 1979–1982 – 190 km
 • 1983 – 255 km
 • 1984 – 278 km
 • 1985 – 321 km
 • 1986–1987 – 327 km
 • 1988 – 348 km
 • 1989 – 366 km
 • 1990 – 381 km
 • 1991–1992 – 399 km
 • 1993 – 403 km
 • 1994 – 405 km
 • 1995 – 440 km
 • 1996 – 453 km
 • 1997 – 456 km
 • 1998 – 490 km
 • 1999 – 502 km
 • 2000 – 592 km
 • 2001 – 630 km
 • 2002 – 639 km
 • 2003 – 727 km
 • 2004 – 781 km
 • 2005 – 848 km
 • 2006 – 1013 km
 • 2007 – 1083 km
 • 2008 – 1282 km
 • 2009 – 1454 km
 • 2010 – 1560 km
 • 2011 – 1865 km
 • 2012 – 2495 km
 • 2013 – 2805 km
 • 2014 – 3100 km
 • 2015 – 3131 km
 • 2016 – 3252 km
 • 2017 – 3510 km
 • 2018 – 3811 km
 • 2019 – 4214 km[72][73]
 • 2020 – 4337 km[74]
 • 2021 – 4625 km[75]
 • 2022 – 4887 km[70]
 • 2023 – 5116 km[70]
 • 2024 – 5332 km (plany[70])
 • 2025 – 5776 km (plany[70][71])
 • 2026 – 6006 km (plany[71])

źródło, jeżeli przy danym roczniku nie zaznaczono inaczej[76]

Węzły autostradowe[edytuj | edytuj kod]

Legenda

     istniejące

     w budowie

     planowane

     brak danych

Węzły między autostradami[edytuj | edytuj kod]

Nazwa Droga 1 Droga 2 Droga 3 / 4 Typ Współrzędne geograficzne Schemat
Gliwice Sośnica A 1 A 4 DK 44 / DW 902 Pół koniczynki i trąbka 50°15′41″N 18°43′21″E/50,261389 18,722500
Krzyżowa A 4 A 18 Trąbka 51°19′39″N 15°38′38″E/51,327500 15,643889
Łódź Północ A 1 A 2 Koniczynka i turbina[77] 51°53′32″N 19°37′51″E/51,892222 19,630833
Wrocław Południe A 4 A 8 S 8 / DK 5 Koniczynka i turbina[78] 51°02′40″N 16°55′59″E/51,044444 16,933056

Węzły między autostradami i drogami ekspresowymi[edytuj | edytuj kod]

Nazwa Droga 1 Droga 2 Droga 3 / 4 Typ Współrzędne geograficzne Schemat
Balice I A 4 S 52 Trąbka 50°05′13″N 19°48′18″E/50,087000 19,805000
Brzęczkowice A 4 S 1 Koniczynka 50°12′28″N 19°09′58″E/50,207778 19,166111
Emilia A 2 S 14 DK 91 Trąbka z rondem 51°55′00″N 19°21′21″E/51,916667 19,355833
Jordanowo A 2 S 3 Podwójne trąbki[79] 52°19′17,51″N 15°32′46,36″E/52,321530 15,546210
Klucz A 6 S 3 Trójkąt 53°20′20,87″N 14°34′04,33″E/53,339130 14,567870
Konotopa A 2 S 2 S 8 Trójkąt 52°12′00,4″N 20°50′29,8″E/52,200100 20,841600
Kraków Bieżanów A 4 S 7 Trąbka 50°00′46,62″N 20°03′45,29″E/50,012950 20,062580
Kraków Południe A 4 S 7 DK 7 Trąbka z dodatkowym połączeniem 49°59′31,09″N 19°54′51,70″E/49,991970 19,914360 ?
Legnica Południe A 4 S 3 Podwójne trąbki 51°10′04,55″N 16°05′50,32″E/51,167930 16,097310
Lubelska A 2 S 2 S 17 Koniczynka i turbina[80] 52°11′55,0″N 21°16′20,0″E/52,198611 21,272222
Łódź Południe A 1 S 8 Trąbka i gruszka 51°38′15,598″N 19°34′42,006″E/51,637666 19,578335
Łukowisko A 2 S 19 ? ? ?
Nowe Marzy A 1 S 5 DK 91 Podwójne trąbki[81] 53°28′20,71″N 18°37′00,05″E/53,472420 18,616680
Piotrków Trybunalski Rokszyce A 1 S 12 ? ? ?
Piotrków Trybunalski Zachód A 1 S 8 Gruszka 51°26′04″N 19°38′32″E/51,434444 19,642222
Poznań Krzesiny A 2 S 5 S 11 / DW 433 Koniczynka 52°20′45,69″N 16°59′57,11″E/52,346025 16,999197
Poznań Wschód A 2 S 5 Trąbka 52°19′01,02″N 17°07′46,45″E/52,316950 17,129569
Poznań Zachód A 2 S 5 S 11 Podwójne trąbki 52°26′20″N 16°45′18″E/52,439000 16,755000
Pyrzowice A 1 S 1 Pół koniczynki 50°27′13,3″N 19°03′19,4″E/50,453700 19,055400 ?
Rzeszów Wschód A 4 S 19 DK 97 Podwójne trąbki 50°05′30,08″N 22°03′36,94″E/50,091690 22,060260
Rzeszów Zachód A 4 S 19 Podwójna trąbka 50°06′22,14″N 21°55′14,59″E/50,106150 21,920720
Szczecin Kijewo A 6 S 10 DK 3 / DK 10 Koniczynka 53°22′25,82″N 14°42′05,29″E/53,373840 14,701470
Szczecin Zachód A 6 S 6 DK 13 Koniczynka 53°20′30″N 14°27′49″E/53,341600 14,463700 ?
Toruń Południe A 1 S 10 Trąbka[82] 52°57′56,92″N 18°40′37,27″E/52,965810 18,677020 ?
Wrocław Północ A 8 S 5 DK 5 Podwójne trąbki z odnogami 51°10′02,17″N 17°01′24,56″E/51,167270 17,023490
Wrocław Psie Pole A 8 S 8 DW 372 Trąbka 51°10′34″N 17°05′14″E/51,176000 17,087100

Węzły między drogami ekspresowymi[edytuj | edytuj kod]

Nazwa Droga 1 Droga 2 Droga 3 / 4 Typ Współrzędne geograficzne Schemat
Bielice S 6 S 11 Trójkąt 54°11′27″N 16°07′15″E/54,190700 16,120900
Bydgoszcz Błonie S 5 S 10 DW 223 Koniczynka 53°05′42″N 17°53′48″E/53,094870 17,896610 ?
Bydgoszcz Zachód S 5 S 10 DK 80 Koniczynka ? ?
Gdańsk Południe S 6 S 7 DW 222 Zespolony – trąbka i WB 54°17′24″N 18°35′13″E/54,290100 18,587000 ?
Goleniów Północ S 3 S 6 Koniczynka i trąbka 53°35′18″N 14°49′12″E/53,588200 14,820100 ?
Elbląg Wschód S 7 S 22 DW 500 Mieszany 54°08′15″N 19°26′55″E/54,137600 19,448700 ?
Ełk Wschód S 16 S 61 DK 16 Trąbka 53°50′06″N 22°25′29″E/53,834972 22,424667 ?
Kępno S 8 S 11 Koniczynka 51°18′57″N 18°00′33″E/51,315900 18,009300 ?
Kielce Zachód S 7 S 74 Zespolony – trąbka, koniczynka i WB 50°54′25″N 20°34′29″E/50,907000 20,574800 ?
Kraków Mistrzejowice S 7 S 52 Trąbka 50°06′00″N 20°01′53″E/50,100100 20,031400 ?
Kurów Zachód S 12 S 17 Trąbka 51°26′09″N 22°07′26″E/51,435800 22,123900
Lublin Sławinek S 12 S 17 S 19 Koniczynka i turbina 51°17′03″N 22°27′08″E/51,284300 22,452200 ?
Lublin Rudnik S 12 S 17 S 19 Koniczynka i turbina 51°18′08″N 22°35′09″E/51,302200 22,585800 ?
Olsztyn Południe S 16 S 51 DK 16 Koniczynka 53°43′02″N 20°25′52″E/53,717300 20,431000 ?
Olsztynek Zachód S 7 S 51 Zespolony – gruszka i WB 53°34′57″N 20°15′08″E/53,582500 20,252300 ?
Opacz S 2 S 7 S 8 / DW 719 Mieszany 52°10′24″N 20°54′44″E/52,173300 20,912200
Ostróda Południe S 5 S 7 DK 16 Koniczynka 53°41′05″N 20°00′30″E/53,684600 20,008200 ?
Piaski Wschód (Chełm) S 12 S 17 Trójkąt 51°08′47″N 22°51′26″E/51,146400 22,857200 ?
Piła Północ S 10 S 11 ? ? ?
Piła Wschód S 10 S 11 DK 10 Trąbka 53°09′08″N 16°47′42″E/53,152300 16,794900 ?
Radom Południe S 7 S 12 ? ? ?
Róża S 8 S 14 DK 12 Trąbka 51°35′58″N 19°16′29″E/51,599400 19,274600
Warszawa Lotnisko S 2 S 79 S 7 Mieszany 52°08′20″N 20°59′19″E/52,138861 20,988694 ?
Włocławek Północ A1 S 10 ? 52°41′01″N 18°53′54″E/52,683528 18,898278 ?

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. W praktyce zdarza się błędne umieszczanie miniaturki znaku D-9 na oznakowaniu znajdującym się w ciągu autostrady. Zobacz przykład z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (2017).
 2. W praktyce zdarza się błędne umieszczanie miniaturki znaku D-7 na oznakowaniu znajdującym się w ciągu drogi ekspresowej.
 3. Odcinek w realizacji oznacza, że podpisana została umowa na budowę albo projekt i budowę w formule PiB (projektuj i buduj, zwanej również ZiZ – zaprojektuj i zbuduj) lub w formule OiB (optymalizuj i buduj).
 4. 12,5 km nowej trasy oraz przebudowa istniejącego odcinka o dł. 2,3 km do parametrów drogi ekspresowej.
 5. Obecnie węzeł nosi nazwę Modlniczka.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych – tekst ujednolicony. [dostęp 2023-08-02].
 2. Magdalena Romanowska: Polska na 20. miejscu w Europie pod względem jakości dróg. Rynek Infrastruktury, 2020-05-05. [dostęp 2020-05-05].
 3. Ranking jakości dróg w Europie 2022 – Polska jednym z najgorszych krajów w Europie pod względem jakości dróg | Motocaina.pl [online], motocaina.pl [dostęp 2024-04-22] (pol.).
 4. Instrukcja o znakach i sygnałach na drogach. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1975.
 5. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz.U. z 1968 r. nr 27, poz. 183).
 6. § 17. (...) 2. Na drogach specjalnie zaprojektowanych i zbudowanych dla ruchu samochodowego, oznaczonych znakiem „autostrada” (§ 99 ust. 12), zabrania się ruchu pieszych, zwierząt, rowerów i wszelkich innych pojazdów, z wyjątkiem pojazdów samochodowych (również z przyczepami), które na równym poziomym odcinku drogi mogą osiągnąć szybkość co najmniej 40 km na godzinę.

  Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz.U. z 1968 r. nr 27, poz. 183)
 7. Na drogach tych zabrania się:
  1) prowadzenia nauki jazdy,
  2) zatrzymywania się i postoju w innych miejscach niż oznaczone w celu postoju,
  3) cofania i zawracania,
  4) wjeżdżania na pas rozdzielający jezdnie, włączając w to również połączenia poprzeczne obu jezdni.

  3. Jeżeli kierowca na skutek awarii pojazdu lub z innych podobnych przyczyn zmuszony jest do zatrzymania się na autostradzie (ust. 2), obowiązany jest sprowadzić pojazd poza obręb jezdni, a jeżeli to nie jest możliwe, podjąć wszelkie środki zaradcze w celu uprzedzenia zawczasu innych kierujących o przeszkodzie, jaką napotkają.

  Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz.U. z 1968 r. nr 27, poz. 183)
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).
 9. a b Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych. (Dz.U. z 2000 r. nr 32, poz. 393).
 10. Piotr Jędrzejak: Ograniczenia prędkości – 140 km/h na autostradach i 120 km/h na ekspresówkach od Nowego Roku. scigacz.pl, 2010-11-22. (pol.).
 11. § 48 ust. 3 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310).
 12. Autostradami budowanymi i eksploatowanymi jako płatne będą:
  1) A1 Gdańsk – Toruń;
  2) A2 Świecko – Poznań – Konin;
  3) A4 Katowice – Kraków.

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1526)
 13. a b A2: Jedna autostrada i dwa systemy rozliczeń z państwem – Rynek Infrastruktury: Porty, Stocznie, Lotnisko, Porty lotnicze, Autostrada, Obwodnica, Energetyka, Ciepłownictwo, Li... [online], rynekinfrastruktury.pl [dostęp 2018-01-09].
 14. Ponad 180 mln zł zysku właściciela zarządcy A4 Katowice-Kraków za 2016 r. – Transport drogowy – rp.pl [online], rp.pl [dostęp 2018-06-07] (pol.).
 15. a b Wyborcza.pl [online], wyborcza.pl [dostęp 2018-01-09].
 16. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 17. a b Od 1 grudnia 2021 r. likwidacja bramek na A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Sośnica. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2021-03-31. [dostęp 2021-03-31]. (pol.).
 18. Marcin Lis: Dobre wiadomości dla kierowców. Bezterminowy brak opłat na A2. money.pl, 2019-02-01. [dostęp 2019-02-12]. (pol.).
 19. Koniec z kumulacją kar dla kierowców za viaTOLL. [dostęp 2015-09-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-25)].
 20. Przypominamy, że z viaTOLL można korzystać do 30 września – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl [online], Ministerstwo Finansów [dostęp 2021-07-19] (pol.).
 21. „To skandal, że musimy płacić za stanie”. Czy korki wrócą w niedzielę?. 2014-08-02. [dostęp 2014-08-03].
 22. GDDKiA unieważniła przetarg na rozbudowę bramek na autostradzie A4. 2014-05-12. [dostęp 2014-08-03].
 23. Z viaAUTO miniesz szybciej bramki na A2 i a4. 2014-07-01. [dostęp 2014-08-03].
 24. Korki na polskich autostradach; przy bramkach „lotni inkasenci”, policja wytyczyła objazdy. 2014-08-02. [dostęp 2014-08-03].
 25. Swobodny przejazd przez A1 w wakacyjne weekendy. 2014-08-06. [dostęp 2014-08-07].
 26. Czemu czekamy do bramek na polskiej autostradzie?. 2014-07-28. [dostęp 2014-08-03].
 27. Elektroniczny system poboru opłat zastąpi bramki na autostradach. 2014-05-21. [dostęp 2014-08-03].
 28. Autopay – wygodne płatności automatyczne [online], autopay.pl [dostęp 2020-02-26].
 29. Odczyt tablic rejestracyjnych – videotolling. autostrada-a4.com.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-02-26)]., autostrada-a4.com.pl.
 30. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy likwidującej szlabany na państwowych autostradach. gov.pl, 2021-03-30. [dostęp 2021-03-31]. (pol.).
 31. Bezpłatny przejazd odcinkami autostrad zarządzanych przez GDDKiA (A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica) dla pojazdów lekkich od 1 lipca 2023 r. [online], e-TOLL [dostęp 2023-07-01] (pol.).
 32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2004 r. nr 128, poz. 1334).
 33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2007 r. nr 35, poz. 220).
 34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2009 r. nr 187, poz. 1446).
 35. Via Baltica, Via Carpatia i S8 – kluczowe drogi dla Podlaskiego. Bankier.pl. [dostęp 2015-10-12].
 36. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.). gov.pl / Ministerstwo Infrastruktury. [dostęp 2018-07-23].
 37. Będzie 3,9 tys. km nowych dróg w Polsce. onet.pl, 2015-09-07.
 38. Minister Infrastruktury i Rozwoju, Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych [online], Rządowe Centrum Legislacji.
 39. a b c d Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1734).
 40. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2016-05-19.
 41. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych [online], Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, 19 maja 2016 [zarchiwizowane z adresu 2016-05-22].
 42. Minister Infrastruktury i Rozwoju, Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych [online], Rządowe Centrum Legislacji.
 43. a b c Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 784).
 44. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1819).
 45. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane – paragraf 25. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 46. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane – paragraf 29. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 47. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane – paragraf 30. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 48. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane – paragraf 38. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 49. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane – strona 24. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 50. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane – strona 25. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 51. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane – strona 27. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 52. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane – strona 28. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 53. W 2005 w NPR na lata 2007–2013 planowano wydłużenie drogi do Gorzowa Wielkopolskiego (o ok. 320 km.) – Harmonogram budowy autostrad i dróg ekspresowych na lata 2007–2013; wydłużenie to nie zostało jednak wprowadzone w żadnej aktualizacji Rozporządzenia Rady Ministrów.
 54. „Autostrada pomorska” Gazeta Kościerska 3.12.1938.
 55. Umowa na największy węzęł autostradowy Europy.. gddkia.pl. [dostęp 2012-06-12]. (pol.).
 56. a b Agnieszka Serbeńska, Polskie drogi: Zapał rządowych planów studził brak środków cz. I [online], rynekinfrastruktury.pl [dostęp 2016-12-31].
 57. Załącznik nr 2. Wykaz dróg krajowych w tym autostrad i dróg ekspresowych utrzymywanych w 2 podwyższonym standardzie w sezonie zimowym 2003/2004 [PDF], [w:] Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w sezonie 2003/2004, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2021-08-14] (pol.).
 58. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071).
 59. Nie będzie autostrady A3, a A2 i A4 będą krótsze, niż planowano [online], Wyborcza.pl, 13 lipca 2001 [dostęp 2012-06-22] [zarchiwizowane z adresu 2014-01-13].
 60. D20011283.pdf [online], sejm.gov.pl [dostęp 2024-04-27].
 61. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031741683/O/D20031683.pdf
 62. D2004128.pdf [online], sejm.gov.pl [dostęp 2024-04-27].
 63. Google Maps [online], google.com [dostęp 2019-06-07] (ang.).
 64. Nowy odcinek A4 oddany do użytku :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny [online], gddkia.gov.pl [dostęp 2019-06-07] (pol.).
 65. S3: Od dziś jeździmy obwodnicą Gorzowa Wielkopolskiego, „Rynek Infrastruktury”, 9 października 2017 [dostęp 2018-07-23] (pol.).
 66. Jarosław Miłkowski, Drugą nitką obwodnicy Gorzowa pojedziemy już w poniedziałek, „gazetalubuska.pl” [dostęp 2017-10-06] (pol.).
 67. Jeździmy dwiema jezdniami po S3 Sulechów – Zielona Góra, „Rynek Infrastruktury”, 20 października 2017 [dostęp 2018-07-23] (pol.).
 68. Kierowcy pojadą pierwszym odcinkiem S5 na Dolnym Śląsku, „Rynek Infrastruktury”, 6 listopada 2017 [dostęp 2017-11-06] (pol.).
 69. Jest bonus dla kierowców – dodatkowe 5 km S5 przed terminem, „Rynek Infrastruktury”, 6 listopada 2017 [dostęp 2017-11-06] (pol.).
 70. a b c d e f g h i j Ogólne informacje o sieci dróg krajowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Portal Gov.pl [online], gov.pl [dostęp 2024-04-22] (pol.).
 71. a b c d e f g h Mapa Stanu Budowy Dróg – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Portal Gov.pl [online], gov.pl [dostęp 2024-04-22] (pol.).
 72. Zapomnijmy o złych drogach. Jeździmy coraz wygodniej – tvp.info [online], tvp.info [dostęp 2019-06-15] (pol.).
 73. 460 km nowych dróg w 2019 r. [online], bankier.pl/ [dostęp 2021-01-01] (pol.).
 74. Ponad 385 km – tyle dróg planujemy oddać do ruchu w 2021 roku [online], gddkia.gov.pl/ [dostęp 2021-01-01] (pol.).
 75. Podsumowanie 2021 roku – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Portal Gov.pl [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2022-01-24] (pol.).
 76. https://www.gov.pl/attachment/b5bf6875-68fb-44d4-85b0-fa6ef771427d
 77. Zobacz największy węzeł w Polsce z lotu ptaka – 6/8 – Biznes w INTERIA.PL. [dostęp 2015-09-23].
 78. obwodnica-wroclawia.pl [online], obwodnica-wroclawia.pl [dostęp 2020-07-08] [zarchiwizowane z adresu 2011-12-22] (ang.).
 79. GDDKIA – Stan istniejący. drogas3.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-08-22)].
 80. Plan orientacyjny węzła Lubelska. [dostęp 2017-08-17].
 81. Zmiany na węźle A1. Autostrada z trąbką.
 82. Węzeł Czerniewice – zdjęcia na FotoForum | Gazeta.pl. fotoforum.gazeta.pl. [dostęp 2015-09-23].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Janusz Kaliński Autostrady w Polsce, czyli drogi przez mękę, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2011, ISBN 978-83-7729-116-0.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]